18.05.2021

Aktuální informace k novele zákona o dětské skupině

Novela zákona o dětské skupině se nachází nyní ve třetím čtení PSP ČR.  Předpokládaná účinnost je k 1.7. 2021., nicméně finální schválení a datum účinnosti bude záležet na následujícím legislativním procesu. Zákonodárci si potřebu přejít na národní financování všeobecně uvědomují a akceptují ji, i když se názory na jiné parametry novely liší, což se odráží v uplatnění pozměňovacích návrhů.

Hlavním důvodem novely je zajistit předvídatelné financování dětských skupin/jeslí ze státního rozpočtu po skončení podpory z Evropského sociálního fondu. Výhodou je nárokovost příspěvku při splnění daných podmínek a zjednodušení vykazování. Příspěvek bude poskytován na základě uzavřené smlouvy s rodičem, ne dle skutečné docházky. Poskytovatelé služby tak nebudou mít snížený příspěvek v případě, že je dítě např. nemocné.  Omezení věku dětí do tří let s překryvem do začátku školního roku, kdy má dítě nárok na přednostní přijetí do mateřské školy, vytváří srozumitelný systém – do tří let jesle, od tří let mateřská škola. Už dnes je v dětských skupinách 75 % dětí ve věku do 3 let. Právě pro tuto věkovou kategorii u nás místa chybí nejvíce.

Děti, které nyní navštěvují dětskou skupinu, budou moci dokončit předškolní docházku zde, až do 31. 8. 2024 budou moci stávající poskytovatelé pečovat také o děti ve věku do zahájení povinné školní docházky. Normativ na obsazené místo a náklady spojené se stravováním stanoví vláda vždy k 1. lednu roku, na který příspěvek náleží, s přihlédnutím k normativu poskytovanému na žáka v soukromé mateřské škole. Bude tedy možné reflektovat vývoj cen. Rovněž výše stropu příspěvku pro rodiče není stanovena zákonem, ale bude spolu s normativy a v závislosti na jejich výši každoročně stanovována vládou. Díky tomu bude financování stabilní, předvídatelné a především únosné pro všechny strany – rodiče, provozovatele i stát.