19.02.2021

Projekt Evropské komise zaměřený na odstraňování obchodních překážek na vnitřním trhu příhraničních regionů

Evropská komise vydala v březnu 2020 strategii pro malé a střední podniky, ve které vyhlásila výzvu k vytvoření průkopnického partnerství mezi příhraničními regiony s cílem posílit spolupráci při prosazování pravidel jednotného trhu a odstraňování administrativních překážek.

Na základě této výzvy byl vytvořen pilotní projekt zaměřující se na příhraniční regiony, které mají zkušenosti s bariérami na jednotném trhu z důvodu regulatorních či administrativních překážek. Tyto identifikované překážky se mají týkat především oblastí jako je vysílání pracovníků, uznávání odborných kvalifikací, přeshraniční poskytování služeb, požadavky na licence a pojištění a další.

Žadatelem projektu může být v podmínkách ČR pouze kraj nebo Euroregion, nicméně v konečném důsledku by projekt přínosem právě pro obce zapojeného kraje. Cílem projektu je totiž vznik dlouhodobého dobrovolného partnerství zapojených příhraničních regionů, které by společně vylepšovaly, harmonizovaly nebo koordinovaly pravidla a postupy týkající se přeshraničního poskytování služeb. Evropská komise v rámci tohoto projektu poskytne zapojeným partnerstvím odborné vedení a výměnu zkušeností s postupy, které se osvědčily při odstraňovaní překážek v jiných regionech. Kromě toho zapojené příhraniční regiony obdrží pokyny pro používání evropského přeshraničního mechanismu.

Bližší informace o tomto pilotním projektu najdete na stránkách Evropské komise zde. Termín pro přihlášení je do 15. března 2021. V případě zájmu se prosím spojte s vedením Vašeho kraje a upozorněte na projekt.

Expertní podporu nabízí také Ministerstvo průmyslu a obchodu: v případě zájmu se obraťte na Jana Porubu poruba@mpo.cz nebo Martina Bednáře bednarm@mpo.cz.