22.04.2020

Ochrana nájemníků

Poslanecká sněmovna ve středu 22. dubna 2020 schválila vládou navržené zákony o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce.

Nájemníci nebudou moci dostat výpověď z bytu, pokud v rozhodné době nebudou platit nájemné kvůli tomu, že jsou v důsledku opatření proti epidemii koronaviru bez příjmů. Dlužné nájemné musí zaplatit do konce letošního roku. Sněmovna odmítla návrh Senátu, aby za čtyři pětiny dlužného nájemného ručil stát. Rovněž podnikatelé nebudou moci dostat výpověď z nájmu, pokud v rozhodné době nebudou platit nájemné v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které jim  znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.. Nájemné budou muset doplatit do konce roku 2020 bez záruk státu, které požadoval Senát.

Je třeba uvést na pravou míru, že se nejedná o odložení nájemného ve smyslu odložení splatnosti plateb nájemného. V případě prodlení s platbami bude nájemce povinen uhradit úroky z prodlení v zákonné sazbě. Zákaz výpovědi se týká jen nájemného, nikoli plateb za služby – ty je nájemce dále povinen hradit s hrozbou možnosti výpovědi. Nájemce bytu musí pronajímateli doložit, že k neplacení nájemného došlo v důsledku opatření proti epidemii koronaviru a to potvrzením od Úřadu práce ČR. Nájemce musí dodat Úřadu práce podklady dle metodického pokynu, který zatím není vydán. V případě nájmu prostor k podnikání nájemce pronajímateli předloží listiny osvědčující splnění podmínek. Zákon blíže tyto listiny nespecifikuje. Oba zákony tak vyvolávají a budou vyvolávat spoustu otázek. V příloze přikládáme texty obou zákonů ve znění, ve kterém byly schválení Poslaneckou sněmovnou a budou zaslány k podpisu prezidenta.

Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce