19.11.2020

Místní poplatky z pobytu - online platformy

Svaz měst a obcí ČR se obrátil na Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností a spotřebitelské legislativy s dotazem na možnou spolupráci a způsob komunikace mezi obecními a živnostenskými úřady ohledně získávání údajů o podnikatelích poskytujících ubytování na základě živnostenského oprávnění prostřednictvím internetových platforem.

Z MPO jsme obdrželi odpověď, že tento způsob podnikání se rozšířil teprve v posledních několika letech a bezpochyby s sebou přináší řadu problémů, které především pramení z anonymity poskytování takovýchto služeb. Tato anonymita může negativně ovlivnit možnost kontroly podnikatelů – poskytovatelů ubytování – právě s ohledem na nedostatek potřebných informací o nich.

Z tohoto důvodu byla k 24. 4. 2020 přijata právní úprava (zákon č. 189/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb .,o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů), podle které každý, kdo zprostředkuje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontakt poskytovatele služeb se zákazníkem za účelem uzavírání smluv o poskytování služeb cestovního ruchu, kterými je též ubytování, je povinen na žádost obecního živnostenského úřadu sdělit příslušné informace o poskytovatelích služeb, resp. ubytování. Konkrétně se jedná o počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě, celkovou cenu za služby cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě, adresu místa, na kterém jsou služby cestovního ruchu poskytovány, a označení poskytovatele služby, se kterým zprostředkovatel zákazníkovi zprostředkoval uzavření smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu.

Takto získané shora uvedené údaje pak může obecní živnostenský úřad v souladu s § 10 odst.2 cit. zákona předat jinému orgánu vykonávajícímu veřejnou moc na základě jeho žádosti podané u tohoto živnostenského úřadu, a to v rozsahu potřebném pro jeho činnost. Zejména se jedná o kontrolní orgány, které na základě dotazu u konkrétního živnostenského úřadu mohou získat přehled o podnikatelích a místech, kde dochází k ubytování, a na základě těchto informací tak mohou provádět efektivně kontrolu dodržování povinností i u podnikatelů provozujících činnost prostřednictvím internetových platforem.

Informace získané od online platforem, které souvisí především s identifikací poskytovatele ubytování a adresou, na které jsou dané služby poskytovány, pomohou obecním úřadům snáze dohledat tyto osoby a vymáhat po nich plnění zákonných povinností spočívajících v úhradě poplatků za pobyt. Pokud by v konkrétním případě obecní úřad vystupoval z pozice orgánu veřejné moci, může mu příslušný obecní živnostenský úřad, údaje o poskytovatelích ubytování na jeho žádost a pro účely kontrolní činnosti rovněž poskytnout.

V této souvislosti je nutné upozornit, že se v mnoha případech jedná o zahraniční internetové platformy, přičemž řada adresátů pochází ze států mimo Evropskou unii. O těchto platformách živnostenské úřady velmi často nemají dostupné relevantní informace a rovněž problematická je mnohdy i reálná vymahatelnost informační povinnosti. Z toho vyplývá, že i přes veškerou snahu se tak nemusí živnostenským úřadům vždy podařit v čas a v dostatečném rozsahu požadované údaje získat. I přes tato úskalí se živnostenské úřady snaží vyhovět odůvodněným požadavkům obecních úřadů.

 

Mgr. Ivona Mottlová