17.05.2024

V ČR loni ubylo obalového odpadu, Češi ale v třídění nepolevili. 

V roce 2023 vzniklo v ČR 1,261 milionu tun obalového odpadu, což je meziročně o 4 % méně. Firmy uvedli na trh jednak méně baleného zboží a obalů, častěji také balili své výrobky do opakovaně použitelných obalů.

Praha,17. května 2024

To se odrazilo i ve výtěžnosti tříděného odpadu. Fakticky ale lidé v třídění odpadu nepolevili. Ba naopak, i díky jejich snaze se více obalů zrecyklovalo. A výrazně se snížila meziroční produkce směsného komunálního odpadu. Vyplývá to z aktuálních statistik společnosti EKO-KOM.  

V odpadových systémech obcí a měst ČR loni občané vytřídili přes 711 tisíc tun využitelných odpadů, zhruba 62 % z toho tvořily obaly. Dalších cca 107 tisíc tun odpadů pak lidé vytřídili prostřednictvím samostatně zapojených výkupen, které nevykazují data přes obecní výkazy, ale přímo AOS EKO-KOM. Podle statistik EKO-KOM tak každý obyvatel vytřídil v průměru 75,6 kg odpadů, přímo v systému obcí to bylo 65,7 kilogramu odpadů. 

Stejně jako v předchozích letech, i tentokrát se v obcích sebralo nejvíce tříděného odpadu prostřednictvím nádob na veřejných prostranstvích. Do nich vytřídil každý občan v průměru 15,9 kg papíru, 13,5 kg plastu, 13,9 kg skla, 0,3 kg nápojových kartonů a 0,7 kg kovů. Zároveň ale v ČR stále roste podíl odpadu vytříděného individuálními prostředky sběru, především prostřednictvím individuálních nádob určených pro jednotlivé domácnosti. V roce 2023 takto bylo vytříděno průměrně 1,3 kg papíru a 1,6 kg plastu v přepočtu na jednoho obyvatele ČR. Přitom ještě v roce 2019 se prostřednictvím individuálních nádob vytřídilo sotva 0,4 kg papíru a stejné množství plastu v přepočtu na obyvatele. 
Ostatními způsoby sběru (pytle, sběrný dvůr, sběrné místo, výkupna v systému obce) pak vytřídil každý občan v průměru 18,3 kg tříděného odpadu. 

Komfortní sběrná síť 
Díky léty prověřené spolupráci měst a obcí ČR a firem zapojených v Systému EKO-KOM dochází každoročně k zahušťování sběrné sítě pro tříděný odpad. Rostoucí trend pokračoval i v roce 2023, kdy se celkový počet barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad zvýšil o dalších více než 81 tisíc. Aktuálně tak lidé v ČR mohou třídit odpady do více než 352 tisíc barevných kontejnerů rozmístěných na veřejných prostranstvích a 567 tisíc nádob určených pro individuální sběr tříděného odpadu umístěných přímo u jednotlivých domácností. Pro občany je tak třídění odpadů stále dostupnější – podle průzkumů AOS EKO-KOM je průměrná docházková vzdálenost k nádobám na tříděný odpad 90 metrů, lidé by ale byli ochotní s tříděným odpadem ujít i více než dvojnásobnou vzdálenost. 

Zejména v některých menších obcích ČR je nádobový sběr ještě doplněn, nebo zcela nahrazen sběrem pytlovým. Pytle se nejčastěji využívají pro sběr plastů, papíru, nápojových kartonů, případně kovových obalů. V ČR mohou lidé třídit odpady také prostřednictvím sběrných dvorů, sběrných míst a výkupen surovin. 

Odpady třídí více lidí
Tato velká variabilita způsobu sběru odpadu umožňuje nastavit pro jednotlivé lokality systém tak, aby byl pro občany co nejpohodlnější. Jistě i díky tomu v ČR pravidelně třídí odpad 75 % obyvatel. Rezervy ale vidí lidé ještě v možnosti třídit odpady ve sportovních nebo jiných volnočasových areálech nebo například na dálničních odpočívadlech.  

Prvenství obhájil Olomoucký kraj

Pokud bychom měli srovnat, kde v rámci systému obcí lidé třídí odpady nejlépe, nejlepší třídiči jsou tradičně v Olomouckém kraji a v kraji Vysočina, nově nejlepší trojku doplnil Karlovarský kraj. Obyvatelé Olomouckého kraje obhájili prvenství z minulých let s téměř 81 kilogramy vytříděného odpadu na obyvatele a rok.

Obrázek1.png

                     

Systémy sběru tříděných odpadů si nastavují přímo města a obce

Obce a města ČR se intenzivně snaží zlepšovat systémy nakládání s odpady dlouhodobě. Kromě papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů umožňují lidem třídit i další komunální odpady, jako jsou bioodpady, textil a jiné složky, jako jsou třeba objemný odpad, oleje, stavební odpady, elektrozařízení, baterie nebo dřevo. Na obce jsou novým odpadovým zákonem kladeny cíle v oblasti nakládání s odpady, jejichž splnění je náročným úkolem pro všechny obce bez rozdílu velikosti. 

 

 

Pro další informace kontaktujte: 

 

Alexandra Kocková, mediální zastoupení, Svaz měst a obcí ČR, mobil: 725 607 753, e‑mail: kockova@smocr.cz

 


O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.