29.04.2011

Bude mít Česká republika politiku rozvoje venkova?

Jak by měl vypadat český venkov? Chce stát podporovat pouze zemědělství, nebo i další oblasti života v obcích, jako je doprava, zaměstnanost, životní prostředí či možnosti trávení volného času? Politika státu vůči venkovu, jeho dalšímu rozvoji a postavení v České republice není v současné době jasná. Svaz měst a obcí ČR proto na dnešek svolal jednání ke kulatému stolu, kterého se kromě zástupců obcí zúčastnili rovněž čelní představitelé ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství, Agrární komory ČR a Parlamentu ČR. Společně se snažili nalézt odpověď na otázku, jakým směrem by se měl venkov ubírat a jakými nástroji jeho rozvoj podpořit.

Jak by měl vypadat český venkov? Chce stát podporovat pouze zemědělství, nebo i další oblasti života v obcích, jako je doprava, zaměstnanost, životní prostředí či možnosti trávení volného času? Politika státu vůči venkovu, jeho dalšímu rozvoji a postavení v České republice není v současné době jasná. Svaz měst a obcí ČR proto na dnešek svolal jednání ke kulatému stolu, kterého se kromě zástupců obcí zúčastnili rovněž čelní představitelé ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství, Agrární komory ČR a Parlamentu ČR. Společně se snažili nalézt odpověď na otázku, jakým směrem by se měl venkov ubírat a jakými nástroji jeho rozvoj podpořit.

Rozvoj venkova v dnešní době spadá pod ministerstvo zemědělství, za regionální rozvoj odpovídá ministerstvo pro místní rozvoj, financování obcí má v rukou ministerstvo financí. „Dle našeho názoru neexistuje ucelený pohled na funkci venkova. Venkov už dávno není jen zemědělství, v našich obcích chceme udržet stávající obyvatele i přilákat nové. To ale není možné bez zajištění vyhovující infrastruktury, zdravotních a sociálních služeb, kulturních a sportovních aktivit i dostatku pracovních míst. Musíme si už konečně říci, kam chceme, aby český venkov směřoval a začít podporovat oblasti nezbytné pro jeho další rozvoj,“ vysvětlil místopředseda Svazu a starosta Čermné nad Orlicí Josef Bezdíček. 

Kromě financování prostřednictvím rozpočtového určení daní a národních dotací jsou pro malé obce v současné době významným zdrojem peněz na investice dotační prostředky z evropských fondů. Jejich správné zacílení a uživatelsky přátelské nastavení celého systému může zásadně ovlivnit to, jak bude český venkov v příštích letech vypadat. Z venkova zaznívají hlasy volající po větším zohlednění skutečných potřeb obcí v dotačních programech, zpřehlednění dotačních titulů, zjednodušení administrativy projektů či větší transparentnosti hodnotících procesů. „Chceme společně s vládou hledat cestu, jak podpořit český venkov. Usilujeme o to, aby při debatách o budoucím zaměření evropských fondů a nastavení pravidel společné zemědělské politiky nejen u nás doma, ale i v Bruselu došlo k posílení postavení venkovských obcí a zacílení podpor na zvýšení kvality života na venkově. Musíme snížit byrokracii, poučit se ze současného vývoje a vyvarovat se chyb, na které venkovské obce v současnosti doplácí,“ uvedl předseda Svazu Oldřich Vlasák.  

Všichni účastníci kulatého stolu se shodli na nutnosti zpracování jasné koncepce dalšího rozvoje venkova, která by byla konsensem mezi všemi zainteresovanými subjekty. Svaz vyzval ministerstvo zemědělství a ministerstvo pro místní rozvoj k aktualizaci Národní strategii rozvoje venkova pro období po roce 2013 a zohlednění potřeb venkova ve Strategii regionálního rozvoje. Zároveň požaduje, aby se potřeby venkova zohlednily v budoucích programech pro čerpání evropských dotací.