10.12.2021

Přestupky a oprávněná úřední osoba - novinky

Tolik potřebná změna je tady aneb nečekejte a přihlaste své úředníky na zkoušku odborné způsobilosti co nejdříve.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) prodělal zásadní změnu. Díky novele provedené zákonem č. 417/2021 Sb., jež nabude účinnosti dnem 01.02.2022, dojde k podstatnému zmírnění kvalifikačních požadavků na úředníky vykonávající přestupkovou agendu.

 

Co se týká okruhu osob, které musí splňovat kvalifikační požadavky podle zákona o odpovědnosti za přestupky, nedochází k žádné změně. Z toho plyne, že kvalifikační požadavky musí splňovat všichni úředníci vykonávající přestupkovou agendu bez ohledu, v jakém stádiu ji budou vykonávat – tj. jak ti, kteří vydávají a podepisují rozhodnutí o přestupku, tak ti, kteří jsou oprávněni na základě vnitřního předpisu správního orgánu nebo pověření vedoucím správního orgánu k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupku.

Dotčeny jsou však novelou samotné kvalifikační požadavky na oprávněnou úřední osobu. Došlo k vypuštění požadavku na získání vysokoškolského vzdělání při souběžném složení zkoušky odborné způsobilosti a byl rozšířen okruh vzdělání, při kterém úřední osoby zkoušku odborné způsobilosti složit nemusí.

Kvalifikační požadavky tak splní úřední osoby buď tím, že:

  • 1) získají požadované vzdělání, a to vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia na vysoké škole v České republice,
  • 2) anebo tím, že prokáží odbornou způsobilost zkouškou složenou u Institutu pro veřejnou správu Praha (tj. zkouškou odborné způsobilosti).

Změn doznaly rovněž výjimky z kvalifikačních požadavků:

  • Ø Došlo k odstranění požadavku na dosažení určitého věku a byla snížena doba požadované praxe pro získání výjimky.
  • Ø Kvalifikační požadavky tak nemusí splňovat úřední osoby, které nejméně 5 let projednávaly přestupky a rozhodovaly o nich.
  • Ø Kvalifikační požadavky nebude muset i nadále splňovat osoba projednávající přestupek příkazem na místě, ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu.

Novelou došlo též k prodloužení přechodného období, ve kterém úřední osoby nemusí kvalifikační požadavky splňovat, a to až do 31. prosince 2023.

Zcela nově pak bylo doplněno 18měsíční přechodné období, ve kterém budou muset úřední osoby kvalifikační požadavky začít splňovat (srov. § 111 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, ve znění novely). Toto pravidlo se však vztahuje výlučně na nové úřední osoby, resp. úřední osoby, které začnou projednávat přestupky po nabytí účinnosti novely. Tyto úřední osoby budou moci projednávat přestupky bez splnění kvalifikačních požadavků do 18 měsíců ode dne, kdy začaly projednávat přestupky. V této době by tak měly složit zkoušku odborné způsobilosti či dokončit požadované vzdělání. Kvalifikační požadavky naopak musí splňovat předseda rozkladové komise. Přechodné období, ve kterém (všechny) úřední osoby nemusejí kvalifikační požadavky splňovat (tj. do 31. prosince 2023) tímto pravidlem není nijak dotčeno. Pokud by úřední osoba začala projednávat přestupky a doba 18 měsíců by jí uplynula dříve, než 31. prosince 2023, mohla by přestupky bez splnění kvalifikačních požadavků i nadále projednávat jako ostatní úřední osoby až do 31. prosince 2023 (naopak pokud by začala přestupky projednávat později a doba 18 měsíců by jí k tomuto datu neuplynula, mohla by přestupky projednávat bez splnění kvalifikačních požadavků i nadále do uplynutí této doby).

I přes zmírnění kvalifikačních požadavků je zřejmé, že zkoušku odborné způsobilosti bude muset složit stále velké množství úředníků. Tuto zkoušku budou muset složit všichni úředníci vykonávající přestupkovou agendu, kteří nemají vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia na vysoké škole v České republice nebo nemají alespoň pětiletou praxi v projednávání přestupků a rozhodování o nich anebo neprojednávají přestupky pouze příkazem na místě.

S ohledem na výše uvedené je proto nezbytné přihlašování úředníků, kteří dosud nesplňují kvalifikační požadavky a budou po konci přechodného období vykonávat přestupkovou agendu, na zkoušku odborné způsobilosti.

Do konce přechodného období totiž i při jeho prodloužení zbývají pouhé dva roky. V roce 2023 a zvláště v posledních měsících tohoto roku je možné s vysokou pravděpodobností předpokládat zvýšený zájem o přihlašování úředníků na zkoušku a tím i větší vytíženost Institutu pro veřejnou správu Praha. Přihlašování úředníků by tak v žádném případě nemělo být plánováno až na poslední měsíce roku 2023, neboť v takovém případě by mohlo dojít k tomu, že úředníci nebudou včas vyzkoušeni, příslušný úřad nebude mít dostatek úředníků k projednávání přestupků a řádný výkon přestupkové agendy bude ohrožen.

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra si tak dovolujeme předat uvedené informace a požádat Vás o maximální součinnost a zvážení přihlášení na zkoušku odborné způsobilosti v co nejbližších termínech.

 

Mgr. Alena Klimtová, DiS.

Legislativní a právní sekce