25.05.2022

Nové programové období 2021 - 2027 evropských fondů bylo odstartováno

Evropská komise schválila Dohodu o partnerství, čímž byla oficiálně zahájena implementace evropských fondů programového období 2021 – 2027. Schválení Dohody slavnostně 24. května oznámili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a komisařka pro regionální rozvoj a reformy Elisa Ferreira na konferenci Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech. Česká republika je teprve šestou zemí EU, která má Dohodu o partnerství schválenou. Zároveň bylo oznámeno schválení prvního operačního programu, kterým je Operační program Technická pomoc.

Dohoda o partnerství je zastřešující dokument, který nastavuje podmínky intervence z evropských fondů. Definuje strategii a investiční priority, pro které se rozhodl příslušný členský stát, a uvádí seznam programů, které chce realizovat, stejně jako indikaci roční finanční alokace pro jednotlivé programy.

Pro Českou republiku je připraveno více než 550 mld. Kč, které budou moci být investovány do rozvoje regionů, konkurenceschopnosti, inovací, budování infrastruktury i řešení sociálních otázek a zlepšení životního prostředí České republiky. Všechny operační programy se intenzívně připravují na vyhlašování výzev v druhé polovině roku 2022, jakmile také jejich programové dokumenty budou oficiálně schváleny, což by se mělo být nejpozději do července.

Programové období 2021-2027 se připravuje již několik let a Svaz je do počátku intenzivně zapojen do vyjednávání a nastavení podmínek pro čerpání jednotlivých operačních programů. Navíc k tradičním operačním programům kohezní politiky jsou k dispozici i nové nástroje – Národní plán obnovy, Modernizační fond, které navíc přinášejí až 341 mld. Kč. Balík peněz, který je možné v následujících letech pro Českou republiku využít, je tedy rekordní. 

Čerpání těchto prostředků je však také spjato s řadou nových podmínek, které reagují na aktuální globální výzvy, jako je změna klimatu, posílení konkurenceschopnosti Evropy a jejich regionů v podobě inovací, digitalizace a smart přístupu, stárnutí populace, dopady pandemie COVID-19 v podobě ekonomické krize apod. V kontextu aktuálních událostí souvisejících s válkou na Ukrajině, probíhající uprchlickou vlnou, vysokou inflací, zvyšováním cen energií a dalších komodit bude opravdu velkou výzvou nejen pro Českou republiku tyto prostředky využít.

Pro obce a města, na které zmíněné výzvy dopadají v celé tíži, nebude lehké připravovat projekty dostatečně rychle, za splnění řady podmínek programů a při nedostatku jak finančních, tak personálních kapacit. Svaz a jeho zástupci situaci samospráv nepřetržitě připomínají všem řídícím orgánům a apelují na to, aby podmínky pro čerpání byly v co největší míře nastaveny vůči samosprávám příznivě tak, aby je mohly využít pro svůj rozvoj a rozvoj celé České republiky. Kancelář Svazu je připravena učinit maximum, aby prostřednictvím dalšího vyjednávání, zprostředkování informací o situaci v území a informováním o možnostech EU fondů pro samosprávy tento těžký úkol obcím a městům ulehčila.

Odpolední program konference se již plně věnoval představení jednotlivých operačních programů, především připravovaným výzvám pro samosprávy (první odpolední blok), jejichž doslova smršť můžeme čekat již v 2, polovině roku 2022. Celý záznam konference  můžete ze záznamu shlédnout na webových stránkách dotace.EU.

Gabriela Hůlková
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.