28.07.2022

DPH ve výši 21 % u zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektozařízení

Dne 22. června 2022 jednal Koordinační výbor s Komorou daňových poradců ve věci výše sazby DPH u zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektrozařízení. Výsledkem je potvrzení správnosti dosavadní převažující praxe.

Z jednání vyplynulo, že vzhledem k odlišnostem systému zpětného odběru výrobků s ukončenou životností (dále také „VUŽ“, včetně odpadních elektrozařízení) od systému zpracování a likvidace komunálního odpadu a také na (ne)možnost naplnění sociálních a ekologických výhod snížené sazby (odvod recyklačního poplatku občany při nákupu), má být i nadále u zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektrozařízení aplikována základní sazba DPH ve výši 21 %, čemuž odpovídá i dosavadní převažující praxe.

Důvod uplatňování základní sazby DPH v této věci je ten, že se nejedná o běžný domovní odpad (odpad vyprodukovaný domácností). Běžný komunální odpad obec sbírá prostřednictvím svého odpadového hospodářství, stává se jeho vlastníkem, platí za jeho sběr, svoz, zpracování, likvidaci. Odpovědnost VUŽ a jejich recyklaci mají jejich výrobci, kteří mají nařízeno je po ukončení životnosti odebrat zpět. Tuto povinnost mohou splnit tím, že se zapojí do kolektivního systému jejich zpětného odběru. Obce stojí mimo systém nakládání s VUŽ.

U běžného komunálního odpadu snížená sazba DPH zlevní výdaje občanů, potažmo obcí, za jejich sběr, přepravu, likvidaci a zpracování (recyklaci). U odpadních elektrozařízení tento sociální rozměr snížené sazby nemůže nastat, neboť občané při nákupu elektro výrobků platí v jejich ceně zahrnutý recyklační příspěvek se sazbou 21 % DPH.

PhDr. Ing. Ilona MASOPUSTOVÁ, Legislativní a právní sekce SMO ČR