07.03.2023

SMO vysoudil náhradu škody po administrátorovi veřejných zakázek

V letech 2010-2013 SMO realizoval projekt „Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v České republice“, také známý jako „Vzdělaný zastupitel“.

Jednalo se o jeden z prvních velkých projektů SMO. Financován byl z OPLZZ. Jelikož SMO vždy postupuje jako řádný hospodář, najal si na realizaci výběrových řízení v rámci tohoto projektu společnost WISDOMA s.r.o.

 

Jak však vyplynulo z následných kontrol, WISDOMA nebyla schopna nastavit hodnotící a kvalifikační kritéria v rámci výběrových řízení v souladu se zákonem a s pravidly OPLZZ. Právě to však bylo její odpovědností. SMO tak byla krácena dotace, a to v částce přesahující 1 milión Kč. WISDOMA se snažila odpovědnosti zbavit nerelevantními argumenty, a proto SMO nezbylo než se s nárokem na náhradu škody způsobené krácením dotace obrátit na soud. Po vleklé soudní bitvě, která trvala více jak 5 let, SMO pravomocně uspěl. Soudy, nyní již pravomocně, konstatovaly, že společnost WISDOMA jednoznačně odpovídá za pochybení při zadávání veřejných zakázek, a je tak SMO povinna uhradit veškerou škodu tím způsobenou.

 

Toto vítězství je nejen skvělou zprávou pro SMO, ale i pro naše členské obce. Vysílá jasný signál, že má smysl domáhat se odpovědnosti po administrátorech veřejných zakázek, pokud obci jejich činností vznikla škoda (např. krácením dotace či odvod za porušení rozpočtové kázně).

 

Bližší informace vám nabídneme v příštím čísle zpravodaje INS.

Marek Chadima, Sekce pro projekty a inovativní přístupy