19.09.2007

Zlepšila se situace v sociálních službách?

Odpověď na tuto otázku je ukryta v nové publikaci s příznačným názvem Od paragrafů k lidem. V prvních zářijových dnech ji vydalo tiskem občanské sdružení SKOK a jejím obsahem je podrobný rozbor situace v sociálních službách po přijetí nového zákona. V knižní podobě je k dispozici také v Kanceláři Svazu, v elektronické podobě ve formátu PDF si ji můžete stáhnout níže.

Odpověď na tuto otázku je ukryta v nové publikaci s příznačným názvem Od paragrafů k lidem. V prvních zářijových dnech ji vydalo tiskem občanské sdružení SKOK a jejím obsahem je podrobný rozbor situace v sociálních službách po přijetí nového zákona. V knižní podobě je k dispozici také v Kanceláři Svazu, v elektronické podobě ve formátu PDF si ji můžete stáhnout níže.

Jednotlivé části analýzy rozebírají silné a slabé stránky nové legislativní úpravy z pohledu poskytovatelů a uživatelů. Zároveň předkládají návrhy na řešení problémových situací v těchto oblastech: dostupnost sociálních služeb, jejich kvalita a financování. Jedna z kapitol je věnována také ochraně práv uživatelů služeb.  
 
Při zpracovávání publikace bylo využito několika informačních zdrojů. Jedním z nich byl průzkum mezi poskytovateli sociálních služeb a dotazníkové šetření zaměřené na odbory sociálních služeb na krajských úřadech, obce s rozšířenou působností, Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Aktuální připomínky k problematice zákona byly shromážděny také na celostátní květnové konferenci SKOK věnované problematice zákona o sociálních službách. 
 
„Zákon má především napomoci tomu, aby sociální služby byly bezpečné, poskytovaly dostatečnou ochranu znevýhodněným osobám, byly dostupné a především pomáhaly těm, kdo je užívají,“ citovala z  Důvodové zprávy k zákonu předsedkyně SKOK Milena Černá, "bohužel však zůstal původní záměr v mnohém nenaplněn.“ 
 
Ukázalo se, že k nejdiskutovanějším problémům patří financování služeb a jejich efektivita. Mezi největší rizika patří nedostatečná administrativní kapacita pracovníků obecních úřadů III. typu a posudkových lékařů k posouzení a kontrole příspěvku, stejně jako neexistence příslušných metodik, kterými by se mohly orgány veřejné správy při posuzování a kontrole řídit. Bylo poukázáno také na nevyvážené dotační řízení, které přispívá k likvidaci některých zejména terénních druhů služeb. Znovu byla otevřena otázka poukázek či šeků – ve většině případů nejsou peníze využívány na nákup služeb. Zcela zásadním krokem do budoucna bude, aby na rozpouštění ústavů navázala zvýšená podpora služeb přímo v terénu, jinak je transformace sociálních služeb nemožná.
 
Vydáním této publikace bude zároveň ukončen dvouletý projekt SKOK zaměřený na monitorování situace a ovlivnění konečné podoby zákona o sociálních službách. Projekt byl podpořen Evropskou unií v rámci programu Transition Facility.
 
Brožura bude k dispozici v tištěné podobě v kanceláři občanského sdružení SKOK, kontakt: skok@cbox.cz; v elektronické formě si ji můžete stáhnout zde ve formátu PDF, případně je přístupná na internetových stránkách www.skok.biz.
 

                  
Občanské sdružení SKOK - Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací (NNO) v sociální a zdravotně sociální oblasti - se již více než 10 let podílí na tvorbě nové tváře sociálních služeb a zejména na ovlivnění podoby legislativy v sociální oblasti. Vydává informační e-Bulletin, pořádá semináře, kulaté stoly a konference a účastní se na práci NNO působících v sociální oblasti v evropských zemích. Členské organizace a jejich partneři usilují o nové formy sociální pomoci a podpory směřující k sociálnímu začleňování.
 
Kontakt:
Renata Dohnalová, koordinátorka projektu
Senovážné nám 2/994
110 00 Praha 1
Tel/fax: 296 243 346
Mobil: 739 064 415
E-mail: skok@cbox.cz
zdroj: tisková zpráva SKOK
Pavla Kulhavá
smocr@smocr.cz