06.05.2021

Zajímá vás otázka dostupného a udržitelného bydlení?

SMO ČR se účastnil jako garant projektu „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“. Co mohou udělat města a obce ve prospěch dostupnosti a udržitelnosti bydlení na svém území?

Brožura „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel – výběr klíčových zjištění a souvislostí“ uvádí stručný přehled hlavních zjištění projektu o bytové politice v ČR, o současném trhu s bydlením a seznam třiceti opatření, která mohou města a obce využít na podporu dostupnosti a udržitelnosti bydlení na svém území. V souladu s Ženevskou Chartou OSN o udržitelném bydlení z roku 2015 je téma bydlení v brožuře chápáno komplexně, tj. jako průnik agend environmentální, ekonomické, sociální a kulturní, a zároveň z hlediska organizačně-manažérského zabezpečení implementace těchto čtyř agend. Strategický plán byl jako klíčový dokument pro zavádění opatření zvolen pro svou strukturu (vize > strategie > politika > opatření), svou mezioborovost (umožňuje pokrýt všechny čtyři roviny udržitelnosti), důraz na organizační zabezpečení navrhovaných směrů rozvoje (propojení na řízení a implementaci) i výrazovou flexibilitu (oslovuje široké spektrum aktérů).

Brožura patří mezi implementační výstupy projektu Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel (TAČR Eta, č. TL01000143), který byl řešen ve spolupráci Fakulty architektury a Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, aplikačního garanta SMO ČR a dalších zainteresovaných stran v letech 2018-2019.