14.06.2022

Seminář ÚOHS k bid riggingu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá  seminář k problematice narušení hospodářské soutěže i) orgány veřejné správy, tj. § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a ii) speciálním typem zakázaných dohod, tzv. bid riggingem (§ 3 zákona).

Úřad se ve své praxi běžně setkává s problematikou narušení hospodářské soutěže orgánem veřejné správy, a proto považuje realizaci školení za velmi přínosnou. Cílem školení bude osvětlit danou tématiku (účel § 19a zákona, postup při posuzování daného jednání, pravomoci Úřadu atd.) a zodpovědět případné dotazy účastníků.

 

Školení se rovněž zaměří na neméně důležitou problematiku bid riggingu, neboť Úřad si je vědom toho, že obce/města se velmi často vyskytují i v roli veřejného zadavatele. Veřejní zadavatelé zpravidla spoléhají na to, že vyhlášením výběrového řízení získají optimální plnění za dobrou cenu, tj. ekonomicky nejvýhodnější nabídku. V této souvislosti je však nezbytné zdůraznit, že vyhlášením soutěže lze dosáhnout nižších cen nebo lepší kvality a inovace pouze v případě, že spolu uchazeči o zakázku skutečně soutěží, to znamená čestně a nezávisle si konkurují o získání dané zakázky.

 

V případě, že se podniky (soutěžitelé) tajně dohodnou na tom, který z nich zakázku získá (uchýlí se tedy k bid riggingu), dojde zpravidla ke zvýšení cen či snížení kvality zboží nebo služeb pro kupující, kteří si přejí získat zboží nebo služby prostřednictvím výběrového řízení. Obecně se odhaduje, že taková kartelová dohoda zvýší cenu požadovaného zboží (služeb či díla) o 10 až 50 %. Každoročně je přitom do veřejných zakázek investováno přes deset procent hrubého domácího produktu České republiky (řádově stovky miliard korun).

 

Nadto je bid rigging často spojen s dalšími delikty (zejména korupcí), bývá dobře a dlouhodobě organizován a navenek se může jevit jako férový konkurenční boj, i z toho důvodu by mělo být odhalování a předcházení takovým praktikám v zájmu každého veřejného zadavatele, neboť jen tak lze ušetřit veřejné prostředky, které lze následně použít na uspokojení většího množství či kvalitnějších veřejných služeb. I s ohledem na uvedené Úřad považuje za žádoucí poskytovat zadavatelům veřejných zakázek rámcovou metodickou pomoc v této oblasti.

 

Dané školení je obecně vhodné zejména pro osoby, jež se v rámci pracovní činnosti subjektu veřejné správy předmětné problematice věnují (např. zaměstnanec či vedoucí právního oddělení v případě problematiky § 19a zákona a zaměstnanec či vedoucí oddělení zabývajícího se tvorbou veřejných zakázek a následným posuzováním předložených nabídek v případě bid riggingu).

 

Toto školení je bez poplatku a je určeno pouze pro zaměstnance a zastupitele obcí a měst.  Školení se uskuteční dne 14. července 2022 v čase 9-12 hod., online přes Webex.

 

Zájemci se mohou hlásit přímo na ÚOHS na email: sarka.benesova@uohs.cz  a to ideálně do 7. července 2022. Zájemci o školení před jeho konáním obdrží další organizační informace, program školení a materiály k problematice.