06.01.2021

Nová zásada zadávání veřejných zakázek (§6) – odpovědné zadávání – rychlá pomoc při zavádění do praxe

Od 1.1. 2021 je účinná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která zařazením nové zásady do §6 zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a zohlednění inovací.

Do § 6 byl doplněn odstavec 4, který stanovuje:

„Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Odpovědné veřejné zadávání již řada zadavatelů realizuje, ale pro nemalou skupinu zadavatelů se jedná o nový přístup. V rámci projektů na podporu odpovědného veřejného zadávání vytvořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí metodiky, příklady dobré praxe a bohatou nabídku volně přístupných seminářů na Institutu odpovědného veřejného zadávání (sovz.cz). Důležité je rovněž stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj.

Pro stručné představení odpovědného veřejného zadávání a jeho zavedení do praxe měst a obcí MPSV připravilo:

Dále lze doporučit například:

Zdroj: Institut odpovědného veřejného zadávání