23.12.2019

Publikace Obec a územní plánování

Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravil publikaci Obec a územní plánování. Příručka má sloužit k základní orientaci, popisuje činnosti, práva i povinnosti obcí v oblasti územního plánování.

Publikace nejprve podává přehled právních předpisů úzce souvisejících s územním plánováním. Dále popisuje cíle a úkoly územního plánování a představuje jeho nástroje. Věnuje se činnostem, které vykonávají orgány územního plánování a další zúčastnění v procesech územního plánování. Probírány jsou jednotlivé územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace, jejich obsah i proces pořízení, přičemž největší důraz je kladen na územní plán a na regulační plán, které jsou pro obce nejdůležitější. Publikace se věnuje také vymezení zastavěného území. Závěrečné kapitoly shrnují základní informace o rozhodování v území a o vyvlastnění a předkupním právu.

Jelikož se příručka zabývá problematikou v komplexní šíři, jsou v textu pro snadnější orientaci nejdůležitějších pasáží graficky zvýrazněny činnosti, které jsou pro obce a jejich orgány zvláště důležité.

Publikace byla distribuována jako mimořádná příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 3/2019 a je volně a zdarma ke stažení na internetových stránkách ÚÚR v části Publikační činnost a knihovna – Metodické příručky a publikační materiály – 2019 – http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2019/obec-a-up-uaur-2019-08-14.pdf.

Před dokončením je obdobná publikace, která se zaměří na problematiku územního plánování z pohledu občana.

obec-a-up