06.05.2022

Sberbank CZ v likvidaci – aktuální stav a další postup

S ohledem na pravomocné rozhodnutí ČNB o odejmutí bankovní licence společnosti Sberbank CZ bylo 2. 5. 2022 rozhodnuto Městským soudem v Praze o zrušení společnosti s likvidací a současně byla jmenována likvidátorka společnosti.

Rozhodnutí soudu o jmenování likvidátorky se řídí speciální právní úpravou. Tzn., byť není rozhodnutí pravomocné a lze proti němu podat odvolání, zákon počítá z důvodu rizika vzniku prodlev v započetí výkonu činnosti likvidátora s okamžitou účinností rozhodnutí vůči všem. V současné době je tak na jmenované likvidátorce, aby zjistila skutečný stav společnosti, tedy zda společnost není předlužena. Pokud by společnost předlužena nebyla, následovaly by další kroky v procesu likvidace. Pokud by společnost předlužena byla, byl by likvidátor povinen podat návrh na zahájení insolvenčního řízení.

 

Nyní je tedy třeba vyčkat dalšího postupu likvidátorky společnosti. Likvidátorka by měla mít k dispozici veškeré informace o závazcích i věřitelích společnosti. Lze však doporučit (s ohledem na povinnost péče řádného hospodáře plynoucí ze zákona o obcích) oznámit likvidátorce krátkou písemnou formou (listinně či prostřednictvím datové schránky) případnou existenci Vaší pohledávky za společností Sberbank CZ s uvedením přibližné aktuální výše pohledávky a právního titulu, z nějž Váš nárok plyne (tj. smlouva o vedení bankovního/termínovaného/spořícího účtu apod.).

 

O dalším průběhu v této věci Vás budeme nadále informovat.

 

Mgr. Alena Klimtová, DiS., Legislativní a právní sekce Kanceláře SMO ČR