12.05.2022

Ne institucionální změně stavebního zákona, ano zefektivnění zadávání veřejných zakázek, a ne nekontrolovatelnému růstu cen energií, to jsou zásadní výstupy Svazu měst a obcí ČR.

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) se na svém zasedání během VII. právní konference na Seči v hotelu Jezerka vyjádřilo k řadě současných palčivých problémů, které obce a města trápí.

Legislativní úpravy stavebního zákona jsou stále jedním z hlavních témat nejen řady bloků vlastní právní konference, ale jsou i svazovým hlavním mediálním výstupem.

Předsednictvo potvrdilo stále svůj postoj, který trvá na zachování stavebních úřadů na obcích s rozšířenou působností (ORP) a na obcích s pověřeným úřadem. SMO ČR apeluje na vládu, aby i u menších stavebních úřadů respektovali konkrétní situaci v území.

Při rozhodování o zrušení stavebního úřadu nelze vycházet pouze z teoreticky nastavených kritérií, ale je nutné vzít v potaz personální, finanční a prostorové kapacity nejen u úřadu rušeného, ale i u úřadu přejímajícího. Bez takto provedené řádné analýzy nebude nově navrhovaná soustava plnit cíle zrychlení stavebního řízení. Rovněž tím není plněno programové prohlášení vlády, které uvádí: „…zachováme stavební úřady na místní úrovni, kde rozhodují se znalostí prostředí.“

Navrhujeme vládě jednání v každém kraji se všemi místními stavebními úřady. Upozorňujeme i na kritérium počtu zaměstnaneckých úvazků, které rozhoduje o budoucí existenci SÚ. Počet zaměstnanců ještě nic nevypovídá o efektivitě jeho práce.“ Říká ke svazovému stanovisku předseda SMO ČR František Lukl.

Svaz měst a obcí již při projednávání návrhu stavebního zákona, který byl schválen v minulém volebním období upozorňoval, že bez dohody v území nelze naplnit cíle nového stavebního zákona, kterým je zjednodušení a zejména zrychlení stavebního řízení. Při nastavení počtu stavebních úřadů je nutné respektovat specifické podmínky v daném území, o němž má být rozhodováno a současně je nutné vést dialog s územními samosprávami v místě. Je nutné respektovat přirozené hranice spádovosti a obslužnosti a kapacity úřadů, který by měly případně převzít agendu rušených SÚ. Správné nastavení všech procesů je klíčovou podmínkou pro úspěšnou a efektivní aplikaci nového stavebního zákona v praxi.

Ani vyhodnocení nákladů a výnosů nepovažujeme ve zprávě v souvislosti se změnou struktury stavebních úřadů za dostatečné. Zejména nejsou podrobně identifikovány dopady do rozpočtů územních samosprávných celků v souvislosti se zaváděním digitalizace a případným přesunem stavebních úřadů.“ Dokončuje předseda SMO ČR.

Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě upozorňuje, že pro naplnění cílů rekodifikace stavebního práva je nutné, aby Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s územně samosprávnými celky připravilo reálný harmonogram implementace nového stavebního zákona do praxe. V rámci implementace, zejména dojde-li k rušení některých stavebních úřadů, je nutné zajistit ze strany státu dostatečnou finanční podporu pro personální, věcné i prostorové zajištění pro bezproblémové předání a převzetí agendy stavebních úřadů. Stávající situace nepřispívá k personální stabilitě zaměstnanců stavebních úřadů. 

Zadávání veřejných zakázek

Neméně důležitou otázkou se pro obce a města stává neúměrné navyšování cen ve veřejných zakázkách způsobené rychlým zdražování stavebních materiálů a energií. S těmito rychlými změnami na trhu zákon nepočítá, v kleštích jsou města a obce, stejně jako stavební firmy. Apelujeme na vládu, aby přijala adekvátní právní řešení, které bude reflektovat tento turbulentní vývoj cen. Metodická doporučení nám neposkytují dostatečnou právní jistotu.

Ceny energií

Od podzimu 2021 se jedním z hlavních témat samospráv stala i cena energií. Pád některých dodavatelů energií odstartoval její zdražování, které vyeskalovala válka na Ukrajině a s tím spojený následný odklon zemí EU od dodávek ruského plynu.

Na tento rok má většina obcí a měst ceny fixovány, díky cenám, které se pro příští rok zvednou o desítky procent, se snaží nakupovat jen po částech.

Například ve Vítkově nakupovali do konce loňského roku za cenu 555,-Kč za kWh, na burze Kladno nakoupili v listopadu 2021 pro tento rok již za 2000,- Kč za KWh. Dodavatel, Pražská plynárenská, poslala městu výzvu k jednání o navýšení ceny. Tento návrh zatím město nechce akceptovat, zejména z důvodu možného porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Předsednictvo vládě navrhuje zařadit strategické komodity jako plyn a elektřina do kategorie věcně usměrňovaných cen (ceny s regulovaným ziskem) jako je voda.

 

Ing. Alexandra Kocková

Tiskový zástupce SMO ČR

e-mail: kockova@smocr.cz, tel.:725 607 753

 

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.