27.01.2023

Novela energetického zákona – LEX OZE I. vyšla ve Sbírce

Zákon označovaný jako LEX OZE I. vyšel dne 23. ledna 2023 ve Sbírce zákonů ČR pod č. 19/2023 Sb. Jedná se o zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Novela je účinná od 24. ledna 2023.

Novela energetického zákona usnadní výstavbu obnovitelných zdrojů energie, neboť umožňuje provoz obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW bez licence od Energetického úřadu. Novela přináší i změnu stavebního zákona, která stanoví, že pro malé obnovitelné zdroje do stejného limitu není vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Pokud se jedná o součást stavby, která nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, tak nebude zapotřebí stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Novela nově řadí instalace o výkonu nad 1 MW mezi stavby veřejného zájmu. K této úpravě, která byla navržena až v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně, přijal Senát následující doprovodné ustanovení, které má rozptýlit obavy ohledně možných dopadů na životní prostředí v souvislosti s touto změnou.

Senát žádá vládu České republiky, aby zajistila ochranu zemědělského půdního fondu tak, aby se důsledně hájil veřejný zájem na ochraně zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jako cenného a nenahraditelného přírodního bohatství České republiky a aby pro zřízení a provozování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více a nízkouhlíkových výroben elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více a staveb pro ně sloužících a s nimi souvisejících odnímaly tuto nejkvalitnější zemědělskou půdu pouze výjimečně a v nezbytném rozsahu a jedině za předpokladu, že nebude možné dosáhnout jiného uspokojivého řešení. Senát žádá vládu České republiky, aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a to do 30. června 2023;

Novela dále obsahuje ustanovení, podle kterému může ministerstvo financí v mimořádné tržní situaci poskytnout dodavateli elektřiny nebo plynu zápůjčku, úvěr nebo státní záruku. Znění novely je ke stažení níže.

Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce