30.03.2020

Jakými předpisy se řídit při nákupu ochranných pomůcek?

Obec v souvislosti s pandemií koronaviru plánuje nakoupit roušky a desinfekce. Ty plánuje rozdat svým občanům. Kdo a jakým způsobem má o nákupu a rozdávání rozhodnout?

Obec v souvislosti s pandemií koronaviru plánuje nakoupit roušky a desinfekce. Ty plánuje rozdat svým občanům. Kdo a jakým způsobem má o nákupu a rozdávání rozhodnout?

Související právní předpisy:

ustanovení § 85 písm. b), § 102 odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Klíčová slova: nákup roušek, nákup dezinfekce, nákup movitých věcí, rozdávání roušek, rozdávání dezinfekcí, rozdávání zdravotnického materiálu, dary občanům, movité dary občanům 

Odpověď: 

O nákupu movitých, druhově určených věcí, jakými jsou např. roušky a dezinfekce, rozhoduje rada obce ve své zbytkové pravomoci. Tuto pravomoc si však může (ad hoc či plošně) vyhradit též zastupitelstvo obce, popř. lze takovou pravomoc (zcela nebo zčásti) svěřit do rukou starosty či obecního úřadu. V obcích, kde rada není volena, vykonává tuto pravomoc starosta (pokud si zastupitelstvo tuto pravomoc nevyhradí pro sebe). Zákon přitom pro rozhodování o pořizování movitých věcí do obecních rukou nestanovil žádný finanční limit. Je pak na zvážení zastupitelstva obce jako celku, zda starostu v tomto ohledu nějakým finančním limitem omezí, či nikoliv (např. zastupitelstvo si může po uvážení vyhradit rozhodování o pořizování movitých věci nad 50.000 Kč – v takovém případě starosta může rozhodovat o pořizování movitých věcí v hodnotě nepřesahující 50 000 Kč apod.).

 

V případě poskytování darů do 20.000 Kč jedné fyzické či právnické osobě v jednom kalendářním roce rozhoduje taktéž ve své zbytkové pravomoci rada, popř. starosta obce (opět za předpokladu, že si pravomoc nevyhradilo zastupitelstvo či nebyla převedena alespoň z části na obecní úřad či starostu). Pokud hodnota daru pro konkrétní  fyzickou či právnickou osobu převýší uvedenou částku, rozhoduje o něm vždy zastupitelstvo.

 

S ohledem na charakter a drobnou hodnotu daru vůči každému občanovi je možné takové rozhodnutí adresovat plošně, vůči všem občanům, popř. osobám s trvalým pobytem v obci. V rozhodnutí by bylo též vhodné určit (alespoň přibližně) počet kusů materiálu, na které má jednotlivý občan/osoba/domácnost právo. Obec tak předejde nejen pochybnostem ve vztahu k hodnotě daru, ale též k rovnému zacházení obce vůči jednotlivcům ve svém správním obvodu.