10.05.2012

Třídění a recyklace odpadů v obcích trvale roste

Třídění, sběr a recyklace využitelných komunálních odpadů se neustále rozvíjí a zlepšuje. Tento způsob nakládání s komunálními odpady je jedním ze základních pilířů budoucích regionálních systémů, ve kterých budou obce společně hospodařit se svými odpady.

Třídění, sběr a recyklace využitelných komunálních odpadů se neustále rozvíjí a zlepšuje. Tento způsob nakládání s komunálními odpady je jedním ze základních pilířů budoucích regionálních systémů, ve kterých budou obce společně hospodařit se svými odpady. Svaz měst a obcí ČR spolupracuje s kraji a dalšími organizacemi na přípravě účelových svazků obcí a krajů, které zajistí stabilní, environmentálně přijatelné a ekonomicky únosné hospodaření s odpady pro jejich občany. Tyto regionální systémy by se měly stát základním pilířem odpadového hospodářství ČR a připravovaná odpadová legislativa by k jejich realizaci měla vytvořit potřebné podmínky.

Údaje za poslední roky potvrzují, že oddělený sběr využitelných komunálních odpadů (plast, papír, sklo, nápojový karton, kov) se stal trvalou a důležitou součástí odpadového hospodářství všech obcí ČR a je občany nejen velmi dobře přijímán, ale i vyžadován. Systém třídění odpadů se ukázal i v nepříznivé době hospodářské krize v minulých letech jako mimořádně stabilní a spolehlivý zejména díky tomu, že je zajišťován dlouhodobě právě obcemi.

Výsledky tříděného sběru odpadů za rok 2011 výše uvedené jednoznačně prokazují. Výtěžnost tříděného sběru, tj. množství využitelných odpadů papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů sesbírané v obcích průměrným občanem ČR, činila v roce 2011 celkem 58,8 kg/obyvatel/rok. Ve srovnání s rokem 2010 se celková výtěžnost zvýšila o 12,3 %. Největší nárůst byl zaznamenán u plastů, čirého skla, ale také nápojových kartonů a kovů.

Komodity papír, plast, sklo a nápojový karton jsou sbírány v rámci sběrných systémů organizovaných přímo obcemi. Běžný občan ČR v roce 2011 vytřídil z běžného domácího odpadu 38,9 kg papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. Pokud bychom porovnali práci obcí na organizaci a zajištění tříděného sběru uvedených komodit v jednotlivých krajích, tak nejlepší jsou obce Plzeňského kraje (průměrná výtěžnost v kraji - 43,2 kg/obyvatel/rok), který patří dlouhodobě mezi nejlepší kraje v ČR. Druhé místo překvapivě obsadil Středočeský kraj se svými obcemi (42,7 kg/obyvatel/rok) a na třetím místě je, stejně jako v loňském roce, Olomoucký kraj (42,3 kg/obyvatel/rok). 

Výrazný vliv na vysokou míru třídění odpadů má dostatečná sběrná síť. V roce 2011 mohli občané třídit do téměř 214 tis. barevných kontejnerů, které jsou základem celé sběrné sítě pro využitelné komunální odpady. Třídění odpadů je tak pro občany stále dostupnější. Standardní sběrné místo se třemi základními kontejnery na papír, plast a sklo slouží průměrně cca 168 obyvatelům. Sběrná síť v ČR patří mezi nejhustší v rámci celé Evropy. Sběr kovů je historicky zaveden formou tzv. „lidového“ sběru, a to především v rámci sítě výkupen a sběrných dvorů a míst. Právě sběrné dvory jsou základem pro budoucí systematický sběr kovových odpadů od občanů, které musí obce podle nových cílů připravované legislativy zajistit.

Zajištění maximálního využití odpadů je cílem připravovaných regionálních systémů obcí a krajů. Recyklace vytříděných komunálních odpadů rok od roku neustále roste. Bohužel směsné komunální odpady, které zbývají po vytřídění využitelných složek (plast, papír, sklo aj.), jsou z velké míry skládkovány. Přitom je možné s pomocí moderních a životnímu prostředí šetrných spalovacích technologií využít jejich energetický potenciál, který se pohybuje na úrovni hnědého uhlí, a vyrobit z nich teplo a elektrickou energii. Tím také dojde k částečné náhradě uhlí, které je neobnovitelným zdrojem energie. Proto SMO ČR a jeho partneři podporují rozvoj zařízení na energetické využití odpadů v ČR. Tato zařízení, spolupracující s komunálními systémy, jsou podmínkou pro zajištění dostatečného využití zbytkových směsných komunálních odpadů v obcích a městech ČR.    

Údaje o výsledcích tříděného sběru využitelných odpadů poskytla Svazu měst a obcí ČR autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která v ČR provozuje systém zpětného odběru a využití obalových odpadů, a to zejména ve spolupráci s obcemi. V roce 2011 bylo do systému zapojeno 5 993 obcí, ve kterých žije 10,457 milionů obyvatel, tj. 98 % populace ČR. V roce 2011 bylo v těchto obcích vytříděno a následně využito 407 147 tun papíru, plastů, skla a nápojových kartonů (614 743 tun včetně kovů).