Školení pro obce

Exkluzivně pro zástupce členských obcí Svazu měst a obcí ČR nabízejí společnosti Aliaves & Co., a.s. a KVB advokatní kancelář s.r.o. za zvýhodněných podmínek celou škálu vzdělávacích kurzů, jak formou prezenční, tak i on-line.

Nabízené vzdělávání volně navazuje na úspěšný projekt Svazu měst a obcí ČR s názvem EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ – ESO.

Slevy Vám budou započteny při objednávce.


květen 2024

On-line školení

 09:00 - 13:00 (1990 hod)


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky s možnostmi využití aplikací a služeb platformy Microsoft 365 s důrazem na efektivní práci s e-maily a systémem úložiště OneDrive.
 • Poskytnout praktické rady a návody pro efektivnější vyřizování e-mailů a přehledné ukládání v rámci systému Microsoft 365.
 • Ukázat konkrétní nástroje a aplikace Microsoft 365, které pomohou účastníkům zvýšit efektivitu práce.

Kurz je určen všem, kteří při své úřední práci využívají nebo by rádi využívali kancelářský balík Microsoft (Office) 365. Mohou se ho zúčastnit začátečníci, ale na své si přijdou také pokročilejší uživatelé.

1. Základní přehled služeb Office 365:

 • Přihlášení do portálu Office.
 • Popis prostředí portálu a běžná uživatelská nastavení.
 • Tenký / tlustý klient, instalace Office, přehled jednotlivých aplikací.

2. Elektronická pošta v Outlooku:

 • Outlook Online; Kontakty, kalendář, úkoly; Skupiny Outlook.
 • Šablony pro opakované činnosti.
 • Tvorba pravidel pro efektivnější vyřizování korespondence.

3. Úložiště OneDrive:

 • Vytváření složek, ukládání souborů.
 • Synchronizace složek OneDrive s lokálními složkami.
 • Práce se složkami OneDrive v desktopových aplikacích.
 • Sdílení souborů a složek.
 • Mazání souborů a jejich obnova.
 • Porovnání s možnostmi Sharepoint – rozdíl v použití.

4. Přehled a výhody některých aplikací a služeb Microsoft 365:

 • Word Online; Excel Online; PowerPoint Online; OneNote Online.
 • Aplikace Delve; Aplikace Sway; Lists.
 • ToDo vs Planner.

 Tomáš Malinský

Lektor s dlouhodobou pedagogickou praxí (od roku 1999) ve státním i soukromém středním školství, ale také ve vzdělávání dospělých. Působil také jako konzultant pro IT, GDPR a ochranu oznamovatelů (whistleblowing). Věnuje se výuce HW a realizaci servisních IT prací. Jako lektor se aktuálně zaměřuje na operační systémy Microsoft pro běžné uživatele a na tvorbu firemních i osobních webových prezentací prostřednictvím redakčního systému Wordpress.

Sám sebe považuje za trpělivého člověka s nadšením pro nové výzvy. Rád cestuje a uplatňuje při tom své orientační i průvodcovské schopnosti.


Více informací a objednávka

On-line školení

 15:00 - 17:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky s problematikou obecně závazných vyhlášek obcí v oblasti regulace místních záležitostí veřejného pořádku.
 • Poskytnout jim základní přehled o možných oblastech regulace. 
 • Upozornit je na skutečnost, že řadu lidských činností v oblasti veřejného pořádku lze postihovat již podle zákonů.

Webinář je určen všem, kteří se v různých funkcích nebo pracovních pozicích podílejí na tvorbě, vydávání či dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek regulujících místní záležitosti veřejného pořádku.

 • Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti regulace místních záležitostí veřejného pořádku. 
 • Možné oblasti regulace (konzumace alkoholu, zábavní pyrotechnika, pohyb psů, hazardní hry, noční klid atd.), podmínky pro její zavedení. 
 • Činnosti v oblasti veřejného pořádku, které je možné postihovat již podle zákonů.

 Mgr. Jakub Joklík

Působí na Ministerstvu vnitra na pozici vedoucího oddělení dozoru nad normotvorbou obcí v rámci odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Do jeho činnosti spadá výkon dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek obcí a taktéž provoz a rozvoj informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Má bohaté zkušenosti jak s posuzováním zákonnosti obecně závazných vyhlášek obcí, tak s metodickým usměrňováním obcí v oblasti obecní normotvorby v rámci celé České republiky.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Seznámit účastníky výuky, jak postupovat při povolování záměrů podle nového stavebního zákona (kdy, kde, jak a kdo).
 • Vyjasnit, jaké požadavky budou posuzovány ze strany stavebního úřadu (např. soulad s územně plánovací dokumentací).
 • Nabídnout účastníkům komparativní pohled na starou a novou právní úpravu.

Kurz je určen úředníkům stavebních úřadů, ale nejen jim. Primárně cílí na osoby, které řeší fázi povolování záměrů (vč. stavebních) podle nového stavebního zákona. Předpokládá se, že účastníci tohoto kurzu mají alespoň základní znalost stávající právní úpravy a mají zájem o praktické seznámení s novým stavebním právem, jehož aplikovatelnost se neúprosně blíží. V rámci kurzu je zohledněna skutečnost, že podle nového stavebního zákona budou stavební úřady samy posuzovat soulad záměru s územně plánovací dokumentací.

 • Struktura stavební správy (přehled).
 • Územně plánovací dokumentace perspektivou povolování staveb (co je nutné vědět a řešit).
 • Stavební právo hmotné – požadavky na výstavbu (dle stávajícího návrhu prováděcích právních předpisů).
 • Stavební právo procesní – postup při povolování záměrů.
 • Užívání a odstraňování staveb.
 • Následky porušení povinností podle nového stavebního zákona.

 JUDr. Jan Brož Ph.D. | Ing. Renáta Pintová Králová

Vykonává advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva, v rámci které efektivně využívá svých důkladných teoretických znalostí získaných absolvovaným studiem v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ a díky své aktivní účasti na odborných konferencích po celé Evropě. Současně od absolvování studia práva působí v akademické sféře mj. i jako externí vyučující katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci své specializace se intenzivně věnuje především veřejnému stavebnímu právu, územnímu plánování, právu životního prostředí, komunálnímu právu, dotacím a další veřejné podpoře, hernímu právu a správnímu trestání (a je též spoluautorem hojně citovaného komentáře k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Ve všech těchto oblastech též již několik let úspěšně zastupuje klienty jak před správními orgány, tak před správními soudy a Ústavním soudem.

Jan Brož je místopředsedou a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky, rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a rozkladové komise ministra zdravotnictví. Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

V rámci své legislativní praxe poskytuje klientům (a to jak z řad soukromého, tak veřejného sektoru) též odborné služby při tvorbě i připomínkování návrhů zákonů. Mezi nejvýznamnější zde patří rekodifikace (veřejného) stavebního práva, na které významně participuje kontinuálně již od roku 2018, a to včetně navazujících novelizací.


|

Absolventka oboru "Podnikání a řízení ve stavebnictví" na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Pracovala na stavebním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy. Spolupracovala na tvorbě nového stavebního zákona. Od roku 2007 poskytuje odborné konzultace v oblasti stavebního práva, mj. při přípravě prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Je členkou České společnosti pro stavební právo, členkou rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a zkušební komisařkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Jako lektorka zajišťuje kurzy zaměřené na aplikaci stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů. V této oblasti také publikuje (např. v bulletinu Stavební právo).  


Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Seznámit zastupitele a úředníky územních samosprávných celků s novou právní úpravou stavebního práva - zákonem č. 283/2021 Sb., který postupně nabývá účinnosti.
 • Upozornit na nejdůležitější změny, které uvedený zákon přináší.
 • Porovnat starou a novou právní úpravu.

Kurz je určen všem, kteří při výkonu své funkce nebo pracovní agendy aplikují stavební zákon. Nejedná se však o vzdělávání zaměřené na začátečníky. Je zacílen spíše na ty, kteří se v oblasti stavebního práva už nějaký čas pohybují.

 • Základní parametry, cíle a principy nového stavebního zákona.
 • Nová organizace stavební správy.
 • Změny v územním plánování.
 • Povolování staveb v jednotném povolovacím procesu.
 • Kolaudace a odstraňování staveb.

 JUDr. Jan Brož Ph.D. | JUDr. Aleš Mácha Ph.D.

Vykonává advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva, v rámci které efektivně využívá svých důkladných teoretických znalostí získaných absolvovaným studiem v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ a díky své aktivní účasti na odborných konferencích po celé Evropě. Současně od absolvování studia práva působí v akademické sféře mj. i jako externí vyučující katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci své specializace se intenzivně věnuje především veřejnému stavebnímu právu, územnímu plánování, právu životního prostředí, komunálnímu právu, dotacím a další veřejné podpoře, hernímu právu a správnímu trestání (a je též spoluautorem hojně citovaného komentáře k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Ve všech těchto oblastech též již několik let úspěšně zastupuje klienty jak před správními orgány, tak před správními soudy a Ústavním soudem.

Jan Brož je místopředsedou a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky, rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a rozkladové komise ministra zdravotnictví. Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

V rámci své legislativní praxe poskytuje klientům (a to jak z řad soukromého, tak veřejného sektoru) též odborné služby při tvorbě i připomínkování návrhů zákonů. Mezi nejvýznamnější zde patří rekodifikace (veřejného) stavebního práva, na které významně participuje kontinuálně již od roku 2018, a to včetně navazujících novelizací.


|

Působí jako vrchní ministerský rada odboru Legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj. Od počátku se podílel na přípravě nového stavebního zákona, zejména po stránce právní a legislativní. Je rovněž odborným asistentem na katedře správního práva a finančního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, členem rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I - Komise pro správní právo č. 2.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1.7.2022.

Obsah semináře:

 • Právní předpisy upravující vidimaci a legalizaci
 • Novely zákona o ověřování (z. č. 21/2006 Sb.) účinné od 1.7.2022
 • Novela ověřovací vyhlášky (vyhl. č. 36/2006 Sb.)

  

 • Terminologické změny v zákoně o ověřování a ověřovací vyhlášce a jejich význam
 • Rozšíření kontrolní a metodické činnosti Ministerstva vnitra
 • Legalizace elektronického podpisu:
  • Možnosti úředního ověření elektronických podpisů
  • Vymezení el. podpisů, které je možno úředně ověřit
  • Věcně příslušné orgány k provádění legalizace elektronických podpisů podle zákona o ověřování
  • Postup při legalizaci elektronického podpisu ověřujícími úřady
  • Vedení evidence legalizací elektronických podpisů
  • Překážky legalizace
  • Vícečetná legalizace a elektronické podpisy
  • Vzájemná uznatelnost jednotlivých druhů úředně ověřených elektronických podpisů
  • Správní poplatky

 

 • Aktuální problémy na úseku vidimace a legalizace


 JUDr. Jitka Morávková

Právnička specializující se na oblast veřejné správy, zejména problematiku matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů. V letech 2002 až 2021 působila na Ministerstvu vnitra, kde po svém odchodu ze státní služby až do roku 2023 fungovala jako externí poradce pro matriku a její digitalizaci. Od roku 2003 lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1.7.2022.

Obsah semináře:

 • Právní předpisy upravující vidimaci a legalizaci
 • Novely zákona o ověřování (z. č. 21/2006 Sb.) účinné od 1.7.2022
 • Novela ověřovací vyhlášky (vyhl. č. 36/2006 Sb.)

  

 • Terminologické změny v zákoně o ověřování a ověřovací vyhlášce a jejich význam
 • Rozšíření kontrolní a metodické činnosti Ministerstva vnitra
 • Legalizace elektronického podpisu:
  • Možnosti úředního ověření elektronických podpisů
  • Vymezení el. podpisů, které je možno úředně ověřit
  • Věcně příslušné orgány k provádění legalizace elektronických podpisů podle zákona o ověřování
  • Postup při legalizaci elektronického podpisu ověřujícími úřady
  • Vedení evidence legalizací elektronických podpisů
  • Překážky legalizace
  • Vícečetná legalizace a elektronické podpisy
  • Vzájemná uznatelnost jednotlivých druhů úředně ověřených elektronických podpisů
  • Správní poplatky

 

 • Aktuální problémy na úseku vidimace a legalizace


 JUDr. Jitka Morávková

Právnička specializující se na oblast veřejné správy, zejména problematiku matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů. V letech 2002 až 2021 působila na Ministerstvu vnitra, kde po svém odchodu ze státní služby až do roku 2023 fungovala jako externí poradce pro matriku a její digitalizaci. Od roku 2003 lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače, jak s obsahem právních norem, tak s aktuálními problémy, které v současné praxi vznikají při jejich aplikaci. Na tyto problémy je jim současně nabídnuto řešení, které lze nalézt v soudní judikatuře i praxi.

Obsah semináře

Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen především na právní úpravu řízení ve věcech rodinně-právních obsaženou v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zejména pak na řízení ve věcech péče o nezletilé a velmi stručně tzv. řízení paternitní. V rámci akreditovaného vzdělávacího kurzu MPSV Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace k této problematice s lektorkou, která se této problematice věnuje dlouhodobě na odborné úrovni. Kurz obsahuje také informace o aktuálním výkladu jednotlivých právních norem a případných chystaných změnách. Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku.

Příslušnost soudů (přenesení příslušnosti), postavení nezletilého (kolizní opatrovnictví)

Předběžné opatření upravující poměry dítěte

Péče soudu o nezletilé (příslušnost, návrh na zahájení řízení, průběh řízení, jiný soudní rok, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky)

Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti

Aktuální problémy v řízení o určení a popření rodičovství

Diskuze, sdílení zkušeností z praxe pracovníků


 JUDr. Renáta Šínová Ph.D.

Odborná asistentka právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu, působila v soudnictví, nyní působí v advokacii. Je spoluautorkou řady publikací, včetně komentáře k procesním předpisům, komentáře k občanskému zákoníku a zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače, jak s obsahem právních norem, tak s aktuálními problémy, které v současné praxi vznikají při jejich aplikaci. Na tyto problémy je jim současně nabídnuto řešení, které lze nalézt v soudní judikatuře i praxi.

Obsah semináře

Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen především na právní úpravu řízení ve věcech rodinně-právních obsaženou v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zejména pak na řízení ve věcech péče o nezletilé a velmi stručně tzv. řízení paternitní. V rámci akreditovaného vzdělávacího kurzu MPSV Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace k této problematice s lektorkou, která se této problematice věnuje dlouhodobě na odborné úrovni. Kurz obsahuje také informace o aktuálním výkladu jednotlivých právních norem a případných chystaných změnách. Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku.

Příslušnost soudů (přenesení příslušnosti), postavení nezletilého (kolizní opatrovnictví)

Předběžné opatření upravující poměry dítěte

Péče soudu o nezletilé (příslušnost, návrh na zahájení řízení, průběh řízení, jiný soudní rok, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky)

Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti

Aktuální problémy v řízení o určení a popření rodičovství

Diskuze, sdílení zkušeností z praxe pracovníků


 JUDr. Renáta Šínová Ph.D.

Odborná asistentka právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu, působila v soudnictví, nyní působí v advokacii. Je spoluautorkou řady publikací, včetně komentáře k procesním předpisům, komentáře k občanskému zákoníku a zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č. 250/2000 Sb., na nedostatky a chyby při jeho aplikaci.

Obsah semináře

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Sestavování rozpočtu a jeho obsah
 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Vyhodnocení rozpočtu
 • Zveřejňování rozpočtových dokumentů
 • Přestupky
 • Postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • Definice pojmů
 • Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Zveřejňování veřejnoprávních smluv
 • Porušení rozpočtové kázně, důvody a důsledky
 • Definice PRK
 • Ukládání odvodu za PRK a penále za prodlení s odvodem
 • Zmírnění důsledků uloženého odvodu a penále – prominutí nebo snížení
 • Hospodaření příspěvkových organizací
 • Nejčastější pochybení v dané problematice

 JUDr. Adéla Heřmanová

Ministerstvo financí ČR, odbor Financování územních rozpočtů a programové financování, oddělení Legislativa a metodika územních samosprávných celků, kde se dlouhodobě věnuje problematice aplikace zákona č.250/2000 Sb.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č. 250/2000 Sb., na nedostatky a chyby při jeho aplikaci.

Obsah semináře

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Sestavování rozpočtu a jeho obsah
 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Vyhodnocení rozpočtu
 • Zveřejňování rozpočtových dokumentů
 • Přestupky
 • Postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • Definice pojmů
 • Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Zveřejňování veřejnoprávních smluv
 • Porušení rozpočtové kázně, důvody a důsledky
 • Definice PRK
 • Ukládání odvodu za PRK a penále za prodlení s odvodem
 • Zmírnění důsledků uloženého odvodu a penále – prominutí nebo snížení
 • Hospodaření příspěvkových organizací
 • Nejčastější pochybení v dané problematice

 JUDr. Adéla Heřmanová

Ministerstvo financí ČR, odbor Financování územních rozpočtů a programové financování, oddělení Legislativa a metodika územních samosprávných celků, kde se dlouhodobě věnuje problematice aplikace zákona č.250/2000 Sb.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Přispět k osvojení pravidel efektivní komunikace v podmínkách úřadu s různými typy spolupracovníků a občanů.
 • Představit základní způsoby předávání informací a druhy komunikace.
 • Obeznámit s možnostmi řešení konfliktů a procesem vyjednávání se spolupracovníkem a s občanem.
 • Seznámit s technikami aktivního naslouchání a argumentace. 

Kurz je určen vedoucím oddělení, vedoucím odborů, tajemníkům obecních úřadů, eventuálně vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a organizačních složek obcí. Obsah je koncipován pro všechny vedoucí zaměstnance úřadu, kteří se dostávají do zátěžových situací a komplikovaného vyjednávání se spolupracovníky, politiky a občany.


 • Komunikace (např. komunikační bariéry, pozornost, signály, spolupráce, model přenosu, verbální a neverbální komunikace).
 • Zvládání konfliktu (např. druhy konfliktu, možnosti řešení, interpersonální konflikty, skupinové konflikty, stres a jeho symptomy, zvládání stresové zátěže, relaxace).
 • Aktivní naslouchání a argumentace (např. empatie, zrakový kontakt, vhodné postoje, pozornost, postupy a techniky, argumentační fauly).
 • Vyjednávání (např. taktiky, negociační přístupy, nátlak, faktory úspěšného jednání).
 • Praktický nácvik.

 PhDr. Miloslav Hrubý

Lektor, kouč, mediátor a poradce.

Vystudoval Universitu Komenského v Bratislavě, filosofickou fakultu, obor psychologie, postgraduální studium na EBS Praha ve SRN - obor podnikové řízení a marketing.

Od roku 1992 do současnosti se plně věnuje poradenské a konzultační činnosti manažerům na vrcholové, střední a základní úrovni řízení v oblasti vedení a komunikace, zpracovávání ekonomických projektů, komplexních podnikatelských projektů a provádění finančních analýz společností. Realizuje personální a procesní audity včetně organizování AC a DC s možností psychologické diagnostiky osobnosti. Pro své klienty organizuje talentmanagement a rozvojové programy pro zaměstnance.

Dále se věnuje vzdělávání v oblasti řízení a vedení lidí v marketingovém přístupu, akviziční činnosti a komunikaci. Do jeho portfolia patří také vzdělávání středního managementu obchodních firem, bankovních domů i státních institucí (např. Ministerstvo spravedlnosti, Generální finanční ředitelství).

Od roku 2013 byl jmenován zkušebním komisařem pro udělování licencí k mediační činnosti.

Má 25 let zkušeností jako psycholog, poradce, lektor a kouč na českém trhu a trhu SRN.

Publikační činnost: skripta pro strategické a operační myšlení v procesu vedení spolupracovníků, changemanagement, timemanagement, řízení v procesu změn, efektivní vedení obchodního jednání, vedení a vitalizace týmů, marketing ve službách, zvládání zátěžových situací a stresmanagement, barevná typologie.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je zaměřen na veškeré změny, které do pracovního práva přináší tzv. transpoziční novela zákoníku práce, tzn. zákon č. 281/2023 Sb.

Obsah semináře

 • Nová pravidla pro práci na dohodu (DPP – DPČ)
 • Jaký reálný dopad lze očekávat pro práci s ,,dohodáři“?
 • Jak si poradit s rozvrhem pracovní doby u „dohodářů“ a jak bude fungovat jejich dovolená?
 • Nový obsah a proces pro informační povinnost zaměstnavatele
 • Novinky v oblasti slaďování osobního a pracovního života
 • Jak se změnila pravidla pro čerpání rodičovské dovolené a pro
 • Jak po novele nastavit fungování práce na dálku (homeoffice), včetně možností, jak se vypořádat s náklady zaměstnance?
 • Je možnost náklady za home office započítat oproti času, který zaměstnanec ušetří z cesty do práce a za náklady na cestu?
 • Mohou být náhrady za home office poskytnuty uvolněnému zastupiteli?
 • Jak se zjednodušila pravidla pro doručování pracovněprávních písemností?

 Mgr. Vladimír Horna

Lektor působí v rámci MPSV jako ředitel odboru pracovněprávní legislativy.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je zaměřen na veškeré změny, které do pracovního práva přináší tzv. transpoziční novela zákoníku práce, tzn. zákon č. 281/2023 Sb.

Obsah semináře

 • Nová pravidla pro práci na dohodu (DPP – DPČ)
 • Jaký reálný dopad lze očekávat pro práci s ,,dohodáři“?
 • Jak si poradit s rozvrhem pracovní doby u „dohodářů“ a jak bude fungovat jejich dovolená?
 • Nový obsah a proces pro informační povinnost zaměstnavatele
 • Novinky v oblasti slaďování osobního a pracovního života
 • Jak se změnila pravidla pro čerpání rodičovské dovolené a pro
 • Jak po novele nastavit fungování práce na dálku (homeoffice), včetně možností, jak se vypořádat s náklady zaměstnance?
 • Je možnost náklady za home office započítat oproti času, který zaměstnanec ušetří z cesty do práce a za náklady na cestu?
 • Mohou být náhrady za home office poskytnuty uvolněnému zastupiteli?
 • Jak se zjednodušila pravidla pro doručování pracovněprávních písemností?

 Mgr. Vladimír Horna

Lektor působí v rámci MPSV jako ředitel odboru pracovněprávní legislativy.

Více informací a objednávka

On-line školení

 13:00 - 15:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Podat přehled nejdůležitějších ustanovení správního řádu, která se aplikují v činnosti stavebních úřadů.
 • Upozornit na užitečné judikáty a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.
 • Pomoci efektivně řešit nejčastější problémy aplikace správního řádu v praxi stavebních úřadů.
 • Vybraná ustanovení správního řádu typicky aplikovaná v činnosti stavebních úřadů.
 • Obsahově relevantní judikatura a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.
 • Nejčastější problémy aplikace správního řádu v praxi stavebních úřadů.

 Ing. Vladimíra Helebrantová

Absolventka Stavební fakulty Českého vysokého učení technického. Větší část své pracovní kariéry působila na stavebním úřadu, a to jak v prvostupňovém, tak i odvolacím, krátkou dobu také na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Lektorské činnosti zaměřené na stavební právo se věnuje od roku 2014. Spolupracuje s několika vzdělávacími agenturami. Je také lektorkou přípravných kurzů pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, a rovněž zkušební komisařkou pro tuto oblast. V roli zkušební komisařky působí i na České komoře autorizovaných inženýrů a techniků, kde zkouší uchazeče o autorizaci ze znalosti právních přepisů.

Je dlouholetou členkou České společnosti pro stavební právo,  kde vede její Sekci pro technické předpisy ve výstavbě. Svými články přispívá do bulletinu „Stavební právo“.

Ve vzdělávání dospělých vidí možnost předávat praktické zkušenosti, což považuje za jeden z nejlepších zdrojů informací.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

 • Rekapitulace změn předpisů v r. 2021, vliv koronaviru na hospodaření p.o. a ÚSC
 • Evidence skutečných vlastníků a dotace z rozpočtu ÚSC, stanoviska MFČR
 • Změny technické a konsolidační vyhlášky, úpravy pro PAP
 • Novela rozpočtových pravidel
 • Změny předpisů v oblasti dotací
 • Dopady zrušení Regionálních rad pro příjemce jejich dotací.
 • Významné změny daňových zákonů s účinností (i s odloženou) od 1.1.2021, dopad daňového balíčku na veřejně prospěšné poplatníky, změny daňového řádu
 • Změny zákoníku práce i pro zaměstnance veřejné správy
 • Změny limitů pro náhrady cestovních výdajů – vliv na optimální výši stravenky i  stravenkového paušálu
 • Změny v oceňování majetku
 • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy, k dopadu „izolačky“ na tvorbu FKSP, k rozpočtům p.o. atd
 • Upozornění na dříve přijaté změny účetních a daňových předpisů, které se však v praxi ÚSC a p.o. často nedodržují
 • Aktuální interpretace Národní účetní rady
 • Novely předpisů – zákon o obcích, o finanční kontrole aj. v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
 • Seznámení s připravovanými novelami daňových zákonů.
 • Informace o dalších připravovaných změnách předpisů podle aktuálního vývoje

 


 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

Změny předpisů pro ÚSC a p.o. v r. 2023 a pro r. 2024

 • Příprava zákona o účetnictví a dalších souvisejících předpisů účetních i daňových-stručné informace, předpoklad účinnosti k 1.1.2025
 • Příprava zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který by měl nahradit zákon o finanční kontrole
 • Konsolidační balíček – výběr změn předpisů pro p.o. a ÚSC k 1.1.2024

          - DPH

          - Daň z příjmů fyzických osob – týkající se zaměstnanců, benefity …

          - Daň z příjmů právnických osob – týkající se zaměstnavatele

          - Zákon 250/2000 Sb.

          - Zákon 218/2000 Sb.

          - Zrušení vyhlášky o FKSP a povinnost p.o. upravit vnitřní předpisy

          - Změny v podpoře stravování zaměstnanců

          - Změny související s odměnami u DPP

          - Nové výpočty dle zákona o rozpočtové odpovědnosti

          - Přechodná ustanovení

 • Stručná rekapitulace změn předpisů v r. 2023
 • Změny výkladů předpisů v oblasti dotací
 • Dopady zrušení Regionálních rad pro příjemce jejich dotací.
 • Významné změny ostatních daňových zákonů, změny daňového řádu
 • Změny zákoníku práce i pro zaměstnance veřejné správy
 • Změny limitů pro náhrady cestovních výdajů – vliv na optimální výši stravenky i stravenkového paušálu v r. 2023 a předpoklad k 1.1.2024
 • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy, k rozpočtům p.o. atd.
 • Upozornění na dříve přijaté změny účetních a daňových předpisů, které se však v praxi ÚSC a p.o. často nedodržují
 • Aktuální interpretace Národní účetní rady
 • Novely předpisů v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků – vliv na jejich účinnost
 • Informace o dalších změnách předpisů podle aktuálního vývoje

Cílová skupina: zaměstnanci ekonomických odborů a účtáren p.o. a ÚSC, interní auditoři, osoby provádějící kontroly hospodaření p.o. nebo přezkumy hospodaření obcí


 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 14:00 (2490 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Rozšířit znalosti a dovednosti účastníků v oblasti procesních otázek agendy přestupků.
 • Zaměřit se detailně na problematiku dokazování, jak ji upravuje nejen správní řád, ale také přestupková legislativa.
 • Srozumitelným způsobem informovat o obsahově relevantní judikatuře využitelné v praxi územních samosprávných celků.

Kurz je určen úředníkům a vedoucím úředníkům, do jejichž pracovní náplně spadá výkon přestupkové agendy.

 • Pojem dokazování, důkazní prostředek, důkaz.
 • Zásada racionalizované materiální pravdy, její aplikace v judikatuře.
 • Zásada volného hodnocení důkazů, její aplikace v judikatuře.
 • Zásada zákonnosti při dokazování.
 • Zásada vyhledávací a vyšetřovací, jejich limity.
 • Právo na seznámení se s podklady rozhodnutí, judikatorní aplikace § 36 odst. 3 správního řádu.
 • Důsledky pasivity účastníka řízení.
 • Tvrzení jiné věrohodné verze skutkové reality, dopad na povinnosti správního orgánu.
 • Přípustná selekce důkazů navrhovaných účastníkem řízení.
 • Zákaz sebeobviňování a sebeusvědčování.
 • Podklady pro rozhodnutí .
 • Notoriety pohledem judikatury.
 • Využití wikipedie, web archivů, mapových podkladů.
 • Jednotlivé důkazní prostředky, jejich využití a provádění.

 JUDr. Milan Cigánek LL.M.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem. V praxi se dlouhodobě zabývá problematikou veřejnosprávních kontrol, kárných a přestupkových řízení, je zodpovědný za vyřizování odvolací agendy a zastupování před soudy ve věcech správních žalob. 

V lektorské činnosti se věnuje oblastem, s nimiž má konkrétní praktickou zkušenost, konkrétně zákonu o kontrole, správnímu řádu a přestupkové problematice. Důraz klade na judikaturu využitelnou v běžném právním provozu, čtení zákonů nechává posluchačům „na doma“. Je akreditovaným lektorem průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů, zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti z přestupkového práva. Podílel se na zpracování „Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům“. 

Jeho motto: „Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je zaměřený na identifikaci stresu a práci se stresem v každodenní rutině. Účastníci si prostřednictvím vlastní zkušenosti prozkoumají, co je pro ně stresem a jak s ním zacházejí. Seznámí se s různými strategiemi, jak zacházet se stresem a jakým způsobem si míru stresu korigovat.

Obsah semináře

Součástí semináře bude i nabídka relaxačních cvičení, která pak následně mohou účastníci využít i ve svém životě. Účastníci si odnesou i konkrétní plán, který jim umožní vyvažovat míru pracovního stresu v oblasti osobní.


 Mgr. Ondřej Pečený

Uznávaný psychoterapeut, kouč a psycholog, bývalý vedoucí propagace Prima TV. Po dobu tří let působil jako tiskový mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy. V současné době pracuje jako psychoterapeut, ale i jako lektor kurzů měkkých dovedností. Propojuje teorii s vlastní zkušeností z pracovního prostředí s obohacením z pohledu psychoterapie. Jeho školícími specializacemi jsou: komunikace v různých i nesnadných podmínkách, prezentační dovednosti, práce a vedení lidí a vyvážení pracovního a osobního času.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je zaměřený na identifikaci stresu a práci se stresem v každodenní rutině. Účastníci si prostřednictvím vlastní zkušenosti prozkoumají, co je pro ně stresem a jak s ním zacházejí. Seznámí se s různými strategiemi, jak zacházet se stresem a jakým způsobem si míru stresu korigovat.

Obsah semináře

Součástí semináře bude i nabídka relaxačních cvičení, která pak následně mohou účastníci využít i ve svém životě. Účastníci si odnesou i konkrétní plán, který jim umožní vyvažovat míru pracovního stresu v oblasti osobní.


 Mgr. Ondřej Pečený

Uznávaný psychoterapeut, kouč a psycholog, bývalý vedoucí propagace Prima TV. Po dobu tří let působil jako tiskový mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy. V současné době pracuje jako psychoterapeut, ale i jako lektor kurzů měkkých dovedností. Propojuje teorii s vlastní zkušeností z pracovního prostředí s obohacením z pohledu psychoterapie. Jeho školícími specializacemi jsou: komunikace v různých i nesnadných podmínkách, prezentační dovednosti, práce a vedení lidí a vyvážení pracovního a osobního času.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v oblasti vydávání jednotného environmentálního stanoviska (JES) od 1.1.2024, Jedná se o nový nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, zavedený zákonem č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku JES se vydává ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona a dále pro záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., a následně jsou povolovány v některém z navazujících řízení.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým institutem jednotného environmentálního stanoviska jako nástrojem procesní integrace v oblasti ochrany životního prostředí, jehož zavedením dochází je zjednodušení a zrychlení povolování záměrů, především stavebních, z hlediska jejich vlivů na životní prostředí.

Obsah semináře

 1. Úvod k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku – účel, cíle, vývoj v rámci legislativního procesu
 2. JES ve vazbě na stavební zákon – představení hlavních změn v novém stavebním zákoně; koordinované závazné stanovisko; fikce; digitalizace; přechodné období
 3. Základní specifikace JES – okruh záměrů, pro něž se vydává; výčet dotčených zákonů a jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se JES vydává; výjimky
 4. Výkon státní správy – orgány příslušné k vydávání JES; kompetence, vnitřní organizace
 5. Proces vydání JES

- žádost, předběžná konzultace, vyjadřování jiných správních orgánů

- lhůty, včetně fikce souhlasu, náležitosti, platnost, zveřejňování

- koordinované závazné stanovisko

- změna a přezkum JES

 1. Kontrola, nápravná opatření, přestupky
 2. Přechodná ustanovení a dopady přechodného období podle stavebního zákona
 3. Účast veřejnosti
 4. Změny ve složkových zákonech v oblasti životního prostředí – změny související se zavedením JES, změny vyplývající z nového stavebního zákona, nesouvisející novelizace

- zákon o ochraně přírody a krajiny

- zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – společný proces EIA a JES

- zákon o geologických pracích

- zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

- lesní zákon

- vodní zákon

- zákon o ochraně ovzduší

- zákon o prevenci závažných havárií

- zákon o odpadech

- zákon o integrované prevenci

10. Diskuse


 Mgr. Pavel Chlíbek

Vrchní ministerský rada z legislativního odboru MŽP, právník a specialista na JES, spolutvůrce zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v oblasti vydávání jednotného environmentálního stanoviska (JES) od 1.1.2024, Jedná se o nový nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, zavedený zákonem č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku JES se vydává ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona a dále pro záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., a následně jsou povolovány v některém z navazujících řízení.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým institutem jednotného environmentálního stanoviska jako nástrojem procesní integrace v oblasti ochrany životního prostředí, jehož zavedením dochází je zjednodušení a zrychlení povolování záměrů, především stavebních, z hlediska jejich vlivů na životní prostředí.

Obsah semináře

 1. Úvod k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku – účel, cíle, vývoj v rámci legislativního procesu
 2. JES ve vazbě na stavební zákon – představení hlavních změn v novém stavebním zákoně; koordinované závazné stanovisko; fikce; digitalizace; přechodné období
 3. Základní specifikace JES – okruh záměrů, pro něž se vydává; výčet dotčených zákonů a jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se JES vydává; výjimky
 4. Výkon státní správy – orgány příslušné k vydávání JES; kompetence, vnitřní organizace
 5. Proces vydání JES

- žádost, předběžná konzultace, vyjadřování jiných správních orgánů

- lhůty, včetně fikce souhlasu, náležitosti, platnost, zveřejňování

- koordinované závazné stanovisko

- změna a přezkum JES

 1. Kontrola, nápravná opatření, přestupky
 2. Přechodná ustanovení a dopady přechodného období podle stavebního zákona
 3. Účast veřejnosti
 4. Změny ve složkových zákonech v oblasti životního prostředí – změny související se zavedením JES, změny vyplývající z nového stavebního zákona, nesouvisející novelizace

- zákon o ochraně přírody a krajiny

- zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – společný proces EIA a JES

- zákon o geologických pracích

- zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

- lesní zákon

- vodní zákon

- zákon o ochraně ovzduší

- zákon o prevenci závažných havárií

- zákon o odpadech

- zákon o integrované prevenci

10. Diskuse


 Mgr. Pavel Chlíbek

Vrchní ministerský rada z legislativního odboru MŽP, právník a specialista na JES, spolutvůrce zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s rámcovým obsahem nového stavebního zákona na úseku územního plánování s přihlédnutím k přechodným ustanovením.

Obsah semináře

Zákon č. 283/2021 Sb. bude účinný od 1. 1. 2024, avšak pro procesy územního plánování bude aplikovatelný až od 1. 7. 2024. Seminář je zaměřen na podrobné představení hmotněprávní i procesněprávní úpravy územního plánování v novém stavebním zákoně v ucelené podobě. Seminář se zaměří zejména na přechodná ustanovení nového stavebního zákona na úseku územního plánování, zejména na vazbu na přechod od dosavadního stavebního zákona na nový stavební zákon.


 Ing. Roman Vodný Ph.D.

Ředitel odboru územního plánování MMR, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, podílel se na přípravě nového stavebního zákona v části týkající se územního plánování a na přípravě návrhu jeho aktuálně projednávané novely, zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ na úseku územního plánování.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s rámcovým obsahem nového stavebního zákona na úseku územního plánování s přihlédnutím k přechodným ustanovením.

Obsah semináře

Zákon č. 283/2021 Sb. bude účinný od 1. 1. 2024, avšak pro procesy územního plánování bude aplikovatelný až od 1. 7. 2024. Seminář je zaměřen na podrobné představení hmotněprávní i procesněprávní úpravy územního plánování v novém stavebním zákoně v ucelené podobě. Seminář se zaměří zejména na přechodná ustanovení nového stavebního zákona na úseku územního plánování, zejména na vazbu na přechod od dosavadního stavebního zákona na nový stavební zákon.


 Ing. Roman Vodný Ph.D.

Ředitel odboru územního plánování MMR, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, podílel se na přípravě nového stavebního zákona v části týkající se územního plánování a na přípravě návrhu jeho aktuálně projednávané novely, zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ na úseku územního plánování.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Přehledný výklad právní úpravy taxislužby ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, se zaměřením na poslední změny právní úpravy a aktuální témata.

Obsah semináře

 • Vymezení taxislužby ve vztahu k jiným druhům dopravy, podnikání a sdílené ekonomice
 • Různé způsoby provozování taxislužby (tzv. klasická a smluvní taxislužba, elektronické objednávky v taxislužbě, tzv. drink servis)
 • Regulace taxislužby, povinnosti dopravců, řidičů a zprostředkovatelů
 • Požadavky na vozidla taxislužby, jejich evidence, označení a vybavení
 • Oprávnění a průkaz řidiče taxislužby, spolehlivost, specifika u cizinců
 • Příslušnost a činnost dopravních úřadů, evidence vozidel taxislužby, udělování oprávnění řidiče taxislužby a vydávání průkazů a evidenčních nálepek
 • Kontrola a ukládání sankcí

 Mgr. Jana Nádvorníková

vedoucí oddělení státní správy odboru veřejné dopravy, Ministerstvo dopravy, kde má na starosti především agendu taxislužby, linkové osobní dopravy a veřejných služeb v přepravě cestujících. Lektorka spolupracuje na tvorbě právní úpravy, metodice i rozhodovací činnosti v daných oblastech

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Přehledný výklad právní úpravy taxislužby ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, se zaměřením na poslední změny právní úpravy a aktuální témata.

Obsah semináře

 • Vymezení taxislužby ve vztahu k jiným druhům dopravy, podnikání a sdílené ekonomice
 • Různé způsoby provozování taxislužby (tzv. klasická a smluvní taxislužba, elektronické objednávky v taxislužbě, tzv. drink servis)
 • Regulace taxislužby, povinnosti dopravců, řidičů a zprostředkovatelů
 • Požadavky na vozidla taxislužby, jejich evidence, označení a vybavení
 • Oprávnění a průkaz řidiče taxislužby, spolehlivost, specifika u cizinců
 • Příslušnost a činnost dopravních úřadů, evidence vozidel taxislužby, udělování oprávnění řidiče taxislužby a vydávání průkazů a evidenčních nálepek
 • Kontrola a ukládání sankcí

 Mgr. Jana Nádvorníková

vedoucí oddělení státní správy odboru veřejné dopravy, Ministerstvo dopravy, kde má na starosti především agendu taxislužby, linkové osobní dopravy a veřejných služeb v přepravě cestujících. Lektorka spolupracuje na tvorbě právní úpravy, metodice i rozhodovací činnosti v daných oblastech

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Účastníci se seznámí s problematikou finančního hospodaření obcí se zaměřením na ustanovení zákona: č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření s upozorněním na nejčastější pochybení ze strany obcí s praktickými příklady.

Cíl semináře

Cílem semináře je systematicky, přehledně a srozumitelně objasnit fungování finančního hospodaření obcí a měst. Jeho obsahovým základem je výklad vybraných právních předpisů, které tuto oblast výkonu veřejné správy upravují. Pozornost bude věnována zejména problematickým oblastem, nejčastějším pochybením a příklady dobré praxe v oblasti finančního hospodaření.

Obsah semináře

Základní principy hospodaření obcí

Co přinesl zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti:

Veřejné instituce, dluhová brzda a fiskální pravidlo

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Hlavní nástroje finančního hospodaření obcí: rozpočet a střednědobý výhled

Příjmy a výdaje rozpočtu, zdroje financování obcí

Rozpočtový proces

Právní rámec rozpočtového procesu 

Dokumenty rozpočtového procesu

Harmonogram rozpočtového procesu

Pravomoci orgánů obce v souvislosti s rozpočtovým procesem Zveřejňovací povinnosti a účast veřejnosti v rozpočtovém procesu

Postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí:

Veřejnoprávní smlouvy, povinnost zveřejňování a spory z právních poměrů

Přestupky, kterých se obce v souvislosti s finančním hospodařením mohou dopustit

Porušení rozpočtové kázně ze strany obcí dle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb.

Hospodaření příspěvkových organizací

Legislativní změny, příklady z praxe a odpovědi na dotazy

 


 Ing. Miroslava Vojtíšková

Lektorka působí jako tajemnice městského úřadu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti přípravy a řízení dotačních projektů. Je lektorkou a zkušební komisařkou na úseku zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při finančním hospodaření obcí a krajů. Autorka řady studijních materiálů zaměřených na problematiku rozpočtového hospodaření územních samospráv.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Účastníci se seznámí s problematikou finančního hospodaření obcí se zaměřením na ustanovení zákona: č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření s upozorněním na nejčastější pochybení ze strany obcí s praktickými příklady.

Cíl semináře

Cílem semináře je systematicky, přehledně a srozumitelně objasnit fungování finančního hospodaření obcí a měst. Jeho obsahovým základem je výklad vybraných právních předpisů, které tuto oblast výkonu veřejné správy upravují. Pozornost bude věnována zejména problematickým oblastem, nejčastějším pochybením a příklady dobré praxe v oblasti finančního hospodaření.

Obsah semináře

Základní principy hospodaření obcí

Co přinesl zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti:

Veřejné instituce, dluhová brzda a fiskální pravidlo

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Hlavní nástroje finančního hospodaření obcí: rozpočet a střednědobý výhled

Příjmy a výdaje rozpočtu, zdroje financování obcí

Rozpočtový proces

Právní rámec rozpočtového procesu 

Dokumenty rozpočtového procesu

Harmonogram rozpočtového procesu

Pravomoci orgánů obce v souvislosti s rozpočtovým procesem Zveřejňovací povinnosti a účast veřejnosti v rozpočtovém procesu

Postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí:

Veřejnoprávní smlouvy, povinnost zveřejňování a spory z právních poměrů

Přestupky, kterých se obce v souvislosti s finančním hospodařením mohou dopustit

Porušení rozpočtové kázně ze strany obcí dle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb.

Hospodaření příspěvkových organizací

Legislativní změny, příklady z praxe a odpovědi na dotazy

 


 Ing. Miroslava Vojtíšková

Lektorka působí jako tajemnice městského úřadu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti přípravy a řízení dotačních projektů. Je lektorkou a zkušební komisařkou na úseku zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při finančním hospodaření obcí a krajů. Autorka řady studijních materiálů zaměřených na problematiku rozpočtového hospodaření územních samospráv.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Změny v souvislosti s přijetím dvou novel zákoníku práce a úsporným balíčkem . Jak zacházet s dohodami v praxi, poskytnutí komplexních informací k jejich změnám od 1. ledna 2024, vysvětlení, co vše musí nově mzdová účetní sledovat a co musí hlásit na Českou správu sociálního zabezpečení.

Taktéž bude vysvětleno, kdy a za jakých podmínek vznikne zaměstnanci pracujícímu na DPP a DPČ právo na dovolenou nebo jak nově vymezit pracovní úkol.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

*změna v odvodech sociálního pojištění - kdo a za jakých podmínek ho bude nově odvádět

*přehled, kolik má zaměstnanec uzavřených DPP  - kdo je povinen je hlásit České správě sociálního zabezpečení + pokuty za nesplnění + kdo bude mít povinnost odvádět pojištění při překročení měsíčního limit

*nové vymezení rozsahu práce v DPP (konkrétní úkol)

*vymezení doby, na kterou se DPP uzavírá (lze ji uzavřít i na dobu neurčitou?)

*překážky v práci u DPP a DPČ

*nové rozvržení pracovní doby

*která ustanovení zákoníku práce se neuplatní u DPP a DPČ

*zrušení DPP a DPČ

*dovolená u DPP a DPČ – za jakých podmínek vznikne 


 JUDr. Zdeněk Hejhal

Bývalý dlouholetý vedoucí pracovněprávního oddělení a zastupující ředitel odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se podílel na novelizacích zákoníku práce a dalších souvisejících pracovněprávních předpisech. Působil rovněž ve funkci ředitele personálního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky a nyní je ředitelem Odboru řízení lidských zdrojů Kanceláře prezidenta republiky.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Změny v souvislosti s přijetím dvou novel zákoníku práce a úsporným balíčkem . Jak zacházet s dohodami v praxi, poskytnutí komplexních informací k jejich změnám od 1. ledna 2024, vysvětlení, co vše musí nově mzdová účetní sledovat a co musí hlásit na Českou správu sociálního zabezpečení.

Taktéž bude vysvětleno, kdy a za jakých podmínek vznikne zaměstnanci pracujícímu na DPP a DPČ právo na dovolenou nebo jak nově vymezit pracovní úkol.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

*změna v odvodech sociálního pojištění - kdo a za jakých podmínek ho bude nově odvádět

*přehled, kolik má zaměstnanec uzavřených DPP  - kdo je povinen je hlásit České správě sociálního zabezpečení + pokuty za nesplnění + kdo bude mít povinnost odvádět pojištění při překročení měsíčního limit

*nové vymezení rozsahu práce v DPP (konkrétní úkol)

*vymezení doby, na kterou se DPP uzavírá (lze ji uzavřít i na dobu neurčitou?)

*překážky v práci u DPP a DPČ

*nové rozvržení pracovní doby

*která ustanovení zákoníku práce se neuplatní u DPP a DPČ

*zrušení DPP a DPČ

*dovolená u DPP a DPČ – za jakých podmínek vznikne 


 JUDr. Zdeněk Hejhal

Bývalý dlouholetý vedoucí pracovněprávního oddělení a zastupující ředitel odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se podílel na novelizacích zákoníku práce a dalších souvisejících pracovněprávních předpisech. Působil rovněž ve funkci ředitele personálního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky a nyní je ředitelem Odboru řízení lidských zdrojů Kanceláře prezidenta republiky.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je zaměřen na problematiku participačních práv dítěte. Seminář seznamuje účastníky s právní úpravou této otázky, kterou obsahuje občanský zákoník, ale i občanský soudní řád. Předmětem semináře je i judikatura, která se k této otázce vztahuje. Zmíněna bude i otázka samotné praktické realizace zjišťování stanoviska dítěte, včetně nevhodných příkladů z praxe. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

Obsah semináře

 • Prameny práva úpravy názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte, hmotněprávní a procesně-právní zakotvení
 • Judikatura týkající se názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte, jednotlivé případy
 • Způsoby zjišťování názoru nebo stanoviska dítěte, jak vést rozhovor a čeho se při něm vyvarovat, jaké otázky jsou vhodné a nevhodné
 • Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe, naplnění očekávání účastníků. Evaluace.

 JUDr. Pavel Kotrady

soudce, Okresní soud Vsetín

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je zaměřen na problematiku participačních práv dítěte. Seminář seznamuje účastníky s právní úpravou této otázky, kterou obsahuje občanský zákoník, ale i občanský soudní řád. Předmětem semináře je i judikatura, která se k této otázce vztahuje. Zmíněna bude i otázka samotné praktické realizace zjišťování stanoviska dítěte, včetně nevhodných příkladů z praxe. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

Obsah semináře

 • Prameny práva úpravy názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte, hmotněprávní a procesně-právní zakotvení
 • Judikatura týkající se názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte, jednotlivé případy
 • Způsoby zjišťování názoru nebo stanoviska dítěte, jak vést rozhovor a čeho se při něm vyvarovat, jaké otázky jsou vhodné a nevhodné
 • Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe, naplnění očekávání účastníků. Evaluace.

 JUDr. Pavel Kotrady

soudce, Okresní soud Vsetín

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je s využitím praktických příkladů seznámit účastníky semináře se způsoby zajištění povinností správce osobních údajů v rámci konkrétních agend, s nimiž se běžně v praxi setkáváme (veřejnoprávní agendy, personalistika apod.).

Tento seminář volně navazuje na předchozí seminář GDPR - aplikační praxe a prevence pochybení při zpracování osobních údajů a zaměřuje se na detaily a problémové body se zohledněním aktuálních přístupů ÚOOÚ, českých i evropských soudů a legislativy k jejich řešení.

 

Obsah semináře

Od účinnosti GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů uplynula již dostatečně dlouhá doba umožňující zpětně zhodnotit přístupy k povinnostem správců osobních údajů a současně reflektovat legislativní i rozhodovací trendy. Tato reflexe umožní posoudit, zda-li současné nastavení interních pravidel vyhovuje aktuálním požadavkům a je dostatečně efektivní.

 

V posloupnosti semináře se budeme postupně zabývat:

 

 • strukturovaným výkladem institutů GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., jejichž aplikace byla v posledních letech podrobena správnímu, soudnímu nebo legislativnímu přezkumu,
 • praktickými případy nejčastější případů sporné aplikace zákonných ustanovení,
 • rozborem konkrétních agend (např. správních, evidenčních, personalistických, zákona o svobodném přístupu k informacím) z pohledu jednotlivých operací zpracování osobních údajů,
 • kontextem judikatury české i evropské,

diskusí, výměně zkušeností a dalším souvisejícím tématům.   

Cílovou skupinou jsou zejména zaměstnanci veřejné správy podílející se z titulu své profesní náplně na komunikaci se subjekty osobních údajů a nastavování pravidel zpracování a ochrany osobních údajů v jednotlivých institucích. 

 




 Mgr. Jan Panoš

Lektor je státním zaměstnancem Ministerstva spravedlnosti. Od roku 2017 se podílel na implementaci GDPR v resortu justice, od května 2018 je pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační službu, Justiční akademii a soudní soustavu s výjimkou obou nejvyšších soudů. V oblasti problematiky osobních údajů působí jako lektor Justiční akademie. Vedle standardní činnosti pověřence v uvedeném oboru participuje též na legislativním procesu. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je s využitím praktických příkladů seznámit účastníky semináře se způsoby zajištění povinností správce osobních údajů v rámci konkrétních agend, s nimiž se běžně v praxi setkáváme (veřejnoprávní agendy, personalistika apod.).

Tento seminář volně navazuje na předchozí seminář GDPR - aplikační praxe a prevence pochybení při zpracování osobních údajů a zaměřuje se na detaily a problémové body se zohledněním aktuálních přístupů ÚOOÚ, českých i evropských soudů a legislativy k jejich řešení.

 

Obsah semináře

Od účinnosti GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů uplynula již dostatečně dlouhá doba umožňující zpětně zhodnotit přístupy k povinnostem správců osobních údajů a současně reflektovat legislativní i rozhodovací trendy. Tato reflexe umožní posoudit, zda-li současné nastavení interních pravidel vyhovuje aktuálním požadavkům a je dostatečně efektivní.

 

V posloupnosti semináře se budeme postupně zabývat:

 

 • strukturovaným výkladem institutů GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., jejichž aplikace byla v posledních letech podrobena správnímu, soudnímu nebo legislativnímu přezkumu,
 • praktickými případy nejčastější případů sporné aplikace zákonných ustanovení,
 • rozborem konkrétních agend (např. správních, evidenčních, personalistických, zákona o svobodném přístupu k informacím) z pohledu jednotlivých operací zpracování osobních údajů,
 • kontextem judikatury české i evropské,

diskusí, výměně zkušeností a dalším souvisejícím tématům.   

Cílovou skupinou jsou zejména zaměstnanci veřejné správy podílející se z titulu své profesní náplně na komunikaci se subjekty osobních údajů a nastavování pravidel zpracování a ochrany osobních údajů v jednotlivých institucích. 

 


 Mgr. Jan Panoš

Lektor je státním zaměstnancem Ministerstva spravedlnosti. Od roku 2017 se podílel na implementaci GDPR v resortu justice, od května 2018 je pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační službu, Justiční akademii a soudní soustavu s výjimkou obou nejvyšších soudů. V oblasti problematiky osobních údajů působí jako lektor Justiční akademie. Vedle standardní činnosti pověřence v uvedeném oboru participuje též na legislativním procesu. 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Náhradní rodičovství není biologické rodičovství. Profesionálové v oblasti náhradní rodinné péče (tedy sociální pracovnice, psychologové, pediatři,…..) mají stále stejný problém – jak vysvětlit náhradním rodičům, že náhradní rodičovství není biologické rodičovství. Důvod, proč selhávají rodiče, kteří jinak úspěšně vychovali své děti, se nachází v prostém faktu. Procesy, které zcela přirozeně vznikají a probíhají u biologického rodičovství, při náhradním rodičovství zkrátka přirozeně neběží. Jungův pojem komplexu (např. méněcennosti) se dá ilustrovat sněhovou koulí, na kterou se neustále nabalují další a další vrstvy, až z malého jadérka je veliká a těžká koule, kterou člověk nedokáže unést. V tomto procesu pak mívá identita a původ dětí v NRP často symbolickou funkci. Vždy, když jim je zle (nepohodnou se s náhradními rodiči, dostanou košem od spolužačky atd.), tak zvykově začnou rozebírat otázku, kdo jsou jejich biologičtí rodiče, jaký mají k nim vztah, proč je taky nechtěli atd. Otázka identity se pak stává symbolickým ztvárněním celého komplexu jiných otázek a životních pocitů (od prosté únavy až po opuštění a zavržení).

Seminář seznamuje účastníky v prvé části se základními informacemi o identitě dítěte a jejích specificích v rámci náhradní rodinné péče. Na tomto podkladě je účastníkům vysvětlen i význam kontaktů s biologickou rodinou takového dítěte a aktuální pohled na problematiku kontaktů dětí v pěstounské péči s příbuznými a osobami blízkými. Účastníci jsou seznámeni s aktuálními metodickými doporučeními, včetně možnosti využití informací při vyhodnocování situace dítěte a tvorbě IPOD. Jsou jim ozřejměny i některé aspekty praktické realizace kontaktu, včetně řešení problematických situací, které mohou v kontaktu nastat.

Obsah semináře

 1. Vhled do identity dítěte v náhradní rodinné péči
 • potřebné informace vztahující se pojmu identita, jejímu vývoji, významu, druhům, k jejím specifikům vztahujícím se k náhradní rodinné péči;
 • podpora identity dítěte v náhradní rodině,
 • identita v rámci vyhodnocení situace dítěte.
 1. Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s příbuznými a blízkými
 • Metodický materiál MPSV „Realizace kontaktů dítěte v pěstounské péči s osobami příbuznými a blízkými“,
 • Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv ke kontaktům dítěte v pěstounské péči nejen s rodiči ze dne 18.12.2020,
 • Legislativní rámec kontaktu dítěte s příbuznými a osobami blízkými-mezinárodní a vnitrostátní legislativa;
 • Smysl a pojetí pěstounské péče v ČR.
 1. Realizace kontaktu v souladu s metodickým materiálem MPSV
 • Vymezení obsahu metodického materiálu,
 • základní principy,
 • kontakt v rámci IPOD,
 • cíle kontaktu,
 • formy kontaktu,
 • aktéři kontaktu,
 • fáze realizace kontaktu.
 1. Kazuistiky

 






 Mgr. Zdenka Smolíková

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – působila v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, jako sociální pracovník OSPOD (včetně NRP). Zabývala se rovněž krizovou intervencí. Aktuálně působí v Oddělení koncepce náhradní rodinné péče, kde participuje na zajištění všech součástí agendy NRP, tedy legislativní, metodickou i kontrolní činnost.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Náhradní rodičovství není biologické rodičovství. Profesionálové v oblasti náhradní rodinné péče (tedy sociální pracovnice, psychologové, pediatři,…..) mají stále stejný problém – jak vysvětlit náhradním rodičům, že náhradní rodičovství není biologické rodičovství. Důvod, proč selhávají rodiče, kteří jinak úspěšně vychovali své děti, se nachází v prostém faktu. Procesy, které zcela přirozeně vznikají a probíhají u biologického rodičovství, při náhradním rodičovství zkrátka přirozeně neběží. Jungův pojem komplexu (např. méněcennosti) se dá ilustrovat sněhovou koulí, na kterou se neustále nabalují další a další vrstvy, až z malého jadérka je veliká a těžká koule, kterou člověk nedokáže unést. V tomto procesu pak mívá identita a původ dětí v NRP často symbolickou funkci. Vždy, když jim je zle (nepohodnou se s náhradními rodiči, dostanou košem od spolužačky atd.), tak zvykově začnou rozebírat otázku, kdo jsou jejich biologičtí rodiče, jaký mají k nim vztah, proč je taky nechtěli atd. Otázka identity se pak stává symbolickým ztvárněním celého komplexu jiných otázek a životních pocitů (od prosté únavy až po opuštění a zavržení).

Seminář seznamuje účastníky v prvé části se základními informacemi o identitě dítěte a jejích specificích v rámci náhradní rodinné péče. Na tomto podkladě je účastníkům vysvětlen i význam kontaktů s biologickou rodinou takového dítěte a aktuální pohled na problematiku kontaktů dětí v pěstounské péči s příbuznými a osobami blízkými. Účastníci jsou seznámeni s aktuálními metodickými doporučeními, včetně možnosti využití informací při vyhodnocování situace dítěte a tvorbě IPOD. Jsou jim ozřejměny i některé aspekty praktické realizace kontaktu, včetně řešení problematických situací, které mohou v kontaktu nastat.

Obsah semináře

 1. Vhled do identity dítěte v náhradní rodinné péči
 • potřebné informace vztahující se pojmu identita, jejímu vývoji, významu, druhům, k jejím specifikům vztahujícím se k náhradní rodinné péči;
 • podpora identity dítěte v náhradní rodině,
 • identita v rámci vyhodnocení situace dítěte.
 1. Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s příbuznými a blízkými
 • Metodický materiál MPSV „Realizace kontaktů dítěte v pěstounské péči s osobami příbuznými a blízkými“,
 • Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv ke kontaktům dítěte v pěstounské péči nejen s rodiči ze dne 18.12.2020,
 • Legislativní rámec kontaktu dítěte s příbuznými a osobami blízkými-mezinárodní a vnitrostátní legislativa;
 • Smysl a pojetí pěstounské péče v ČR.
 1. Realizace kontaktu v souladu s metodickým materiálem MPSV
 • Vymezení obsahu metodického materiálu,
 • základní principy,
 • kontakt v rámci IPOD,
 • cíle kontaktu,
 • formy kontaktu,
 • aktéři kontaktu,
 • fáze realizace kontaktu.
 1. Kazuistiky

 






 Mgr. Zdenka Smolíková

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – působila v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, jako sociální pracovník OSPOD (včetně NRP). Zabývala se rovněž krizovou intervencí. Aktuálně působí v Oddělení koncepce náhradní rodinné péče, kde participuje na zajištění všech součástí agendy NRP, tedy legislativní, metodickou i kontrolní činnost.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023/2024, dále poukázat na rozdíl mezi cenou obvyklou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické určování obvyklé ceny a tržní hodnoty.

Obsah semináře

V rámci semináře bude vysvětleno:

- novela oceňovacích předpisů pro rok 2023/2024

- jak správně určovat obvyklou cenu, tržní hodnotu a cenu zjištěnou

- kde najdeme oporu pro určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- pro jaké účely se určuje obvyklá cena a pro jaké tržní hodnota

- rozdíly mezi obvyklou cenou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou

- na co si dát pozor při určování obvyklé ceny, tržní hodnota a ceny zjištěné

- kde vzít podklady pro určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- na co si dát pozor, než podepíšu kupní smlouvu, aneb vliv správného určení obvyklé ceny na platnost smlouvy (právní akt při prodeji a nákupu majetku ve veřejném sektoru)

- kontrola znaleckého posudku, ilustrativní znalecký posudek

- jaké jsou hlavní rizikové oblasti při určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- čemu věnovat pozornost při výběru znalce, nebo odhadce

- kontrola znaleckého posudku

- nejčastější chyby a příklady špatné praxe při určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- součástí semináře může být i případová studie (dle složení a zájmu účastníků)

- otázky, diskuze a závěr.

Seminář je vhodný pro úředníky měst a krajů, státní zaměstnance z Ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, státní zaměstnance z ostatních orgánů státní správy, zaměstnance organizačních složek státu, příspěvkových a státních organizací, zaměstnance realitních kanceláří, znalce, odhadce, pracovníky bankovního sektoru.

Seminář doporučujeme pro statutární zástupce, zastupitele krajů, zastupitele obcí, právní zástupce a bankovní manažery.

Z důvodu širšího pojetí semináře prosíme o zaslání specifických dotazů předem na emailovou adresu organizace@seznam.cz


 Ing. Petr Polák

Ministerstvo financí ČR -  vedoucí oddělení oceňování Majetku. Má ve své působnosti zejména legislativní činnost v oblasti oceňování majetku a služeb, vydávání odborných stanovisek v oblasti oceňování a vyjadřování se ke znaleckým posudkům v oblasti oceňování majetku a služeb. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023/2024, dále poukázat na rozdíl mezi cenou obvyklou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické určování obvyklé ceny a tržní hodnoty.

Obsah semináře

V rámci semináře bude vysvětleno:

- novela oceňovacích předpisů pro rok 2023/2024

- jak správně určovat obvyklou cenu, tržní hodnotu a cenu zjištěnou

- kde najdeme oporu pro určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- pro jaké účely se určuje obvyklá cena a pro jaké tržní hodnota

- rozdíly mezi obvyklou cenou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou

- na co si dát pozor při určování obvyklé ceny, tržní hodnota a ceny zjištěné

- kde vzít podklady pro určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- na co si dát pozor, než podepíšu kupní smlouvu, aneb vliv správného určení obvyklé ceny na platnost smlouvy (právní akt při prodeji a nákupu majetku ve veřejném sektoru)

- kontrola znaleckého posudku, ilustrativní znalecký posudek

- jaké jsou hlavní rizikové oblasti při určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- čemu věnovat pozornost při výběru znalce, nebo odhadce

- kontrola znaleckého posudku

- nejčastější chyby a příklady špatné praxe při určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- součástí semináře může být i případová studie (dle složení a zájmu účastníků)

- otázky, diskuze a závěr.

Seminář je vhodný pro úředníky měst a krajů, státní zaměstnance z Ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, státní zaměstnance z ostatních orgánů státní správy, zaměstnance organizačních složek státu, příspěvkových a státních organizací, zaměstnance realitních kanceláří, znalce, odhadce, pracovníky bankovního sektoru.

Seminář doporučujeme pro statutární zástupce, zastupitele krajů, zastupitele obcí, právní zástupce a bankovní manažery.

Z důvodu širšího pojetí semináře prosíme o zaslání specifických dotazů předem na emailovou adresu organizace@seznam.cz


 Ing. Petr Polák

Ministerstvo financí ČR -  vedoucí oddělení oceňování Majetku. Má ve své působnosti zejména legislativní činnost v oblasti oceňování majetku a služeb, vydávání odborných stanovisek v oblasti oceňování a vyjadřování se ke znaleckým posudkům v oblasti oceňování majetku a služeb. 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Prohloubení a doplnění teoretických i praktických znalostí nezbytných pro zajišťování výkonu státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů; seznámení se změnami vyplývajícími z nové právní úpravy.

Obsah semináře

Seminář je zaměřen na změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, které vyplývají z  nového zákona o občanských průkazech a související novely zákona o cestovních dokladech a dále z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157, které zavádí biometrické údaje do občanských průkazů.

Seminář je určen převážně pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, popř. matričních úřadů, kteří zajišťují výkon státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Osnova semináře:

 • změny na úseku občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, a zákona č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
 • biometrické údaje v občanském průkazu – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
 • nejčastější problémy a zkušenosti z praxe

Doporučená literatura

 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
 • vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
 • vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
 • směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-136664-24/SC-2021 ze dne 29. prosince 2021 k upřesnění postupů příslušných úřadů na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel

 Mgr. Veronika Zalomová

Vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra, lektor a zkušební komisař v Institutu pro veřejnou správu Praha. 

Působí v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Prohloubení a doplnění teoretických i praktických znalostí nezbytných pro zajišťování výkonu státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů; seznámení se změnami vyplývajícími z nové právní úpravy.

Obsah semináře

Seminář je zaměřen na změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, které vyplývají z  nového zákona o občanských průkazech a související novely zákona o cestovních dokladech a dále z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157, které zavádí biometrické údaje do občanských průkazů.

Seminář je určen převážně pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, popř. matričních úřadů, kteří zajišťují výkon státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Osnova semináře:

 • změny na úseku občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, a zákona č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
 • biometrické údaje v občanském průkazu – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
 • nejčastější problémy a zkušenosti z praxe

Doporučená literatura

 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
 • vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
 • vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
 • směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-136664-24/SC-2021 ze dne 29. prosince 2021 k upřesnění postupů příslušných úřadů na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel

 Mgr. Veronika Zalomová

Vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra, lektor a zkušební komisař v Institutu pro veřejnou správu Praha. 

Působí v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální problematikou zákona o pohřebnictví. Pozornost bude věnována novým poznatkům z kontrolní a dohledové činnosti, nejčastějším pochybením a cestám, jak se vyhnout přestupkům v pohřebnictví. Rozebrána bude problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví, pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe.

Obsah semináře

 • Zákon o pohřebnictví - přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti v aplikační praxi
 • Nové poznatky z kontrolní činnosti
 • Přestupky v pohřebnictví a jak jim předcházet
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
 • Sociální pohřby – povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby), jednání s pozůstalými, kteří odmítají sjednat pohřeb, problematika poradenství pro pozůstalé, hledání osob blízkých zemřelému a komunikace s rodinou zemřelého.
 • Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb.
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi.
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
 • Provozování veřejných pohřebišť a krematorií. Vybraná problematika řádů pohřebišť, sociálních hrobů, nájemních smluv k hrobům a povinnou regulaci cen
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci měst a obcí, v jejichž gesci je problematika pohřebnictví, problematika sociálních pohřbů, ale i zaměstnanci hřbitovů, hrobníci, pohřební služby a krematoria.


 Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D.

Pracovník Ministerstva pro místní rozvoj (2000), iniciátor novely zákona o pohřebnictví a vzniku prvního oddělení pohřebnictví ve státní správě (2016). Působí  jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem pracovní skupiny pro poradenství pro pozůstalé a autorem knihy Pohřebnictví (Praha: Linde 2013) a řady odborných článků. Při Národním ústavu odborného vzdělávání založil pracovní skupinu pohřebnictví, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy 12 profesí jako hrobník, administrátor hřbitova, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník a další.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální problematikou zákona o pohřebnictví. Pozornost bude věnována novým poznatkům z kontrolní a dohledové činnosti, nejčastějším pochybením a cestám, jak se vyhnout přestupkům v pohřebnictví. Rozebrána bude problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví, pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe.

Obsah semináře

 • Zákon o pohřebnictví - přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti v aplikační praxi
 • Nové poznatky z kontrolní činnosti
 • Přestupky v pohřebnictví a jak jim předcházet
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
 • Sociální pohřby – povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby), jednání s pozůstalými, kteří odmítají sjednat pohřeb, problematika poradenství pro pozůstalé, hledání osob blízkých zemřelému a komunikace s rodinou zemřelého.
 • Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb.
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi.
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
 • Provozování veřejných pohřebišť a krematorií. Vybraná problematika řádů pohřebišť, sociálních hrobů, nájemních smluv k hrobům a povinnou regulaci cen
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci měst a obcí, v jejichž gesci je problematika pohřebnictví, problematika sociálních pohřbů, ale i zaměstnanci hřbitovů, hrobníci, pohřební služby a krematoria.


 Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D.

Pracovník Ministerstva pro místní rozvoj (2000), iniciátor novely zákona o pohřebnictví a vzniku prvního oddělení pohřebnictví ve státní správě (2016). Působí  jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem pracovní skupiny pro poradenství pro pozůstalé a autorem knihy Pohřebnictví (Praha: Linde 2013) a řady odborných článků. Při Národním ústavu odborného vzdělávání založil pracovní skupinu pohřebnictví, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy 12 profesí jako hrobník, administrátor hřbitova, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník a další.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře:

Obohatit sebe a ostatní o nové poznatky a postřehy z aplikační praxe. Prohloubit znalosti. Seznámit se s novinkami.

Obsah semináře:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • co se uveřejní,
 • kdy se uveřejní,
 • jak se uveřejní,
 • co se neuveřejní
 • a hlavě, co dělat, když se udělá chyba při uveřejnění

Doporučená literatura:

Zákon o registru smluv. Komentář

Autor: Bouda, Fadrný, Franc, Mazel

ISBN: 978-80-7400-626-5


 Mgr. Martin Kraus

Právník, odborník na právní aspekty eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti a odborník na Registr smluv.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

Formy uzavírání manželství,  vznik manželství, náležitosti prohlášení o vstupu do manželství, zákonné překážky, neplatné a zdánlivé manželství, konvalidace.

Příjmení manželů a možnosti změny

Určování otcovství - konverze I. a II. domněnky (§ 777 OZ), souhlasné prohlášení o otcovství, neplatnost

Jméno a příjmení dítěte, změny jména nebo příjmení dítěte


 prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc.

Přední česká právnička a bývalá děkanka Právnické fakulty UP v Olomouci. Odborně se věnuje především rodinnému právu, zpracovávala posudky pro Ministerstvo spravedlnosti i pro veřejného ochránce práv. Členka legislativní komise pro rekodifikaci občanského zákoníku.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem školení je poskytnout účastníkům komplexní náhled na zákon o dani z nemovitých věcí s důrazem na velkou novelou tohoto zákona, která je součástí tzv. konsolidačního balíčku a přinese velké změny daně od 1. ledna 2024 a další změny od 1. ledna 2025. Výklad problematiky bude zaměřen na úskalí problematiky ve vztahu k městům, obcím a krajům a bude doplněn konkrétními příklady z praxe Ministerstva financí.

Obsah semináře

 • Daň z nemovitých věcí v daňové soustavě
 • Zákon o dani z nemovitých věcí
 • Systematika zákona – rozdělení na části, konstrukční prvky
 • Daň z pozemků
 • Daň ze staveb a jednotek
 • Aktuální velká novela zákona o dani z nemovitých věcí - obecně
 • Místní koeficienty a komplexní úprava jejich stanovování v aktuální novele; zavedení opatření obecné povahy
 • Zvýšení sazeb daně od 1. ledna 2024
 • Zavedení automatické valorizace daně tzv. inflačním koeficientem
 • Úprava zdanění nevyužitelných ostatních ploch
 • Další změny v novele: změny v osvobození, vazba na katastr nemovitostí apod.
 • Správa daně
 • Obecně závazné vyhlášky týkající se daně z nemovitých věcí; problematika nezákonných ustanovení v obecně závazných vyhláškách a změny v novele
 • Reakce na dotazy

 Mgr. Štěpán Mairovský

Vedoucí oddělení 1803 – Majetkové daně na Ministerstvu financí, který se zaobírá problematikou daně z nemovitých věcí a aplikací zákonné úpravy v této problematice.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem školení je poskytnout účastníkům komplexní náhled na zákon o dani z nemovitých věcí s důrazem na velkou novelou tohoto zákona, která je součástí tzv. konsolidačního balíčku a přinese velké změny daně od 1. ledna 2024 a další změny od 1. ledna 2025. Výklad problematiky bude zaměřen na úskalí problematiky ve vztahu k městům, obcím a krajům a bude doplněn konkrétními příklady z praxe Ministerstva financí.

Obsah semináře

 • Daň z nemovitých věcí v daňové soustavě
 • Zákon o dani z nemovitých věcí
 • Systematika zákona – rozdělení na části, konstrukční prvky
 • Daň z pozemků
 • Daň ze staveb a jednotek
 • Aktuální velká novela zákona o dani z nemovitých věcí - obecně
 • Místní koeficienty a komplexní úprava jejich stanovování v aktuální novele; zavedení opatření obecné povahy
 • Zvýšení sazeb daně od 1. ledna 2024
 • Zavedení automatické valorizace daně tzv. inflačním koeficientem
 • Úprava zdanění nevyužitelných ostatních ploch
 • Další změny v novele: změny v osvobození, vazba na katastr nemovitostí apod.
 • Správa daně
 • Obecně závazné vyhlášky týkající se daně z nemovitých věcí; problematika nezákonných ustanovení v obecně závazných vyhláškách a změny v novele
 • Reakce na dotazy

 Mgr. Štěpán Mairovský

Vedoucí oddělení 1803 – Majetkové daně na Ministerstvu financí, který se zaobírá problematikou daně z nemovitých věcí a aplikací zákonné úpravy v této problematice.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem je seznámit účastníky kurzu se zásadami českého rodinného práva v oblasti výživného, zejména vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, a to jak v oblasti hmotného, tak částečně i procesního práva. Bude kladen důraz zejména na příslušná ustanovení občanského zákoníku, ale i dalších právních předpisů souvisejících a na platnou judikaturu, zejména Ústavního soudu.

Obsah semináře

Základní pravidla hmotného práva:

 • aktuální změny ve stanovení výše výživného – tabulka MS ČR
 • jaká jsou kritéria pro určení rozsahu vyživovací povinnosti
 • ve kterých případech je o vyživovací povinnosti rodičů k dětem rozhodováno,
 • vlastní příjmy a majetkové poměry oprávněného,
 • zjišťování příjmů a majetkových poměrů povinného,
 • shoda životní úrovně rodičů a dětí,
 • tvorba úspor,
 • úroky při neplacení výživného,
 • vznik, změna a zánik vyživovací povinnosti atp.

Základní pravidla práva procesního:

· soudní příslušnost věcná a místní,

· účastníci řízení,

· vliv dovršení zletilosti oprávněného v průběhu řízení,

· průběh soudního řízení,

· práva a povinnosti účastníků, zastoupení nezletilých dětí a opatrovnictví,

· opravné prostředky řádné a mimořádné atp.

Vše bude v průběhu výuky doplňováno judikaturou Ústavního, popř. Nejvyššího soudu.


 JUDr. Hana Nová

Lektorka je uznávanou odbornicí na rodinné právo, podílela se na tvorbě Zákona o rodině, občanského zákoníku a řady dalších předpisů, autorka a spoluautorka komentářů a učebnic rodinného práva, je iniciátorkou a propagátorkou zavedení tabulek výživného v ČR. Má mnoho zkušeností s přednášením pro UK, ministerstva, různé instituce aj.; členka sboru lektorů Justiční akademie. Lektorka je bývalou soudkyní obvodního soudu pro Prahu 8, momentálně spolupracuje jako asistent na obvodním soudě Prahy 4.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem je seznámit účastníky kurzu se zásadami českého rodinného práva v oblasti výživného, zejména vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, a to jak v oblasti hmotného, tak částečně i procesního práva. Bude kladen důraz zejména na příslušná ustanovení občanského zákoníku, ale i dalších právních předpisů souvisejících a na platnou judikaturu, zejména Ústavního soudu.

Obsah semináře

Základní pravidla hmotného práva:

 • aktuální změny ve stanovení výše výživného – tabulka MS ČR
 • jaká jsou kritéria pro určení rozsahu vyživovací povinnosti
 • ve kterých případech je o vyživovací povinnosti rodičů k dětem rozhodováno,
 • vlastní příjmy a majetkové poměry oprávněného,
 • zjišťování příjmů a majetkových poměrů povinného,
 • shoda životní úrovně rodičů a dětí,
 • tvorba úspor,
 • úroky při neplacení výživného,
 • vznik, změna a zánik vyživovací povinnosti atp.

Základní pravidla práva procesního:

· soudní příslušnost věcná a místní,

· účastníci řízení,

· vliv dovršení zletilosti oprávněného v průběhu řízení,

· průběh soudního řízení,

· práva a povinnosti účastníků, zastoupení nezletilých dětí a opatrovnictví,

· opravné prostředky řádné a mimořádné atp.

Vše bude v průběhu výuky doplňováno judikaturou Ústavního, popř. Nejvyššího soudu.


 JUDr. Hana Nová

Lektorka je uznávanou odbornicí na rodinné právo, podílela se na tvorbě Zákona o rodině, občanského zákoníku a řady dalších předpisů, autorka a spoluautorka komentářů a učebnic rodinného práva, je iniciátorkou a propagátorkou zavedení tabulek výživného v ČR. Má mnoho zkušeností s přednášením pro UK, ministerstva, různé instituce aj.; členka sboru lektorů Justiční akademie. Lektorka je bývalou soudkyní obvodního soudu pro Prahu 8, momentálně spolupracuje jako asistent na obvodním soudě Prahy 4.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář k Novému zákonu o účetnictví je určen všem pracovníkům z oblasti účetnictví i přidružených profesí. Nový zákon o účetnictví v řadě oblastí přináší revoluční změny oproti zákonu stávajícímu. V rámci semináře se tak účastníci seznámí s hlavní koncepcí nového zákona, významnými změnami oproti stávající legislativě i aktualitami z legislativního procesu a přípravy doprovodného zákona a souvisejících prováděcích vyhlášek.

Cíl semináře

Cílem semináře je účastníkům přiblížit Nový zákon o účetnictví, který v řadě oblastí přináší revoluční změny oproti zákonu stávajícímu.

Absolvováním semináře účastníci získají základní představu o struktuře nového zákona, jeho koncepčních změnách oproti stávající legislativě, i o plánovaných změnách, které lze očekávat v oblasti účetnictví.

Obsah semináře

 1. Nový zákon o účetnictví
 • Koncepční východiska Nového zákona o účetnictví
 • Struktura Nového zákona o účetnictví
 • Cíl a zásady účetního výkaznictví
 • Kvalitativní požadavky účetních informací
 • Prvky účetních výkazů
 • Účetní jednotky - Druhy a kategorizace
 • Novinky v oblasti přeměn
 • Konsolidace
 • Nové vymezení účetního období
 • Účetní výkaznictví
  • Měna účetnictví a měna vykazování
 • Oceňování
  • Prvotní ocenění
  • Následné ocenění
 • Účetní závěrka a její vymezení a náležitosti
 • Vykazování informací mimo účetní závěrky
  • zpráva vedení,
  • zpráva o udržitelnosti,
  • zpráva o platbách do veřejných rozpočtů,
  • zpráva o daních z příjmů. ¨
 • Použití IFRS
 1. Doprovodný zákon
 • Zákony, které se mění v rámci doprovodného zákona
 • Vymezení hlavních změn
 • Aktuality z přípravy doprovodného zákona
 1. Prováděcí vyhlášky k Novému zákonu o účetnictví
 • Obsah a struktura prováděcích vyhlášek
 • Aktuality z přípravy prováděcích vyhlášek

 Ing. et Ing. Jáchym Lukeš PhD.

V současné době působí na Ministerstvu financí ČR jako vedoucí oddělení Účetnictví, odbor Účetnictví, oceňování a související odborné profese, kde se věnuje primárně přípravě nové účetní legislativy.

Dále působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu. Na katedře se podílí na výuce bakalářských i magisterských kurzů a výzkumu v oblasti účetnictví, zdanění, přeměn obchodních společností či IFRS. Je autorem řady článků a odborných publikací. V květnu 2023 byl jmenován do Redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců ČR. Je garantem a přednášejícím v rámci systému průběžného vzdělávání zaměstnanců Finanční správy.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí. Během semináře bude upozorněno nejen na teoretický základ, ale budete informováni o aktuální judikatuře a příkladech z praxe.

Obsah semináře:

 1. Silniční správní úřad – vymezení, působnost, problémy
 2. Definice základních pojmů v oblasti silničního hospodářství, součásti a příslušenství pozemních komunikací
 3. Charakteristiky jednotlivých kategorií a tříd pozemních komunikací
 4. Účelové komunikace – definice, správní řízení.
 5. Rozhodování o zařazování pozemních komunikací
 6. Rozhodování o připojování pozemních komunikací a na pozemní komunikace
 7. Problematika autovraků
 8. Obecné užívání pozemních komunikací
 9. Zvláštní užívání pozemních komunikací
 10. Uzavírky a objížďky
 11. Rozhodování o pevných překážkách na pozemních komunikacích
 12. Nařízení obce o zpoplatněném parkování vozidel
 13. Nařízení obce o schůdnosti místních komunikacích a chodnících a vymezení neudržovaných úseků
 14. Sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací
 15. Reklamní zařízení – definice, legální a nelegální RZ, proces odstranění
 16. Rozhodování o zrušení/zřízení železničního přejezdu
 17. Interakce pozemní komunikace s okolím – řešení škody způsobené stavem pozemní komunikace, řešení škody způsobené na pozemní komunikaci
 18. Diskuze, závěr

 Mgr. David Mazánek

Právník Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dlouholetá praxe s rozhodováním v samostatné i přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství. Dlouholetá praxe v přednáškové i publikační činnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí. Během semináře bude upozorněno nejen na teoretický základ, ale budete informováni o aktuální judikatuře a příkladech z praxe.

Obsah semináře:

 1. Silniční správní úřad – vymezení, působnost, problémy
 2. Definice základních pojmů v oblasti silničního hospodářství, součásti a příslušenství pozemních komunikací
 3. Charakteristiky jednotlivých kategorií a tříd pozemních komunikací
 4. Účelové komunikace – definice, správní řízení.
 5. Rozhodování o zařazování pozemních komunikací
 6. Rozhodování o připojování pozemních komunikací a na pozemní komunikace
 7. Problematika autovraků
 8. Obecné užívání pozemních komunikací
 9. Zvláštní užívání pozemních komunikací
 10. Uzavírky a objížďky
 11. Rozhodování o pevných překážkách na pozemních komunikacích
 12. Nařízení obce o zpoplatněném parkování vozidel
 13. Nařízení obce o schůdnosti místních komunikacích a chodnících a vymezení neudržovaných úseků
 14. Sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací
 15. Reklamní zařízení – definice, legální a nelegální RZ, proces odstranění
 16. Rozhodování o zrušení/zřízení železničního přejezdu
 17. Interakce pozemní komunikace s okolím – řešení škody způsobené stavem pozemní komunikace, řešení škody způsobené na pozemní komunikaci
 18. Diskuze, závěr

 Mgr. David Mazánek

Právník Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dlouholetá praxe s rozhodováním v samostatné i přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství. Dlouholetá praxe v přednáškové i publikační činnosti.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář k Novému zákonu o účetnictví je určen všem pracovníkům z oblasti účetnictví i přidružených profesí. Nový zákon o účetnictví v řadě oblastí přináší revoluční změny oproti zákonu stávajícímu. V rámci semináře se tak účastníci seznámí s hlavní koncepcí nového zákona, významnými změnami oproti stávající legislativě i aktualitami z legislativního procesu a přípravy doprovodného zákona a souvisejících prováděcích vyhlášek.

Cíl semináře

Cílem semináře je účastníkům přiblížit Nový zákon o účetnictví, který v řadě oblastí přináší revoluční změny oproti zákonu stávajícímu.

Absolvováním semináře účastníci získají základní představu o struktuře nového zákona, jeho koncepčních změnách oproti stávající legislativě, i o plánovaných změnách, které lze očekávat v oblasti účetnictví.

Obsah semináře

 1. Nový zákon o účetnictví
 • Koncepční východiska Nového zákona o účetnictví
 • Struktura Nového zákona o účetnictví
 • Cíl a zásady účetního výkaznictví
 • Kvalitativní požadavky účetních informací
 • Prvky účetních výkazů
 • Účetní jednotky - Druhy a kategorizace
 • Novinky v oblasti přeměn
 • Konsolidace
 • Nové vymezení účetního období
 • Účetní výkaznictví
  • Měna účetnictví a měna vykazování
 • Oceňování
  • Prvotní ocenění
  • Následné ocenění
 • Účetní závěrka a její vymezení a náležitosti
 • Vykazování informací mimo účetní závěrky
  • zpráva vedení,
  • zpráva o udržitelnosti,
  • zpráva o platbách do veřejných rozpočtů,
  • zpráva o daních z příjmů. ¨
 • Použití IFRS
 1. Doprovodný zákon
 • Zákony, které se mění v rámci doprovodného zákona
 • Vymezení hlavních změn
 • Aktuality z přípravy doprovodného zákona
 1. Prováděcí vyhlášky k Novému zákonu o účetnictví
 • Obsah a struktura prováděcích vyhlášek
 • Aktuality z přípravy prováděcích vyhlášek

 Ing. et Ing. Jáchym Lukeš PhD.

V současné době působí na Ministerstvu financí ČR jako vedoucí oddělení Účetnictví, odbor Účetnictví, oceňování a související odborné profese, kde se věnuje primárně přípravě nové účetní legislativy.

Dále působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu. Na katedře se podílí na výuce bakalářských i magisterských kurzů a výzkumu v oblasti účetnictví, zdanění, přeměn obchodních společností či IFRS. Je autorem řady článků a odborných publikací. V květnu 2023 byl jmenován do Redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců ČR. Je garantem a přednášejícím v rámci systému průběžného vzdělávání zaměstnanců Finanční správy.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Zrekapitulovat zásady hospodaření územních samosprávných celků a pravomoci orgánů územních samosprávných celků v oblasti hospodaření.
 • Objasnit rozpočtový proces v podmínkách obcí a krajů.
 • Podat přehled kontrolních mechanismů ve vztahu k hospodaření obcí a krajů.
 • Výklad dílčích témat doplnit praktickými příklady a aktualitami.
 • Přispět tak ke zefektivnění výkonu správních činností v oblasti hospodaření územních samosprávných celků.

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci, kteří se v rámci své pracovní agendy podílejí na výkonu správních činností v oblasti hospodaření územních samosprávných celků.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

 • Zásady hospodaření územních samosprávných celků (nakládání s majetkem, péče řádného hospodáře, pravomoci orgánů územních samosprávných celků v oblasti hospodaření).
 • Finanční hospodaření územních samosprávných celků (rozpočet, rozpočtový proces, hlavní zdroje financování územních samosprávných celků, organizace územních samosprávných celků z pohledu hospodaření).
 • Kontrolní mechanismy v oblasti hospodaření územních samosprávných celků (přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, finanční kontrola, finanční a kontrolní výbor zastupitelstva územního samosprávného celku).
 • Hospodaření územních samosprávných celků v praxi (příklady dobré a špatné praxe, případové studie k vybraným dílčím tématům kurzu, užitečné zdroje informací, metodické materiály a obsahově relevantní judikatura).

 Ing. Miroslava Vojtíšková

Absolventka Ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze se specializací na veřejnou správu a regionální rozvoj. Má dlouholeté zkušenosti z územní veřejné správy, kde působí jako tajemnice městského úřadu.

Lektorka a zkušební komisařka pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.  Jako lektorka průběžného vzdělávání se zaměřuje na tato témata: rozpočtové hospodaření obcí, hospodaření a nakládání s majetkem obce, finanční řízení obcí, zákon o úřednících územních samosprávných celků. Je autorkou řady odborných textů zaměřených na problematiku hospodaření územní samosprávy, a to v tištěné i digitální podobě. Jedná se např. o učebnici "Finanční hospodaření územní samosprávy" nebo praktického průvodce a rádce úředníka "Finanční hospodaření obce a jeho přezkoumávání".

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 13:00 (4 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Agenda školního stravování vychází ze zákona č. 561/2004 Sb.  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V praxi by nás tedy neměla překvapit ani zaskočit svými požadavky Česká školní inspekce. Jak probíhá inspekční činnost v zařízeních školního stravování? Jaké jsou nejčastější nedostatky? A na co se připravit?

Cíl semináře

On line seminář je určen provozním zaměstnancům zařízení školního stravování, ředitelům škol, jejich zástupcům a zástupcům zřizovatelů mateřských a základních škol. Poskytuje ucelené a srozumitelné informace k oblasti inspekční činnosti v zařízeních školního stravování.

Obsah semináře

 • Základní informace k inspekční činnosti pro provozní zaměstnance.
 • Rozdíl mezi inspekční činností České školní inspekce a kontrolní činností orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Práva a povinnosti školních inspektorů.
 • Nejčastější nedostatky v zařízeních školního stravování.
 • Požadavky na kvalitu školního stravování.
 • Informace o obsahu inspekční činnosti v zařízení školního stravování-na co se připravit.
 • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a školní stravování.

 Mgr. Lenka Polášková

Více než 20 let pedagogické, lektorské a autorské praxe. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí, VÚP v Praze, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci. Specializuje se na oblast školské legislativy a dokumentace škol a školských zařízení. Je autorkou řady publikací pro pedagogické pracovníky a ředitele škol.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, s jeho změnami, které nabyly účinnosti v poslední době, a s návrhem jeho novely aktuálně projednávaným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Seminář je určen široké veřejnosti, ale i úředníkům, kteří se zabývají agendou řidičských oprávnění, správním trestáním porušování pravidel silničního provozu a bodovým systémem.

Obsah semináře

 • Oblasti regulované zákonem o silničním provozu, vztah k dalším právním předpisům
 • Pravidla silničního provozu
 • Řidičské oprávnění a řidičský průkaz
 • Správní trestání porušování pravidel silničního provozu
 • Bodový systém
 • Nedávné změny zákona o silničním provozu
 • Projednávaný vládní návrh novely zákona o silničním provozu – změny správního trestání, změny bodového systému, začínající řidiči, bezpečná vzdálenost

Určeno pro:

veřejnost, úředníci


 Mgr. Jana Budíková

Vedoucí oddělení silniční legislativy a zástupkyně ředitele odboru legislativy Ministerstva dopravy. Podílela se na zpracování vládních návrhů novel zákona o silničním provozu.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, s jeho změnami, které nabyly účinnosti v poslední době, a s návrhem jeho novely aktuálně projednávaným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Seminář je určen široké veřejnosti, ale i úředníkům, kteří se zabývají agendou řidičských oprávnění, správním trestáním porušování pravidel silničního provozu a bodovým systémem.

Obsah semináře

 • Oblasti regulované zákonem o silničním provozu, vztah k dalším právním předpisům
 • Pravidla silničního provozu
 • Řidičské oprávnění a řidičský průkaz
 • Správní trestání porušování pravidel silničního provozu
 • Bodový systém
 • Nedávné změny zákona o silničním provozu
 • Projednávaný vládní návrh novely zákona o silničním provozu – změny správního trestání, změny bodového systému, začínající řidiči, bezpečná vzdálenost

Určeno pro:

veřejnost, úředníci


 Mgr. Jana Budíková

Vedoucí oddělení silniční legislativy a zástupkyně ředitele odboru legislativy Ministerstva dopravy. Podílela se na zpracování vládních návrhů novel zákona o silničním provozu.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem, včetně jeho novel, a se změnami, které zákon přináší v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Výklad zahrne i dopad zákona o jednotném environmentálním povolení do povolovacích procesů podle nového stavebního zákona.

Obsah semináře

 1. Nový stavební zákon – principy, systematika, cíle
 2. Institucionální struktura stavebních úřadů
  •  Dopravní a energetický stavební úřad
  •  Kraje jako stavební úřady
  • Obce jako stavební úřady
 3. Územní plánování
  • Nástroje územního plánování
  • Samosprávy a územní plánování
 4. Stavební řád – povolování staveb
  • Závazná stanoviska a vyjádření
  • přezkum závazných stanovisek
 5. Jednotné environmentální stanovisko a jeho vliv na povolování staveb
  • Forma a způsob vydání
  • Vazba na nový stavební zákon
 6. Zvláštní povolovací režimy staveb
  • Liniový zákon
 7. Odstraňování staveb
  • Řízení o odstranění stavby a dodatečném povolení
  • Financování správní exekuce
 8. Kolaudace a užívání staveb
 9. Dotazy, diskuse

 Mgr. et Mgr. Marie Kotrlá|JUDr. Aleš Mácha Ph.D.

Ředitelka odboru legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj

Členka rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;

členka pracovní komise pro správní právo č. 3 Legislativní rady vlády

- od počátku rekodifikace stavebního práva se podílí na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona včetně jeho novel

|

Vrchní ministerský rada, odbor legislativně právní Ministerstva pro místní rozvoj;

Katedra správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP v Olomouci;

člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;

člen pracovní komise pro správní právo č. 2 Legislativní rady vlády;

 - od počátku rekodifikace stavebního práva se podílí na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona včetně jeho novel

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 3 590,-

 Pro členy SMO: 3 090,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem, včetně jeho novel, a se změnami, které zákon přináší v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Výklad zahrne i dopad zákona o jednotném environmentálním povolení do povolovacích procesů podle nového stavebního zákona.

Obsah semináře

 1. Nový stavební zákon – principy, systematika, cíle
 2. Institucionální struktura stavebních úřadů
  •  Dopravní a energetický stavební úřad
  •  Kraje jako stavební úřady
  • Obce jako stavební úřady
 3. Územní plánování
  • Nástroje územního plánování
  • Samosprávy a územní plánování
 4. Stavební řád – povolování staveb
  • Závazná stanoviska a vyjádření
  • přezkum závazných stanovisek
 5. Jednotné environmentální stanovisko a jeho vliv na povolování staveb
  • Forma a způsob vydání
  • Vazba na nový stavební zákon
 6. Zvláštní povolovací režimy staveb
  • Liniový zákon
 7. Odstraňování staveb
  • Řízení o odstranění stavby a dodatečném povolení
  • Financování správní exekuce
 8. Kolaudace a užívání staveb
 9. Dotazy, diskuse

 Mgr. et Mgr. Marie Kotrlá|JUDr. Aleš Mácha Ph.D.

Ředitelka odboru legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj

Členka rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;

členka pracovní komise pro správní právo č. 3 Legislativní rady vlády

- od počátku rekodifikace stavebního práva se podílí na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona včetně jeho novel

|

Vrchní ministerský rada, odbor legislativně právní Ministerstva pro místní rozvoj;

Katedra správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP v Olomouci;

člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;

člen pracovní komise pro správní právo č. 2 Legislativní rady vlády;

 - od počátku rekodifikace stavebního práva se podílí na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona včetně jeho novel

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří realizují správní řízení na základě porušení zákona o odpadech a vedou příslušná přestupková řízení s fyzickými i právnickými osobami. Zazní konkrétní příklady ze správních řízení, výkladová stanoviska z pohledu MŽP a aplikační praxe pro použití prováděcích předpisů v přestupkovém řízení na úseku zákona o odpadech.

Obsah semináře

Obsah semináře bude zaměřen na problematiku specifického přestupkového řízení při porušení zákona o odpadech, jeho úskalí aplikační praxe v kontextu konkrétních ustanovení správního řádu, a to v okruzích:

· Základní vymezení působnosti zákona o odpadech a kompetence správních orgánů ve vztahu k řízení o přestupcích

· Související právní předpisy (zákon o přestupcích, správní řád, kontrolní řád)

· Hlavní procesní zásady přestupkového řízení (přehled úkonů v přestupkovém řízení)

· Kvalifikace přestupku

· Přestupky fyzických osob

· Přestupky původce odpadu

· Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

· Přestupky obce

· Rozhodnutí o přestupku (forma příkazu, rozhodnutí)

· Přezkoumatelné rozhodnutí – výrok, odůvodnění, poučení o opravném prostředku

· Vykonatelnost rozhodnutí

· Příjemce platby sankce

· Konkrétní příklady dobré praxe

· Reakce na dotazy posluchačů


 JUDr. Hana Dvořáková MBA

Ministerstvo životního prostředí - ředitelka odboru výkonu státní správy STŘED

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s některými klíčovými oblastmi dotýkající se příbuzenské pěstounské péče s důrazem na situaci, kdy prarodiče jsou pěstouny vnoučat, u jejich rodičů však svou rodičovskou roli nezvládli.

Obsah semináře

Příbuzenská pěstounská péče je obecně specifická.  Pěstounská péče prarodičů má svá úskalí i kladné stránky:

-       Protektivní přístup dítěte i rodiny

-       Přesvědčení o svém přístupu na základě své zkušenosti

-       Nejistota zvládnutí nové role

-       Přehlížení některých faktorů výchovy rodičů dítěte

-       Kompenzace pocitů viny

-       Dilema „kontraindikace“

-       Finanční problémy

-       Zdravotní problémy

-       Přínos radosti

-       Udržení aktivity

-       Setrvání dítěte v rodinných vazbách

-       Stabilita dítěte

Role prarodičů často plní pro děti, v případě funkčních vztahů, zázemí pro poskytnutí sociální pomoci a podpory.

Role prarodiče a péče o vnoučata je součást prarodičovské identity a však může nastat konflikt s touto rolí v případě pěstounské péče.

Pro funkční roli prarodiče pěstouna je důležitá saturace klíčových potřeb. Takém můžeme hovořit o určité typologii prarodičů.

Svěření dítěte do péče prarodičů může nastat z různých důvodů, a to je také klíčový faktor pro průběh pěstounské péče.


 PhDr. David Beňák Ph.D. DiS.

Zkušený odborník v oblasti sociálního začleňování, věnující se také sociální a pedagogické práci. Expertně se věnuje tématu sociálního začleňování, integrace Romů, sociálně-právní ochraně a sociální pomoci, jak na úrovni obce jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak i na úrovni ministerské.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s některými klíčovými oblastmi dotýkající se příbuzenské pěstounské péče s důrazem na situaci, kdy prarodiče jsou pěstouny vnoučat, u jejich rodičů však svou rodičovskou roli nezvládli.

Obsah semináře

Příbuzenská pěstounská péče je obecně specifická.  Pěstounská péče prarodičů má svá úskalí i kladné stránky:

-       Protektivní přístup dítěte i rodiny

-       Přesvědčení o svém přístupu na základě své zkušenosti

-       Nejistota zvládnutí nové role

-       Přehlížení některých faktorů výchovy rodičů dítěte

-       Kompenzace pocitů viny

-       Dilema „kontraindikace“

-       Finanční problémy

-       Zdravotní problémy

-       Přínos radosti

-       Udržení aktivity

-       Setrvání dítěte v rodinných vazbách

-       Stabilita dítěte

Role prarodičů často plní pro děti, v případě funkčních vztahů, zázemí pro poskytnutí sociální pomoci a podpory.

Role prarodiče a péče o vnoučata je součást prarodičovské identity a však může nastat konflikt s touto rolí v případě pěstounské péče.

Pro funkční roli prarodiče pěstouna je důležitá saturace klíčových potřeb. Takém můžeme hovořit o určité typologii prarodičů.

Svěření dítěte do péče prarodičů může nastat z různých důvodů, a to je také klíčový faktor pro průběh pěstounské péče.


 PhDr. David Beňák Ph.D. DiS.

Zkušený odborník v oblasti sociálního začleňování, věnující se také sociální a pedagogické práci. Expertně se věnuje tématu sociálního začleňování, integrace Romů, sociálně-právní ochraně a sociální pomoci, jak na úrovni obce jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak i na úrovni ministerské.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah je zaměřen na dluhové poradenství v rámci sociální práce a sociálního poradenství podle platných právních předpisů, dále je řešen obsah, limity a etické aspekty poskytování dluhového poradenství poskytovaného sociálními pracovníky; je zaměřen na poradenství klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené problémy s dluhy, na problematiku dluhové legislativy v rámci hmotného práva jako je občanský zákoník, v rámci procesního práva jako je občanský soudní řád, zákon o zvláštních řízeních soudních, exekuční řád, v rámci insolvenčního práva. Dále je kurz zaměřen na formy řešení úpadku, oddlužení a konkurz atp. 

Obsah semináře

 • Úvod do problematiky vč. základního legislativního rámce, základní informace o tématu, lektorovi
 • Požadavky na pracovníky poskytující dluhové poradenství:
  Práce dluhového poradce
  Konkrétní postup při řešení nepříznivé situace klienta
 • Základní pojmy v rámci řešení dluhů
  Průřez terminologií k tématu
  Postup při zpracování žádostí o oddlužení
 • Exekuce, dlužník, exekutor a jeho povinnosti
  Mobiliární exekuce
  Podklady pro přípravu návrhů na povolení oddlužení
  Exekuční řád - základy

 Mgr. Ilona Kolářová

Odborník v oblasti sociálních služeb a sociální práce.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah je zaměřen na dluhové poradenství v rámci sociální práce a sociálního poradenství podle platných právních předpisů, dále je řešen obsah, limity a etické aspekty poskytování dluhového poradenství poskytovaného sociálními pracovníky; je zaměřen na poradenství klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené problémy s dluhy, na problematiku dluhové legislativy v rámci hmotného práva jako je občanský zákoník, v rámci procesního práva jako je občanský soudní řád, zákon o zvláštních řízeních soudních, exekuční řád, v rámci insolvenčního práva. Dále je kurz zaměřen na formy řešení úpadku, oddlužení a konkurz atp. 

Obsah semináře

 • Úvod do problematiky vč. základního legislativního rámce, základní informace o tématu, lektorovi
 • Požadavky na pracovníky poskytující dluhové poradenství:
  Práce dluhového poradce
  Konkrétní postup při řešení nepříznivé situace klienta
 • Základní pojmy v rámci řešení dluhů
  Průřez terminologií k tématu
  Postup při zpracování žádostí o oddlužení
 • Exekuce, dlužník, exekutor a jeho povinnosti
  Mobiliární exekuce
  Podklady pro přípravu návrhů na povolení oddlužení
  Exekuční řád - základy

 Mgr. Ilona Kolářová

Odborník v oblasti sociálních služeb a sociální práce.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikační praxí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze se zaměřením se na novelu zákona účinnou od 1.1.2024 a její dopad v praxi, problematické pasáže tohoto zákona a souvisejících právních předpisů. Účastníci budou též upozorněni na nejčastější, která bývají zjištěna při kontrolní činnosti vykonávané Magistrátem hlavního města Prahy.

Obsah semináře

Aktuální legislativní změny, zejména v souvislosti s novelou zákona o hlavním městě Praze s účinností od 1.1.2024 a jejich praktický dopad do aplikační praxe

 1.   změna v projednávání Statutu hlavního města Prahy v oblasti majetku

V případě změny Statutu spočívající ve svěření věci z majetku hlavního města Prahy do správy městské části nebo odejmutí věci z majetku svěřeného městské části se návrh této změny projedná pouze s dotčenou městskou částí, nikoli s dalšími městskými částmi, jak je tomu dosud.

 2.   změny v odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy a městských částí

 • Upravuje se odměna při odvolání nebo vzdání se funkce a současném zvolení do jiné funkce, a to tak, že je-li člen zastupitelstva hlavního města Prahy odvolán z funkce nebo se funkce vzdal a v tentýž den je zvolen do jiné funkce, za kterou mu náleží odměna, náleží mu za tento den pouze ta z odměn, která je vyšší.
 • Upravuje se odměna člena zastupitelstva hlavního města Prahy tak, že odměna uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle zastávané funkce.
 • Upravuje se výše mimořádných odměn tak, že souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který byl alespoň po část tohoto roku uvolněným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.

 3.   změny v oblasti kompetencí zastupitelstva a rady hlavního města Prahy a městských částí

 • Upravují se záležitosti vyhrazené zastupitelstvu hlavního města Prahy a rady hlavního města Prahy, a to tak, že se pětinásobně zvyšují stávající limity pro rozhodování o vymezených majetkoprávních jednáních:
  • poskytování darů a o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
  • o majetkové účasti hlavního města Prahy na podnikání jiných osob,
  • o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky a uzavření smlouvy o společnosti,
  • o převzetí dluhu, ručení za závazky jiných osob, převzetí ručitelského závazku a přistoupení k závazku,
  • o bezúplatném postoupení pohledávek,
  • o peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností, nadací a obecně prospěšných společností a svazků obcí,
  • o vzdání se práva a prominutí dluhu
  • o zastavení movitých věcí nebo práv.

 4.   úprava účasti na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a městských částí formou videokonference

 • Upravuje se možnost účastnit se jednání zastupitelstva distančním způsobem, a to tak, že stanoví-li tak předem jednací řád zastupitelstva hlavního města Prahy, může se člen zastupitelstva hlavního města Prahy účastnit jednání zastupitelstva hlavního města Prahy též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání. Jednací řád stanoví pravidla účasti na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy distančním způsobem. Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má vždy právo účastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy osobně v místě, v němž se zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy koná.

Dále vybrané pasáže z problematiky:

 • obecná právní úprava postavení městských částí (zjm. zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a Statut hlavního města Prahy)
 • volba zastupitelů městské části a průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části, včetně otázka pravomocí „dosluhující“ rady a starosty
 • postavení zastupitelstva městské části, rozbor jeho kompetencí a zaměření se na problematiku odměňování zastupitelů městské části
 • postavení rady městské části a rozbor jejich kompetencí
 • otázka zastupování městské části navenek, postavení starosty městské části a rozbor situací, kdy může nastat neplatnost právních jednání městské části
 • další orgány městské části (úřad a zvláštní orgány městské části)
 • problematika svěřené správy majetku hlavního města Prahy, rozsah oprávnění městské části při nakládání s tímto majetkem a její omezení
 • rozbor povinnosti péče řádného hospodáře a zjm. povinnosti městské části zveřejnit záměr při stanovených majetkových dispozicích a povinnosti městské části stanovit při úplatném převodu majetku cenu ve výši v místě a čase obvyklé
 • kontrolní činnost a dozor Magistrátu hlavního města Prahy nad městskou částí, rozbor nejčastějších pochybení a doporučení k jejich předcházení
 • diskuse

 JUDr. Tomáš Havel Ph.D.

V současné době je zástupcem ředitele Magistrátu HMP pro sekci průřezových činností a současně pověřený řízením odboru právní podpory Magistrátu HMP. Od října 2015 do konce února 2023 byl ředitelem a posléze pověřeným ředitelem odboru legislativního a právního Magistrátu HMP. Je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které v roce 2011 získal titul doktora práv a v roce 2016 obhájil doktorskou disertační práci. Od roku 2009 je členem katedry politologie a sociologie. Vedle lektorské, publikační a vědecké činnosti má praktické zkušenosti ze soukromé i veřejné sféry, a to nejen po stránce odborné, ale i řídící. V letech 2014 a 2015 působil též jako ředitel kanceláře ministryně Ministerstva spravedlnosti České republiky. Je mimo jiné spoluautorem komentáře k Zákonu o hlavním městě Praze a též komentáře k Zákonu o krajích.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikační praxí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze se zaměřením se na novelu zákona účinnou od 1.1.2024 a její dopad v praxi, problematické pasáže tohoto zákona a souvisejících právních předpisů. Účastníci budou též upozorněni na nejčastější, která bývají zjištěna při kontrolní činnosti vykonávané Magistrátem hlavního města Prahy.

Obsah semináře

Aktuální legislativní změny, zejména v souvislosti s novelou zákona o hlavním městě Praze s účinností od 1.1.2024 a jejich praktický dopad do aplikační praxe

 1.   změna v projednávání Statutu hlavního města Prahy v oblasti majetku

V případě změny Statutu spočívající ve svěření věci z majetku hlavního města Prahy do správy městské části nebo odejmutí věci z majetku svěřeného městské části se návrh této změny projedná pouze s dotčenou městskou částí, nikoli s dalšími městskými částmi, jak je tomu dosud.

 2.   změny v odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy a městských částí

 • Upravuje se odměna při odvolání nebo vzdání se funkce a současném zvolení do jiné funkce, a to tak, že je-li člen zastupitelstva hlavního města Prahy odvolán z funkce nebo se funkce vzdal a v tentýž den je zvolen do jiné funkce, za kterou mu náleží odměna, náleží mu za tento den pouze ta z odměn, která je vyšší.
 • Upravuje se odměna člena zastupitelstva hlavního města Prahy tak, že odměna uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle zastávané funkce.
 • Upravuje se výše mimořádných odměn tak, že souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který byl alespoň po část tohoto roku uvolněným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.

 3.   změny v oblasti kompetencí zastupitelstva a rady hlavního města Prahy a městských částí

 • Upravují se záležitosti vyhrazené zastupitelstvu hlavního města Prahy a rady hlavního města Prahy, a to tak, že se pětinásobně zvyšují stávající limity pro rozhodování o vymezených majetkoprávních jednáních:
  • poskytování darů a o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
  • o majetkové účasti hlavního města Prahy na podnikání jiných osob,
  • o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky a uzavření smlouvy o společnosti,
  • o převzetí dluhu, ručení za závazky jiných osob, převzetí ručitelského závazku a přistoupení k závazku,
  • o bezúplatném postoupení pohledávek,
  • o peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností, nadací a obecně prospěšných společností a svazků obcí,
  • o vzdání se práva a prominutí dluhu
  • o zastavení movitých věcí nebo práv.

 4.   úprava účasti na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a městských částí formou videokonference

 • Upravuje se možnost účastnit se jednání zastupitelstva distančním způsobem, a to tak, že stanoví-li tak předem jednací řád zastupitelstva hlavního města Prahy, může se člen zastupitelstva hlavního města Prahy účastnit jednání zastupitelstva hlavního města Prahy též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání. Jednací řád stanoví pravidla účasti na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy distančním způsobem. Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má vždy právo účastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy osobně v místě, v němž se zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy koná.

Dále vybrané pasáže z problematiky:

 • obecná právní úprava postavení městských částí (zjm. zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a Statut hlavního města Prahy)
 • volba zastupitelů městské části a průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části, včetně otázka pravomocí „dosluhující“ rady a starosty
 • postavení zastupitelstva městské části, rozbor jeho kompetencí a zaměření se na problematiku odměňování zastupitelů městské části
 • postavení rady městské části a rozbor jejich kompetencí
 • otázka zastupování městské části navenek, postavení starosty městské části a rozbor situací, kdy může nastat neplatnost právních jednání městské části
 • další orgány městské části (úřad a zvláštní orgány městské části)
 • problematika svěřené správy majetku hlavního města Prahy, rozsah oprávnění městské části při nakládání s tímto majetkem a její omezení
 • rozbor povinnosti péče řádného hospodáře a zjm. povinnosti městské části zveřejnit záměr při stanovených majetkových dispozicích a povinnosti městské části stanovit při úplatném převodu majetku cenu ve výši v místě a čase obvyklé
 • kontrolní činnost a dozor Magistrátu hlavního města Prahy nad městskou částí, rozbor nejčastějších pochybení a doporučení k jejich předcházení
 • diskuse

 JUDr. Tomáš Havel Ph.D.

V současné době je zástupcem ředitele Magistrátu HMP pro sekci průřezových činností a současně pověřený řízením odboru právní podpory Magistrátu HMP. Od října 2015 do konce února 2023 byl ředitelem a posléze pověřeným ředitelem odboru legislativního a právního Magistrátu HMP. Je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které v roce 2011 získal titul doktora práv a v roce 2016 obhájil doktorskou disertační práci. Od roku 2009 je členem katedry politologie a sociologie. Vedle lektorské, publikační a vědecké činnosti má praktické zkušenosti ze soukromé i veřejné sféry, a to nejen po stránce odborné, ale i řídící. V letech 2014 a 2015 působil též jako ředitel kanceláře ministryně Ministerstva spravedlnosti České republiky. Je mimo jiné spoluautorem komentáře k Zákonu o hlavním městě Praze a též komentáře k Zákonu o krajích.

Více informací a objednávka

On-line školení

 13:00 - 15:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Objasnit účastníkům webináře cíle a principy zavedení jednotného environmentálního stanoviska (JES).
 • Přiblížit výkon státní správy v této oblasti.
 • Popsat proces vydávání JES.
 • Upozornit na změny některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku.
 • Důvody zavedení jednotného environmentálního stanoviska (JES), cíle a principy.
 • Výkon státní správy.
 • Proces vydávání JES.
 • Náležitosti, platnost a změny JES.
 • Změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

 JUDr. Veronika Bálková

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2001 pracuje ve státní správě, nejprve na České inspekci životního prostředí, od roku 2014 na Ministerstvu životního prostředí. Věnuje se zejména ochraně přírody a krajiny, správnímu procesu, přestupkovému právu a kontrolnímu řádu. 

Působí také jako lektorka Institutu pro veřejnou správu Praha a jako zkušební komisařka zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v ochraně přírody a krajiny.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonitostmi mluvené podoby českého jazyka a s tím, jak je důležité, aby byl správně a účelně užíván. Jedná se o zcela jinou formu používání češtiny než při psaní, což není vždy úplně zřejmé. A to zvláště v Česku, zemi, která si tradičně zakládá na psaní testů, vyplňování dotazníků… Mluvený projev ale otevírá (může otevřít) mnoho dveří, je základem skutečné komunikace a jakéhokoli mezilidského vztahu, ať už pracovního nebo osobního. Správné užívání mluvené češtiny je stejně důležité, jako správné společenské vystupování, etiketa, je to dokonce součást osobnostního profilu a toho, jak navenek působíme, stejně jako to, co máme na sobě apod. Primárním cílem je zvládat mluvený projev na veřejnosti, ať už při dialogických jednáních či při vystoupení typu prezentace apod.

Obsah semináře

 1. Před začátkem jakéhokoli mluveného projevu – jak odbourat nervozitu či přímo trému, jak správně dýchat, jak se dobře „naladit“…

 

 1. Zásadní rozdíly v typu užívání češtiny (čeština mluvená vs. čeština psaná, čeština obecná vs. čeština hovorová).

 

 1. Důležitost užívání správné formy mateřského jazyka, nikoli „hypersprávné“, samozřejmě ani vágní, regionalismy, které jsou častou chybou, ať už pocházejí z jakéhokoli koutu Čech, Moravy či Slezska.

 

 1. Základní obsahová pravidla mluveného projevu:

  - Užívejte jednoduché věty, nekomplikovaná souvětí, v činném tvaru, dbejte na správnou skladbu vět a souvětí.
  - Nepoužívejte v mluveném projevu zbytečnosti, různá klišé a floskule, ale ani takzvanou slovní vatu neboli výplňková slova a omezte „úřednosti“! Zapomeňte na ne každému známá cizí slova, na anglicismy, váš mluvený projev to nezkvalitní, naopak budete působit odtažitě a cize.
  - Dejte pozor na slova, která se pletou: např. standardní x standartní a další, třeba oblíbené výrazy epidemická versus epidemiologická, sté versus stoleté výročí a mnoho jiných.
  - Cokoli říkáte, nekomplikujte si to, udělejte si to tak, abyste se nedostali do „pasti“, typickým příkladem jsou nerozepsané zkratky či číslovky.
  - Snažte se zaujmout, nebojte se přinést příběh, to jakýkoli mluvený projev vždy „pozvedne“

 

 1. Přidaná hodnota mluveného projevu – modulace, užívání přízvuků, jak se dá s mluveným slovem „pohrát“, aby dokázal opravdu zaujmout.

 

 1. Rozdíl v připravenosti mluveného projevu – projev připravený vs. projev tzv. spatra.

 

 1. Praktická část: Účastníci si sami vyzkoušejí, jak něco přečíst, jak něco říct bez přípravy, budou mít možnost na cokoli se zeptat a sami zkusit najít optimální řešení „verbálního problému“.

 

 1. Shrnutí – desatero mluveného projevu.

 PhDr. Jakub Železný

Televizní novinář a vysokoškolský pedagog, od roku 1993 působí v médiích veřejné služby, nejprve v Českém rozhlase, v roce 1999 začal spolupracovat s Českou televizí, v současnosti pracuje v redakci zpravodajství ČT a přednáší na FSV UK. Věnuje se i lektorské činnosti, a to v oboru mluvená čeština.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonitostmi mluvené podoby českého jazyka a s tím, jak je důležité, aby byl správně a účelně užíván. Jedná se o zcela jinou formu používání češtiny než při psaní, což není vždy úplně zřejmé. A to zvláště v Česku, zemi, která si tradičně zakládá na psaní testů, vyplňování dotazníků… Mluvený projev ale otevírá (může otevřít) mnoho dveří, je základem skutečné komunikace a jakéhokoli mezilidského vztahu, ať už pracovního nebo osobního. Správné užívání mluvené češtiny je stejně důležité, jako správné společenské vystupování, etiketa, je to dokonce součást osobnostního profilu a toho, jak navenek působíme, stejně jako to, co máme na sobě apod. Primárním cílem je zvládat mluvený projev na veřejnosti, ať už při dialogických jednáních či při vystoupení typu prezentace apod.

Obsah semináře

 1. Před začátkem jakéhokoli mluveného projevu – jak odbourat nervozitu či přímo trému, jak správně dýchat, jak se dobře „naladit“…

 

 1. Zásadní rozdíly v typu užívání češtiny (čeština mluvená vs. čeština psaná, čeština obecná vs. čeština hovorová).

 

 1. Důležitost užívání správné formy mateřského jazyka, nikoli „hypersprávné“, samozřejmě ani vágní, regionalismy, které jsou častou chybou, ať už pocházejí z jakéhokoli koutu Čech, Moravy či Slezska.

 

 1. Základní obsahová pravidla mluveného projevu:

  - Užívejte jednoduché věty, nekomplikovaná souvětí, v činném tvaru, dbejte na správnou skladbu vět a souvětí.
  - Nepoužívejte v mluveném projevu zbytečnosti, různá klišé a floskule, ale ani takzvanou slovní vatu neboli výplňková slova a omezte „úřednosti“! Zapomeňte na ne každému známá cizí slova, na anglicismy, váš mluvený projev to nezkvalitní, naopak budete působit odtažitě a cize.
  - Dejte pozor na slova, která se pletou: např. standardní x standartní a další, třeba oblíbené výrazy epidemická versus epidemiologická, sté versus stoleté výročí a mnoho jiných.
  - Cokoli říkáte, nekomplikujte si to, udělejte si to tak, abyste se nedostali do „pasti“, typickým příkladem jsou nerozepsané zkratky či číslovky.
  - Snažte se zaujmout, nebojte se přinést příběh, to jakýkoli mluvený projev vždy „pozvedne“

 

 1. Přidaná hodnota mluveného projevu – modulace, užívání přízvuků, jak se dá s mluveným slovem „pohrát“, aby dokázal opravdu zaujmout.

 

 1. Rozdíl v připravenosti mluveného projevu – projev připravený vs. projev tzv. spatra.

 

 1. Praktická část: Účastníci si sami vyzkoušejí, jak něco přečíst, jak něco říct bez přípravy, budou mít možnost na cokoli se zeptat a sami zkusit najít optimální řešení „verbálního problému“.

 

 1. Shrnutí – desatero mluveného projevu.

 PhDr. Jakub Železný

Televizní novinář a vysokoškolský pedagog, od roku 1993 působí v médiích veřejné služby, nejprve v Českém rozhlase, v roce 1999 začal spolupracovat s Českou televizí, v současnosti pracuje v redakci zpravodajství ČT a přednáší na FSV UK. Věnuje se i lektorské činnosti, a to v oboru mluvená čeština.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je nabídnout účastníkům rozšíření a prohloubení znalostí nutných pro pohovor s nezletilými dětmi za situace konfliktních vztahů rodičů.

Základním předpokladem takového pohovoru je znalost a dovednost komunikace, která neblokuje vzájemnou interakci, ale naopak posiluje pozitivní stránky komunikace, kterou rozvíjí.

Přiměřená komunikace je podmíněna i znalostmi poznatků vývojové psychologie – tedy možností, které má to které vývojové období.                                                                                                                                                 

Obsah semináře

 • K čemu pohovor s dítětem? Co má pohovor s dítětem naplňovat?
 • Jak efektivně komunikovat? Jaký je význam jednotlivých složek komunikace a jak si je osvojit? Na co si dát pozor?
 • Není dítě jako dítě a navíc - v jednotlivých vývojových obdobích má pohovor svá úskalí!
 • Průběh a výsledek pohovoru ovlivňuje řada faktorů – co vše musíme brát do úvahy.

Význam pohovoru s nezletilým dítětem v kompetenci OSPOD, soudu.

Komunikace – a její složky (verbální, neverbální techniky komunikaci rozvíjející a překážky v komunikaci.                                                                                        

Stručný nástin jednotlivých období relevantních pro dětský věk, možnosti a schopnosti jednotlivých stadií vývoje a specifika percepce, kognice, emotivní složky, projevů chování zohledňující nejen komunikaci se zdravým dítětem, ale i specifika různých variabilit.

Faktory ovlivňující pohovor – nejen faktory rodiny – působení konfliktního výchovného prostředí, konfliktního vztahu rodičů, ale i faktory na straně pracovníka OSPOD, jeho osobnost a vliv na pohovor s dítětem, faktory na straně dítěte – jeho vývojová úroveň, faktory prostředí, času, vliv doprovodu dítěte

Cílové kompetence: Rozšíření kompetencí účastníků kurzu v oblasti komunikace s dětmi tak, aby při hlubším porozumění a osvojení dovedností, které kurz nabízí, byla minimalizována i možnost sekundární viktimizace jako následku nepřiměřeně vedeného pohovoru.

Při prezenční formě kurzu je obsahem i nácvik jednotlivých kroků a aspektů komunikace/pohovoru s dítětem.


 PhDr. Jana Procházková

Soudní znalec, klinický psycholog, vysokoškolský pedagog, supervizor.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je nabídnout účastníkům rozšíření a prohloubení znalostí nutných pro pohovor s nezletilými dětmi za situace konfliktních vztahů rodičů.

Základním předpokladem takového pohovoru je znalost a dovednost komunikace, která neblokuje vzájemnou interakci, ale naopak posiluje pozitivní stránky komunikace, kterou rozvíjí.

Přiměřená komunikace je podmíněna i znalostmi poznatků vývojové psychologie – tedy možností, které má to které vývojové období.                                                                                                                                                 

Obsah semináře

 • K čemu pohovor s dítětem? Co má pohovor s dítětem naplňovat?
 • Jak efektivně komunikovat? Jaký je význam jednotlivých složek komunikace a jak si je osvojit? Na co si dát pozor?
 • Není dítě jako dítě a navíc - v jednotlivých vývojových obdobích má pohovor svá úskalí!
 • Průběh a výsledek pohovoru ovlivňuje řada faktorů – co vše musíme brát do úvahy.

Význam pohovoru s nezletilým dítětem v kompetenci OSPOD, soudu.

Komunikace – a její složky (verbální, neverbální techniky komunikaci rozvíjející a překážky v komunikaci.                                                                                        

Stručný nástin jednotlivých období relevantních pro dětský věk, možnosti a schopnosti jednotlivých stadií vývoje a specifika percepce, kognice, emotivní složky, projevů chování zohledňující nejen komunikaci se zdravým dítětem, ale i specifika různých variabilit.

Faktory ovlivňující pohovor – nejen faktory rodiny – působení konfliktního výchovného prostředí, konfliktního vztahu rodičů, ale i faktory na straně pracovníka OSPOD, jeho osobnost a vliv na pohovor s dítětem, faktory na straně dítěte – jeho vývojová úroveň, faktory prostředí, času, vliv doprovodu dítěte

Cílové kompetence: Rozšíření kompetencí účastníků kurzu v oblasti komunikace s dětmi tak, aby při hlubším porozumění a osvojení dovedností, které kurz nabízí, byla minimalizována i možnost sekundární viktimizace jako následku nepřiměřeně vedeného pohovoru.

Při prezenční formě kurzu je obsahem i nácvik jednotlivých kroků a aspektů komunikace/pohovoru s dítětem.


 PhDr. Jana Procházková

Soudní znalec, klinický psycholog, vysokoškolský pedagog, supervizor.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je nebát se veřejných zakázek, ale mít k nim respekt.

Obsah semináře:

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s problematikou veřejných zakázek malého rozsahu od A do Z. Po seznámení se se základními „zakázkovými“ pojmy (veřejná zakázka malého rozsahu, předpokládaná hodnota, dělení zakázek, kvalifikace, hodnotící kritéria) budou účastníci provedeni tvorbou vnitřního předpisu a jeho vhodným nastavením. Navrženo bude možné rozdělení veřejných zakázek malého rozsahu dle výše předpokládané hodnoty a tomu odpovídající složitost schvalování a zadávání. Rozebrány budou také praktické problémy vytváření zadávací dokumentace s důrazem na uplatnění zásad zadávání. Opomenut nezůstane ani výběr dodavatele s popisem činnosti a role členů hodnotící komise.  Uvedeny budou také souvislosti, které se vážou na podpis smlouvy a jejich následné změny (způsob uzavření smluv a jejich zveřejnění, limity možných dodatků atd.). V samotném závěru budou účastníci upozorněni na některé trestněprávní aspekty, které zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přináší.   

Stručně:

 • pojmy – základem je si rozumět
 • vnitřní předpis – rozumná pravidla pochopí všichni
 • schvalování – méně je někdy více
 • výběr dodavatele – kdo je ten nejlepší
 • podpis smlouvy – jdeme do finále
 • trestní odpovědnost – na co si dát pozor


 JUDr. Martin Kakrda

Vedoucí oddělení metodiky veřejných zakázek na Ministerstvu průmyslu a obchodu, člen expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj a člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je nebát se veřejných zakázek, ale mít k nim respekt.

Obsah semináře:

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s problematikou veřejných zakázek malého rozsahu od A do Z. Po seznámení se se základními „zakázkovými“ pojmy (veřejná zakázka malého rozsahu, předpokládaná hodnota, dělení zakázek, kvalifikace, hodnotící kritéria) budou účastníci provedeni tvorbou vnitřního předpisu a jeho vhodným nastavením. Navrženo bude možné rozdělení veřejných zakázek malého rozsahu dle výše předpokládané hodnoty a tomu odpovídající složitost schvalování a zadávání. Rozebrány budou také praktické problémy vytváření zadávací dokumentace s důrazem na uplatnění zásad zadávání. Opomenut nezůstane ani výběr dodavatele s popisem činnosti a role členů hodnotící komise.  Uvedeny budou také souvislosti, které se vážou na podpis smlouvy a jejich následné změny (způsob uzavření smluv a jejich zveřejnění, limity možných dodatků atd.). V samotném závěru budou účastníci upozorněni na některé trestněprávní aspekty, které zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přináší.   

Stručně:

 • pojmy – základem je si rozumět
 • vnitřní předpis – rozumná pravidla pochopí všichni
 • schvalování – méně je někdy více
 • výběr dodavatele – kdo je ten nejlepší
 • podpis smlouvy – jdeme do finále
 • trestní odpovědnost – na co si dát pozor


 JUDr. Martin Kakrda

Vedoucí oddělení metodiky veřejných zakázek na Ministerstvu průmyslu a obchodu, člen expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj a člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení účastníků semináře s novinkami v oblasti výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců za účelem eliminace kontrolních nálezů ze strany místně příslušných archivů.

Obsah semináře

 • Spisová služba veřejnoprávních původců – úvod
 • do problematiky (co je spisová služba a kdo má povinnost ji vykonávat)
 • „Technická“ novela archivního zákona
 • Novela vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinná od 1. 7. 2023
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
 • Atestace eSSL (aktuální situace a na co se připravit)
 • Shrnutí a metodická doporučení veřejnoprávním původcům

 Mgr. Denisa Klempířová

Ministerstvo vnitra - je metodičkou před archivní péče, kde se zaměřuje na výkon spisové služby u původců dokumentů, spolupracuje na tvorbě normativních právních aktů a dále se specializuje na Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a problematiku týkající se atestací eSSL. Lektorka má mnohaleté zkušenosti v oblasti odborné správy dokumentů.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Účastníci semináře budou seznámeni se základním přehledem v oblasti kontroly, s postupem kontroly v  samostatné a přenesené působnosti na obcích z pohledu procesu kontroly podle  zákona o obcích č. 128/2002 Sb.,, a zákona o kontrole č. 255/2012 Sb.,

Seminář  poskytne jak obecné informace tak i upozorní na některé specifické situace, jak probíhá kontrola, konkrétní postupy kontrolních orgánů při kontrole ve veřejné správě

Účastníci  získají ucelený přehled o kompetencích kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce a o možnostech kontroly příspěvkových organizací, zřízených obcí.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení se základním přehledem v oblasti kontroly, s postupem kontroly v  samostatné a přenesené působnosti na obcích z pohledu procesu kontroly podle  zákona o obcích č. 128/2002 Sb.,, a zákona o kontrole č. 255/2012 Sb.,

Obsah semináře

 1. Kontrolní systém
 2. Kontrolní řád
 3. Kontrolní výbor USC - kompetence, činnost, 
 4. Finanční výbor USC -   kompetence, činnost,
 5. Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu na tento typ kontroly :
 • Obecná kontrola příspěvkových organizací zřízených obcí
 • Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
 • Kontrola příspěvkových organizací zřízených obcí prováděná kontrolním nebo finančním výborem
 • Kontrola příspěvkových organizací zřízených krajem
 1. Nejčastější pochybení kontrolních orgánů a jak jim předcházet
 2. Příklady dobré praxe, dotazy a diskuze

Cílová skupina: Seminář je určen členům kontrolních a finančních výborů, členům zastupitelstev obcí, zaměstnancům USC, kteří provádějí kontrolu, vedoucím pracovníkům obcí a krajů.


 Ing. Marie Kostruhová

Dlouhodobě působila a externě dále působí v oblasti veřejné správy. 20 let pracovala jako ředitelka odboru veřejné správy dozoru a kontroly. Podílela se na tvorbě koncepčních koordinačních a metodických materiálů souvisejících s veřejnou správou.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Účastníci semináře budou seznámeni se základním přehledem v oblasti kontroly, s postupem kontroly v  samostatné a přenesené působnosti na obcích z pohledu procesu kontroly podle  zákona o obcích č. 128/2002 Sb.,, a zákona o kontrole č. 255/2012 Sb.,

Seminář  poskytne jak obecné informace tak i upozorní na některé specifické situace, jak probíhá kontrola, konkrétní postupy kontrolních orgánů při kontrole ve veřejné správě

Účastníci  získají ucelený přehled o kompetencích kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce a o možnostech kontroly příspěvkových organizací, zřízených obcí.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení se základním přehledem v oblasti kontroly, s postupem kontroly v  samostatné a přenesené působnosti na obcích z pohledu procesu kontroly podle  zákona o obcích č. 128/2002 Sb.,, a zákona o kontrole č. 255/2012 Sb.,

Obsah semináře

 1. Kontrolní systém
 2. Kontrolní řád
 3. Kontrolní výbor USC - kompetence, činnost, 
 4. Finanční výbor USC -   kompetence, činnost,
 5. Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu na tento typ kontroly :
 • Obecná kontrola příspěvkových organizací zřízených obcí
 • Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
 • Kontrola příspěvkových organizací zřízených obcí prováděná kontrolním nebo finančním výborem
 • Kontrola příspěvkových organizací zřízených krajem
 1. Nejčastější pochybení kontrolních orgánů a jak jim předcházet
 2. Příklady dobré praxe, dotazy a diskuze

Cílová skupina: Seminář je určen členům kontrolních a finančních výborů, členům zastupitelstev obcí, zaměstnancům USC, kteří provádějí kontrolu, vedoucím pracovníkům obcí a krajů.


 Ing. Marie Kostruhová

Dlouhodobě působila a externě dále působí v oblasti veřejné správy. 20 let pracovala jako ředitelka odboru veřejné správy dozoru a kontroly. Podílela se na tvorbě koncepčních koordinačních a metodických materiálů souvisejících s veřejnou správou.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků obecních úřadů v oblasti správy pohledávek v insolvenčním řízení, včetně osvojení základních postupů v jednotlivých fázích insolvenčního řízení, zejména ve vazbě na správu místních poplatků. Účastníci vzdělávání budou seznámeni s novelou zákona o místních poplatcích, účinnou od 1. 1. 2024, která obsahuje zvláštní právní úpravu pro vyměření pohledávek subjektům v insolvenčním řízení.



Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno především následující:

Vymezení některých základních pojmů

o   insolvenční řízení

o   insolvenční soud

o   procesní subjekty

Způsoby komunikace v insolvenčním řízení

o   komunikace správce poplatku s insolvenčním soudem

Zahájení insolvenčního řízení

o   dopad do vyměření a vymáhání poplatků

Rozhodnutí o úpadku

o   osoba s dispozičními oprávněními

o   vybrané náležitosti rozhodnutí o úpadku

Dopady účinků rozhodnutí o úpadku na správu poplatku

o   klasifikace pohledávek podle jejich uplatnění

o   pohledávky vyloučené z uspokojení

o   započtení přeplatku

o   vyměření a vymáhání poplatků

o   vyměření poplatků podle novely zákona o místních poplatcích

Přihlášení pohledávky

o   jak vyplnit přihlášku pohledávky

o   vady přihlášky pohledávky

o   zpětvzetí přihlášené pohledávky

o   odmítnutí přihlášené pohledávky soudem

Přezkoumání pohledávky

o   dopad do řízení o stanovení poplatku

Majetková podstata

o   pohledávky za majetkovou podstatou a jejich správa

Vybrané způsoby řešení úpadku

o   správa poplatků v konkursu

o   správa poplatků v oddlužení

o   možnost vybrání a vymáhání nedoplatků po skončení insolvenčního řízení



Doporučená literatura

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Seminář je určen úředníkům působícím v oblasti správy místních poplatků, kteří se zabývají přihlašováním pohledávek a jejich správou v insolvenčním řízení.




 Mgr. Ing. Jana Josífková

Lektorka je vrchním ministerským radou v odboru Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků na Ministerstvu financí. Přednášející je rovněž lektorkou a zkušební komisařkou, zapsanou v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra, zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků obecních úřadů v oblasti správy pohledávek v insolvenčním řízení, včetně osvojení základních postupů v jednotlivých fázích insolvenčního řízení, zejména ve vazbě na správu místních poplatků. Účastníci vzdělávání budou seznámeni s novelou zákona o místních poplatcích, účinnou od 1. 1. 2024, která obsahuje zvláštní právní úpravu pro vyměření pohledávek subjektům v insolvenčním řízení.



Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno především následující:

Vymezení některých základních pojmů

o   insolvenční řízení

o   insolvenční soud

o   procesní subjekty

Způsoby komunikace v insolvenčním řízení

o   komunikace správce poplatku s insolvenčním soudem

Zahájení insolvenčního řízení

o   dopad do vyměření a vymáhání poplatků

Rozhodnutí o úpadku

o   osoba s dispozičními oprávněními

o   vybrané náležitosti rozhodnutí o úpadku

Dopady účinků rozhodnutí o úpadku na správu poplatku

o   klasifikace pohledávek podle jejich uplatnění

o   pohledávky vyloučené z uspokojení

o   započtení přeplatku

o   vyměření a vymáhání poplatků

o   vyměření poplatků podle novely zákona o místních poplatcích

Přihlášení pohledávky

o   jak vyplnit přihlášku pohledávky

o   vady přihlášky pohledávky

o   zpětvzetí přihlášené pohledávky

o   odmítnutí přihlášené pohledávky soudem

Přezkoumání pohledávky

o   dopad do řízení o stanovení poplatku

Majetková podstata

o   pohledávky za majetkovou podstatou a jejich správa

Vybrané způsoby řešení úpadku

o   správa poplatků v konkursu

o   správa poplatků v oddlužení

o   možnost vybrání a vymáhání nedoplatků po skončení insolvenčního řízení



Doporučená literatura

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Seminář je určen úředníkům působícím v oblasti správy místních poplatků, kteří se zabývají přihlašováním pohledávek a jejich správou v insolvenčním řízení.




 Mgr. Ing. Jana Josífková

Lektorka je vrchním ministerským radou v odboru Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků na Ministerstvu financí. Přednášející je rovněž lektorkou a zkušební komisařkou, zapsanou v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra, zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Na semináři Vám bude např. zodpovězeno, zda dítě, které cestuje s pěstouny na dovolenou do zahraničí (jedná se o běžnou dovolenou cca 10 dní) potřebuje souhlas rodičů, případně přeložení rozsudku do jiného jazyka?

Nebo se dozvíte, jak často musí pěstoun poskytovat rodiči informace o dítěti? Je možno např. 1x ročně?

Nebo bude probíráno, zda jsou důležitější kroužky, které děti navštěvují a pěstouni je preferují nebo kontakt s rodiči?

Tématem kurzu je poukázat na podstatu kontaktů dítěte s biologickou rodinou, na možná úskalí a hledání řešení situací tak, aby dítě bylo komplikovanou rodinnou situací zasaženo co možná nejméně. V rámci odpovědnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, soudu, doprovázející organizace, pomocných služeb a odborné pomoci budou nastíněny možnosti vzájemné spolupráce v mezích jejich kompetencí včetně zajištění participačních práv dítěte.
Dítě, jehož pečující prostředí v původní biologické rodině mu není schopno zajistit jeho potřeby, je ohroženo na svém zdravém fyzickém a psychickém vývoji. Není-li možné sanovat biologickou rodinu natolik, aby v ní mohlo dítě dále zůstat, přichází v úvahu jeho umístění do náhradní rodinné péče – krátkodobé, případně dlouhodobé. Již tento akt způsobuje v psychice dítěte ztrátu pocitu bezpečí včetně ztráty nejbližších osob jeho života – biologických rodičů. Aby se tento psychický stav dále neprohluboval a naopak došlo ke stabilizaci jeho vazeb k oběma rodičům při adaptaci na nové pečující prostředí, je povinností všech složek státu, které nesou odpovědnost za umístění dítěte do náhradní rodinné péče, aby vytvořili takový systém péče o dítě, který bude jako samozřejmost zahrnovat i jeho kontakt s rodiči, případně členy širší rodiny.

Obsah semináře

Proces umístění

-Proces předcházející umístění dítěte do náhradní rodinné péče
-Umístění dítěte v náhradní rodinné péči a zajištění jeho participačních práv

Spolupráce jednotlivých složek systému

-Spolupráce s biologickou rodinou ve vztahu ke kontaktu s dítětem, s přihlédnutím k obsahu rodičovských kompetencí rodičů
-Důležitost kontaktu dítěte s členy biologického rodinného systému a diagnostika možností jeho realizace

Specifika kontaktu dítěte

-Kontakt dítěte s rodiči v případě omezení jejich svéprávnosti a rodičovské odpovědnosti


 JUDr. Soňa Soukupová

Opatrovnická soudkyně Okresního soudu v Chrudimi s praxí téměř 36 let v justici a 34 let na pozici soudkyně, většinou s náplní práce opatrovnické soudnictví. Absolvovala jsem Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1988. Ve své opatrovnické agendě využívám již 7. rokem interdisciplinární spolupráci, do které jsou zapojeny různé orgány a organizace, které se zabývají řešením rodinných problémů a situací. Věnuji se i vzdělávání pěstounů, se kterými se ráda setkávám a získávám tak další poznatky z přímého výkonu náhradní rodinné péče. Domnívám se, že náhradnímu typu péče o nezletilé děti je třeba věnovat vyšší pozornost, než je tomu nyní. Vnímám nutnost nastavení efektivní koordinace jednotlivých složek systému, což se nepochybně promítne do celého procesu sanace biologických rodin a do samotného výkonu náhradní rodinné péče.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Na semináři Vám bude např. zodpovězeno, zda dítě, které cestuje s pěstouny na dovolenou do zahraničí (jedná se o běžnou dovolenou cca 10 dní) potřebuje souhlas rodičů, případně přeložení rozsudku do jiného jazyka?

Nebo se dozvíte, jak často musí pěstoun poskytovat rodiči informace o dítěti? Je možno např. 1x ročně?

Nebo bude probíráno, zda jsou důležitější kroužky, které děti navštěvují a pěstouni je preferují nebo kontakt s rodiči?

Tématem kurzu je poukázat na podstatu kontaktů dítěte s biologickou rodinou, na možná úskalí a hledání řešení situací tak, aby dítě bylo komplikovanou rodinnou situací zasaženo co možná nejméně. V rámci odpovědnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, soudu, doprovázející organizace, pomocných služeb a odborné pomoci budou nastíněny možnosti vzájemné spolupráce v mezích jejich kompetencí včetně zajištění participačních práv dítěte.
Dítě, jehož pečující prostředí v původní biologické rodině mu není schopno zajistit jeho potřeby, je ohroženo na svém zdravém fyzickém a psychickém vývoji. Není-li možné sanovat biologickou rodinu natolik, aby v ní mohlo dítě dále zůstat, přichází v úvahu jeho umístění do náhradní rodinné péče – krátkodobé, případně dlouhodobé. Již tento akt způsobuje v psychice dítěte ztrátu pocitu bezpečí včetně ztráty nejbližších osob jeho života – biologických rodičů. Aby se tento psychický stav dále neprohluboval a naopak došlo ke stabilizaci jeho vazeb k oběma rodičům při adaptaci na nové pečující prostředí, je povinností všech složek státu, které nesou odpovědnost za umístění dítěte do náhradní rodinné péče, aby vytvořili takový systém péče o dítě, který bude jako samozřejmost zahrnovat i jeho kontakt s rodiči, případně členy širší rodiny.

Obsah semináře

Proces umístění

-Proces předcházející umístění dítěte do náhradní rodinné péče
-Umístění dítěte v náhradní rodinné péči a zajištění jeho participačních práv

Spolupráce jednotlivých složek systému

-Spolupráce s biologickou rodinou ve vztahu ke kontaktu s dítětem, s přihlédnutím k obsahu rodičovských kompetencí rodičů
-Důležitost kontaktu dítěte s členy biologického rodinného systému a diagnostika možností jeho realizace

Specifika kontaktu dítěte

-Kontakt dítěte s rodiči v případě omezení jejich svéprávnosti a rodičovské odpovědnosti


 JUDr. Soňa Soukupová

Opatrovnická soudkyně Okresního soudu v Chrudimi s praxí téměř 36 let v justici a 34 let na pozici soudkyně, většinou s náplní práce opatrovnické soudnictví. Absolvovala jsem Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1988. Ve své opatrovnické agendě využívám již 7. rokem interdisciplinární spolupráci, do které jsou zapojeny různé orgány a organizace, které se zabývají řešením rodinných problémů a situací. Věnuji se i vzdělávání pěstounů, se kterými se ráda setkávám a získávám tak další poznatky z přímého výkonu náhradní rodinné péče. Domnívám se, že náhradnímu typu péče o nezletilé děti je třeba věnovat vyšší pozornost, než je tomu nyní. Vnímám nutnost nastavení efektivní koordinace jednotlivých složek systému, což se nepochybně promítne do celého procesu sanace biologických rodin a do samotného výkonu náhradní rodinné péče.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 14:00 (5 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit účastníky, zejména zástupce měst a obcí se zásadní novelou odměňováním členů zastupitelstev ÚSC účinnou od 1.1.2024

Obsah semináře

Seznámit účastníky se všemi aspekty odměňování členů zastupitelstev ÚSC jako zejména:

·        Novela zákonů o obcích, krajích a Hl. m. Praze s účinností od 1. 1. 2024 - zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev ÚSC

·        Právní vztah člena zastupitelstva k obci

·        Základní pravidla odměňování zastupitelů

·        Odměňování uvolněných členů zastupitelstev obce za výkon funkce od 1. 1. 2024

·        Odměňování neuvolněných členů zastupitelstev obce za výkon funkce od 1. 1. 2024

·        Mimořádné odměny, dary

·        Odchodné

·        Dovolená

·        Splatnost a výplata odměn, poskytování dalších peněžitých plnění, cestovních náhrad a jiné

Určeno - Starostové, členové zastupitelstev obcí, měst a krajů, vedoucí funkcionáři a odpovědní pracovníci obcí, měst a krajů odpovídající za agendu odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků.


 Ing. Tomáš Pösl

Vedoucí oddělení kontroly MV ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Odborník s dlouholetou praxí v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a v oblasti kontroly a dozoru veřejné správy.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 14:00 (5 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit účastníky, zejména zástupce měst a obcí se zásadní novelou odměňováním členů zastupitelstev ÚSC účinnou od 1.1.2024

Obsah semináře

Seznámit účastníky se všemi aspekty odměňování členů zastupitelstev ÚSC jako zejména:

·        Novela zákonů o obcích, krajích a Hl. m. Praze s účinností od 1. 1. 2024 - zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev ÚSC

·        Právní vztah člena zastupitelstva k obci

·        Základní pravidla odměňování zastupitelů

·        Odměňování uvolněných členů zastupitelstev obce za výkon funkce od 1. 1. 2024

·        Odměňování neuvolněných členů zastupitelstev obce za výkon funkce od 1. 1. 2024

·        Mimořádné odměny, dary

·        Odchodné

·        Dovolená

·        Splatnost a výplata odměn, poskytování dalších peněžitých plnění, cestovních náhrad a jiné

Určeno - Starostové, členové zastupitelstev obcí, měst a krajů, vedoucí funkcionáři a odpovědní pracovníci obcí, měst a krajů odpovídající za agendu odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků.


 Ing. Tomáš Pösl

Vedoucí oddělení kontroly MV ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Odborník s dlouholetou praxí v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a v oblasti kontroly a dozoru veřejné správy.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 2 890,-

 Pro členy SMO: 2 390,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

Seminář bude zaměřen na praktické poznatky (jak v z hlediska akademického, tak z hlediska advokátní praxe) s aplikací novely zákoníku práce, jíž bylo reagováno na směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a dále na změny pracovněprávní úpravy, včetně právní úpravy zaměstnanosti, které nebyly účinnosti před koncem roku 2023, resp. k 1. lednu 2024.

Konkrétně bude pozornost věnována právní úpravě:

 • doručování a elektronickému uzavírání smluv v pracovněprávních vztazích;
 • dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • výkonu práce na dálku;
 • pracovní doby a doby odpočinku;
 • zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců;
 • rodičovské dovolené;
 • ručení za mzdy poddodavatelů ve stavebnictví;
 • nelegální práce;
 • agenturního zaměstnávání a zaměstnanosti.

Závěrem bude poukázáno na aktuálně připravovanou či schvalovanou změnovou právní úpravu pracovněprávních vztahů.


 doc.JUDr. Jakub Morávek Ph.D.

Působí jako docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vedle toho je též aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů. V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů, aktuálně je členem jeho rozkladové komise. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, včetně komentářů k zákoníku práce, článků v odborných periodicích a  příspěvků v konferenčních sbornících Je úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů. Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, jako předseda sekce pro pracovní právo expertního orgánu České advokátní komory, soudcem kárného senátu Nejvyššího správního soudu a členem pracovní komise Legislativní rady Vlády. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

Seminář bude zaměřen na praktické poznatky (jak v z hlediska akademického, tak z hlediska advokátní praxe) s aplikací novely zákoníku práce, jíž bylo reagováno na směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a dále na změny pracovněprávní úpravy, včetně právní úpravy zaměstnanosti, které nebyly účinnosti před koncem roku 2023, resp. k 1. lednu 2024.

Konkrétně bude pozornost věnována právní úpravě:

 • doručování a elektronickému uzavírání smluv v pracovněprávních vztazích;
 • dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • výkonu práce na dálku;
 • pracovní doby a doby odpočinku;
 • zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců;
 • rodičovské dovolené;
 • ručení za mzdy poddodavatelů ve stavebnictví;
 • nelegální práce;
 • agenturního zaměstnávání a zaměstnanosti.

Závěrem bude poukázáno na aktuálně připravovanou či schvalovanou změnovou právní úpravu pracovněprávních vztahů.


 doc.JUDr. Jakub Morávek Ph.D.

Působí jako docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vedle toho je též aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů. V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů, aktuálně je členem jeho rozkladové komise. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, včetně komentářů k zákoníku práce, článků v odborných periodicích a  příspěvků v konferenčních sbornících Je úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů. Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, jako předseda sekce pro pracovní právo expertního orgánu České advokátní komory, soudcem kárného senátu Nejvyššího správního soudu a členem pracovní komise Legislativní rady Vlády. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se zvláštnostmi postupů správních orgánů a účastníků a dalších osob před zahájením a v průběhu správního řízení, zejména při doručování písemností, dokazování a shromažďování dalších podkladů pro rozhodnutí.

Obsah semináře

Výklad bude zaměřen na problematiku možných obstrukcí ze strany účastníků řízení a jejich zástupců činěných za účelem průtahů a oddálení vydání rozhodnutí a reakcí správních orgánů na zneužívání procesních práv účastníky řízení.


 prof. JUDr. Martin Kopecký CSc.

Uznávaný expert na Správní právo, autor mnoha vědeckých publikací, akademický pracovník, profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde působí jako vedoucí katedry správního práva. Je autorem učebnice Správní právo – obecná část (2021), vede též autorský kolektiv, který vydal Komentář k obecnímu zřízení (2022). Vedle své pedagogické a publikační činnosti vykonává rovněž advokátní praxi.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se zvláštnostmi postupů správních orgánů a účastníků a dalších osob před zahájením a v průběhu správního řízení, zejména při doručování písemností, dokazování a shromažďování dalších podkladů pro rozhodnutí.

Obsah semináře

Výklad bude zaměřen na problematiku možných obstrukcí ze strany účastníků řízení a jejich zástupců činěných za účelem průtahů a oddálení vydání rozhodnutí a reakcí správních orgánů na zneužívání procesních práv účastníky řízení.


 prof. JUDr. Martin Kopecký CSc.

Uznávaný expert na Správní právo, autor mnoha vědeckých publikací, akademický pracovník, profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde působí jako vedoucí katedry správního práva. Je autorem učebnice Správní právo – obecná část (2021), vede též autorský kolektiv, který vydal Komentář k obecnímu zřízení (2022). Vedle své pedagogické a publikační činnosti vykonává rovněž advokátní praxi.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 2 890,-

 Pro členy SMO: 2 390,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

 • Způsoby rozvázání pracovního poměru
 • Podmínky platnosti výpovědi
 • Vymezení důvodu výpovědi
 • Výpověď z důvodu organizačních změn
 • Výpověď pro nesplňování předpokladů a požadavků pro výkon práce
 • Možnost výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Porušení pracovních povinností jako důvod pro výpověď nebo pro okamžité zrušení pracovního poměru
 • Odlišení výpovědních důvodů souvisejících se ztrátou zdravotní způsobilosti
 • Požadavky kladné na obsah lékařského posudku vyplívající z judikatury Nejvyššího soudu
 • Povaha lékařských posudků, možnosti jejich přezkoumání
 • Odstupné při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů
 • Upozornění na časté nedostatky, které mohou vést k neplatnosti výpovědi

 JUDr. Jiří Doležílek

nynější řídící předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, bývalý předseda Krajského soudu v Ostravě, z něhož po skončení funkčního období přestoupil na Nejvyšší soud

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

 • Způsoby rozvázání pracovního poměru
 • Podmínky platnosti výpovědi
 • Vymezení důvodu výpovědi
 • Výpověď z důvodu organizačních změn
 • Výpověď pro nesplňování předpokladů a požadavků pro výkon práce
 • Možnost výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Porušení pracovních povinností jako důvod pro výpověď nebo pro okamžité zrušení pracovního poměru
 • Odlišení výpovědních důvodů souvisejících se ztrátou zdravotní způsobilosti
 • Požadavky kladné na obsah lékařského posudku vyplívající z judikatury Nejvyššího soudu
 • Povaha lékařských posudků, možnosti jejich přezkoumání
 • Odstupné při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů
 • Upozornění na časté nedostatky, které mohou vést k neplatnosti výpovědi

 JUDr. Jiří Doležílek

nynější řídící předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, bývalý předseda Krajského soudu v Ostravě, z něhož po skončení funkčního období přestoupil na Nejvyšší soud

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení účastníků semináře s novinkami v oblasti výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců za účelem eliminace kontrolních nálezů ze strany místně příslušných archivů.

Obsah semináře

 • Spisová služba veřejnoprávních původců – úvod
 • do problematiky (co je spisová služba a kdo má povinnost ji vykonávat)
 • „Technická“ novela archivního zákona
 • Novela vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinná od 1. 7. 2023
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
 • Atestace eSSL (aktuální situace a na co se připravit)
 • Shrnutí a metodická doporučení veřejnoprávním původcům

 Mgr. Denisa Klempířová

Ministerstvo vnitra - je metodičkou před archivní péče, kde se zaměřuje na výkon spisové služby u původců dokumentů, spolupracuje na tvorbě normativních právních aktů a dále se specializuje na Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a problematiku týkající se atestací eSSL. Lektorka má mnohaleté zkušenosti v oblasti odborné správy dokumentů.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých.
 • Prohloubení empatie.
 • Porozumění pro rozdílné chování spolupracovníků, občanů a politiků.
 • Posílení emoční inteligence.
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu.

Kurz je určen především vedoucím oddělení, vedoucím odborů, tajemníkům obecních úřadů, eventuálně vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a organizačních složek obcí. 


 • Laická typologie osobnosti.
 • Rozdělení a popis jednotlivých typů osobností.
 • Jak rozpoznat typ osobnosti člověka během několika okamžiků.
 • Silné a slabé stránky jednotlivých typů.
 • Jak komunikovat s jednotlivými typy osobností, přesvědčovat je, poskytovat jim zpětnou vazbu.
 • Vliv typologie na rozhodování.

 PhDr. Miloslav Hrubý

Lektor, kouč, mediátor a poradce.

Vystudoval Universitu Komenského v Bratislavě, filosofickou fakultu, obor psychologie, postgraduální studium na EBS Praha ve SRN - obor podnikové řízení a marketing.

Od roku 1992 do současnosti se plně věnuje poradenské a konzultační činnosti manažerům na vrcholové, střední a základní úrovni řízení v oblasti vedení a komunikace, zpracovávání ekonomických projektů, komplexních podnikatelských projektů a provádění finančních analýz společností. Realizuje personální a procesní audity včetně organizování AC a DC s možností psychologické diagnostiky osobnosti. Pro své klienty organizuje talentmanagement a rozvojové programy pro zaměstnance.

Dále se věnuje vzdělávání v oblasti řízení a vedení lidí v marketingovém přístupu, akviziční činnosti a komunikaci. Do jeho portfolia patří také vzdělávání středního managementu obchodních firem, bankovních domů i státních institucí (např. Ministerstvo spravedlnosti, Generální finanční ředitelství).

Od roku 2013 byl jmenován zkušebním komisařem pro udělování licencí k mediační činnosti.

Má 25 let zkušeností jako psycholog, poradce, lektor a kouč na českém trhu a trhu SRN.

Publikační činnost: skripta pro strategické a operační myšlení v procesu vedení spolupracovníků, changemanagement, timemanagement, řízení v procesu změn, efektivní vedení obchodního jednání, vedení a vitalizace týmů, marketing ve službách, zvládání zátěžových situací a stresmanagement, barevná typologie.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou domácího násilí, a to nejen z pohledu jeho identifikačních znaků, forem či základní charakteristiky ohrožené a násilné osoby, ale především s možnostmi jejího právního řešení v duchu zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů. Detekce domácího násilí, vykázání násilné osoby ze společného obydlí, činnost intervenčního centra, interdisciplinární přístup, předběžná opatření, možný souběh s trestním řízením apod. jsou dílčí témata, jimž bude v rámci semináře věnována náležitá pozornost, stejně jako poznatkům z praxe, dotazům a případné výměně zkušeností. 

Na semináři se např. dozvíte, zda již existují rozsudky, které postihují týrání pasivních svědků – dětí? Nebo Vám bude podrobněji vysvětlena problematika intervenčních center s pohledu charakteru jimi nabízené služby (včetně krizových lůžek).

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • identifikační znaky domácího násilí a jeho formy
 • stručná charakteristika násilné a ohrožené osoby
 • tři pilíře ochrany před domácím násilím, tj. policejní vykázání (jeho podstata a realizace), intervenční centrum (jeho postavení a odborná činnost), předběžná opatření (jejich druhy, podmínky pro jejich vydání a následný výkon)
 • interdisciplinární přístup při řešení domácího násilí
 • možnost souběžného vedení trestního řízení vůči násilné osobě
 • domácí násilí v přestupkové agendě  

 JUDr. Tomáš Durdík

soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, viceprezident Bílého kruhu bezpečí, z.s. (organizace pro pomoc obětem trestných činů), lektor Justiční akademie, České advokátní komory, Probační a mediační služby, člen Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, spoluautor Komentářů k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu a zákonu o obětech trestných činů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou domácího násilí, a to nejen z pohledu jeho identifikačních znaků, forem či základní charakteristiky ohrožené a násilné osoby, ale především s možnostmi jejího právního řešení v duchu zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů. Detekce domácího násilí, vykázání násilné osoby ze společného obydlí, činnost intervenčního centra, interdisciplinární přístup, předběžná opatření, možný souběh s trestním řízením apod. jsou dílčí témata, jimž bude v rámci semináře věnována náležitá pozornost, stejně jako poznatkům z praxe, dotazům a případné výměně zkušeností. 

Na semináři se např. dozvíte, zda již existují rozsudky, které postihují týrání pasivních svědků – dětí? Nebo Vám bude podrobněji vysvětlena problematika intervenčních center s pohledu charakteru jimi nabízené služby (včetně krizových lůžek).

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • identifikační znaky domácího násilí a jeho formy
 • stručná charakteristika násilné a ohrožené osoby
 • tři pilíře ochrany před domácím násilím, tj. policejní vykázání (jeho podstata a realizace), intervenční centrum (jeho postavení a odborná činnost), předběžná opatření (jejich druhy, podmínky pro jejich vydání a následný výkon)
 • interdisciplinární přístup při řešení domácího násilí
 • možnost souběžného vedení trestního řízení vůči násilné osobě
 • domácí násilí v přestupkové agendě  

 JUDr. Tomáš Durdík

soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, viceprezident Bílého kruhu bezpečí, z.s. (organizace pro pomoc obětem trestných činů), lektor Justiční akademie, České advokátní komory, Probační a mediační služby, člen Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, spoluautor Komentářů k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu a zákonu o obětech trestných činů.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativou z oblasti regionálního školství (tedy zejména mateřských, základních a středních škol a školských zařízení). Detailnější pohled je věnován novějším změnám legislativy z posledních let a jejich dopadům na praxi.

Obsah semináře

Tematické okruhy:

 • novela zákona o pedagogických pracovnících
 • nová právní úprava přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů škol
 • aktuálně: „Lex Ukrajina“ a problematika začleňování cizinců do českého školství
 • novinky v konkurzním řízení a u jmenování ředitele školy
 • novinky ve společném vzdělávání
 • asistent pedagoga jako podpůrné opatření
 • novinky ve financování regionálního školství
 • správní řízení – přehled nejčastějších chyb a rozhodování krajských úřadů v odvolacím řízení
 • neshody rodičů – s kým má škola nebo školské zařízení komunikovat
 • odpovědnost za škodu způsobenou dítěti/žákovi ve škole
 • a další nejnovější aktuality v oblasti školské legislativy

 Mgr. Bc. Vítězslav Němčák Ph.D.

Ředitel odboru legislativy MŠMT a člen Komise Legislativní rady vlády pro správní právo.  Legislativou se profesně zabývá od roku 2011. O školské legislativě nejen přednáší, ale také o ní informuje v publikacích určených pro školství.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativou z oblasti regionálního školství (tedy zejména mateřských, základních a středních škol a školských zařízení). Detailnější pohled je věnován novějším změnám legislativy z posledních let a jejich dopadům na praxi.

Obsah semináře

Tematické okruhy:

 • novela zákona o pedagogických pracovnících
 • nová právní úprava přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů škol
 • aktuálně: „Lex Ukrajina“ a problematika začleňování cizinců do českého školství
 • novinky v konkurzním řízení a u jmenování ředitele školy
 • novinky ve společném vzdělávání
 • asistent pedagoga jako podpůrné opatření
 • novinky ve financování regionálního školství
 • správní řízení – přehled nejčastějších chyb a rozhodování krajských úřadů v odvolacím řízení
 • neshody rodičů – s kým má škola nebo školské zařízení komunikovat
 • odpovědnost za škodu způsobenou dítěti/žákovi ve škole
 • a další nejnovější aktuality v oblasti školské legislativy

 Mgr. Bc. Vítězslav Němčák Ph.D.

Ředitel odboru legislativy MŠMT a člen Komise Legislativní rady vlády pro správní právo.  Legislativou se profesně zabývá od roku 2011. O školské legislativě nejen přednáší, ale také o ní informuje v publikacích určených pro školství.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

 

 

výpočet průměrného výdělku

 •  odpracovaná doba
 •  rozhodné období
 •  započítávání odměn za delší období
 •  odměny při životních a pracovních výročích,
 •  vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku
 •  náhrada mzdy a průměrný výdělek
 •    formy průměrného výdělku
 •  průměrný měsíční výdělek
 •  průměrný čistý měsíční výdělek
 •  průměrný výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr

pravděpodobný výdělek

náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě

 •  redukovaný průměrný výdělek pro náhrady

přehled používání průměrného výdělku

 •  základní informace, kdo je odměňován mzdou a platem – zásadní rozdíly soukromá a státní sféra • výčet právních předpisů upravující mzdu a plat

využití dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve mzdové i platové sféře

 •  povinnosti zaměstnavatelů při výplatě mzdy, platu nebo odměny – pojmy výplata a splatnost • zvláštnosti při provádění výplaty • předání dokladu o výplatě a její možné způsoby – viz. § 141–143 Zákoníku práce
 •  určování výše mzdy, platu nebo odměny – směrnice o odměňování, zaměstnanců, mzdové formy • obsah mzdového a platového výměru • podrobné ukázky vnitřních předpisů o určování mzdy nebo platu
 •  samotný výkon práce zaměstnance v přímé úměře na evidenci odpracované doby viz. § 96 Zákoníku práce (a to i u dohod o provedení práce a pracovní činnosti, jako zásadní podklad pro výpočet mzdy, platu nebo výzva k podání předběžné cenové nabídky 2 odměny)
 •  určení základní mzdy, nebo platu ve vazbě na základní odpracovanou dobu (zaměstnanec pro překážky v práci nesplnil daný nominální fond, nebo naopak pracoval nad svojí určenou nebo dohodnutou pracovní dobu) • praktický rozbor – názorná ukázka výpočtů
 •  zákonné příplatky ke mzdě nebo platu, ale i odměně z dohody o provedení práce, pracovní činnosti – názorné ukázky výpočtů veškerých příplatků ke mzdě nebo platu • výpočet příplatků za zlomky hodin • dohoda o pohotovosti a případové příklady – samotná pohotovost, pohotovost a výkon práce z pohotovosti, výkon práce z pohotovosti přechází do začátku pracovní doby
 •  překážky v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy – podrobný výklad a ukázky výpočtů • překážky v práci na straně zaměstnavatele
 •  základní informace o výpočtech dovolené – základní nároky na dovolenou, výměra, poměrné určení nároku na dovolenou, dovolená a mateřská dovolená, dovolená u změně úvazků v rámci kalendářního roku dovolená u zaměstnanců na DPP a DPČ
 •  srážky ze mzdy nebo platu – stručná informace o konstrukci výpočtu srážek, nezabavitelná částka na povinného, a vyživované osoby a jejich dokladování • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, pořadí prováděných srážek, přednostní pohledávky • ukázky nejdůležitějších výpočtů srážek
 • zvláštní výpočet náhrady za újmu na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání – ukázky výpočtu těchto náhrad a ucelený výklad, k této problematice

Součástí plnění bude i poskytnutí výukového materiálu pro účastníky (prezentace) a vyhotovení osvědčení pro účastníky kurzu.

Zákonné srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2024, dopad konsolidačního balíčku na zaměstnance a zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefity a jejich zaznamenání do mzdového listu zaměstnance


 Ing. Olga Krchovová

Zkušená daňová poradkyně dlouhodobě věnující se účetním a daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, lektorské činnosti. Je certifikovanou bilanční účetní Svazu účetních (KCÚ). Je autorkou několika vydaných publikací přes odborné články, průvodce až k učebnicím.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

 

 

výpočet průměrného výdělku

 •  odpracovaná doba
 •  rozhodné období
 •  započítávání odměn za delší období
 •  odměny při životních a pracovních výročích,
 •  vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku
 •  náhrada mzdy a průměrný výdělek
 •    formy průměrného výdělku
 •  průměrný měsíční výdělek
 •  průměrný čistý měsíční výdělek
 •  průměrný výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr

pravděpodobný výdělek

náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě

 •  redukovaný průměrný výdělek pro náhrady

přehled používání průměrného výdělku

 •  základní informace, kdo je odměňován mzdou a platem – zásadní rozdíly soukromá a státní sféra • výčet právních předpisů upravující mzdu a plat

využití dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve mzdové i platové sféře

 •  povinnosti zaměstnavatelů při výplatě mzdy, platu nebo odměny – pojmy výplata a splatnost • zvláštnosti při provádění výplaty • předání dokladu o výplatě a její možné způsoby – viz. § 141–143 Zákoníku práce
 •  určování výše mzdy, platu nebo odměny – směrnice o odměňování, zaměstnanců, mzdové formy • obsah mzdového a platového výměru • podrobné ukázky vnitřních předpisů o určování mzdy nebo platu
 •  samotný výkon práce zaměstnance v přímé úměře na evidenci odpracované doby viz. § 96 Zákoníku práce (a to i u dohod o provedení práce a pracovní činnosti, jako zásadní podklad pro výpočet mzdy, platu nebo výzva k podání předběžné cenové nabídky 2 odměny)
 •  určení základní mzdy, nebo platu ve vazbě na základní odpracovanou dobu (zaměstnanec pro překážky v práci nesplnil daný nominální fond, nebo naopak pracoval nad svojí určenou nebo dohodnutou pracovní dobu) • praktický rozbor – názorná ukázka výpočtů
 •  zákonné příplatky ke mzdě nebo platu, ale i odměně z dohody o provedení práce, pracovní činnosti – názorné ukázky výpočtů veškerých příplatků ke mzdě nebo platu • výpočet příplatků za zlomky hodin • dohoda o pohotovosti a případové příklady – samotná pohotovost, pohotovost a výkon práce z pohotovosti, výkon práce z pohotovosti přechází do začátku pracovní doby
 •  překážky v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy – podrobný výklad a ukázky výpočtů • překážky v práci na straně zaměstnavatele
 •  základní informace o výpočtech dovolené – základní nároky na dovolenou, výměra, poměrné určení nároku na dovolenou, dovolená a mateřská dovolená, dovolená u změně úvazků v rámci kalendářního roku dovolená u zaměstnanců na DPP a DPČ
 •  srážky ze mzdy nebo platu – stručná informace o konstrukci výpočtu srážek, nezabavitelná částka na povinného, a vyživované osoby a jejich dokladování • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, pořadí prováděných srážek, přednostní pohledávky • ukázky nejdůležitějších výpočtů srážek
 • zvláštní výpočet náhrady za újmu na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání – ukázky výpočtu těchto náhrad a ucelený výklad, k této problematice

Součástí plnění bude i poskytnutí výukového materiálu pro účastníky (prezentace) a vyhotovení osvědčení pro účastníky kurzu.

Zákonné srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2024, dopad konsolidačního balíčku na zaměstnance a zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefity a jejich zaznamenání do mzdového listu zaměstnance


 Ing. Olga Krchovová

Zkušená daňová poradkyně dlouhodobě věnující se účetním a daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, lektorské činnosti. Je certifikovanou bilanční účetní Svazu účetních (KCÚ). Je autorkou několika vydaných publikací přes odborné články, průvodce až k učebnicím.

Více informací a objednávka

On-line školení

 14:30 - 16:30 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky webináře s problematikou zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem
 • Upozornit je na nejčastější pochybení při tvorbě obecně závazných vyhlášek o místním poplatku za komunální odpad
 • Zrekapitulovat možnosti obce při zpoplatňování "chatařů"
 • Nastínit možné dopady zavedeného poplatku za komunální odpad na jeho správu

Webinář je určen všem, kteří se v různých funkcích a rolích podílejí na zavádění nebo správě místních poplatků.

 • Možnosti zákonného zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem
 • Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
 • Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 • Problematické oblasti jednotlivých poplatků za komunální odpad

 Mgr. Jakub Joklík

Působí na Ministerstvu vnitra na pozici vedoucího oddělení dozoru nad normotvorbou obcí v rámci odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Do jeho činnosti spadá výkon dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek obcí a taktéž provoz a rozvoj informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Má bohaté zkušenosti jak s posuzováním zákonnosti obecně závazných vyhlášek obcí, tak s metodickým usměrňováním obcí v oblasti obecní normotvorby v rámci celé České republiky.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře vedeného vysokoškolským pedagogem a zkušeným advokátem se specializací na pracovní právo je seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, kterých se v praxi dopouští zaměstnavatelé, a to i s důrazem na nové „hrozby“ vyplývající z neustále měněných pracovněprávních předpisů. Účinná sebeobrana zaměstnavatele, která je založena na poznání rizik, může předejít sankcím či sporům nebo vést ke zmírnění jejich následků. 

Obsah semináře

 • Jak naložit s rozšířenou informační povinností zaměstnavatele?
 • Co učinit (a co nikoliv) obsahem pracovní smlouvy?
 • Co ponechat úpravě vnitřním předpisem zaměstnavatele?
 • Jak (s kým a za jakých podmínek) sjednat:

        -        zkušební dobu,

       -        dobu určitou,

       -        konkurenční doložku.

 • Na co si dát pozor při sjednání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr „po novu“?
 • Úprava práce na dálku a souvisejících náhrad nákladů - výhody a úskalí jednotlivých možností pohledem aplikační praxe.
 • Novinky a problémy v oblasti:

       -        překážek v práci,

       -        pracovní doby a přestávek v práci,

       -        doručování písemností v pracovněprávních vztazích,

       -        odměňování,  

       -        agenturního zaměstnávání.

 • Čeho se vyvarovat při skončení pracovního poměru z pohledu praxe a judikatury?
 • Jmenování/odvolání.
 • Neplatnost skončení pracovního poměru (zejména z pohledu možných postupů a následků).
 • Diskutované změny v oblasti kolektivního pracovního práva.
 • Nové přestupky a další změny zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti.
 • Novinky z judikatury.
 • Otázky a odpovědi.


 prof. JUDr. Jan Pichrt Ph.D.

VŠ pedagog, advokát, rozhodce, autor desítek publikací v oboru pracovního práva

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře vedeného vysokoškolským pedagogem a zkušeným advokátem se specializací na pracovní právo je seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, kterých se v praxi dopouští zaměstnavatelé, a to i s důrazem na nové „hrozby“ vyplývající z neustále měněných pracovněprávních předpisů. Účinná sebeobrana zaměstnavatele, která je založena na poznání rizik, může předejít sankcím či sporům nebo vést ke zmírnění jejich následků. 

Obsah semináře

 • Jak naložit s rozšířenou informační povinností zaměstnavatele?
 • Co učinit (a co nikoliv) obsahem pracovní smlouvy?
 • Co ponechat úpravě vnitřním předpisem zaměstnavatele?
 • Jak (s kým a za jakých podmínek) sjednat:

        -        zkušební dobu,

       -        dobu určitou,

       -        konkurenční doložku.

 • Na co si dát pozor při sjednání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr „po novu“?
 • Úprava práce na dálku a souvisejících náhrad nákladů - výhody a úskalí jednotlivých možností pohledem aplikační praxe.
 • Novinky a problémy v oblasti:

       -        překážek v práci,

       -        pracovní doby a přestávek v práci,

       -        doručování písemností v pracovněprávních vztazích,

       -        odměňování,  

       -        agenturního zaměstnávání.

 • Čeho se vyvarovat při skončení pracovního poměru z pohledu praxe a judikatury?
 • Jmenování/odvolání.
 • Neplatnost skončení pracovního poměru (zejména z pohledu možných postupů a následků).
 • Diskutované změny v oblasti kolektivního pracovního práva.
 • Nové přestupky a další změny zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti.
 • Novinky z judikatury.
 • Otázky a odpovědi.


 prof. JUDr. Jan Pichrt Ph.D.

VŠ pedagog, advokát, rozhodce, autor desítek publikací v oboru pracovního práva

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 11:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Prezentovat cílové skupině odpovědi na nejčastější otázky, které v těchto týdnech pokládají účastníci kurzů zaměřených na seznámení s novým stavebním zákonem. 
 • Upozornit účastníky webináře na problematická ustanovení nového stavebního práva. Naznačit možnosti, jak se s nimi vyrovnat.
 • Zodpovědět otázky účastníků týkající se nového stavebního práva (zaslané buď před webinářem písemně nebo položené přímo v rámci webináře).

Otázky prosím posílejte manažerovi KVB vzdělávání Mgr. Petru Kušovi na e-mail petr.kus@poradnaproobce.cz nejpozději 3 pracovní dny před webinářem. Odpovědi na takto zaslané otázky budou zařazeny do obsahu výuky.

 

 • Typické otázky pokládané účastníky kurzů (a odpovědi na ně).
 • Problematická (nejasná) ustanovení nového stavebního práva.
 • Odpovědi na otázky účastníků.

 


 JUDr. Jan Brož Ph.D. | Ing. Renáta Pintová Králová

Vykonává advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva, v rámci které efektivně využívá svých důkladných teoretických znalostí získaných absolvovaným studiem v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ a díky své aktivní účasti na odborných konferencích po celé Evropě. Současně od absolvování studia práva působí v akademické sféře mj. i jako externí vyučující katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci své specializace se intenzivně věnuje především veřejnému stavebnímu právu, územnímu plánování, právu životního prostředí, komunálnímu právu, dotacím a další veřejné podpoře, hernímu právu a správnímu trestání (a je též spoluautorem hojně citovaného komentáře k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Ve všech těchto oblastech též již několik let úspěšně zastupuje klienty jak před správními orgány, tak před správními soudy a Ústavním soudem.

Jan Brož je místopředsedou a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky, rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a rozkladové komise ministra zdravotnictví. Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

V rámci své legislativní praxe poskytuje klientům (a to jak z řad soukromého, tak veřejného sektoru) též odborné služby při tvorbě i připomínkování návrhů zákonů. Mezi nejvýznamnější zde patří rekodifikace (veřejného) stavebního práva, na které významně participuje kontinuálně již od roku 2018, a to včetně navazujících novelizací.


|

Absolventka oboru "Podnikání a řízení ve stavebnictví" na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Pracovala na stavebním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy. Spolupracovala na tvorbě nového stavebního zákona. Od roku 2007 poskytuje odborné konzultace v oblasti stavebního práva, mj. při přípravě prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Je členkou České společnosti pro stavební právo, členkou rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a zkušební komisařkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Jako lektorka zajišťuje kurzy zaměřené na aplikaci stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů. V této oblasti také publikuje (např. v bulletinu Stavební právo).  


Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit uživatele Czech POINT s jeho filosofií, legislativou, povinnostmi a zejména naučit se v prostředí Czech POINT pracovat.

Obsah semináře

 • Základní informace o Czech POINTu (co je Czech POINT kontaktní místo veřejné správy, role v systému Czech POINT – statistik, lokální administrátor, uživatel)
 • Základní legislativa upravující činnost kontaktních míst veřejné správy – Czech POINT, povinnosti obsluhy Czech POINT plynoucí ze zákonů (požadavky na obsluhu, vedení evidence a související administrativa, veřejné a neveřejné rejstříky, zákonné povinnosti)
 • Správní poplatky na Czech PONTu (odvody na MV, na KN, osvobození od poplatků)
 • Seznámení se s prostředím Czech POINT a inteligentními formuláři (praktická ukázka výpisů)
 • Autorizovaná konverze dokumentů (konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby, konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby, nejčastější chyby při provádění konverze)   

Doporučená literatura

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy;
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy;
 • a další zákony k souvisejícím agendám (např. zákon o Rejstříku trestům živnostenský zákon, apod.)

www.czechpoint.cz/public  


 Ing. Helena Duffková

Digitální a informační agentura, odbor eGovernmentu, kde má na starost věcnou stránku Czech POINT a je gestorem služby  autorizované konverze dokumentů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit uživatele Czech POINT s jeho filosofií, legislativou, povinnostmi a zejména naučit se v prostředí Czech POINT pracovat.

Obsah semináře

 • Základní informace o Czech POINTu (co je Czech POINT kontaktní místo veřejné správy, role v systému Czech POINT – statistik, lokální administrátor, uživatel)
 • Základní legislativa upravující činnost kontaktních míst veřejné správy – Czech POINT, povinnosti obsluhy Czech POINT plynoucí ze zákonů (požadavky na obsluhu, vedení evidence a související administrativa, veřejné a neveřejné rejstříky, zákonné povinnosti)
 • Správní poplatky na Czech PONTu (odvody na MV, na KN, osvobození od poplatků)
 • Seznámení se s prostředím Czech POINT a inteligentními formuláři (praktická ukázka výpisů)
 • Autorizovaná konverze dokumentů (konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby, konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby, nejčastější chyby při provádění konverze)   

Doporučená literatura

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy;
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy;
 • a další zákony k souvisejícím agendám (např. zákon o Rejstříku trestům živnostenský zákon, apod.)

www.czechpoint.cz/public  


 Ing. Helena Duffková

Digitální a informační agentura, odbor eGovernmentu, kde má na starost věcnou stránku Czech POINT a je gestorem služby  autorizované konverze dokumentů.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpravou povolování staveb podle nového stavebního zákon, zákona č. 283/2021 Sb.

Obsah semináře

I. Nová soustava státních stavebních úřadů

   (Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad,

    Krajské stavební úřady a jejich územní pracoviště)

II. Integrace dotčených orgánů

    (ochrana veřejných zájmů stavebním úřadem, budoucí fungování

     dotčených orgánů a jejich vyjádření)

III. Digitalizace řízení

     (vybudování a fungování informačního systému stavební správy)

IV. Rozdělení staveb na drobné/jednoduché/vyhrazené/ostatní

     a režim jejich povolování

     (příslušnost k jejich povolení, úlevy u některých druhů staveb)

V. Průběh povolování stavebního/nestavebního záměru

     (úkony před zahájením řízení, žádost a průběh řízení, rámcové

     povolení, zrychlené řízení, povolování záměru EIA, změny

     v odvolacím řízení a soudním přezkumu)

VI. Informace o změnách dalších institutů stavebního řádu

     (kolaudování, odstraňování staveb a dodatečné povolení)


 Mgr. Jana Machačková|JUDr. Vladimíra Sedláčková

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Od roku 1996 pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj – odbor územního plánování, odbor stavebního řádu

Spoluautorka stavebního zákona a jeho novel

Spoluautorka prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

Lektorská činnost ve vzdělávacích institucích a agenturách

Publikace v odborných časopisech

Spoluautorka řady odborných publikací:

 • „Územní rozhodování a ohlašování“ (nakladatelství Linde 2007)
 • „Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, poznámky, vysvětlivky“ (nakladatelství ABF 2007)
 • „Stavební zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2008)

Vedoucí autorského kolektivu publikace:

 • „Stavení zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2013)
 • „Stavení zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2018)

Lektorka na kurzech zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Zkušební komisařka na zkouškách zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

Je členkou České společnosti pro stavební právo.

|

Bývalá dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Jako členka autorského kolektivu spolupracovala na několika komentářích stavebního zákona a dlouhodobě publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Rovněž je členkou České společnosti pro stavební právo a v současné době se věnuje samostatné přednáškové činnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 3 590,-

 Pro členy SMO: 3 090,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpravou povolování staveb podle nového stavebního zákon, zákona č. 283/2021 Sb.

Obsah semináře

 1. Nová soustava státních stavebních úřadů

   (Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad,

    Krajské stavební úřady a jejich územní pracoviště)

 1. Integrace dotčených orgánů

    (ochrana veřejných zájmů stavebním úřadem, budoucí fungování

     dotčených orgánů a jejich vyjádření)

III. Digitalizace řízení

     (vybudování a fungování informačního systému stavební správy)

 1. Rozdělení staveb na drobné/jednoduché/vyhrazené/ostatní

     a režim jejich povolování

     (příslušnost k jejich povolení, úlevy u některých druhů staveb)

 1. Průběh povolování stavebního/nestavebního záměru

     (úkony před zahájením řízení, žádost a průběh řízení, rámcové

     povolení, zrychlené řízení, povolování záměru EIA, změny

     v odvolacím řízení a soudním přezkumu)

 1. Informace o změnách dalších institutů stavebního řádu

     (kolaudování, odstraňování staveb a dodatečné povolení)


 Mgr. Jana Machačková|JUDr. Vladimíra Sedláčková

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Od roku 1996 pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj – odbor územního plánování, odbor stavebního řádu

Spoluautorka stavebního zákona a jeho novel

Spoluautorka prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

Lektorská činnost ve vzdělávacích institucích a agenturách

Publikace v odborných časopisech

Spoluautorka řady odborných publikací:

 • „Územní rozhodování a ohlašování“ (nakladatelství Linde 2007)
 • „Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, poznámky, vysvětlivky“ (nakladatelství ABF 2007)
 • „Stavební zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2008)

Vedoucí autorského kolektivu publikace:

 • „Stavení zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2013)
 • „Stavení zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2018)

Lektorka na kurzech zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Zkušební komisařka na zkouškách zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

Je členkou České společnosti pro stavební právo.

|

Bývalá dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Jako členka autorského kolektivu spolupracovala na několika komentářích stavebního zákona a dlouhodobě publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Rovněž je členkou České společnosti pro stavební právo a v současné době se věnuje samostatné přednáškové činnosti.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Popis:

V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami a pravidly správy dokumentů v elektronickém systému spisové služby tak, aby úspěšně připravili a uskutečnili elektronické skartační řízení u státního archivu, s důrazem na praktické zkušenosti v kontextu novelizace archivního zákona č.499/2004 Sb., který byl novelizován zákonem č.261/2021 Sb., jenž mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci a v souvislosti s prováděcími předpisy.

Obsah:

 • práce s vyřízenými (nejen) digitálními dokumenty
 • kontrola dokumentu před předáním do spisovny
 • datové formáty a jejich převody
 • spisový a skartační plán, skartační znaky a lhůty
 • elektronické skartační řízení
 • možnosti provedení mimo skartačního řízení
 • digitální archivy
 • diskuze

 Mgr. Linda Řezníčková

metodik digitálních dokumentů, spisové služby a elektronických skartací

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Popis:

V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami a pravidly správy dokumentů v elektronickém systému spisové služby tak, aby úspěšně připravili a uskutečnili elektronické skartační řízení u státního archivu, s důrazem na praktické zkušenosti v kontextu novelizace archivního zákona č.499/2004 Sb., který byl novelizován zákonem č.261/2021 Sb., jenž mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci a v souvislosti s prováděcími předpisy.

Obsah:

 • práce s vyřízenými (nejen) digitálními dokumenty
 • kontrola dokumentu před předáním do spisovny
 • datové formáty a jejich převody
 • spisový a skartační plán, skartační znaky a lhůty
 • elektronické skartační řízení
 • možnosti provedení mimo skartačního řízení
 • digitální archivy
 • diskuze

 Mgr. Linda Řezníčková

metodik digitálních dokumentů, spisové služby a elektronických skartací

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 14:00 (2490 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Přehledně seznámit cílovou skupinu s vybranými ustanoveními zvláštní částí daňového řádu (a to s ohledem na vzdělávací potřeby úředníků, kteří vykonávají správu místních poplatků, se zaměřením na řešení nedoplatků).
 • Praktickými radami a doporučeními pomoci předejít možným následkům nesprávného úředního postupu. 

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří se podílejí na správě místních poplatků. Kurz lze využít také pro přípravu na zkoušku ZOZ pro oblast správy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

 • Evidence daní.
 • Pořadí úhrady daně.
 • Odpis nedoplatku pro nedobytnost.
 • Námitka.
 • Lhůta pro placení daně.
 • Způsob placení daně.
 • Způsoby vymáhání.
 • Exekuční titul.
 • Nařízení daňové exekuce.
 • Odklad a zastavení daňové exekuce.
 • Exekuční náklady.
 • Vztah daňového řádu k insolvenčnímu řízení.
 • Příklady z praxe, odpovědi na dotazy.

Vzdělávací program je součástí volného cyklu „Místní poplatky v praxi obcí“. V jeho rámci se počítá zejména s programy „Obecná část daňového řádu“, „Zákon o místních poplatcích“ nebo "Tvorba obecně závazných vyhlášek".


 Ing. Mgr. Radka Malinová

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Fakulty ekonomicko – správní Univerzity Pardubice. 

Od roku 2013 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se specializuje na problematiku daní, poplatků a cel. Mezi její úkoly patří vyřizování individuálních stížností, vedení systémových šetření, příprava připomínek k právním předpisům, vedení odborných seminářů, vytváření informačních letáků atd. 

Jako akreditovaná lektorka průběžného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků vede odborné kurzy zaměřené na zákon o místních poplatcích a daňový řád pro obecní a krajské úřady.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumentů v právní praxi během jejich životního cyklu, a to s důrazem na vysvětlení pravidelně užívaného pojmosloví, systematiku relevantní právní úpravy a s odkazy na recentní judikaturu soudů.

Na semináři Vám bude např. zodpovězeno, zda se cloudové vyhlášky vztahují na školy?

Nebo na semináři bude probíráno, jak se dělá přerazítkování či browse wrap kontrakty u kontrahentů - dětí (nezletilých).

Obsah semináře

 • vznik, trvání a zánik elektronických dokumentů, elektronická právní jednání bez požadavku formy, místní působnost práva na internetu
 • právní závaznost a vynutitelnost obsahu elektronických dokumentů
 • odesílání, přenos, dodání a doručování elektronických dokumentů
 • elektronické dokumenty ve světle datových schránek a autorizované konverze dokumentů
 • kybernetická a informační bezpečnost na úseku nakládání s elektronickými dokumenty
 • uložení, retence a archivace elektronických dokumentů nejen v tzv. spolehlivých úložištích
 • elektronické transakce, elektronická právní jednání, elektronické smlouvy a tzv. smart contracts
 • elektronický podpis, elektronická pečeť, časové razítko
 • důvěryhodnost elektronického dokumentu a jeho využití v různých rolích, zejména jako nosiče podání, rozhodnutí, smluvního vztahu či jako důkazního prostředku
 • elektronické dokumenty a vybrané aspekty ochrany osobních údajů nejen podle GDPR
 • cloud a vybrané implikace pro elektronické dokumenty, odpovědnost poskytovatele kvalifikovaných služeb
 • role elektronických dokumentů v transformaci veřejné správy - zákon o právu na digitální služby, eDokladovka, ePreskripce a další eGovernment
 • Očekávaný vývoj v oblasti elektronických dokumentů s důrazem na proměnu některých oblastí obchodního a pracovního práva v souvislosti s pandemií COVID-19

 JUDr. Tomáš Ščerba Ph.D.

Působí v přední mezinárodní advokátní kanceláři a specializuje se na právo informačních a komunikačních technologií. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti compliance, procesního řízení, kybernetické bezpečnosti, elektronické kontraktace, průkaznosti elektronických dokumentů, spolehlivých úložišť, archivace, spotřebitelského smluvního práva a související ochrany osobních údajů (včetně GDPR). Tomáš Ščerba pravidelně přednáší na českých i zahraničních univerzitách (např. Harvard University) a publikuje v renomovaných odborných časopisech.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumentů v právní praxi během jejich životního cyklu, a to s důrazem na vysvětlení pravidelně užívaného pojmosloví, systematiku relevantní právní úpravy a s odkazy na recentní judikaturu soudů.

Na semináři Vám bude např. zodpovězeno, zda se cloudové vyhlášky vztahují na školy?

Nebo na semináři bude probíráno, jak se dělá přerazítkování či browse wrap kontrakty u kontrahentů - dětí (nezletilých).

Obsah semináře

 • vznik, trvání a zánik elektronických dokumentů, elektronická právní jednání bez požadavku formy, místní působnost práva na internetu
 • právní závaznost a vynutitelnost obsahu elektronických dokumentů
 • odesílání, přenos, dodání a doručování elektronických dokumentů
 • elektronické dokumenty ve světle datových schránek a autorizované konverze dokumentů
 • kybernetická a informační bezpečnost na úseku nakládání s elektronickými dokumenty
 • uložení, retence a archivace elektronických dokumentů nejen v tzv. spolehlivých úložištích
 • elektronické transakce, elektronická právní jednání, elektronické smlouvy a tzv. smart contracts
 • elektronický podpis, elektronická pečeť, časové razítko
 • důvěryhodnost elektronického dokumentu a jeho využití v různých rolích, zejména jako nosiče podání, rozhodnutí, smluvního vztahu či jako důkazního prostředku
 • elektronické dokumenty a vybrané aspekty ochrany osobních údajů nejen podle GDPR
 • cloud a vybrané implikace pro elektronické dokumenty, odpovědnost poskytovatele kvalifikovaných služeb
 • role elektronických dokumentů v transformaci veřejné správy - zákon o právu na digitální služby, eDokladovka, ePreskripce a další eGovernment
 • Očekávaný vývoj v oblasti elektronických dokumentů s důrazem na proměnu některých oblastí obchodního a pracovního práva v souvislosti s pandemií COVID-19

 JUDr. Tomáš Ščerba Ph.D.

Působí v přední mezinárodní advokátní kanceláři a specializuje se na právo informačních a komunikačních technologií. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti compliance, procesního řízení, kybernetické bezpečnosti, elektronické kontraktace, průkaznosti elektronických dokumentů, spolehlivých úložišť, archivace, spotřebitelského smluvního práva a související ochrany osobních údajů (včetně GDPR). Tomáš Ščerba pravidelně přednáší na českých i zahraničních univerzitách (např. Harvard University) a publikuje v renomovaných odborných časopisech.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Recenze spokojených účastníků seminářů:

Věra Bruderhansová, Město Roudnice nad Labem: „Děkuji za skvělý seminář, určitě budu doporučovat kolegům.“

Táňa Křížová, Kraj Vysočina: „Děkuji za zajímavé příklady z praxe.“

Gabriela Rákosová, Město Mělník: „Děkuji za velmi erudovaný, ale zároveň lidský přístup k tématu.“

Seminář je zaměřen na problematiku práva dítěte na styk s rodiči a jinými osobami. Seminář seznamuje účastníky s právní úpravou styku, kterou obsahuje občanský zákoník. Předmětem semináře je i judikatura, která se k této otázce vztahuje. Zmíněna bude i problematika neosobního styku a právo na informace. Stručně bude pojednáno i o výkonu rozhodnutí při nedodržování úpravy styku. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

Obsah semináře

 • Prameny práva úpravy styku dítěte s rodiči a jinými osobami
 • Míra rozsahu styku odpovídající nejlepšímu zájmu dítěte ve světle judikatury
 • Styk v neosobní formě prostředky komunikace na dálku a právo na informace
 • Zajištění výkonu rozhodnutí při nedodržování úpravy styku, procesní postup

 JUDr. Pavel Kotrady

soudce, Okresní soud Vsetín

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Recenze spokojených účastníků seminářů:

Věra Bruderhansová, Město Roudnice nad Labem: „Děkuji za skvělý seminář, určitě budu doporučovat kolegům.“

Táňa Křížová, Kraj Vysočina: „Děkuji za zajímavé příklady z praxe.“

Gabriela Rákosová, Město Mělník: „Děkuji za velmi erudovaný, ale zároveň lidský přístup k tématu.“

Seminář je zaměřen na problematiku práva dítěte na styk s rodiči a jinými osobami. Seminář seznamuje účastníky s právní úpravou styku, kterou obsahuje občanský zákoník. Předmětem semináře je i judikatura, která se k této otázce vztahuje. Zmíněna bude i problematika neosobního styku a právo na informace. Stručně bude pojednáno i o výkonu rozhodnutí při nedodržování úpravy styku. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

Obsah semináře

 • Prameny práva úpravy styku dítěte s rodiči a jinými osobami
 • Míra rozsahu styku odpovídající nejlepšímu zájmu dítěte ve světle judikatury
 • Styk v neosobní formě prostředky komunikace na dálku a právo na informace
 • Zajištění výkonu rozhodnutí při nedodržování úpravy styku, procesní postup

 JUDr. Pavel Kotrady

soudce, Okresní soud Vsetín

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Přispět ke správnému pochopení těch ustanovení správního řádu, která se týkají správních rozhodnutí.
 • Pomoci řešit typické problémy, se kterými se oprávněné úřední osoby setkávají při každodenním výkonu vrchnostenské veřejné správy.
 • Přispět k osvojení postupů, jak správně a účinně řešit konkrétní případy v praxi.
 • Poskytnout platformu pro diskusi k problematice a výměnu zkušeností s vedením správního řízení moderovanou erudovaným lektorem. 

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří svou pracovní agendu vykonávají v režimu správního řádu, kteří se bezprostředně podílejí na výkonu pravomoci správního orgánu a jsou podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo na základě pověření vedoucím správního orgánu oprávněni k provádění úkonů správního orgánu. 

 • Správní rozhodnutí (kategorizace rozhodnutí, obsahové a formální náležitosti rozhodnutí, odůvodnění rozhodnutí, základní jazyková a slohová pravidla tvorby textu odůvodnění, lhůty pro vydání rozhodnutí, oznamování rozhodnutí, vlastnosti rozhodnutí – platnost, právní moc, účinnost, vykonatelnost, zvláštní druhy rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí, nové rozhodnutí).
 • Správní rozhodnutí v podmínkách obcí a krajů (typické chyby a vady rozhodnutí, jejich prevence a možnosti jejich řešení, obsahově relevantní judikatura a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, řešení případových studií, odpovědi na dotazy účastníků, diskuse, výměna zkušeností). 

Vzdělávací program je součástí volného cyklu akreditovaných kurzů „Správní řád od A do Z“. V jeho rámci se počítá zejména s těmito kurzy: „Agenda oprávněných úředních osob“, „Doručování“, „Judikatura v praxi územních samosprávných celků“, „Lhůty“, „Opravné prostředky“ nebo „Vady řízení“.


 JUDr. PhDr. Jan Malast Ph.D.

Vystudoval na Západočeské univerzitě v Plzni nejdříve Právnickou fakultu a posléze politologii na Filozofické fakultě. Doktorské studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Správní právo a správní věda.

Působí jako odborný asistent a tajemník na katedře správního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Mimo akademickou sféru získával zkušenosti jak v legislativě (byl asistentem dvou poslanců), tak i ve vrcholné exekutivě (jako ředitel odboru a vrchní ředitel sekce na Ministerstvu spravedlnosti). V současnosti působí jako odborník v oblasti veřejné správy, a to samosprávy (lektor, konzultant a člen expertních orgánů územních samosprávných celků) i státní správy (člen rozkladové komise, lektor), činný je též v advokacii.

Má bohatou publikační činnost. Je (mimo jiné) samostatným autorem dvou odborných monografií („Teoretická východiska obecní samosprávy v České republice“ a „Přezkumné řízení“), jedním ze dvou hlavních autorů učebnice „Průvodce světem práva“ nebo spoluautorem velkého komentáře ke správnímu řádu (Kopecký, Staša a kol., 2022). 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Krizové řízení jako takové bezprostředně souvisí s bezpečností a jeho hlavním cílem je příprava na řešení krizových situací a jejich řešení, ať už se jedná o přírodní pohromy nebo další mimořádné události, spojené s ochranou základních hodnot, tj. životů, zdraví, majetku a životního prostředí.

Cílem semináře je seznámit zájemce s problematikou základů a hlavního obsahu krizového řízení. V rámci semináře budou podrobně vysvětleny povinnosti všech subjektů vyplývající z krizové legislativy, tj. zejména zpracování krizových plánů a plánů krizové připravenosti, působnost orgánů krizového řízení v této problematice, povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na řešení krizových situací a při jejich řešení, rozdíl mezi mimořádnou událostí a krizovou situací, vyhlašování krizových stavů, možná krizová opatření aj. 

Obsah semináře:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • krizové řízení a základní pojmy v této oblasti, tj. mimořádná událost, krizová situace, krizové stavy, krizová opatření;
 • přehled nejdůležitějších právních norem v oblasti krizového řízení, týkající se přípravy na řešení krizových situací a jejich řešení, tj. příslušné zákony, nařízení vlády i vyhlášky;
 • orgány krizového řízení na všech úrovních veřejné správy a jejich působnost;
 • zpracování krizových plánů a plánů krizové připravenosti;
 • obsah rozhodnutí hejtmana kraje o vyhlášení stavu nebezpečí;
 • obsah žádosti starosty obce o vyhlášení stavu nebezpečí;
 • systém bezpečnostních rad a krizových štábů v rámci bezpečnostního systému ČR;
 • zvláštní skutečnosti a jejich využití v systému krizového řízení;
 • povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na řešení krizových situací a při jejich řešení;
 • hospodářská opatření pro krizové stavy a jejich využití v systému krizového řízení;
 • diskuze, sdílení zkušeností.

Cílovou skupinou semináře jsou vedoucí pracovníci a úředníci krizového řízení ve veřejné správě a osoby odpovědné za řešení krizových situací, tj. vedle pracovníků krizového řízení ústředních správních úřadů také starostové obcí a řídící pracovníci krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.


 JUDr. Jan Soviš

Do konce března roku 2022 byl zaměstnán na Úřadu vlády ČR na Sekretariátu Bezpečnostní rady státu, od 1. května 2022 pracuje na Bezpečnostním odboru Ministerstva zahraničních věcí. Dříve také několik let působil u Správy státních hmotných rezerv. V době svého působení na Ministerstvu vnitra byl odpovědný za zpracování původní verze krizového zákona č. 240/2000 Sb. a jeho prováděcího nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Krizové řízení jako takové bezprostředně souvisí s bezpečností a jeho hlavním cílem je příprava na řešení krizových situací a jejich řešení, ať už se jedná o přírodní pohromy nebo další mimořádné události, spojené s ochranou základních hodnot, tj. životů, zdraví, majetku a životního prostředí.

Cílem semináře je seznámit zájemce s problematikou základů a hlavního obsahu krizového řízení. V rámci semináře budou podrobně vysvětleny povinnosti všech subjektů vyplývající z krizové legislativy, tj. zejména zpracování krizových plánů a plánů krizové připravenosti, působnost orgánů krizového řízení v této problematice, povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na řešení krizových situací a při jejich řešení, rozdíl mezi mimořádnou událostí a krizovou situací, vyhlašování krizových stavů, možná krizová opatření aj. 

Obsah semináře:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • krizové řízení a základní pojmy v této oblasti, tj. mimořádná událost, krizová situace, krizové stavy, krizová opatření;
 • přehled nejdůležitějších právních norem v oblasti krizového řízení, týkající se přípravy na řešení krizových situací a jejich řešení, tj. příslušné zákony, nařízení vlády i vyhlášky;
 • orgány krizového řízení na všech úrovních veřejné správy a jejich působnost;
 • zpracování krizových plánů a plánů krizové připravenosti;
 • obsah rozhodnutí hejtmana kraje o vyhlášení stavu nebezpečí;
 • obsah žádosti starosty obce o vyhlášení stavu nebezpečí;
 • systém bezpečnostních rad a krizových štábů v rámci bezpečnostního systému ČR;
 • zvláštní skutečnosti a jejich využití v systému krizového řízení;
 • povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na řešení krizových situací a při jejich řešení;
 • hospodářská opatření pro krizové stavy a jejich využití v systému krizového řízení;
 • diskuze, sdílení zkušeností.

Cílovou skupinou semináře jsou vedoucí pracovníci a úředníci krizového řízení ve veřejné správě a osoby odpovědné za řešení krizových situací, tj. vedle pracovníků krizového řízení ústředních správních úřadů také starostové obcí a řídící pracovníci krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.


 JUDr. Jan Soviš

Do konce března roku 2022 byl zaměstnán na Úřadu vlády ČR na Sekretariátu Bezpečnostní rady státu, od 1. května 2022 pracuje na Bezpečnostním odboru Ministerstva zahraničních věcí. Dříve také několik let působil u Správy státních hmotných rezerv. V době svého působení na Ministerstvu vnitra byl odpovědný za zpracování původní verze krizového zákona č. 240/2000 Sb. a jeho prováděcího nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou nakládání s majetkem obcí a poukázat na nejčastější chyby, a to včetně doporučení, jak jim předcházet. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy vztahujícími se k dané problematice a jejich zasazení do systému práva. Vedle základních povinností při nakládání s majetkem jako takovým se kurz zaměří také na pravomoci jednotlivých orgánů obce a požadavky kladené na bezvadnost právního jednání. Stranou nezůstane ani otázka postupu po uzavření smlouvy, tedy zejména její zveřejnění tam, kde to zákon přikazuje. Příslušné postupy budou demonstrovány na praktických příkladech.

Obsah semináře

 • Obec jako právnická osoba
 1. Právní postavení obce
 • Základní vymezení a členění majetku obcí
 1. Vymezení majetku a jeho členění
 • Správa majetku vykonávaná přímo obcí a správa majetku vykonávaná odlišným subjektem
 • Povinnosti při nakládání s majetkem
 1. Povinnost nakládat s majetkem hospodárně a účelně, pečovat o něj, chránit jej před neoprávněnými zásahy, uplatňování práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
 2. Omezení vztahující se na majetek obce
 3. Stanovení ceny v místě a čase obvyklé
 4. Povinnost zveřejnit záměr
 • Rozhodnutí orgánu obce
 1. Rozdělení pravomocí mezi orgány obce
 2. Náležitosti konkrétního rozhodnutí
 • Uzavření smlouvy a zveřejňovací povinnost
 1. Postup při uzavření smlouvy
 2. Povinnosti při zveřejňování smluv (registr smluv, profil zadavatele, zveřejňování na základě žádosti,  dobrovolné zveřejňování)
 • Rozbor nejčastějších pochybení při nakládání s majetkem obce či kraje – způsob, jak jim předcházet.

 JUDr. František Malý

Právník, který se dlouhodobě věnuje konzultační a metodické pomocí obcím v oblasti smluvních vztahů a nakládání s majetkem obcí, přípravou a revizí smluv, zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, ON-LINE

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou nakládání s majetkem obcí a poukázat na nejčastější chyby, a to včetně doporučení, jak jim předcházet. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy vztahujícími se k dané problematice a jejich zasazení do systému práva. Vedle základních povinností při nakládání s majetkem jako takovým se kurz zaměří také na pravomoci jednotlivých orgánů obce a požadavky kladené na bezvadnost právního jednání. Stranou nezůstane ani otázka postupu po uzavření smlouvy, tedy zejména její zveřejnění tam, kde to zákon přikazuje. Příslušné postupy budou demonstrovány na praktických příkladech.

Obsah semináře

 • Obec jako právnická osoba
 1. Právní postavení obce
 • Základní vymezení a členění majetku obcí
 1. Vymezení majetku a jeho členění
 • Správa majetku vykonávaná přímo obcí a správa majetku vykonávaná odlišným subjektem
 • Povinnosti při nakládání s majetkem
 1. Povinnost nakládat s majetkem hospodárně a účelně, pečovat o něj, chránit jej před neoprávněnými zásahy, uplatňování práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
 2. Omezení vztahující se na majetek obce
 3. Stanovení ceny v místě a čase obvyklé
 4. Povinnost zveřejnit záměr
 • Rozhodnutí orgánu obce
 1. Rozdělení pravomocí mezi orgány obce
 2. Náležitosti konkrétního rozhodnutí
 • Uzavření smlouvy a zveřejňovací povinnost
 1. Postup při uzavření smlouvy
 2. Povinnosti při zveřejňování smluv (registr smluv, profil zadavatele, zveřejňování na základě žádosti,  dobrovolné zveřejňování)
 • Rozbor nejčastějších pochybení při nakládání s majetkem obce či kraje – způsob, jak jim předcházet.

 JUDr. František Malý

Právník, který se dlouhodobě věnuje konzultační a metodické pomocí obcím v oblasti smluvních vztahů a nakládání s majetkem obcí, přípravou a revizí smluv, zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Pomocný analytický přehled (PAP) od 1. 1. 2022 – pro začátečníky

 

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky (účetní, metodiky, majetkové pracovníky atd.) vybraných účetních jednotek, které sestavují a předávají Pomocný analytický přehled (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu, jedná se o organizační složky státu, státní fondy, státní příspěvkové organizace, kraje, Regionální rady regionů soudržnosti, obce (pokud je počet obyvatel 3000 a více) a příspěvkové organizace zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem (pokud jsou aktiva celkem vyšší než 100 milionů Kč).

Cílem semináře je seznámit účastníky zejména se změnami závazného vzoru PAP s účinností od 1. 1. 2022. Zaměříme se na obsah jednotlivých částí PAP, včetně vysvětlení jejich provázanosti, a představíme použití jednotlivých typů změn, vykazování partnerů aktiva/pasiva, partnerů transakce a partnerů podrozvahových účtů, vykazování identifikátorů veřejných zakázek a také sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn v Části XIV PAP. Část semináře je věnována kontrolním vazbám, které jsou nastaveny pro předávání PAP. Významnou součástí semináře jsou konkrétní praktické příklady postupů účtování s vazbou na vykazování v PAP.

 

Obsah:

legislativní změny v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví od 1. 1. 2022

změny závazného vzoru Pomocného analytického přehledu (PAP) s účinností od 1. 1. 2022

důvody předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)

účetní jednotky předávající PAP

závazný vzor PAP a obsah jeho jednotlivých částí

partneři v PAP

typy změn

identifikátory veřejných zakázek

sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn

opravy v PAP

kontrolní vazby v PAP

konkrétní praktické příklady účtování s vazbou na vykazování v PAP


 Ing. Nikola Kortanová|Ing. Tomáš Sluka

oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru, Ministerstvo financí ČR

|

vedoucí oddělení rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů, Ministerstvo financí ČR

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Od historie nájemního bydlení přes právní základy bydlení vůbec až k otázce podrobností nájemní smlouvy. Nájemné a další úhrady. Co patří do služeb, co nikoli, co platí pronajímatel, co nájemce u drobných oprav. Jak připravit obec na rozhodnutí o způsobu nájemního bydlení, jaké jsou možnosti ve stanovení nájemného. Co je důležitější – sociální smír nebo péče řádného hospodáře? Kdo nemá neplatící nájemce, nežije asi v České republice! Jak se ukončuje nájem výpovědí. Pomohou smlouvy na dobu určitou? Rekonstrukce bytů za provozu – jak se to projeví na nájemném? Dodáváme i teplo do bytů, ale jak potom na rozúčtování, jak na nové podmínky o měsíčních odečtech? Wallboxy a fotovoltaika jako výzva doby. A na závěr – i obce se mohou stát členy SVJ.

Cíl semináře

Obnovit nebo prohloubit právní, ekonomické a provozní povědomí o správě bytů, zejména nájemních ve vlastnictví obce. Získat přehled o aktuálních výzvách ve správě bytového fondu.

Obsah semináře

 • Krátce k právní historii regulace nájemních vztahů
 • Sjednání výše nájemného při nájmu bytu či domu s ohledem na péči řádného hospodáře
 • Změny výše nájemného v průběhu trvání nájmu, včetně možnosti jednostranného zvýšení či snížení nájemného, nároky na slevu z nájemného, důsledek investice do bytového fondu na úpravu podmínek nájemní smlouvy a výši nájemného
 • Náklady na drobnou údržbu bytu
 • Stanovení záloh za služby spojené s užíváním bytu a jejich změny, způsoby rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu, novela o měsíčních informacích, novela vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění
 • Vymáhání dluhů od nájemců
 • Některé provozní odlišnosti v případě pronájmu bytu ve vlastnictví obce
 • Externí správa bytového fondu, rozsah zmocnění správce
 • Wallboxy, sdílená energetika a další aktuální provozní a právní otázky
 • Problematika SVJ – pro zájemce na závěr

 Ing. Bc. Pavel Rakouš

působí na Ministerstvu pro místní rozvoj od roku 1996, stále v okruhu bytové a realitní problematiky, v současné době se zaměřením na služby, provoz a náklady spojené s bydlením.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 09:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Jednodenní kurz zahrnující základní kontextové informace fungování české veřejné správy. Seminář je vhodný zejména pro asistentky/asistenty, ale i pro začínající či zkušené zaměstnance ve veřejné správě napříč různými institucemi, kteří se potřebuj seznámit se základními principy fungování veřejné správy.

 

Součástí fungování veřejné správy je zaměření se na rozdíly mezi státní správou a územní samosprávou, pojetím úředníků i exkurz do vybraných reforem veřejné správy v Čechách i v zahraničí. Představeny budou orgány samosprávných celků, ale pozornost bude věnována rovněž financování samospráv jak z českých zdrojů, tak i zahraničních.

 

Řada zaměstnanců na úřadech přichází například do kontaktu s písemnostmi či krátkými lhůtami, které mají souvislost s veřejnoprávními předpisy. Kurz seznámí účastníky se základními znalostmi v oblasti veřejné správy a jejich využitím pro řádnou praxi.

Obsah semináře

 • Principy a fungování veřejné správy
 • Role a funkce veřejné správy
 • Veřejná správa a správní právo
 • Územněsprávní členění státu
 • Úředníci ve veřejné správě
 • Lhůty ve správním řádu, zákonu č. 106/1999 Sb., v petičním zákonu a v zákonech o obcích, krajích a hlavním městě Praze
 • Státní správa v ČR
  • Kompetenční zákon
  • Role státní správy v ČR
  • Decentralizace státní správy
 • Územní samospráva
  • Struktura obcí a krajů
  • Orgány samosprávy – zastupitelstvo, rada, starosta/hejtman, úřad
  • Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů
  • Kompetence jednotlivých typů obcí
 • Veřejné rozpočty
  • Struktura a funkce veřejných rozpočtů, rozpočtová odpovědnost, zadluženost ve veřejném sektoru
  • Systém financování obcí, měst a krajů, rozpočtové určení daní, příspěvek na výkon státní správy a místní poplatky
 • Regionální politika
  • Regionální politika a její nástroje (dotační financování)
  • Politika soudržnosti EU, Evropské strukturální a investiční fondy, Struktura implementace EU fondů v ČR

 Ing. Mgr. David Sláma

Problematice měst a obcí se věnuje od roku 2013, pracoval na Svazu měst a obcí, vykonával funkci zastupitele města České Budějovice a od roku 2015 působí jako ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy. V letech 2022 a 2023 byl pověřeným náměstkem/vrchním ředitelem ministra vnitra pro veřejnou správu a eGovernment.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout přehled o jednotlivých formách náhradní rodinné péče o děti v ČR s důrazem na oblast upravenou v zákoně
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, tedy na oblast zprostředkování osvojení a pěstounské péče, odborné posuzování žadatelů o NRP a v případě pěstounské péče je seminář zaměřen rovněž na dohody o výkonu pěstounské péče, doprovázení pěstounů
a dávky pěstounské péče. Seminář se zaměřuje rovněž na změny, které přinesla novela zákona o SPOD v oblasti náhradní rodinné péče.

Obsah semináře

 • Principy a východiska náhradní rodinné péče
 • Formy náhradní péče o děti v ČR a jejich využívání v praxi
 • Zprostředkovaná a nezprostředkování náhradní rodinná péče
 • Zprostředkování osvojení a pěstounské péče dle zákona
  č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (odborné posuzování zájemců o NRP, přípravy k přijetí dítěte do rodiny, proces párování dětí a žadatelů, mezinárodní osvojení atd.).
 • doprovázení pěstounů (dohody o výkonu pěstounské péče), práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci
 • Dávky pěstounské péče

        


 JUDr. Zuzana Zárasová

Vedoucí oddělení koncepce sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče na Ministerstvu práce a sociálních věcí, v rámci tohoto resortu působí dlouhodobě v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Pracovní zkušenosti má rovněž z justice a neziskové sféry.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout přehled o jednotlivých formách náhradní rodinné péče o děti v ČR s důrazem na oblast upravenou v zákoně
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, tedy na oblast zprostředkování osvojení a pěstounské péče, odborné posuzování žadatelů o NRP a v případě pěstounské péče je seminář zaměřen rovněž na dohody o výkonu pěstounské péče, doprovázení pěstounů
a dávky pěstounské péče. Seminář se zaměřuje rovněž na změny, které přinesla novela zákona o SPOD v oblasti náhradní rodinné péče.

Obsah semináře

 • Principy a východiska náhradní rodinné péče
 • Formy náhradní péče o děti v ČR a jejich využívání v praxi
 • Zprostředkovaná a nezprostředkování náhradní rodinná péče
 • Zprostředkování osvojení a pěstounské péče dle zákona
  č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (odborné posuzování zájemců o NRP, přípravy k přijetí dítěte do rodiny, proces párování dětí a žadatelů, mezinárodní osvojení atd.).
 • doprovázení pěstounů (dohody o výkonu pěstounské péče), práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci
 • Dávky pěstounské péče

        


 JUDr. Zuzana Zárasová

Vedoucí oddělení koncepce sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče na Ministerstvu práce a sociálních věcí, v rámci tohoto resortu působí dlouhodobě v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Pracovní zkušenosti má rovněž z justice a neziskové sféry.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Účastníci semináře se dozví:

 • jak identifikovat stresory vyvolávající stresové reakce,
 • kdy je stres normální reakcí na nenormální situaci, a kdy se již jedná o ohrožení,
 • jak na stresory budou reagovat oni sami v závislosti na svých vlastních osobnostních rysech,
 • jak se předem připravit na mimořádně zatěžující situaci,
 • co dělat, když člověku stres přeroste přes hlavu, a kde vzít dodatečné zdroje,
 • co znamená přetížený zaměstnanec pro vedoucí pracovníky a pro organizaci.

Témata budou doprovázena ilustrativními příklady z psychologické praxe, dlouholeté osobní zkušenosti lektora z vězeňského prostředí a z mírových zahraničních misí v nepřátelském prostředí.

Obsah semináře

 1. Krátký úvod do problematiky stresu, stresorů a zátěžových situací v situacích omezení
 2. Identifikace vlastních osobnostních charakteristik (zážitková část)
 3. Přednosti a nevýhody různých stresových reakcí v závislosti na typu osobnosti – a jak se z toho poučit pro sebe
 4. Zvládání stresu v izolaci, nouzovém stavu či trvalé zátěži
 5. Zvládání stresu v situacích vyvolávající šokovou reakci
 6. Příprava a prevence ve vztahu k sobě a k druhým (vedení týmu, výběr personálu)
 7. Vyhledávání dodatečných zdrojů

 • Seminář je vhodný pro všechny, kteří se ocitají v prostředí nebo v situacích, které na ně kladou zvýšené nároky z hlediska pracovních a mezilidských vztahů, mimořádných požadavků na výkon nebo bezpečnostních opatření.
 • Je určen zejména zaměstnancům ve státním i soukromém sektoru, kteří musí podávat výkon v zátěžovém prostředí, v omezených podmínkách nebo v nepřátelském prostředí.
 • Zejména je vhodný pro vedoucí pracovníky, personalisty, projektové manažery a další pracovníky, kteří pracují v kolektivech a týmech.

 PhDr. Václav Jiřička Ph.D.

Vedoucí psycholog Vězeňské služby ČR

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Účastníci semináře se dozví:

 • jak identifikovat stresory vyvolávající stresové reakce,
 • kdy je stres normální reakcí na nenormální situaci, a kdy se již jedná o ohrožení,
 • jak na stresory budou reagovat oni sami v závislosti na svých vlastních osobnostních rysech,
 • jak se předem připravit na mimořádně zatěžující situaci,
 • co dělat, když člověku stres přeroste přes hlavu, a kde vzít dodatečné zdroje,
 • co znamená přetížený zaměstnanec pro vedoucí pracovníky a pro organizaci.

Témata budou doprovázena ilustrativními příklady z psychologické praxe, dlouholeté osobní zkušenosti lektora z vězeňského prostředí a z mírových zahraničních misí v nepřátelském prostředí.

Obsah semináře

 1. Krátký úvod do problematiky stresu, stresorů a zátěžových situací v situacích omezení
 2. Identifikace vlastních osobnostních charakteristik (zážitková část)
 3. Přednosti a nevýhody různých stresových reakcí v závislosti na typu osobnosti – a jak se z toho poučit pro sebe
 4. Zvládání stresu v izolaci, nouzovém stavu či trvalé zátěži
 5. Zvládání stresu v situacích vyvolávající šokovou reakci
 6. Příprava a prevence ve vztahu k sobě a k druhým (vedení týmu, výběr personálu)
 7. Vyhledávání dodatečných zdrojů

 • Seminář je vhodný pro všechny, kteří se ocitají v prostředí nebo v situacích, které na ně kladou zvýšené nároky z hlediska pracovních a mezilidských vztahů, mimořádných požadavků na výkon nebo bezpečnostních opatření.
 • Je určen zejména zaměstnancům ve státním i soukromém sektoru, kteří musí podávat výkon v zátěžovém prostředí, v omezených podmínkách nebo v nepřátelském prostředí.
 • Zejména je vhodný pro vedoucí pracovníky, personalisty, projektové manažery a další pracovníky, kteří pracují v kolektivech a týmech.

 PhDr. Václav Jiřička Ph.D.

Vedoucí psycholog Vězeňské služby ČR

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Jednodenní kurz zahrnující základní kontextové informace fungování české veřejné správy. Seminář je vhodný zejména pro asistentky/asistenty, ale i pro začínající či zkušené zaměstnance ve veřejné správě napříč různými institucemi, kteří se potřebuj seznámit se základními principy fungování veřejné správy.

 

Součástí fungování veřejné správy je zaměření se na rozdíly mezi státní správou a územní samosprávou, pojetím úředníků i exkurz do vybraných reforem veřejné správy v Čechách i v zahraničí. Představeny budou orgány samosprávných celků, ale pozornost bude věnována rovněž financování samospráv jak z českých zdrojů, tak i zahraničních.

 

Řada zaměstnanců na úřadech přichází například do kontaktu s písemnostmi či krátkými lhůtami, které mají souvislost s veřejnoprávními předpisy. Kurz seznámí účastníky se základními znalostmi v oblasti veřejné správy a jejich využitím pro řádnou praxi.

Obsah semináře

 • Principy a fungování veřejné správy
 • Role a funkce veřejné správy
 • Veřejná správa a správní právo
 • Územněsprávní členění státu
 • Úředníci ve veřejné správě
 • Lhůty ve správním řádu, zákonu č. 106/1999 Sb., v petičním zákonu a v zákonech o obcích, krajích a hlavním městě Praze
 • Státní správa v ČR
  • Kompetenční zákon
  • Role státní správy v ČR
  • Decentralizace státní správy
 • Územní samospráva
  • Struktura obcí a krajů
  • Orgány samosprávy – zastupitelstvo, rada, starosta/hejtman, úřad
  • Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů
  • Kompetence jednotlivých typů obcí
 • Veřejné rozpočty
  • Struktura a funkce veřejných rozpočtů, rozpočtová odpovědnost, zadluženost ve veřejném sektoru
  • Systém financování obcí, měst a krajů, rozpočtové určení daní, příspěvek na výkon státní správy a místní poplatky
 • Regionální politika
  • Regionální politika a její nástroje (dotační financování)
  • Politika soudržnosti EU, Evropské strukturální a investiční fondy, Struktura implementace EU fondů v ČR

 Ing. Mgr. David Sláma

Problematice měst a obcí se věnuje od roku 2013, pracoval na Svazu měst a obcí, vykonával funkci zastupitele města České Budějovice a od roku 2015 působí jako ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy. V letech 2022 a 2023 byl pověřeným náměstkem/vrchním ředitelem ministra vnitra pro veřejnou správu a eGovernment.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Od historie nájemního bydlení přes právní základy bydlení vůbec až k otázce podrobností nájemní smlouvy. Nájemné a další úhrady. Co patří do služeb, co nikoli, co platí pronajímatel, co nájemce u drobných oprav. Jak připravit obec na rozhodnutí o způsobu nájemního bydlení, jaké jsou možnosti ve stanovení nájemného. Co je důležitější – sociální smír nebo péče řádného hospodáře? Kdo nemá neplatící nájemce, nežije asi v České republice! Jak se ukončuje nájem výpovědí. Pomohou smlouvy na dobu určitou? Rekonstrukce bytů za provozu – jak se to projeví na nájemném? Dodáváme i teplo do bytů, ale jak potom na rozúčtování, jak na nové podmínky o měsíčních odečtech? Wallboxy a fotovoltaika jako výzva doby. A na závěr – i obce se mohou stát členy SVJ.

Cíl semináře

Obnovit nebo prohloubit právní, ekonomické a provozní povědomí o správě bytů, zejména nájemních ve vlastnictví obce. Získat přehled o aktuálních výzvách ve správě bytového fondu.

Obsah semináře

 • Krátce k právní historii regulace nájemních vztahů
 • Sjednání výše nájemného při nájmu bytu či domu s ohledem na péči řádného hospodáře
 • Změny výše nájemného v průběhu trvání nájmu, včetně možnosti jednostranného zvýšení či snížení nájemného, nároky na slevu z nájemného, důsledek investice do bytového fondu na úpravu podmínek nájemní smlouvy a výši nájemného
 • Náklady na drobnou údržbu bytu
 • Stanovení záloh za služby spojené s užíváním bytu a jejich změny, způsoby rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu, novela o měsíčních informacích, novela vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění
 • Vymáhání dluhů od nájemců
 • Některé provozní odlišnosti v případě pronájmu bytu ve vlastnictví obce
 • Externí správa bytového fondu, rozsah zmocnění správce
 • Wallboxy, sdílená energetika a další aktuální provozní a právní otázky
 • Problematika SVJ – pro zájemce na závěr

 Ing. Bc. Pavel Rakouš

působí na Ministerstvu pro místní rozvoj od roku 1996, stále v okruhu bytové a realitní problematiky, v současné době se zaměřením na služby, provoz a náklady spojené s bydlením.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 11:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Zrekapitulovat pravidla správního řízení ve druhém stupni.
 • Popsat fáze odvolacího řízení.
 • Přiblížit typické vady správního rozhodnutí a správního řízení. Poradit, jak jim předcházet nebo jak je řešit.

Webinář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří svou pracovní agendu vykonávají v režimu správního řádu.

 • Kdo je odvolací správní orgán?
 • Pravidla odvolacího řízení a kontext právní úpravy.
 • Fáze odvolacího řízení.
 • Specifické zásady odvolacího řízení.
 • Vady správního rozhodnutí a řízení.
 • Možnosti odvolacího orgánu.

Webinář je součástí volného cyklu „Páteční matiné se správním řádem“. Tento cyklus nabízí detailní pohled na dílčí problémy aplikace zákona č. 500/2004 Sb. v podmínkách obcí a krajů. Webináře vedou zkušení odborníci na správní právo.

V rámci výkladu budou použity aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů. Obsah webináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.


 JUDr. Simeona Zikmundová LL.M.

Právnička, úřednice a manažerka. Od června 2022 státní tajemnice na Ministerstvu životního prostředí. Dříve působila jako vrchní ředitelka Nejvyššího kontrolního úřadu, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, ředitelka Krajského úřadu Kraje Vysočina, tajemnice Městského úřadu v Třebíči nebo jako ředitelka odboru práva na informace Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Patří mezi lektory a zkušební komisaře pro obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Jako akreditovaná lektorka vzdělávání dospělých a průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů se zaměřuje zejména na problematiku správního řízení, informačního práva, střetu zájmů nebo registru smluv.

Její lektorské motto: Pro rozvoj lze udělat téměř cokoli. 


Více informací a objednávka