24.06.2021

Ministerstvo a SMO ČR jsou při výkladu zákona za jedno - obce nové smlouvy uzavírat nemusí!

Nedávno jsme uveřejnili krátký článek, ve kterém se Svaz měst a obcí snažil uvést na pravou míru otázky týkající se uzavírání smluv s provozovateli kolektivních systémů. Nyní přinášíme doplňující informace v odpovědi z MŽP na náš dotaz.

Nedávno jsme uveřejnili krátký článek, ve kterém se Svaz měst a obcí snažil uvést na pravou míru otázky týkající se uzavírání smluv s provozovateli kolektivních systémů. Z řady měst a obcí totiž docházely dotazy, zda musejí samosprávy dle nové legislativy uzavírat smlouvy s novými nebo dalšími provozovateli. Náhlé množství dotazů na jediné téma samozřejmě nebylo samo s sebou – šlo o reakci na nejasně koncipované nabídky spolupráce, které si obce vykládaly tak, že jsou povinné uzavírat smlouvy s více, než jedním subjektem. SMO ČR s tímto výkladem, ani způsobem nabízení spolupráce nesouhlasí.

Skrze zveřejněný článek byla tedy situace uvedena na pravou míru a dotyčná společnost, šířící nejasně koncipované nabídky, byla dopisem vyzvána, aby se podobného chování pro příště zdržela.

Jelikož odpadová legislativa spadá do gesce Ministerstva životního prostředí požádali jsme o vyjádření i samotné MŽP. Z ministerstva dorazilo vyjádření pro obce příznivé. Ve svém stanovisku MŽP přímo uvádí, že žádná zákonná ustanovení „…zcela jednoznačně nestanovují obcím povinnost uzavírat smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s jakýmkoliv, jedním, či více kolektivními systémy. Rozhodnutí o podpisu smlouvy s jedním či více kolektivními systémy je výhradně v kompetenci každé jednotlivé obce, a obec tedy nemusí uzavírat smluvní vztahy s několika či snad dokonce se všemi existujícími kolektivními systémy.“ Jestliže tedy obcím vyhovuje spolupráce se současným smluvním partnerem není třeba se poohlížet jinde.

Pokud, ale má obec uzavřeny smlouvy s více provozovateli, „…musí obec o záměru uzavřít nebo o skutečnosti, že uzavřela smlouvu s dalším kolektivním systémem informovat kolektivní systém, se kterým již smlouvu uzavřenou má, tak, aby mezi danými kolektivními systémy následně proběhla dohoda o rozdělování zpětně odebraných výrobků obce (resp. místa zpětného odběru) mezi tyto kolektivní systémy“. Tito provozovatelé mají následně povinnost „..dohodnout [se] o způsobu rozdělení zpětně odebraných odpadních elektrozařízeních na místě zpětného odběru a tento způsob obci sdělit“. Důležité je, že „…smlouva s jakýmkoliv kolektivním systémem nesmí uplatnění takové dohody bránit. Daná dohoda by tedy měla stanovovat pravidla, jakým způsobem má obec provádět distribuci zpětně odebraných výrobků mezi jednotlivé kolektivní systémy, a současně musí mít nediskriminační charakter“.

Podle názoru MŽP je, při uzavírání smlouvy o zřízení místa zpětného odběru, třeba mít na paměti, že kolektivní systém si ve smlouvě nesmí stanovit podmínky, které by omezily spolupráci obce s jiným kolektivním systémem. Smluvní podmínky musí být nediskriminační vůči dalším kolektivním systémům. To je, ale samozřejmě, něco zcela jiného, než zákonem stanovená povinnost uzavřít smlouvu s více než jedním provozovatelem. Takovou povinnost zákon obcím skutečně neukládá.

Zpracoval: Mgr. Tomáš Sobota, Legislativní a právní sekce SMO ČR