23.09.2021

Reakce Svazu měst a obcí ČR na iniciativu nově vzniklého spolku Naše odpadky z.s.

Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR informuje v dalším textu představitele měst a obcí o reakci Svazu na iniciativu nově vzniklého spolku Naše odpadky z.s.

Obracím se na Vás v reakci na iniciativu nově vzniklé platformy Naše odpadky, z.s., která vyzývá obce k účasti na jejích projektech, za účelem hájení zájmů samospráv v oblasti odpadového hospodářství. V publikované výzvě spolek Naše odpadky, z.s. slibuje zainteresovaným obcím hájit municipality mj. skrze medializaci problematiky a ovlivňování podoby odpadové legislativy. Považuji za žádoucí zdůraznit, že zastupitelstvo obce nemá žádnou, zákonem stanovenou, povinnost projednávat materiály a nabídky zaslané do datové schránky obce – tato povinnost by vznikla pouze v případě samotného rozhodování o vstupu do spolku.

Ráda bych Vás ujistila, že Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě a usilovně prosazuje zájmy samospráv a bojuje za zlepšení jejich pozice v rámci systému odpadového hospodářství. K tomuto Svaz využívá nejen své rozsáhlé členské základny, dlouhodobých zkušeností či tradičně silné mediální prezence, ale také status povinného připomínkového místa v rámci legislativního procesu, který mu dle Legislativních pravidel vlády, coby organizaci sdružující obce na celonárodní úrovni, náleží. Ubezpečuji Vás, že problematiku komunálních odpadů Svaz měst a obcí ČR považuje za jednu ze svých stěžejních priorit a na výzvu zmíněného spolku tak nemusíte reagovat. Z hlediska státních orgánů je SMO ČR právem vnímán, jako zásadní partner v dialogu a jeho připomínky pozitivně ovlivňují postavení místní samosprávy v právním řádu ČR.

V současnosti Svaz pracuje na prosazení výhrad obcí k nové odpadové legislativě tak,  aby bylo dosaženo adekvátní novelizace předpisů, ve které se promítnou praktické zkušenosti municipalit s jejich dosavadní aplikací. Jde sice o běh na dlouhou trať, nicméně za krátkou dobu od vstupu nové legislativy v účinnost bylo dosaženo důležitých úspěchů - mj. získání příznivého stanoviska Ministerstva financí k průběžné splatnosti poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, při volbě základu poplatku dle kapacity soustřeďovacích prostředků a vytvoření funkčních vzorů nových odpadových vyhlášek. Pro oblast odpadového hospodářství a legislativy byla zřízena i speciální sekce v rámci poradny pro obce, kterou SMO ČR ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB zajišťuje. Tato služba je členským obcím dostupná na adrese https://www.poradnaproobce.cz/odpadova-legislativa

Věřím, že společně dokážeme i nadále hájit zájmy místních samospráv a efektivně využijeme silné pozice, kterou si Svaz měst a obcí ČR, díky široké podpoře členské základny, za léta svého fungování úspěšně vybudoval.