09.08.2021

Speciál právní poradny 17/2021

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ ESO, realizovaný Svazem měst a obcí ČR.

Stavební zákon a související změnový zákon

Dělená účinnost, 1. 1. 2022, 1. 1. 2023 a 1. 7. 2023

O CO V ZÁKONĚ JDE?

Nejzásadnější změnou je bezpochyby změna soustavy stavebních úřadů, která nově bude jednotná, a to v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Díky tomu by se dle důvodové zprávy měl dostatečně vyřešit problém systémové podjatosti v případě územní samosprávných celků. Dalším cílem nového stavebního zákona má být i urychlení a zjednodušení procesů. Podrobné úpravy se dostává i plánovacím smlouvám, tedy veřejnoprávním smlouvám uzavřeným mezi stavebníkem a obcí. Pro tzv. černostavebníky by mělo být složitější dosáhnout na dodatečné povolení stavby. S novým stavebním zákonem byl samozřejmě přijat i tzv. změnový zákon, který zasahuje do většiny veřejnoprávních předpisů, jako jsou zákon o pozemních komunikacích, vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích a mnoho dalších. Detailně Vás o dopadech této nové legislativy budeme informovat ve speciálu, který ke stavebnímu a změnovému zákonu v budoucnu chystáme. Úplné znění zákona naleznete na ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

  • zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
  • zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Pozor, abyste si odpovědi na dotazy mohli zobrazit, musíte být přihlášeni! Přihlaste se zde.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Účinnost 7. 8. 2021

O CO VE VYHLÁŠCE JDE?

Vedle již vydaného nového katalogu odpadů jde o další prováděcí vyhlášku k novému zákonu o odpadech. Upravuje požadavky na soustřeďování, využívání, odstraňování či přepravu odpadů. Stanovuje i povinnosti ve vztahu ke školním sběrům. Pro obce je pak stěžejní část týkající se povinností při nakládání s komunálním odpadem, zde však nedochází k výrazným změnám oproti dosavadním vyhláškám. Odlišnosti jsou však v případě nebezpečných odpadů. Poprvé je v právním předpisu zdůrazněné, že převzetí odpadů od občanů musí být prováděno za asistence obsluhy. Důvodem je, aby nedocházelo pro manipulaci s odpadem k ohrožení životního prostředí nebo lidského zdraví. Úplné znění vyhlášky naleznete ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

  • § 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • § 33 až 76 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Jak často musí obec zajistit místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů?

Od kdy bude obec povinna zajistit sběr textilu od občanů obce?

Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb

Účinnost 10. 7. 2021

O CO V NOVELE JDE?

Novela reaguje na události na Hodonínsku a Břeclavsku. Nově je možné poskytnou sociální zápůjčku až do výše 100 000 Kč zaměstnanci i v případě postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen stav nebezpečí. Totéž platí i pro poskytování darů z fondu kulturních a sociálních potřeb. Úplné znění novely naleznete na ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

  • § 11 odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
  • § 14 odst. 4 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny

Dnem následujícím po dni vyhlášení

Obdobně jako v případě voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 se upravují pravidla pro hlasování osob, které se budou nacházet v karanténě či izolaci během voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu tohoto roku. Takovýmto osobám bude umožněno hlasovat u volebního stanoviště z motorového vozidla, v pobytových zařízeních, nebo do zvláštní přenosné volební schránky.

Úplné znění zákona naleznete na  ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

  • zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů

Veřejné opatrovnictví

Rozhodnutí: usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2021, č. j. Komp 3/2018-87

Nejvyšší správní soud se zabýval tím, zda je výkon funkce veřejného opatrovníka skutečně výkonem přenesené působnosti, jak stanovuje zákon o obcích či zákon o hl. m. Praze, resp. zda jde o výkon tzv. vrchnostenské správy. Došel při tom k závěru, že veřejné opatrovnictví je výkonem nevrchnostenské správy, při které vystupuje obec jakožto korporace v obdobném postavení jako jakákoliv jiná soukromoprávní osoba. Obec jako veřejný opatrovník není správním orgánem a nevykonává působnost v oblasti veřejné správy. Podle názoru soudu může jít jen stěží o výkon přenesené působnosti, kde je typické, že jde o přenos působnosti ze státu na jiné subjekty. Aby však tuto agendu mohl stát na jiný subjekt přenést, musel by touto působností nejprve sám disponovat. Žádný zákon však působnost státu ve věcech veřejného opatrovnictví neupravuje; zákon o veřejném opatrovnictví v současné době neexistuje. O výkon přenesené působnosti nemůže podle soudu jít ani z důvodu výkonu veřejného opatrovnictví přímo obcí (nikoliv jejími orgány).Více informací naleznete ZDE.

DOTČENÁ USTANOVENÍ

  • § 471 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 149b odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Jaké jsou povinnosti obce jakožto opatrovníka fyzické osoby?