15.09.2020

Pozor na povinnost přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací od 23.09.2020!

Pojďme se podívat znovu na zoubek zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Ode dne 23.09.2020 nabydou totiž účinnosti §§ 4, 5, 7 a 8 tohoto zákona ve vztahu k internetovým stránkám spravovaným povinným subjektem. Co to tedy znamená? Teď vás čeká pár tzv. sucharských odstavců, ale je to nezbytné.

Přiblížil se čas podzimní a s ním i další povinnosti, jež bude nutné plnit. Možná jste někteří už připraveni a máte hotovo, ale možná někteří ne. A opakování je matka moudrosti. Tedy, pojďme se podívat znovu na zoubek zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Tento zákon měl dánu tzv. dělenou účinnost, tedy jeho jednotlivé části nabývají účinnosti v různých časových etapách – dle § 13 tohoto zákona část zákona nabyla účinnosti dnem 23.09.2019, část zákona dnem 23.09.2020 a část zákona dnem 23.06.2021.

Vzhledem k tomu, že za pár dní nabyde účinnosti další část tohoto zákona, dovolujeme si Vás pouze v krátkosti na tuto skutečnost upozornit.

Ode dne 23.09.2020 nabydou účinnosti §§ 4, 5, 7 a 8 tohoto zákona ve vztahu k internetovým stránkám spravovaným povinným subjektem. Co to tedy znamená?

V § 4 tohoto zákon se hovoří o zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. To znamená, že povinný subjekt zajistí, aby jím spravované internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné, a to tím, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Uvedené rozvádí § 5 tohoto zákona. Ten hovoří o tom, že pod pojmem „Zajištění přístupnosti internetových stránek“ se má za to, že internetové stránky jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokud splňují požadavky harmonizované normy nebo jejích částí, na které byl v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněn odkaz podle čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. A nejsou-li v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny odkazy na harmonizovanou normu nebo její části podle odstavce 1, má se za to, že internetové stránky jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní, pokud splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). V případě postupu podle čl. 6 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 se namísto evropské normy podle věty první použije evropská norma stanovená tímto postupem. Jestli se cítíte jako my, tak jste zmateni a říkáte si, co že teda se má udělat. Půjdeme proto dál.

Důležité je věnovat pozornost § 7, jenž definuje tzv. nepřiměřenou zátěž. Povinný subjekt zajistí přístupnost jím spravovaných internetových stránek a mobilních aplikací v míře, která mu nezpůsobí nepřiměřenou zátěž. Povinný subjekt tedy posuzuje, zda mu plnění požadavků podle § 4 až 6 působí nepřiměřenou zátěž. Povinný subjekt při posuzování míry nepřiměřené zátěže zohlední za a) svou velikost, povahu a své zdroje a za b) své odhadované náklady a přínosy ve vztahu k očekávanému přínosu pro uživatele internetových stránek a mobilních aplikací, zejména pro osoby se zdravotním postižením, přičemž zohlední četnost a dobu využití internetové stránky a mobilní aplikace. Povinný subjekt, kterému plnění požadavků podle § 4 až 6 působí nepřiměřenou zátěž, poskytne, je-li to možné, uživateli jím spravované internetové stránky a mobilní aplikace, kterých se nepřiměřená zátěž týká, náhradní řešení pro využití obsahu této internetové stránky a mobilní aplikace.

Nu, a nezapomeňme ještě na prohlášení o přístupnosti dle § 8 tohoto zákona. Povinný subjekt na všech jím spravovaných internetových stránkách v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje prohlášení o přístupnosti internetové stránky, které obsahuje:

 1. a) sdělení, v jakém rozsahu internetová stránka splňuje požadavky podle § 4 a 5,
 2. b) důvod, pro který internetová stránka nesplňuje požadavky podle § 4 a 5, a případné náhradní řešení podle § 7 odst. 4, a
 3. c) informaci o postupu, vznikne-li důvodné podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky podle § 4 a 5 nebo že je důvod podle písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům.

Tuto povinnost lze splnit také tak, že prohlášení o přístupnosti jím spravovaných internetových stránek v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje na některé z jím spravovaných internetových stránek a na ostatních jím spravovaných internetových stránkách umístí odkaz na toto prohlášení.

A co je pro nás maximálně podstatné, je definice povinného subjektu v § 3 tohoto zákona. Povinný subjektem je rozuměn:

 1. a) stát,
 2. b) územní samosprávný celek,
 3. c) právnická osoba zřízená zákonem,
 4. d) právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c), pokud
 5. byla zřízena nebo založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a
 6. je financována převážně státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c) nebo podléhá řídícímu dohledu státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby podle písmene c) anebo je v jejím správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c),
 7. e) právnická osoba
 8. zřízená nebo založená za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a
 9. financovaná převážně státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c) nebo d) nebo podléhající řídícímu dohledu státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby podle písmene c) nebo d) anebo v jejímž správním, řídícím nebo dozorčím orgánu je více než polovina členů jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c) nebo d),
 10. f) dobrovolný svazek obcí,
 11. g) vysoká škola, škola a školské zařízení, kteří jsou povinným subjektem, pouze jde-li o obsah internetových stránek, který je vysoká škola, škola nebo školské zařízení povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím;
 12. h) kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace.

Tedy, pozor na dobrovolné svazky obcí, právnické osoby dle uvedeného a školy a školská zařízení!

Jak je v přechodných ustanoveních tohoto zákona uvedeno, tento zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinným subjektem, kterým je předtočený mediální soubor s časovou dimenzí zveřejněný před 23. zářím 2020. Do 22. září 2020 platí pro internetové stránky spravované povinným subjektem podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zveřejněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona právní úprava stanovená vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Tak, a pozorný čtenář zahlédl další podivný pojem – mediální soubor s časovou dimenzí. Zákon jej definuje jako zvukový záznam, obrazový záznam a zvukově obrazový záznam a tyto záznamy v kombinaci s interaktivními prvky. Směrnice ve svém čl. 3 odst. 6 za mediální soubory s časovou dimenzí označuje mediální soubory těchto typů: pouze audiozáznam, pouze videozáznam a videozáznam se zvukem, jakož i všechny uvedené možnosti v kombinaci s interaktivními prvky.

A protože je to problematika složitá, přistoupilo k jejímu vysvětlení i gestor této oblasti, Ministerstvo vnitra, kdy na tomto odkazu se dozvíte vše potřebné včetně odpovědí na nejčastěji pokládané otázky: https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

A nakonec je třeba zdůraznit, že to samé nás čeká pro mobilní aplikace spravované povinným subjektem s účinností od 23.06.2021.

Zpracovala Mgr. Alena Klimtová