01.04.2020

Dopis předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Kyjova Františka Lukla předsedovi Vlády ČR

Předseda Svazu měst a obcí ČR (SMOČR) a starosta Kyjova František Lukl informoval dopisem předsedu vlády Andreje Babiše o nutnosti nastartování ekonomického rozvoje měst a obcí.

Vážený pane předsedo vlády, vážené členky a vážení členové vlády,


dosavadní vývoj situace spojené s onemocněním COVID-19 a to jak v České republice, tak i v Evropě a po celém světě nám jednoznačně ukazuje, že je třeba se důkladně a neprodleně připravit na důsledky a dopady, ty sociální i ty ekonomické, které budou následovat. Svaz měst a obcí České republiky oceňuje dosavadní snahu vlády stanovit opatření, která mohou zamezit negativním dopadům do života občanů ve městech a obcích, avšak ne vždy jsou tato opatření činěna ve vzájemném konsensu s územními samosprávnými celky, ba některá mohou být nakonec i kontraproduktivní.


Města a obce již dlouhodobě usilují o co nejlepší rozvoj svého území a zároveň o vyrovnané hospodaření s finančními prostředky. Řada z našich členů, kteří se hlouběji orientují v ekonomické vědě, již před krizí spojené s onemocněním COVID-19 očekávala propad v ekonomice, nicméně ale očekával se propad postupný a mírný, nikoliv zlomový, který je očekáván.


Města a obce v souladu se svými hospodářskými plány připravily pro nadcházející období řadu investic a projektů, které jsou často v milionových částkách. V souvislosti s těmito přípravami došlo i k uzavření mnoha smluv, vytvoření řady závazků do budoucna a započetí realizací. Řada měst a obcí v současné době čerpá či plánuje využití dotačních prostředků, národních i evropských, kdy část investic je pro danou dotační akci hrazena z vlastních prostředků, přičemž výše příjmů obcí byly vždy rozpočtovány v souladu se střednědobými i dlouhodobými výhledy. Pokud stát ve snaze pomoci podnikatelům a živnostníkům mění v samotném důsledku nastavení sdílených daní, vzniká problém i pro města a obce s ohledem na rozpočtové určení daní. Takový postup může dostat města a obce do velkých problémů a záhy i do negativních čísel v jejich hospodaření. S tímto postupem se nelze ztotožnit a je třeba se proti němu zásadně ohradit, resp. žádáme hledat taková řešení, která pomohou jedné či vícero skupinám, ale současně s tím neohrozí jinou. Zde si dovolíme také upozornit, že města a obce i nadále počítají s projekty např. ve vyhlášených či plánovaných výzvách operačních programů, nicméně vzhledem k nemožnosti fyzicky o některých projektech rozhodovat a schvalovat je, budou města a obce mít oproti původním plánům zpoždění. Nelze však bez diskuse s nimi původní plány rušit.


Je zjevné, že všechny formy podpory a kroky k nastartování ekonomiky poté, co skončí tato těžká situace, musí být plánované, koncepční a vícesektorové. Nelze se spokojit s tím, že každý sektor a ministerstvo bude vytvářet a aplikovat své vlastní nástroje podpory, které však nebudou ve vzájemném souladu s nástroji jiných sektorů a ministerstev (ať v roli správce dotace či garanta finančních a jiných nástrojů) a v konsenzu s městy a obcemi. V každém ohledu je třeba zvažovat finanční a sociální dopady včetně neodlučného zvýšení míry nezaměstnanosti. Uvedené, ale i další problémy, je nutné neprodleně řešit na národní úrovni, na úrovni vlády, ministerstev, garantů za dotace, ale koordinovaně a při intenzivní komunikaci s městy a obcemi a také Svazem měst a obcí České republiky, který nabízí v tomto ohledu pomoc.


Města a obce jsou již nyní a do budoucna nadále budou významnými veřejnými zadavateli, poskytují pracovní příležitosti pro své občany i ty z okolí, mohou nadále zlepšovat životní podmínky svým občanům i ostatním a také prostřednictvím dobré správy věcí veřejných pomáhají k zabránění finančnímu i sociálnímu propadu svých občanů.


Jsme toho názoru, že byť se se vší pravděpodobností dle predikcí odborníků ještě nenacházíme ani na vrcholu pandemie COVID-19, je již nyní bez jakýchkoliv odkladů třeba výše uvedené otázky důsledně a odborně řešit a být tak připraveni na „nastartování“ sociální a ekonomické aktivity ve městech a obcích. Nelze na nic čekat, neboť vývoj je nezadržitelný a již nyní by mohlo dojít k přípravě některých dlouhodobějších kroků, aby došlo alespoň ke zpomalení negativních dopadů na ekonomiku, města a obce a v samotném důsledku na jednotlivce. Je proto třeba být maximálně připraveni nejen finančně a věcně, ale mít i dostatečné a komplexní plány do budoucna, jež budou jednoznačně akceptované všemi zúčastněnými stranami jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Je nutné najít koncepční, mezirezortní a koordinovaná opatření, která budou realizovatelná a s jasnými dopady, a to v logicky stanoveném sledu a s vědomím, že rizika v co největší míře eliminujeme.


Svaz měst a obcí na Vás apeluje, aby byl z Vaší iniciativy sestaven pracovní tým, který bude složen z odborníků z různých oblastí, za ministerstva nejlépe na úrovni náměstků, se zapojením zástupců samospráv, a to Svazu měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky, případně dalších subjektů. Úkolem tohoto týmu bude pragmatické vyhodnocení stávající situace, vytvoření strategického multioborového plánu pro nastartování/restartování ekonomiky České republiky během a po skončení pandemie COVID-19 a přijetí takových opatření, aby byly mimo jiné zachovány příjmy pro města a obce a nedošlo k ohrožení občanů negativními finančními a sociálními dopady. Takto zformovaná pracovní skupina EKO-COVID-19, na jejímž sestavení má Svaz měst a obcí České republiky eminentní zájem, by měla být součástí krizového řízení státu a úzce spolupracovat s Ústředním krizovým štábem.

S pozdravem

František Lukl