15.09.2011

Jednání s premiérem Nečasem

V pátek 9. září 2011 jednali představitelé Svazu s premiérem Petrem Nečasem. Přítomni byli také ministr práce a sociálních věcí a dále ministři financí, životního prostředí a kultury. Premiér Nečas původně ke společnému pracovnímu jednání pozval pouze předsedu Svazu Dana Jiránka, ale z poměrně neformálního dvoustranného jednání se těsně před setkáním stalo pracovní jednání v širším zastoupení obou stran.

V pátek 9. září 2011 jednali představitelé Svazu s premiérem Petrem Nečasem. Přítomni byli také ministr práce a sociálních věcí a dále ministři financí, životního prostředí a kultury. Premiér Nečas původně ke společnému pracovnímu jednání pozval pouze předsedu Svazu Dana Jiránka, ale z poměrně neformálního dvoustranného jednání se těsně před setkáním stalo pracovní jednání v širším zastoupení obou stran.

Premiér Petr Nečas přivítal zástupce Svazu a hned v úvodu vyzdvihl potřebu takovýchto pravidelných setkávání, kde mohou zástupci Svazu, tedy potažmo obcí, prezentovat své potřeby a názory.

Prvním bodem jednání byla neutěšená situace ve Šluknovském výběžku. Předseda Svazu Dan Jiránek seznámil přítomné zástupce vlády s požadavky Svazu, mezi něž patří především: nesnižovat počet policistů, zachovat obvodních oddělení Policie ČR, optimalizovat síť policejních služeben podle nápadu trestné činnosti, zavést celostátní registr přestupků, změnit financování ze státních i evropských dotací na sociální projekty tak, aby peníze nemizely v kapsách soukromých podnikatelů, podporovat zaměstnanost a terénní sociální práci i novou legislativu, která by umožnila omezit počet osob přihlášených v bytech nebo ubytovnách. Dalším požadavkem Svazu je vázání sociálních dávek na školní docházku a změna legislativy v oblasti výkupu železa a barevných kovů. Stejně tak Svaz požaduje rychlejší vymahatelnost práva.

Premiér zkonstatoval, že situaci ve Šluknovském výběžku tamní policisté nezvládli, nicméně na prvním místě je obnovení veřejného pořádku, teprve následně lze realizovat další opatření. S návrhem Svazu na podmínění sociálních dávek školní docházkou dětí zcela souhlasil s odkazem na odpovědnost každého rodiče za řádnou školní docházku svého dítěte. Pobírání dávek od státu je podle jeho slov také nutné vázat na plnění určitých povinností, včetně práce pro veřejně prospěšné účely a dodržování určitých pravidel. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek doplnil, že Sociální reforma I byla již schválena ve třetím čtení a navázání sociálních dávek na školní docházku či veřejnou službu obsahuje. Zároveň však podotkl, že spolupráce se školami není tak intenzivní, jak by bylo třeba, a požádal Svaz o spolupráci v této věci. Požadavek Svazu na změnu legislativy omezující počet osob v bytech považuje rovněž za dobré řešení, dalším krokem je pak revidování doplatku na bydlení tak, aby plnil svou funkci. Ministr Drábek dále uvedl, že do Šluknovského výběžku jeho ministerstvo poslalo tým expertů a budou zde posíleny i instituty veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Vyzval starosty, aby se na něj obraceli také se svými poznatky a problémy s úřady práce při zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce. Na závěr tohoto bodu premiér Petr Nečas dodal, že osobně podporuje, aby kumulované přestupky byly trestným činem, za který by mohl být ukládán alternativní trest, třeba formou obecně prospěšných prací. Stejně tak u bydlení financovaného ze státních dávek by měla veřejná moc kontrolovat, zda odpovídá určitým standardům, ať už požárním nebo hygienickým.

Dalším bodem jednání byla novela zákona o rozpočtovém určení daní a státní rozpočet na rok 2012. Svaz požadoval prioritní řešení situace obcí na dně tzv. U-křivky, a to již v rámci státního rozpočtu na rok 2012, a navrácení objemu příspěvku na přenesenou působnost na úroveň roku 2010, dopady změn v sociální oblasti by měly být kalkulovány až následně.

Ministr financí Miroslav Kalousek upozornil, že zatím jde stále o návrh ministerstva financí, aby se stal vládním návrhem, musí ho vláda projednat. K tomu premiér Nečas poznamenal, že řadu věcí bude třeba ještě vydiskutovat, návrh zatím nemá podporu všech členů vlády. Podporu obcí od 2 do 10 tisíc obyvatel ale přislíbil, nicméně přímý příslib už pro rok 2012 na jednání nezazněl. Připomněl také, že obce mají možnost vylepšit své rozpočty zvýšením koeficientu daně z nemovitosti. Předseda Svazu poté hovořil o finanční pasti, ve které se obce nacházejí v souvislosti s navyšování DPH a nemožnosti zvýšit poplatky za odpady. Premiéra Nečase informoval, že Svaz nepožadoval více peněz ze státního rozpočtu, ale zařazení spotřebních daní do daní sdílených. S odkazem na Programové prohlášení vlády hovořil i o znovuzavedení motivačních prvků do rozpočtového určení daní, na základě kterých by obce na svém území více podporovaly zaměstnanost. Příspěvek na přenesenou působnost je na rok 2012 navržen ve výši 7,4 mld. a snížení v návaznosti na novelizaci zákonů na Sociální reformu I činí 415 mil. Kč.

Třetím tématem byl požadavek Svazu na určení jmenovité části aukcionovaných povolenek za znečišťování do programu snižování energetické závislosti veřejných budov. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa přislíbil, že výnos z akcionovaných povolenek půjde z jedné poloviny do státního rozpočtu a z druhé do oblasti ochrany životního prostředí. Pilotní budou úspory v budovách, stát musí reagovat na Směrnici EU zavádějící energetickou úspornost budov, podpora však bude jen jedna (ne z různých programů) a změní se i její výše. Současných 60 % je nestandardních. Předseda Svazu v rámci diskuse upozornil také na složitou situaci v teplárenství a požádal, aby derogační povolenky byly směřovány i do tepláren, které se díky navýšení DPH dostanou do nelehké ekonomické situace.

Svaz požadoval také urychlenou přípravu znění zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi. Dan Jiránek poděkoval současné vládě za přístup k celé věci a přislíbil podporu Svazu při projednávání v Poslanecké sněmovně. Ministr kultury Jiří Besser vysoce ocenil přínos Svazu při dlouhodobém řešení této problematiky. Uvedl, že materiál byl projednáván ve středu 14. září ve vládě a ministerstvo kultury je schopno do 31. října 2011 připravit paragrafové znění. Současně seznámil přítomné zástupce Svazu s novelou zákona o státní památkové péči, která přinese obcím ulehčení, zejména finanční, při povinných archeologických výzkumech.

Poslední projednávaný bod se týkal rozvoje měst a venkova v souvislosti s budoucím financováním ze strukturálních fondů EU. Předseda Svazu konstatoval, že efektivita integrovaných přístupů k rozvoji měst je mimo jiné podmíněna možností plánovat nejen pro dané území, ale i přes jeho hranice, které často tvoří vzájemně propojenou oblast. S problematikou financování rozvoje venkova ministr financí Kalousek poznamenal, že v této souvislosti bude důležitý počet a nastavení operačních programů. Lze uvažovat například i o samostatném operačním programu pro venkov nebo řešení formou dobře nastavených prioritních os v dalších operačních programech. 

Na závěr předseda Svazu Dan Jiránek ještě upozornil na důležitost dokončení reformy veřejné správy a požadavek ponechání smluvní volnosti obcím, neboť ty se v rámci veřejnoprávních smluv dokáží samy dohodnout na řešeních, a jsou tak schopny ušetřit na výkonu agend.

připravily Ludmila Němcová a Ingrid Štegmannová

Odkaz na záznam z tiskové konference naleznete zde.