10.01.2022

Speciál právní poradny 2/2022

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ ESO, realizovaný Svazem měst a obcí ČR.

Cestovní náhrady

 

Účinnost 1. 1. 2022

 

O co ve vyhlášce jde?

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novou vyhlášku upravující sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Základní náhrada za 1 km jízdy tak u osobního vozidla aktuálně činí 4,70 Kč, stravné za pracovní cestu v délce 5 až 12 hodin 99 Kč a průměrná cena za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů činí 37,10 Kč. Pro delší pracovní cesty, jakož i jiné pohonné hmoty došlo rovněž k navýšení základních hodnot.

Úplné znění vyhlášky naleznete ZDE.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

 • § 1 až 4 vyhlášky č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

 

 

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

 

Je možné, aby se neuvolněný člen zastupitelstva vzdal nároku na stravné v souvislosti s pracovní cestou?

Zákon o mimořádném příspěvku při karanténě

 

Účinnost 23. 12. 2021

 

O co v zákoně jde?

 

Stejně jako v loňském roce byl přijat zákon o mimořádném příspěvku při karanténě – tzv. izolačka. Smyslem tohoto příspěvku, který se poskytuje při karanténě nařízené zaměstnanci, jemuž vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, je motivace občanů, u nichž byla prokázána nákaza onemocněním COVID-19, hlásit své rizikové kontakty. Příspěvek činí 370 Kč a je poskytován nejdéle po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény.

Příspěvek náleží všem zaměstnancům, kterým na něj vznikl nárok, a to i zpětně, pokud jim byla nařízena karanténa po 30. listopadu 2021 a tato karanténa trvala alespoň v den nabytí účinnosti zákona.

Úplné znění zákona naleznete ZDE.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

 • § 1 až 10 zákona č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

 

 

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

 

Po jak dlouhou dobu platí poskytování mimořádného příspěvku v karanténě?

Příjem zaměstnance je postižen exekucí, vztahuje se exekuce i na mimořádný příspěvek v karanténě?

Zákon o kompenzačním bonusu

 

Účinnost 24. 12. 2021

 

O co v zákoně jde?

 

V souvislosti s kompenzačním bonusem tento zákon, stejně jako loni, obsahuje i opatření zmírňující dopady do rozpočtů obcí, kdy jim přiznává příspěvek ze státního rozpočtu za každé bonusové období, kdy je kompenzační bonus poskytován. Příspěvek ve výši čtyř pětin podílu obcí není účelově určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem, měl by být převeden obci od kraje do 5 pracovních dnů od připsání příspěvku na účet kraje, kterému tento příspěvek zasílá Ministerstvo financí vždy k patnáctému dni kalendářního čtvrtletí.

Úplné znění zákona naleznete ZDE.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

 • § 17 až 19 zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022

Navýšení finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky

 

Účinnost 1. 1. 2022

 

O co v novele jde?

 

Každé dva roky se mění výše finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro roky 2022 a 2023 tak nový finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby a dodávky v případě územních samosprávných celků činí 5.610.000 Kč, u stavebních prací jde pak o částku 140.448.000 Kč. Jiné limity pak platí například pro koncese a sektorové veřejné zakázky.

Úplné znění novely naleznete ZDE.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

 • § 2 odst. 1 písm. b), § 3 odst. 1 písm. b) a § 4 nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Novela nařízení o platových poměrech

 

Účinnost 1. 1. 2022

 

O co v novele jde?

 

V minulém měsíci jsme Vás informovali o navýšení platových tarifů v rámci příloh daného nařízení, nicméně nakonec došlo ještě k dalším úpravám platových tabulek oproti původně schválenému plošnému navýšení.

Úplné znění novely naleznete ZDE.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

 • přílohy č. 1 až 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška o lesní hospodářské evidenci

 

Účinnost 1. 1. 2022

 

O co ve vyhlášce jde?

 

K provedení některých ustanovení lesního zákona byla vydána vyhláška, jež mj. upravuje obsahovou náplň evidence o závazných ustanoveních plánu včetně způsobu jejího vedení, obsahovou náplň evidence o provedené obnově včetně způsobu jejího vedení, postup a formu předávání souhrnných údajů evidencí příslušnému orgánu státní správy lesů či obsahovou náplň předávaných souhrnných údajů evidence. 

Úplné znění vyhlášky naleznete ZDE.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

 • § 1 až 3 vyhlášky č. 202/2021 Sb., o lesní hospodářské evidenci
 • přílohy č. 1 až 3 vyhlášky č. 202/2021 Sb., o lesní hospodářské evidenci

Změny účinné od 1. ledna, které by Vám neměly uniknout

 

V rámci minulých monitoringů legislativy a judikatury jsme Vás informovali o mnoha právních předpisech, které nabývají účinnosti 1. ledna 2022 (či v průběhu roku 2022) a které by neměly uniknout Vaší pozornosti. Přinášíme Vám tak jejich stručný přehled.

Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků

 • zavedení nového informačního systému
 • text právního předpisu v otevřeném a strojově čitelném formátu vč. metadat zasílán prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené Ministerstvem vnitra
 • platnost právní předpisy nabydou zveřejněním ve Sbírce
 • povinnost tímto způsobem postupovat pro všechny právní předpisy (obecně závazné vyhlášky i nařízení) vydané v roce 2022 (povinnost se tedy nyní netýká na konci roku schválených odpadových vyhlášek účinných od 1. ledna 2022)
 • povinnost v rámci Sbírky zveřejnit všechny právní předpisy do 3 let od nabytí účinnosti tohoto zákona

Novela zákona o pozemních komunikacích

 • rozšíření možností obce iniciovat odstranění vraků na veřejně přístupných účelových komunikacích, které nejsou v jejím vlastnictví

Novela přestupkových zákonů

 • nová skutková podstata – pyrotechnika v souvislosti se sportovními utkáními
 • zmírnění kvalifikačních předpokladů pro oprávněné úřední osoby
 • zrušení povinnosti zpracovávat přehled přestupků
 • možnost zabránit obstrukčním praktikám zástupců účastníků, kteří nejsou advokáty

Minimální a zaručená mzda

 • zvýšení minimální mzdy na 16 200 Kč
 • zvýšení minimální hodinové mzdy na 96,4 Kč