02.04.2020

František Lukl apeluje na ministerského předsedu

Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl posílá další dopis na ministerského předsedu ohledně zajištění osob bez přístřeší.

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane předsedo Ústředního krizového štábu,


dovoluji si obrátit se na Vás v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 341 ze dne 30. března 2020, jenž se týká zajištění osob bez přístřeší a kterým vláda ČR ukládá hejtmanům, primátorovi hlavního města a starostům zajistit plnění několika opatření.
Jménem Svazu měst a obcí ČR jsem se již dne 17. března t. r. obrátil na vládu ČR a resorty Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví i Ministerstva práce a sociálních věcí s dopisem, v němž jsem poukázal na možné problémy spojené se šířením onemocnění COVID-19 osobami bez přístřeší mezi veřejnost a zároveň i mezi nimi samotnými, přičemž jsem žádal o metodickou podporu pro města a obce, jak mají situaci osob bez přístřeší na svém území řešit a jakým způsobem mají postupovat. Svaz měst a obcí ČR obdržel odpovědi pouze od resortů Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví, avšak bohužel bez jakékoli konkrétní informace a pouze se sdělením, že se Ministerstvo vnitra touto problematikou intenzivně zabývá.
Následně došlo k tomu, že vláda svým usnesením dne 30. března t. r. uložila povinnost zajistit osoby bez přístřeší krajům a obcím, avšak bez jakékoli konzultace s městy a obcemi a aniž by poskytla k jednotlivým opatřením jakoukoli metodickou podporu. Jsem povinen akcentovat, že starostky a starostové se v posledních týdnech museli vypořádat s řadou nejen pro ně, ale pro nás všechny neznámých a často velice složitých situací, aby zajistili bezproblémový chod v jednotlivých obcích, zamezili šíření nákazy onemocněním COVID-19 v co největší míře dle jejich možností, zajistili pokud možno co největší bezpečnost svých občanů atd. Této nelehké úlohy se zhostili s vypětím všech sil, a to i často i nad rámec svých povinností. Řada měst a obcí zajistila výrobu roušek pro své občany, rozvoz nákupů a jídel pro seniory a řadu dalších služeb. Bohužel se však na starostky, starosty, primátorky a primátory stále „valí“ řada dalších a dalších úkolů, u nich však jednoznačně potřebují pomoc a podporu státu.
V návaznosti na usnesení vlády č. 341 výše uvedené vyvstává pro města a obce řada otázek a neřešených záležitostí, které je zapotřebí, aby vláda ČR zodpověděla a řešila bez jakéhokoliv odkladu, neboť je doslova ohrožena bezpečnost celé společnosti. Prosím, nezapomínejme, že u řady osob bez domova se potýkáme rovněž se závislostmi na mnoha látkách, tyto osoby jsou stiženy řadou onemocnění, včetně nakažlivých, často trpí i parazitální nákazou (blechy, vši, svrab…). Nejen tyto vyjmenované faktory je třeba zvažovat při přijetí opatření a metodických doporučení a při internaci těchto osob.


Prioritně je třeba řešit rovněž níže uvedené otázky:


1. Jakým způsobem bude řešena finanční kompenzace pro města a obce za jimi realizovaná opatření? Vzhledem k tomu, že se jedná o opatření vycházející z § 35 a § 36 krizového zákona, musí zde být garantována náhrada škody za veškerá opatření, která města a obce zrealizují.


2. Není v možnostech všech měst a obcí, aby zajistily veškerá potřebná opatření, a to jak z důvodu chybějících potřebných prostor, tak i chybějících personálních a materiálních zdrojů. Na uvedený problém osob bez přístřeší Svaz měst a obcí ČR upozorňoval již před dvěma týdny, avšak vláda ČR bohužel s usnesením přišla teprve před dvěma dny. Obce a města se tak nyní ocitly v časové tísni, kdy je nutné v co nejbližší době zajistit potřebná opatření, aby se tento problém nestal nezvladatelným. Z toho důvodu je nezbytná pomoc ze strany státu – vyčlenění sil, prostředků, tedy personální, věcné i finanční podpory, to vše v souladu s podporou metodickou, aby byl zajištěn jednotný postup napříč územím České republiky.


3. Jak již je zmíněno výše, absentuje jakákoli metodika, kterou by se mohly obce a města jednotně řídit při zajištění plnění nařízených opatření jak vůči osobám bez přístřeší, tak vůči osobám, které se nemají kam vrátit například z důvodu jejich návratu z ciziny a s tím spojené nařízené karantény či například vůči vykázaným osobám v důsledku domácího násilí. Žádáme tedy vládu ČR o vydání jednoznačného metodického dokumentu.


4. Je třeba jasně vydefinovat, jak budou uvedené osoby internovány pro potřeby karantény, zda a kým budou vybaveny ochrannými pomůckami, jak a kým budou kontrolovány v dodržování svých povinností, kdo bude dohledávat osoby, se kterými přišly do styku. Je třeba zohlednit všechny výše uvedené faktory (jak postupovat u osob se závislostmi, s dalšími onemocněními, se zjevnými dalšími nákazami např. parazitálními – kupř. svrabem, jak postupovat u osob, u kterých v důsledku internace a bez přístupu k návykové látce vypukne abstinenční syndrom atd.). Nutná je zde spolupráce Policie ČR, krajů, měst, obcí a poskytovatelů sociálních služeb. Je nutné nastavit jednoznačný systém této spolupráce a vyřešit některé nejasné záležitosti – např. zda má Policie ČR možnost sdělovat obcím informace o uvedených osobách, jak bude postupováno v případě nemožnosti ztotožnit fyzickou osobu, jak bude zajištěno adekvátní vybavení ochrannými prostředky pro osoby zajišťující internaci osob podezřelých z nakažení COVID-19 a obsluhu kolem nich, zda bude třeba zajistit zdravotnický personál pro péči o takové osoby apod.


5. Nelze akceptovat, aby vše uvedené bylo položeno na bedra krajských měst a obcí s rozšířenou působnosti. Je nezbytné nastavit určitý systém spolupráce v rámci jednotlivých krajů a státu.


6. Ve městech, kde jsou zaměstnáni cizinci, je třeba počítat také s problematikou propouštění zaměstnanců cizinců včetně občanů EU (Bulharsko, Rumunsko atd.), kdy v souvislosti se ztrátou příjmu lze očekávat ztrátu ubytování. Je nutné neprodleně řešit, jakým způsobem se bude postupovat v těchto případech, jaká bude role Ministerstvem vnitra zřízených Center pro integraci cizinců apod.


7. Je nutné ze strany vlády ČR upozornit personální agentury, co se týče agenturního zaměstnání, že na základě opatření vlády má být zajištěno udržení pracovních míst, tj. je třeba zamezit „hromadnému“ propouštění agenturních zaměstnanců.


8. Je zcela nepochybně nutné zajistit ostrahu v objektech pro osoby bez přístřeší, což však opět bude spojeno s nemalými finančními náklady. Dále není řešeno, kdo bude tuto ochranu zajišťovat a s kým v tomto mají města a obce jednat. Současně je nutné jasně stanovit, jakým způsobem má ostraha postupovat, např. pokud by osoby umístěné v daných prostorách v karanténě chtěly opustit prostor, byly agresivní apod. Je zapotřebí nastavit spolupráci s Policií ČR.


9. Současně je nutné stanovit kompetence strážníků městských a obecních policií v této krizové situaci, např. zda a jakým způsobem mohou omezit na osobní svobodě osobu mimo místo trvalého pobytu.


10. Stále není zajištěn dostatek ochranných prostředků, které budou města a obce při péči o osoby bez přístřeší potřebovat v nemalém množství. Urgentně v tomto prosíme vládu ČR o distribuci dalších ochranných prostředků a dezinfekcí – není možné, aby byly příslušné osoby vykonávající své povinnosti vystaveny naprosto zbytečnému riziku nákazy onemocněním COVID-19 a je na státu, aby jim poskytl ochranné prostředky potřebné pro výkon jejich činnosti – obce a města nemají možnost mj. i s ohledem na přijatá opatření toto adekvátně zajistit a šité roušky či bavlněné rukavice nelze zahrnout do dostačujících ochranných prostředků pro přímý styk s osobami podezřelými stižením onemocněním COVID-19.


Vážený pane předsedo vlády, vážený pane předsedo Ústředního krizového štábu, vzhledem k tomu, že se dle našeho názoru jedná o velmi zásadní problém, který je zapotřebí bezprostředně a akutně řešit a jenž může poměrně rychle vyeskalovat ve fatální následky nejen pro jednotlivce, ale celou společnost, prosím o Vaši urychlenou zpětnou vazbu. Vězte, že z členské základny je voláno o pomoc, neboť obavy z možných následků jsou vskutku silné a reálné.


V hluboké úctě
František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR