15.11.2022

Jednání Generálních sekretářů a ředitelů asociací sdružených v CEMR

Od 7. do 8. listopadu 2022 se v Madridu konalo jednání generálních sekretářů a ředitelů asociací sdružených v Radě evropských municipalit a regionů. Hostitelem jednání byla tentokrát Španělská federace municipalit a provincií FEMP, proto se jednání konalo v jejich sídle, v původním historickém paláci v srdci Madridu.

Jednání generálních sekretářů se koná dvakrát do roka, toto jednání však bylo důležité hned z několika důvodů: Od ledna 2023 začíná nové funkční období statutárních zástupců, tedy prezidenta, víceprezidentů, politického výboru, a také mluvčích. Aktuálně probíhají návrhy na nominace, tyto bude schvalovat současný Politický výbor 5. a 6. prosince 2022 v Paříži. Jedním z témat tedy byl aktuální stav návrhů na nominace, informace o prodloužení lhůty a také osobní jednání s některými ze zastoupených Svazů o možných kandidátech.

Dalších velmi podstatným bodem bylo financování organizace CEMR v nastávajícím období. Budget CEMR se odvozuje od HDP a populace jednotlivých členských zemí, podle údajů EUROSTATu. Snížení HDP řady zemí se tedy projeví poklesem členských příspěvků. Dalším klíčovým aspektem ovlivňujícím finance CEMR je inflace. Belgie je totiž jednou z mála zemí v Evropě, kde jsou platy zaměstnanců v soukromém i veřejném sektoru navázány na výši inflace. Ta se v současné době pohybuje ve výši zhruba 12 %. Kromě personálních nákladů vzrostly také náklady na pronájem a náklady na energie, CEMR tedy navrhl několik variant řešení, které zahrnují jak úpory na straně běžných výdajů, tak zvýšení příjmové položky navýšením členských poplatků. K tomuto bodu se rozpoutala živá diskuze, ve které vystoupila řada ředitelů asociací s reakcí, že oni sami v tento moment i přes své vlastní zvýšené náklady nejsou schopni zvýšit své členské poplatky, a že zvýšení členského poplatku by zcela jistě vedlo k úbytku počtu členů. Stejná situace by mohla postihnout i CEMR v případě navýšení, které jeho zástupci představili ve svém návrhu. Výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková vystoupila s příspěvkem, ve kterém zdůraznila, že SMO ČR nevidí potenciál pro zvyšování členského příspěvku, a naopak z důvodu snížení této položky vystoupil ze Světové organizace místních a lokálních samospráv UCLG, jejíž členství bylo doposud nedílnou součástí členského poplatku CEMR, přesto, že praktický přínos pro naše obce a města nebyl zřejmý. Je možné, že se i další asociace vydají touto cestou. Svaz podporuje hledání úspor v rámci nastavení pracovních procesů CEMR, přenesení některých jednání do on-line prostoru a tedy snížení cestovních nákladů, a také úsporu v oblasti překladů dokumentů, které se aktuálně překládají do angličtiny a francouzštiny, přestože jednacím jazykem pracovních skupin a dalších jednání je pouze angličtina.

Dále výkonná ředitelka Radka Vladyková vystoupila s příspěvkem, ve kterém zdůraznila, že pozice CEMR při strategickém vyjednávání legislativ a nařízení Evropské komise musí zohledňovat zájmy všech členských asociací a jejich obcí a že toto by mělo být hlavní náplní činnosti CEMR.

 

V reakci na přijetí nového Belgického zákoníku společností a asociací musí CEMR dále upravit své stanovy do 31. 12. 2023. Hlasování o aktualizovaných stanovách a jednacím řádu proběhne rovněž na zasedání Politického výboru 5.-6.12.2022 v Paříži.

 

Mezi další projednávané body patřil Představení návrhu pracovního programu 2023-2024 a představení okruhů témat, kterým se bude CEMR více zabývat. Dále také byly představeny externě financované aktivity CEMR a možnost zapojení do projektů v rámci této činnosti.

Monika Štěpánová

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.