03.06.2022

Povinnost podávání průběžného oznámení ke střetu zájmů k 30. 6. 2022

NEZAPOMEŇTE!!!!

Do 30. 6. 2022 mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2021.

Ministerstvo spravedlnosti zaslalo ve dnech 30. – 31. 5. 2022 všem právnickým osobám nebo jejich orgánům nebo organizačním složkám dle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů zapisujícím veřejné funkcionáře do Centrálního registru oznámení informaci k podávání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do 30. 6. 2022.

Obsah informace je ke stažení níže. Současně byla aktualizována Metodika pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů. Metodika je ke stažení níže.

Veřejný funkcionář je povinen ve lhůtě do 30. 6. 2022 učinit průběžné oznámení za období výkonu funkce v kalendářním roce 2021. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2021, pak období, za které oznámení činí je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021; vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze část kalendářního roku 2021, pak období, za které oznámení činí je od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2021. Pokud veřejný funkcionář v kalendářním roce 2021 ukončil výkon funkce a došlo-li ze strany příslušného orgánu dle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů k řádnému zápisu ukončení výkonu funkce, pak toto průběžné oznámení nepodává; namísto průběžného oznámení podává výstupní oznámení, a to za období od 1. 1. 2021, popř. od data zahájení výkonu funkce (došlo-li k zahájení výkonu funkce po 1. 1. 2021) do dne ukončení výkonu funkce.

Nově registr veřejnému funkcionáři nabídne a zobrazí druh oznámení, které má aktuálně podat, a to za předpokladu, že učinil všechna oznámení za předchozí období výkonu funkce/funkcí. V opačném případě je možné změnit druh oznámení a formulář dále libovolně editovat.

Kdo oznamuje

  • všichni členové zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkce ve stejném rozsahu jako členové zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
  • starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části nebo členové rady obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

Za jaké období

Průběžné oznámení se podává za uplynulý kalendářní rok (tj. od 1.1. 2021 do 31.12. 2021), resp. jeho část, pokud veřejný funkcionář začal s výkonem funkce v průběhu roku. V rámci průběžného oznámení je tak veřejný funkcionář povinen uvést období, za které se oznámení podává.

Co se oznamuje

  • oznámení o činnostech, stačí, aby činnost, která podléhá oznámení, vykonával veřejný funkcionář jen část období, za něž se oznámení podává, činnosti podléhající oznámení jsou: podnikání nebo jiná samostatná výdělečná činnost, postavení společníka nebo člena podnikající právnické osoby, členství v orgánech podnikající právnické osoby, činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydávání periodického tisku
  • oznámení o majetku, veřejný funkcionář oznamuje majetek, který nabyl v období, za nějž oznámení podává, oznamuje se nabytí věcí nemovitých, cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a práv s nimi spojených a podílů v obchodních korporacích, v případě nabytí věcí movitých se oznamuje pouze, pokud jejich hodnota v souhrnu přesáhla částku 500 000 Kč za oznamované období, do částky 500 000 Kč u věcí movitých se nezapočítávají věci, jejichž cena je nižší než 50 000 Kč
  • oznámení o příjmech a závazcích, obsahuje oznámení o příjmech a jiných majetkových výhodách a oznámení o nesplacených závazcích, za příjmy, resp. jiné majetkové výhody se nepovažují příjmy manžela či partnera veřejného funkcionáře, oznamovací povinnost nedopadá ani na příjmy a jiné majetkové výhody, které plynou veřejnému funkcionáři v souvislosti s výkonem funkce, v rámci průběžného oznámení veřejný funkcionář oznamuje příjmy (a téže jiné majetkové výhody) a nesplacené závazky, jejichž výše v souhrnu za oznamované období přesáhne k 31.12. kalendářního roku, za nějž se oznámení podává (tedy k 31.12. 2021), částku 100 000 Kč, do souhrnu příjmů a jiných majetkových výhod se nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč

V průběžném oznámení uvádí veřejný funkcionář pouze ty skutečnosti, které nastaly v období, za které oznámení podává. Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na ty případy, kdy veřejný funkcionář v rozhodném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek ani příjmy a nedisponoval závazky, na něž by dopadala oznamovací povinnost (§ 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů).

Jak se oznamuje

Oznámení je možné učinit pouze elektronicky do registru oznámení. Podat oznámení lze prostřednictvím Centrálního registru oznámení (dále jen „CRO“) na webové stránce cro.justice.cz. Přihlašovací údaje obdrželi veřejní funkcionáři od podpůrného orgánu, kterým je v případě obcí obecní úřad (myšleno také úřad městyse, městský úřad, magistrát statutárního města nebo magistrát územně členěného statutárního města), úřad městského obvodu nebo úřad městské části pří zápisu veřejného funkcionáře do CRO při vzniku funkce. Oznámení se podává vyplněním příslušného formuláře na webové aplikaci. Po odeslání oznámení již veřejný funkcionář nemůže učiněné oznámení měnit. Pro jeho případnou změnu musí veřejný funkcionář kontaktovat evidenční orgán (Ministerstvo spravedlnosti) s žádostí o zpřístupnění oznámení.

Druhým způsobem podání je podání prostřednictvím portálu veřejné správy, kdy veřejný funkcionář vyplněné oznámení pošle Ministerstvu spravedlnosti do datové schránky. Tento způsob lze využít pouze, pokud má veřejný funkcionář zpřístupněnou datovou schránku jako soukromá fyzická osoba. Elektronické formuláře jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ve formátech HTML a PDF.

Veškeré informace jsou dostupné na stránkách Ministerstva spravedlnosti: www.justice.cz/web/msp/stret-zajmu

Riziko

Nepodání průběžného oznámení ve stanovené lhůtě, tj. do 30. června 2022, může naplnit skutkovou podstatu přestupku uvedenou v § 23 odst. 1 písm. f) zákona o střetu zájmů. Stejně tak podání oznámení neúplného, zjevně nepřesného nebo obsahujícího nepravdivé údaje může naplnit skutkovou podstatu přestupku uvedenou v § 23 odst. 1 písm. e) zákona o střetu zájmů. Za přestupek lze uložit pokutu od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

Novela zákona o střetu zájmů

Poslanecká sněmovna schválila 1. 6. 2022 poslanecký návrh novely zákona o střetu zájmů (sněmovní tisk 192). Tento návrh byl odeslán do Senátu. Novela přichází se zúžením osobní působnosti zákona, když z jeho dosahu vyjímá místostarosty obcí vykonávajících přenesenou působnost v základním rozsahu (tzv. jedničkových obcí) a členy rady těchto obcí a obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv. dvojkových obcí), v obou případech nebyli-li tito funkcionáři pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. V současné době nelze předjímat termín nabytí účinnosti novely s ohledem na další proces schvalování (Senát, podpis prezidenta, vyhlášení ve Sbírce zákonů). Povinnost podat oznámení k 30.6. 2022 tedy trvá v nezměněném osobním rozsahu. Současně je třeba uvést, že v současné době nelze nahlížet do registru oznámení ani na základě žádosti. I tuto úpravu obsahuje novela zákona o střetu zájmů.

Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce SMO ČR