14.12.2020

Speciál právní poradny - nová odpadová legislativa

Nejdůležitější informace o nové odpadové legislativě přinášíme v právním speciálu.

Nová odpadová legislativa

Účinnost 1. 1. 2021. Přes nesouhlas Senátu nakonec již od prvního ledna nového roku nabyde účinnosti komplexní nová odpadová legislativa. Dojde tak ke zrušení stávajícího zákona o odpadech a k přijetí nového, změnu doznají i další právní předpisy související s odpadovou problematikou, včetně například zákona o místních poplatcích.

O CO V LEGISLATIVĚ JDE?

Hlavním smyslem nové legislativy je nasměrování České republiky ke konci skládkování odpadů a zvýšení podílu vytříděného a recyklovaného odpadu. To je úkolem a povinností obcí.

Nová legislativa zvyšuje poplatky za skládkování, mění koncepci zpoplatnění občanů za odpady a zavádí i další povinnosti obcí například v podobě každoročním informování občanů o obecním systému a jeho fungování. Pro obce je však z hlediska poplatků zavedeno roční přechodné období k zajištění toho, aby mohly způsob zpoplatnění občanů přizpůsobit nové právní úpravě. Kromě povinnosti zajistit vytřídění významného podílu odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu pro budoucí roky, mají obce i další nové povinnosti jako například informování občanů jednou ročně o fungování obecního systému nakládání s odpady.

Výslovně se uvádí, že obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob, ledaže zavede poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na základě kapacity soustřeďovacích prostředků (nádob). Na obce, které provozují sběrný dvůr či jiné obdobné zařízení, dopadnou i povinnosti revize povolení provozu zařízení včetně provozních řádů, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení. Je však nezbytné požádat o vydání povolení do 2 let ode dne nabytí účinnosti nového zákona o odpadech. Podrobnější úpravu zákon obsahuje i ve vztahu ke komunitním kompostárnám. Úplné znění zákonů (doposud nedošlo k publikaci ve Sbírce zákonů) naleznete na www.psp.cz 676 a www.psp.cz 678 

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

  • Nová odpadová legislativa doposud nebyla publikována ve Sbírce zákonů.
  • § 10d a násl. zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

 

Je možné v roce 2021 vybírat poplatky za odpady podle zákona o odpadech?

Je možné v roce 2021 vybírat poplatky za odpady podle zákona o místních poplatcích?

Je možné v roce 2021 vybírat od občanů úhradu za odpady na základě tzv. smluvního režimu podle zákona o odpadech?

V médiích se psalo o třídící slevě pro obce. Jak na ni obec může dosáhnout?

Od kdy bude obec povinna zajistit sběr textilu od občanů obce?

Bude i nadále možné zapojit podnikatele do obecního systému nakládání s odpady?

Pozor, abyste si odpovědi na dotazy mohli zobrazit, musíte být přihlášeni! Přihlaste se zde.