11.05.2020

Města a obce: Každý obyvatel loni vytřídil o 2,3 kilogramů papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů více.

Praha, 11. května 2020, 693 tisíc tun – takové množství využitelných odpadů se loni vytřídilo v systémech obcí a měst v České republice. Největší zásluhu mají na tomto výsledku občané. Každý obyvatel ČR vytřídil loni v průměru přes 65 kilogramů papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů  Meziročně došlo tedy k téměř 4% nárůstu. Vyplývá to ze statistik, které Svazu měst a obcí ČR poskytla Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM.

Podíváme-li se na jednotlivé tříděné odpady, pak lidé co do hmotnosti, vytřídili nejvíc papíru – přes 232,5 tisíce tun. Dále to bylo zhruba 161 tisíc tun plastů, přes 147,5 tisíce tun skla, stejné množství kovů a více než 4 tisíce tun nápojových kartonů. Větší polovinu z tohoto množství přitom tvořily vytříděné obalové odpady, na jejichž třídění a recyklaci přispívá obcím EKO-KOM. 

 

Nejlépe se loni třídilo v Olomouckém kraji

 

Pokud budeme srovnávat množství vytříděných odpadů v krajích bez kovů, pak je na tom nejlépe Královehradecký kraj. Každý obyvatel tam vytřídil v průměru 58,8 kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. O druhou a třetí příčku se pak dělí Kraj Vysočina (56,0 kg/obyv.) a Pardubický kraj (56,0 kg/obyv.). Vzhledem k tomu, že od roku 2015 platí povinné třídění kovů, můžeme srovnávat množství vytříděných odpadů včetně vytříděných kovů. V tom případě byl loni lídrem v třídění Olomoucký kraj, kde každý obyvatel vytřídil v průměru 79,4 kilogramů papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Dále to pak byly Kraj Vysočina (78,4 kg/obyv.) a Královehradecký kraj (74,5 kg/obyv.).

 

S tříděným odpadem nemusíme chodit daleko

 

V obcích je díky dlouhodobému rozvoji systému sběru tříděného odpadu třídění odpadů v ČR velmi komfortní a celkově dobře dostupné. Lidé mohou třídit odpad prakticky napříč celou republikou, k dispozici mají více než 473 tisíc barevných kontejnerů na ulicích a menších nádob na tříděný odpad umístěných přímo u domů. Jedno sběrné místo slouží v průměru 118 lidem. Česká republika se tak může pochlubit jednou z nejhustších sběrných sítí v Evropě. Průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům, kterou musí občané ujít s tříděným odpadem je v průměru už jen 91 metrů.

Zejména v některých menších obcích ČR je nádobový sběr ještě doplněn, nebo zcela nahrazen sběrem pytlovým. Pytle se nejčastěji využívají pro sběr plastů, papíru, nápojových kartonů, případně kovových obalů. V ČR mohou lidé třídit odpady také prostřednictvím sběrných dvorů, sběrných míst a výkupen surovin.

 

Systémy sběru tříděných odpadů si nastavují přímo města a obce

Obce a města ČR se intenzivně snaží zlepšovat systémy nakládání s odpady. Konkrétní nastavení systému pro sběr tříděných odpadů z papíru, plastů, skla, kovů a případně i dalších komodit je plně v kompetenci jednotlivých měst a obcí. Záleží tedy především na jejich možnostech a rozhodnutí. Plast, sklo, papír a nápojové kartony se sbírají do nádob, pytlů a prostřednictvím sběrných dvorů či sběrných míst, které obce zřizují. Většina kovových odpadů (a část papíru) se zase sbírá prostřednictvím výkupen, které mohou být rovněž zahrnuty do obecního systému nakládání s odpady. Relativní novinkou jsou i tzv. vícekomoditní nádobové sběry, kdy lze sbírat kovy například s plasty do žlutých kontejnerů, dotřídí se dle komodit až na třídící lince. Tato možnost je využívána např. v lokalitách, kde není prostor na přidání samostatné nádoby na kovy a zároveň je na to nastaven systém dalšího dotřídění u úpravců odpadů.

 

V obcích se třídí také komunální bioodpady, textil a další složky, jako jsou třeba objemný odpad, oleje, stavební odpady, elektrozařízení, baterie atd. Dlouhodobým cílem vyplývajícím z direktiv Evropské unie je, aby množství odpadu končícího bez využití na skládkách bylo omezeno na absolutní minimum, během několika málo let bude povoleno skládkovat nanejvýše 10 % komunálního odpadu.  

 

 

Pro další informace kontaktujte:

 

  • Alexandra Kocková, mediální zastoupení, Svaz měst a obcí ČR, mobil: 725 607 753, e‑mail: kockova@smocr.cz
  • Lucie Müllerová, tisková mluvčí, EKO-KOM, mobil: 602 186 205, e‑mail: mullerova@ekokom.cz

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 a půl milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

 

O EKO-KOMu:

EKO-KOM, a.s., je autorizovaná obalová společnost, která v ČR provozuje systém zpětného odběru a využití obalových odpadů, a to zejména ve spolupráci s obcemi. V roce 2019 do tohoto systému bylo zapojeno 6 146 obcí, ve kterých žije 10,633 milionů obyvatel. Více na www.ekokom.cz.