26.07.2022

Připravovaná vládní opatření v oblasti energetiky

Předseda SMO ČR František Lukl vyzval ve dvojici dopisů vládní činitele k řešení palčivé situace v energetice.

Tématem prvního dopisu byla komunitní energetika. Přestože je tento pojem předmětem mnohých debat a navzdory tomu, že propagaci myšlenky komunitní energetiky se věnuje stále více subjektů, Česká republika dosud nemá vytvořen ucelený legislativní rámec pro rozvíjení energetických projektů komunitního ražení. Velká míra právní nejistoty je, jak ve svém dopise poznamenal pan předseda, tím stěžejním důvodem, díky kterému komunitní energetika v tuzemském prostředí zůstává namnoze jen teoretickým konceptem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v tomto směru sdělilo, že na podzim připravuje transpozici evropské legislativy, která má do českého právního řádu přinést řadu změn. Transpozice, která bude mít podobu novely energetického zákona, bude zavádět pojmy občanského energetického společenství a společenství pro energetické zdroje. Energetická společenství mají být zakládána za účelem zlepšení hospodářských a sociálních poměrů vlastních  členů/podílníků či místních oblastí, ve kterých provozují svou činnost. Ta spočívá ve výrobě a ukládání elektřiny, sdílení a dodávání energií, nabíjení elektrických vozidel apod… Na energetická společenství se bude blíže vztahovat právní regulace konkrétních, výše uvedených činností (výroba, dodáváni energií etc…). Tvorba zisku nemá být jejich primárním cílem. Naopak cílem doplňkovým je zlepšení životního prostředí.

Samotný návrh transpoziční novely Svazu poskytnut nebyl, budeme však situaci sledovat a během legislativního procesu po všech stránkách využijeme postavení povinného připomínkového místa, které Svazu dle legislativních pravidel vlády náleží.

Druhý dopis adresoval problémy teplárenského sektoru. Z doposud prezentovaného návrhu novelizace energetického zákona nevyplývalo, že by Vláda plánovala podpořit i odběratele tepelné energie. Teplo přitom v našich podmínkách odebírají stovky tisíc lidí, kteří jsou vystaveni zcela stejnému zdražování, inflaci a dalším negativním jevům, jako ostatní obyvatelé.

V reakci na vyjádření obav o zákazníky tepláren uvedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu, že do novely energetického zákona bude zařazen i příspěvek na úhradu nákladů na teplo. Skutečně se tomu tak stalo a v současnosti je novela, zavádějící příspěvky na úhradu nákladů na elektřinu, plyn a teplo, předložena k podpisu prezidentovi republiky. MPO zároveň upozornilo na aktivaci tzv. přechodné transformační podpory, dle zákona o podporovaných zdrojích energie. V současnosti se orgány ústřední státní správy snaží o její notifikaci u Evropské komise.

Stejně, jako v případě komunitní energetiky, i zde Svaz maximální možnou měrou podpoří postavení samospráv a jejich obyvatel.

Tomáš Sobota, Legislativní a právní sekce kanceláře SMO ČR