30.05.2023

34 miliard korun stojí municipality konsolidace veřejných financí

Podle odhadů SMO ČR vychází finanční dopad konsolidačního balíčku na města a obce ve výši 34 mld. Kč. Svazoví experti vyčíslili jednotlivé položky, které se týkají dopadů na samosprávy, jako jsou dopady vyjmutí podílu obcí na dani z nemovitosti ve prospěch státního rozpočtu či vyjmutí podílu obcí na dani z hazardních her opět ve prospěch státního rozpočtu. Patří tam i odhad vyčíslení propadu vlivem ponížení podílu na sdílených daních v důsledku vyjmutí podílu obcí na 2procentních bodech u výnosu daně z právnických osob (DPPO). Města a obce také stále doplácejí na výkon přenesené státní správy.

Praha 30.5.2023

Těmito propočty bychom chtěli demonstrovat, že obce a města ze systému nechtějí pouze brát, ale jsou jeden ze subjektů, na který právě opatření vlády spojená se šetřením dopadnou nejvíce,“ říká předseda SMO ČR starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje: „V tomto kontextu je správa daně z nemovitých věcí ve výši 1,2 mld. Kč zanedbatelná. A z tohoto důvodu také Svaz města obcí ČR požaduje, aby daň z nemovitých věcí byla i nadále výlučnou daní municipalit.“

Svaz měst a obcí ČR si uvědomuje neutěšenou situaci veřejných rozpočtů a podporuje vládu v jejich konsolidaci. Je ale nutné zdůraznit, že jsou to právě obce a města, které dobře spravují své prostředky s péčí řádného hospodáře a jejich zastupitelé jsou pod drobnohledem veřejnosti, jak efektivně tyto veřejné prostředky využívají.

„Držíme ekonomiku státu, každá koruna, která přijde do lokální ekonomiky se státu minimálně dvakrát vrátí. Konsolidační balíček nám bere nejen finanční prostředky z našich rozpočtů, ale bere nám naši samostatnost. Jako volení představitelé našich měst a obcí nebudeme moci rozhodovat v plné šíři o nám svěřeném území,“ doplňuje František Lukl.

Snížení objemu prostředků z národních dotací povede k potřebě navýšení úvěrů. Nelze vyvrátit obavu z finanční paralýzy obcí a následný ztížený přístup územních samospráv k dalším zdrojům jak z EU, tak i od bankovních institucí, které v kontextu celkového dopadu konsolidačního balíčku mohou obce považovat za rizikového klienta v důsledku nízkého objemu disponibilních zdrojů. Takovému klientovi pak bankovní instituce neposkytne finanční prostředky na kofinancování infrastrukturních projektů z fondů EU.

„Balíček neobsahuje žádná proinvestiční opatření, ale ani úsporná, obsahuje pouze vyšší zdanění občanů. Stát se snaží získat peníze od kohokoliv,“ dokončuje František Lukl.

Svaz predikuje celkovou budoucí očekávanou finanční kondici municipalit v kontextu kumulace všech uskutečněných opatření i zamýšlených návrhů jak v rámci ozdravného balíčku, tak i dalších rozpočtových opatření. Chybí také zohlednění inflace u služeb, které si stát objednává u municipalit. Nelze tedy diskuzi o konsolidačním balíčku smrsknout pouze na připomínkování dílčí částí, ale musí sledovat celkový obraz dopadů na územní samosprávy.

 

 

 

 

 

Více v přiložené zprávě.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR

e-mail: kockova@smocr.cz, tel.: 725 607 753

 

O Svazu měst a obcí ČR:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje přes 2 800 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.