16.08.2011

Prohlášení Předsednictva Svazu k novele zákona o rozpočtovém určení daní

Svaz vítá rozhodnutí Ministerstva financí ČR předložit po delší době návrh novely rozpočtového určení daní. Navrhované změny jsou většinou pozitivní, protože vycházejí z dlouhodobých svazových požadavků. Řada navrhovaných opatření však potřebuje ještě lépe specifikovat, aby novela nebyla pouze politickou proklamací. Svaz požaduje, aby průměrné rozpočtové určení daní mělo lineární, trvale rostoucí průběh.

Svaz vítá rozhodnutí Ministerstva financí ČR předložit po delší době návrh novely rozpočtového určení daní. Navrhované změny jsou většinou pozitivní, protože vycházejí z dlouhodobých svazových požadavků. Řada navrhovaných opatření však potřebuje ještě lépe specifikovat, aby novela nebyla pouze politickou proklamací. Svaz požaduje, aby průměrné rozpočtové určení daní mělo lineární, trvale rostoucí průběh.

Svaz měst a obcí ČR vítá zavedení počtu žáků MŠ a ZŠ mezi kritéria sdílení vahou 7%, což je naplnění dlouholetého svazového požadavku. Návrh také v drtivé většině zohledňuje požadavek XI. Sněmu Svazu na zajištění minimální úrovně daňových příjmů na obyvatele ve výši 7.800 Kč u obcí, které se po poslední novele zákona o RUD ocitly v sedle „U“ křivky. Stejně tak zapojení 7 mld. Kč státních dotací přímo do rozpočtového určení daní, je opět splněním dlouholetého svazového požadavku.  Návrh je v souladu s usnesením XII. Sněmu, a to nesnižovat podíl obcí na výnosu z DPH.

Novela však nepostihuje některé problémy, které je nutné urychleně řešit. Vzhledem k tomu, že se nikde v materiálu neprojevuje podpora podnikání (i na místní úrovni; rovněž dlouholetý svazový požadavek), navrhuje se rozdělit  současné 10% kritérium prostý počet obyvatel na 5% - prostý počet obyvatel a 5% - dopravní obslužnost. Většina obcí dotuje nebo hradí zcela dopravní obslužnost na území své obce (nejen tedy velká města), případně i mimo území obce

Podle vyjádření ministerstva financí půjde při zapojení 7 mld. z dotací do rozpočtového určení o snížení z jednotlivých kapitol ministerstev. V důvodové zprávě k návrhu novely se však neuvádí, zda bude plošné, respektive kterých dotačních titulů se bude dotýkat.  Pro Svaz má velký význam vědět, kterých dotací a v jaké výši by se krácení mělo týkat, zejména z kapitol Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj, případně Ministerstva školství a proto požaduje rozklíčování vyjmutí či snížení jednotlivých dotací z kapitol.

Svaz také požaduje zakotvení časově omezených postupných kompenzací, a to jak pro obce, které nedosahují XI. Sněmem navrhované minimální výše 7.800 Kč na obyvatele, tak kompenzace za navrhované snižování příjmů Prahy, Brna, Ostravy a Plzně v letech 2013 až 2016. Kompenzace by měly být hrazeny v rámci státního rozpočtu, nikoliv z RUD. Přitom je nutné, aby úprava konkrétních přechodných ustanovení byla uvedena přímo v novele zákona o RUD. Důvodem požadavku přímého zakotvení kompenzace do zákonných ustanovení jsou negativní zkušenosti z minulosti, kdy bylo například přislíbeno navýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti o 2 mld. pro tzv. „obce III“, ke kterému později nejenom že nedošlo, ale nakonec došlo i k plošnému krácení o více než 17 %.

Zároveň Svaz opakovaně požaduje zahrnutí spotřebních daní do koše sdílených daní.

Těmito požadavky rozhodně nechce Svaz brzdit přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní, ale usiluje o určité záruky, že k navrhovaným změnám opravdu dojde a budou mít dlouhodobý charakter.