25.10.2017

33. zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy z pohledu českého předsednictví

Shrnutí podzimního plenárního zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv ve Štrasburku, které se konalo pod hlavičkou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy

Podzimní plenární zasedání Kongresu místních a regionálních samospráv ve Štrasburku se konalo pod hlavičkou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy. V úvodu plenárního zasedání proto vystoupil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy Petr Mlsna, který členy Kongresu seznámil s plněním priorit, jež si ČR v rámci svého předsednictví vytyčila. Náměstek Mlsna ve svém projevu zdůraznil, jak je důležité podporovat demokracii na místní a regionální úrovni a reformu veřejné správy. V této souvislosti upozornil zejména na nové „Pokyny pro občanskou participaci v politickém rozhodování“, jež přijal Výbor ministrů Rady Evropy v září 2017. Vedle několika mezinárodních politických témat, jako je např. současná situace ve Španělsku, boj proti radikalismu či migrační krizi, se náměstek Mlsna rovněž ve svém projevu zaměřil na úlohu místních orgánů v boji proti korupci a uvítal snahy Kongresu v oblasti zajištění transparentnosti, odpovědnosti a etiky na místní a regionální úrovni.

Paralelně k plenárnímu zasedání Kongresu se uskutečnila schůzka členů české delegace do Kongresu s náměstkem Mlsnou a velvyslancem a stálým představitelem ČR při Radě Evropy Emilem Rufferem. Účastnici jednání diskutovali jak současnou situaci pozastavení platby příspěvků Ruské federace do rozpočtu Rady Evropy v důsledku omezení hlasovacího práva ruské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy či proběhlé referendum o nezávislosti v Katalánsku, ale i vnitrostátní záležitosti, jako je problematika GDPR.

V rámci českého předsednictví Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR zajistil pro členy Kongresu a širokou veřejnost doprovodný kulturní program v podobě výstavy nazvané „Památky mého kraje“. Uvítací slovo za Svaz měst a obcí ČR na slavnostním zahájení výstavy pronesl místopředseda pro evropské záležitosti a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, který ve svém projevu mimo jiné zdůraznil význam Rady Evropy nejen pro Českou republiku, ale i pro české samosprávy. Ukázku českého folklóru v podobě lidových a populárních písní zajistil Dětský pěvecký sbor Pomněnky Děčín. Slavnostní zahájení výstavy doprovázela ochutnávka českých lokálních produktů značky Klasa, jež pro tuto příležitost poskytl Státní zemědělský intervenční fond.  Během třídenního plenárního zasedání byl rovněž pro členy Kongresu k dispozici propagační stánek o ČR a její územní samosprávě, kde zaměstnanci Svazu a Asociace krajů ČR mimo jiné poskytovali informace o systému veřejné správy v ČR včetně systému územní samosprávy. Kulturní program včetně zajištění propagačního stánku byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ústředním tématem třídenního plenárního jednání pak byla otázka úspěšné integrace migrantů na místní a regionální úrovni, v jejímž rámci se konala diskuse o dětských migrantech bez doprovodu, jež přicházejí do evropských měst. Zpravodaj Yoomi Renström ze Švédska upozornil, že pokles počtu dětských migrantů v Evropě v letošních statistikách je způsoben zpřísněním mechanismů filtrování migrantů, k reálnému poklesu tak ve skutečnosti nedochází. V rámci diskuse vystoupili tři dětští uprchlíci ze Sýrie, Somálska a Afghánistánu, kteří přišli do Evropy jako nezletilí. Tito uprchlíci potvrdili, že integrační opatření jim pomohla pokračovat ve studiu a uspět v hostitelské zemi (Německo, Švédsko a Francie). Během následující diskuse členové Kongresu ocenili osobní úsilí těchto mladých lidí a znovu zdůraznili potřebu mobilizace místních a regionálních samospráv za účelem zvýšení počtu pěstounských rodin, zabránění obchodování s dětmi a vytvoření záchytného systému pro dětské uprchlíky v podobě mentorů/průvodců. Členové Kongresu se shodli, že k efektivnímu začlenění dětských uprchlíků do společnosti napomáhají místní platformy zprostředkující styk migrantů s místními obyvateli.

Vedle toho se Kongres zabýval stavem demokracie na místní a regionální úrovni v Srbsku, Itálii a Švýcarsku. Rovněž byla představena současná situace v Mostaru v Bosně a Hercegovině a doporučení Kongresu plynoucí z monitorovací mise místních voleb ve Finsku. Třídenní plenární zasedání uzavírala diskuse týkající se boje proti korupci a prezentace dosažených úspěchů iniciativy Kongresu nazvané „Týden evropské místní demokracie (European Local Democracy Week; ELDW)“, k níž se může připojit jakékoli město či obec a která v letošním roce slavila své desetileté výročí. Cílem ELDW je prosazovat participační demokracii na místní a regionální úrovni. Místní a regionální samosprávy ze všech 47 členských států Rady Evropy, jimi zřizované společnosti, občané a nevládní organizace se mohou k iniciativě připojit tím, že ve svém okolí v říjnu každého roku zorganizují jakoukoli veřejnou akci s cílem podpořit demokratickou účast na místní úrovni a tuto akci registrují na oficiálních stránkách EDLW.

33. plenárního zasedání se zúčastnila česká delegace ve složení: za Komoru místních samospráv starosta města Šumperk Zdeněk Brož, starostka obce Liběšice Alena Knobová, náměstkyně primátora statutárního města Pardubice Helena Dvořáčková; a za Komoru regionů: zastupitelka Středočeského kraje Marie Kaufmann, zastupitel Zlínského kraje Aleš Dufek a radní kraje Vysočina Martin Hyský.

 

Mgr. Šárka Řechková
Tajemníce české delegace do Kongresu

 

 

Dotace na tento projekt byla poskytnuta
ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.

gallery