Školení pro obce

Exkluzivně pro zástupce členských obcí Svazu měst a obcí ČR nabízejí společnosti Aliaves & Co., a.s. a KVB advokatní kancelář s.r.o. za zvýhodněných podmínek celou škálu vzdělávacích kurzů, jak formou prezenční, tak i on-line.

Nabízené vzdělávání volně navazuje na úspěšný projekt Svazu měst a obcí ČR s názvem EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ – ESO.

Slevy Vám budou započteny při objednávce.


březen 2024

On-line školení

 13:00 - 15:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Objasnit účastníkům webináře cíle a principy zavedení jednotného environmentálního stanoviska (JES).
 • Přiblížit výkon státní správy v této oblasti.
 • Popsat proces vydávání JES.
 • Upozornit na změny některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku.
 • Důvody zavedení jednotného environmentálního stanoviska (JES), cíle a principy.
 • Výkon státní správy.
 • Proces vydávání JES.
 • Náležitosti, platnost a změny JES.
 • Změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

 JUDr. Veronika Bálková

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2001 pracuje ve státní správě, nejprve na České inspekci životního prostředí, od roku 2014 na Ministerstvu životního prostředí. Věnuje se zejména ochraně přírody a krajiny, správnímu procesu, přestupkovému právu a kontrolnímu řádu. 

Působí také jako lektorka Institutu pro veřejnou správu Praha a jako zkušební komisařka zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v ochraně přírody a krajiny.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 13:00 (4 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Po našem praktickém semináři budete znát triky kybernetických zločinců, které jim zpravidla dobře fungují, umět využít udržitelná doporučení, jak žít a přežít v kybersvětě a ovládat nástroje, které zvýší vaši osobní bezpečnost v kyberprostoru. Určitě nebudete celou dobu jen sedět a poslouchat. Budeme využívat rozmanité didaktické techniky, tvořit různá off-line cvičení a užijeme si i zábavu. Nemusíte se bát, nepotřebujete žádné pokročilé IT dovednosti. Školení je vhodné pro všechny, kdo dokážou obsluhovat digitální zařízení a internet.

P.S.: Věděli jste, že i v České republice si lze jednoduše koupit špionážní techniku, kterou ve filmech používá James Bond?

Cíl semináře

Cílem semináře je předat uživatelům IT ve veřejné správě srozumitelnou a lidskou formou základní pravidla kybernetické bezpečnosti, ukázat opomíjené souvislosti a dobrou praxi pro běžné uživatele IT, kterou účastníci dokážou využívat v soukromém i profesním životě. Dále také namotivovat účastníky k zájmu o kybernetickou bezpečnost. Účastníci budou aktivně zapojováni do dění semináře.

Obsah semináře

Kybernetická bezpečnost obecně i prakticky, aktualizace softwaru a význam pro bezpečnost, problematika hesel komplexně a prakticky, ukázka správce hesel, metody a techniky sociálního inženýrství, škodlivé programy a aplikace a další relevantní okruhy. Účastníci dostanou konkrétní doporučení, jak předcházet narušení kybernetické bezpečnosti.


 Mgr. David Kudrna

Zkušený lektor, se zaměřením na oblast digitálních technologií. Jeho praktické znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti vycházejí nejen z aktuální praxe, ale rovněž i z několikaletého působení v NUKIB.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou, ale zejména rozhodovací praxí soudů v oblasti ochrany žadatelů o dotace a příjemců dotací.

Obsah semináře

Bude popsána právní úprava, ale zejména rozhodovací praxe soudů, která právní úpravu v této oblasti zcela zásadním způsobem dotváří

- jakým způsobem se může bránit neúspěšný žadatel o dotaci

- jaké jsou požadavky na přísnost, srozumitelnost a předvídatelnost dotačních pravidel

- za jakých podmínek lze výplatu dotace pozastavit

- jak se lze bránit proti nevyplacení dotace či její části a proti rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně


 JUDr. Petr Mikeš Ph.D.

Předseda senátu Nejvyššího správního soudu, specializující se na oblast veřejných zakázek a oblast státní služby

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou, ale zejména rozhodovací praxí soudů v oblasti ochrany žadatelů o dotace a příjemců dotací.

Obsah semináře

Bude popsána právní úprava, ale zejména rozhodovací praxe soudů, která právní úpravu v této oblasti zcela zásadním způsobem dotváří

- jakým způsobem se může bránit neúspěšný žadatel o dotaci

- jaké jsou požadavky na přísnost, srozumitelnost a předvídatelnost dotačních pravidel

- za jakých podmínek lze výplatu dotace pozastavit

- jak se lze bránit proti nevyplacení dotace či její části a proti rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně


 JUDr. Petr Mikeš Ph.D.

Předseda senátu Nejvyššího správního soudu, specializující se na oblast veřejných zakázek a oblast státní služby

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s fenoménem kyberšikany ve školství, popsat jeho základní formy, projevy, následky a možnosti řešení.

Seminář provede účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování, zastrašování oběti nebo dokonce vydírání. Účastníci se seznámí také s různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k internetu.

Cílovou skupinou semináře jsou zejména zaměstnanci Policie ČR, ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školských odborů krajských a obecních úřadů.

Obsah:

 • multidisciplinární vymezení kyberšikany
 • formy kyberšikany
 • intervence ze strany pedagoga
 • role policie
 • možné následky kyberšikany
 • ostatní hrozby na internetu

 Ing. Petr Šmíd

Lektor akreditovaných seminářů z oblasti kyberšikany a šikany, který se více než 15 let pohybuje v oblasti školské primární prevence.

Kastelán státního zámku Kratochvíle. Supervizor se specializací na školské prostředí, expert na oblast kyberkriminality.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Seznámit účastníky výuky, jak postupovat při povolování záměrů podle nového stavebního zákona (kdy, kde, jak a kdo).
 • Vyjasnit, jaké požadavky budou posuzovány ze strany stavebního úřadu (např. soulad s územně plánovací dokumentací).
 • Nabídnout účastníkům komparativní pohled na starou a novou právní úpravu.

Kurz je určen úředníkům stavebních úřadů, ale nejen jim. Primárně cílí na osoby, které řeší fázi povolování záměrů (vč. stavebních) podle nového stavebního zákona. Předpokládá se, že účastníci tohoto kurzu mají alespoň základní znalost stávající právní úpravy a mají zájem o praktické seznámení s novým stavebním právem, jehož aplikovatelnost se neúprosně blíží. V rámci kurzu je zohledněna skutečnost, že podle nového stavebního zákona budou stavební úřady samy posuzovat soulad záměru s územně plánovací dokumentací.

 • Struktura stavební správy (přehled).
 • Územně plánovací dokumentace perspektivou povolování staveb (co je nutné vědět a řešit).
 • Stavební právo hmotné – požadavky na výstavbu (dle stávajícího návrhu prováděcích právních předpisů).
 • Stavební právo procesní – postup při povolování záměrů.
 • Užívání a odstraňování staveb.
 • Následky porušení povinností podle nového stavebního zákona.

 JUDr. Jan Brož Ph.D. | Ing. Renáta Pintová Králová

Vykonává advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva, v rámci které efektivně využívá svých důkladných teoretických znalostí získaných absolvovaným studiem v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ a díky své aktivní účasti na odborných konferencích po celé Evropě. Současně od absolvování studia práva působí v akademické sféře mj. i jako externí vyučující katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci své specializace se intenzivně věnuje především veřejnému stavebnímu právu, územnímu plánování, právu životního prostředí, komunálnímu právu, dotacím a další veřejné podpoře, hernímu právu a správnímu trestání (a je též spoluautorem hojně citovaného komentáře k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Ve všech těchto oblastech též již několik let úspěšně zastupuje klienty jak před správními orgány, tak před správními soudy a Ústavním soudem.

Jan Brož je místopředsedou a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky, rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a rozkladové komise ministra zdravotnictví. Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

V rámci své legislativní praxe poskytuje klientům (a to jak z řad soukromého, tak veřejného sektoru) též odborné služby při tvorbě i připomínkování návrhů zákonů. Mezi nejvýznamnější zde patří rekodifikace (veřejného) stavebního práva, na které významně participuje kontinuálně již od roku 2018, a to včetně navazujících novelizací.


|

Absolventka oboru "Podnikání a řízení ve stavebnictví" na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Pracovala na stavebním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy. Spolupracovala na tvorbě nového stavebního zákona. Od roku 2007 poskytuje odborné konzultace v oblasti stavebního práva, mj. při přípravě prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Je členkou České společnosti pro stavební právo, členkou rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a zkušební komisařkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Jako lektorka zajišťuje kurzy zaměřené na aplikaci stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů. V této oblasti také publikuje (např. v bulletinu Stavební právo).  


Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1.7.2022.

Obsah semináře:

 • Právní předpisy upravující vidimaci a legalizaci
 • Novely zákona o ověřování (z. č. 21/2006 Sb.) účinné od 1.7.2022
 • Novela ověřovací vyhlášky (vyhl. č. 36/2006 Sb.)

  

 • Terminologické změny v zákoně o ověřování a ověřovací vyhlášce a jejich význam
 • Rozšíření kontrolní a metodické činnosti Ministerstva vnitra
 • Legalizace elektronického podpisu:
  • Možnosti úředního ověření elektronických podpisů
  • Vymezení el. podpisů, které je možno úředně ověřit
  • Věcně příslušné orgány k provádění legalizace elektronických podpisů podle zákona o ověřování
  • Postup při legalizaci elektronického podpisu ověřujícími úřady
  • Vedení evidence legalizací elektronických podpisů
  • Překážky legalizace
  • Vícečetná legalizace a elektronické podpisy
  • Vzájemná uznatelnost jednotlivých druhů úředně ověřených elektronických podpisů
  • Správní poplatky

 

 • Aktuální problémy na úseku vidimace a legalizace


 JUDr. Jitka Morávková

Právnička specializující se na oblast veřejné správy, zejména problematiku matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů. V letech 2002 až 2021 působila na Ministerstvu vnitra, kde po svém odchodu ze státní služby až do roku 2023 fungovala jako externí poradce pro matriku a její digitalizaci. Od roku 2003 lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1.7.2022.

Obsah semináře:

 • Právní předpisy upravující vidimaci a legalizaci
 • Novely zákona o ověřování (z. č. 21/2006 Sb.) účinné od 1.7.2022
 • Novela ověřovací vyhlášky (vyhl. č. 36/2006 Sb.)

  

 • Terminologické změny v zákoně o ověřování a ověřovací vyhlášce a jejich význam
 • Rozšíření kontrolní a metodické činnosti Ministerstva vnitra
 • Legalizace elektronického podpisu:
  • Možnosti úředního ověření elektronických podpisů
  • Vymezení el. podpisů, které je možno úředně ověřit
  • Věcně příslušné orgány k provádění legalizace elektronických podpisů podle zákona o ověřování
  • Postup při legalizaci elektronického podpisu ověřujícími úřady
  • Vedení evidence legalizací elektronických podpisů
  • Překážky legalizace
  • Vícečetná legalizace a elektronické podpisy
  • Vzájemná uznatelnost jednotlivých druhů úředně ověřených elektronických podpisů
  • Správní poplatky

 

 • Aktuální problémy na úseku vidimace a legalizace


 JUDr. Jitka Morávková

Právnička specializující se na oblast veřejné správy, zejména problematiku matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů. V letech 2002 až 2021 působila na Ministerstvu vnitra, kde po svém odchodu ze státní služby až do roku 2023 fungovala jako externí poradce pro matriku a její digitalizaci. Od roku 2003 lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Máte v organizaci fond kulturních a sociálních potřeb nebo si chcete zřídit sociální fond? Chcete se seznámil s největší legislativní změnou v novodobé historii těchto fondů, která vejde v platnost 1.1.2024? Pak je tento kurz určen právě Vám. Jedná se o akreditovaný kurz, který je zaměřen na výklad vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a problematiku sociálních fondů. Seminář je určen pro ekonomy, účetní, odborové funkcionáře, vysoké školy, příspěvkové organizace, obce, kraje, ale i další zájemce o tuto problematiku. Lektor Vás provede tématem i ve vazbě na připravovanou velkou úpravu v této oblasti.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře se stávající právní úpravou i se zásadní legislativní změnou v problematice FSKP a sociálních fondů, která proběhne v roce 2024 a výrazným způsobem ovlivňuje tvorbu a užívání těchto fondů.

Obsah:

Výklad vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a souvisejících právních předpisů. Základní seznámení s připravovanou velkou změnou v této oblasti od roku 2024.

 • používání fondů a jejich účel
 • tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
 • fondy dle specifikace: organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce, kraje atd.
 • způsob čerpání fondů
 • zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
 • odborové organizace a jejich spolurozhodování
 • co lze a nelze z fondů hradit
 • příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí, atd.
 • vazba na související právní předpisy a jejich změny (např. zákoník práce)
 • odpovědi na dotazy

 Ing. Martin Šabo

Vedoucí pracovník na Ministerstvu financí ČR, je specialista v oblasti FKSP.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Máte v organizaci fond kulturních a sociálních potřeb nebo si chcete zřídit sociální fond? Chcete se seznámil s největší legislativní změnou v novodobé historii těchto fondů, která vejde v platnost 1.1.2024? Pak je tento kurz určen právě Vám. Jedná se o akreditovaný kurz, který je zaměřen na výklad vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a problematiku sociálních fondů. Seminář je určen pro ekonomy, účetní, odborové funkcionáře, vysoké školy, příspěvkové organizace, obce, kraje, ale i další zájemce o tuto problematiku. Lektor Vás provede tématem i ve vazbě na připravovanou velkou úpravu v této oblasti.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře se stávající právní úpravou i se zásadní legislativní změnou v problematice FSKP a sociálních fondů, která proběhne v roce 2024 a výrazným způsobem ovlivňuje tvorbu a užívání těchto fondů.

Obsah:

Výklad vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a souvisejících právních předpisů. Základní seznámení s připravovanou velkou změnou v této oblasti od roku 2024.

 • používání fondů a jejich účel
 • tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
 • fondy dle specifikace: organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce, kraje atd.
 • způsob čerpání fondů
 • zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
 • odborové organizace a jejich spolurozhodování
 • co lze a nelze z fondů hradit
 • příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí, atd.
 • vazba na související právní předpisy a jejich změny (např. zákoník práce)
 • odpovědi na dotazy

 Ing. Martin Šabo

Vedoucí pracovník na Ministerstvu financí ČR, je specialista v oblasti FKSP.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek)

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v oblasti vydávání jednotného environmentálního stanoviska (JES) od 1.1.2024, Jedná se o nový nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, zavedený zákonem č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku JES se vydává ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona a dále pro záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., a následně jsou povolovány v některém z navazujících řízení.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým institutem jednotného environmentálního stanoviska jako nástrojem procesní integrace v oblasti ochrany životního prostředí, jehož zavedením dochází je zjednodušení a zrychlení povolování záměrů, především stavebních, z hlediska jejich vlivů na životní prostředí.

Obsah semináře

 1. Úvod k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku – účel, cíle, vývoj v rámci legislativního procesu
 2. JES ve vazbě na stavební zákon – představení hlavních změn v novém stavebním zákoně; koordinované závazné stanovisko; fikce; digitalizace; přechodné období
 3. Základní specifikace JES – okruh záměrů, pro něž se vydává; výčet dotčených zákonů a jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se JES vydává; výjimky
 4. Výkon státní správy – orgány příslušné k vydávání JES; kompetence, vnitřní organizace
 5. Proces vydání JES

- žádost, předběžná konzultace, vyjadřování jiných správních orgánů

- lhůty, včetně fikce souhlasu, náležitosti, platnost, zveřejňování

- koordinované závazné stanovisko

- změna a přezkum JES

 1. Kontrola, nápravná opatření, přestupky
 2. Přechodná ustanovení a dopady přechodného období podle stavebního zákona
 3. Účast veřejnosti
 4. Změny ve složkových zákonech v oblasti životního prostředí – změny související se zavedením JES, změny vyplývající z nového stavebního zákona, nesouvisející novelizace

- zákon o ochraně přírody a krajiny

- zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – společný proces EIA a JES

- zákon o geologických pracích

- zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

- lesní zákon

- vodní zákon

- zákon o ochraně ovzduší

- zákon o prevenci závažných havárií

- zákon o odpadech

- zákon o integrované prevenci

10. Diskuse


 Mgr. Pavel Chlíbek

Vrchní ministerský rada z legislativního odboru MŽP, právník a specialista na JES, spolutvůrce zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v oblasti vydávání jednotného environmentálního stanoviska (JES) od 1.1.2024, Jedná se o nový nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, zavedený zákonem č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku JES se vydává ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona a dále pro záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., a následně jsou povolovány v některém z navazujících řízení.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým institutem jednotného environmentálního stanoviska jako nástrojem procesní integrace v oblasti ochrany životního prostředí, jehož zavedením dochází je zjednodušení a zrychlení povolování záměrů, především stavebních, z hlediska jejich vlivů na životní prostředí.

Obsah semináře

 1. Úvod k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku – účel, cíle, vývoj v rámci legislativního procesu
 2. JES ve vazbě na stavební zákon – představení hlavních změn v novém stavebním zákoně; koordinované závazné stanovisko; fikce; digitalizace; přechodné období
 3. Základní specifikace JES – okruh záměrů, pro něž se vydává; výčet dotčených zákonů a jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se JES vydává; výjimky
 4. Výkon státní správy – orgány příslušné k vydávání JES; kompetence, vnitřní organizace
 5. Proces vydání JES

- žádost, předběžná konzultace, vyjadřování jiných správních orgánů

- lhůty, včetně fikce souhlasu, náležitosti, platnost, zveřejňování

- koordinované závazné stanovisko

- změna a přezkum JES

 1. Kontrola, nápravná opatření, přestupky
 2. Přechodná ustanovení a dopady přechodného období podle stavebního zákona
 3. Účast veřejnosti
 4. Změny ve složkových zákonech v oblasti životního prostředí – změny související se zavedením JES, změny vyplývající z nového stavebního zákona, nesouvisející novelizace

- zákon o ochraně přírody a krajiny

- zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – společný proces EIA a JES

- zákon o geologických pracích

- zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

- lesní zákon

- vodní zákon

- zákon o ochraně ovzduší

- zákon o prevenci závažných havárií

- zákon o odpadech

- zákon o integrované prevenci

10. Diskuse


 Mgr. Pavel Chlíbek

Vrchní ministerský rada z legislativního odboru MŽP, právník a specialista na JES, spolutvůrce zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seminář „Nájem bytu a nebytových prostor-aktuální judikatura NS“ přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem podnikání. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na nová rizika a výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Výklad vychází z judikatury Nejvyššího soudu.

Obsah semináře

Nájem bytu a domu

 • předmět a účel nájmu, kogentnost úpravy, přechodná ustanovení
 • nájemné, úhrada za služby
 • výše
 • prodlení
 • zvyšování
 • jistota
 • práva a povinnosti stran
 • bydlení dalších osob
 • společný nájem
 • skončení nájmu (na dobu určitou, na dobu neurčitou)
 • prolongace
 • přechod nájmu
 • výpověď (náležitosti, výpovědní doba, důvody, přezkum oprávněnosti, odevzdání bytu)
 • služební byt
 • družstevní byt

Nájem prostor za účelem podnikání

 • účel nájmu
 • práva a povinnosti stran
 • skončení nájmu
 • převod nájmu
 • na dobu určitou
 • na dobu neurčitou
 • výpověď
 • náhrada za převzetí zákaznické základny

Cílová skupina

 • vzdělávání advokátů
 • majetkové odbory měst
 • bytová družstva
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • osoby podnikající v oboru pronájmu nemovitostí

 JUDr. Pavlína Brzobohatá

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář „Nájem bytu a nebytových prostor-aktuální judikatura NS“ přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem podnikání. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na nová rizika a výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Výklad vychází z judikatury Nejvyššího soudu.

Obsah semináře

Nájem bytu a domu

 • předmět a účel nájmu, kogentnost úpravy, přechodná ustanovení
 • nájemné, úhrada za služby
 • výše
 • prodlení
 • zvyšování
 • jistota
 • práva a povinnosti stran
 • bydlení dalších osob
 • společný nájem
 • skončení nájmu (na dobu určitou, na dobu neurčitou)
 • prolongace
 • přechod nájmu
 • výpověď (náležitosti, výpovědní doba, důvody, přezkum oprávněnosti, odevzdání bytu)
 • služební byt
 • družstevní byt

Nájem prostor za účelem podnikání

 • účel nájmu
 • práva a povinnosti stran
 • skončení nájmu
 • převod nájmu
 • na dobu určitou
 • na dobu neurčitou
 • výpověď
 • náhrada za převzetí zákaznické základny

Cílová skupina

 • vzdělávání advokátů
 • majetkové odbory měst
 • bytová družstva
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • osoby podnikající v oboru pronájmu nemovitostí

 JUDr. Pavlína Brzobohatá

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 13:00 (1990 hod)


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky s možnostmi využití aplikací a služeb platformy Microsoft 365 s důrazem na efektivní práci s e-maily a systémem úložiště OneDrive.
 • Poskytnout praktické rady a návody pro efektivnější vyřizování e-mailů a přehledné ukládání v rámci systému Microsoft 365.
 • Ukázat konkrétní nástroje a aplikace Microsoft 365, které pomohou účastníkům zvýšit efektivitu práce.

Kurz je určen všem, kteří při své úřední práci využívají nebo by rádi využívali kancelářský balík Microsoft (Office) 365. Mohou se ho zúčastnit začátečníci, ale na své si přijdou také pokročilejší uživatelé.

1. Základní přehled služeb Office 365:

 • Přihlášení do portálu Office.
 • Popis prostředí portálu a běžná uživatelská nastavení.
 • Tenký / tlustý klient, instalace Office, přehled jednotlivých aplikací.

2. Elektronická pošta v Outlooku:

 • Outlook Online; Kontakty, kalendář, úkoly; Skupiny Outlook.
 • Šablony pro opakované činnosti.
 • Tvorba pravidel pro efektivnější vyřizování korespondence.

3. Úložiště OneDrive:

 • Vytváření složek, ukládání souborů.
 • Synchronizace složek OneDrive s lokálními složkami.
 • Práce se složkami OneDrive v desktopových aplikacích.
 • Sdílení souborů a složek.
 • Mazání souborů a jejich obnova.
 • Porovnání s možnostmi Sharepoint – rozdíl v použití.

4. Přehled a výhody některých aplikací a služeb Microsoft 365:

 • Word Online; Excel Online; PowerPoint Online; OneNote Online.
 • Aplikace Delve; Aplikace Sway; Lists.
 • ToDo vs Planner.

 Tomáš Malinský

Lektor s dlouhodobou pedagogickou praxí (od roku 1999) ve státním i soukromém středním školství, ale také ve vzdělávání dospělých. Působil také jako konzultant pro IT, GDPR a ochranu oznamovatelů (whistleblowing). Věnuje se výuce HW a realizaci servisních IT prací. Jako lektor se aktuálně zaměřuje na operační systémy Microsoft pro běžné uživatele a na tvorbu firemních i osobních webových prezentací prostřednictvím redakčního systému Wordpress.

Sám sebe považuje za trpělivého člověka s nadšením pro nové výzvy. Rád cestuje a uplatňuje při tom své orientační i průvodcovské schopnosti.


Více informací a objednávka

On-line školení

 15:00 - 17:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky s problematikou obecně závazných vyhlášek obcí v oblasti regulace místních záležitostí veřejného pořádku.
 • Poskytnout jim základní přehled o možných oblastech regulace. 
 • Upozornit je na skutečnost, že řadu lidských činností v oblasti veřejného pořádku lze postihovat již podle zákonů.

Webinář je určen všem, kteří se v různých funkcích nebo pracovních pozicích podílejí na tvorbě, vydávání či dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek regulujících místní záležitosti veřejného pořádku.

 • Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti regulace místních záležitostí veřejného pořádku. 
 • Možné oblasti regulace (konzumace alkoholu, zábavní pyrotechnika, pohyb psů, hazardní hry, noční klid atd.), podmínky pro její zavedení. 
 • Činnosti v oblasti veřejného pořádku, které je možné postihovat již podle zákonů.

 Mgr. Jakub Joklík

Působí na Ministerstvu vnitra na pozici vedoucího oddělení dozoru nad normotvorbou obcí v rámci odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Do jeho činnosti spadá výkon dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek obcí a taktéž provoz a rozvoj informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Má bohaté zkušenosti jak s posuzováním zákonnosti obecně závazných vyhlášek obcí, tak s metodickým usměrňováním obcí v oblasti obecní normotvorby v rámci celé České republiky.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Absolventi kurzu se v jeho průběhu seznámí s jednotlivými kategoriemi, ve kterých se syndrom vyhoření projevuje a s jejich vzájemným propojením. Po objasnění konkrétních projevů a mechanismů jejich vytváření, se seznámí s možnostmi preventivních aktivit, které se v současném pojetí lidského jedince jak bio-psycho-sociální jednoty osvědčily. Absolventi si vyzkouší konkrétní možnosti práce se svým stresem, techniky pro celkovou relaxaci i přiměřenou aktivizaci. Nedílnou součástí je i interaktivní sdílení frekventantů vlastních pozitivních zkušeností a s cílem rozšířit svůj rejstřík dovedností ke zvládání pracovní zátěže.

 

Obsah semináře

-          Úvod do problematiky vč. základního legislativního rámce, základní informace o tématu a lektorovi.

-          Základní definice a teorie syndromu vyhoření, jeho odlišení od jiných /duševních poruch.

-          Vymezení stresu.

-          Příznaky syndromu vyhoření

-          Příznaky syndromu vyhoření a jejich jednotlivé úrovně ( např. psychické, fyzické a sociální). Modely  a fáze syndromu vyhoření.

-          Pozitivní protipóly syndromu vyhoření:

Jednotlivé modality,  praktické sebeposuzování,  zaměření na posuny a strategie zvládání stresu, relaxační techniky, duševní hygiena v každodenní praxi.

 


 PhDr. Jana Procházková

Soudní znalec, klinický psycholog, vysokoškolský pedagog, supervizor.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Absolventi kurzu se v jeho průběhu seznámí s jednotlivými kategoriemi, ve kterých se syndrom vyhoření projevuje a s jejich vzájemným propojením. Po objasnění konkrétních projevů a mechanismů jejich vytváření, se seznámí s možnostmi preventivních aktivit, které se v současném pojetí lidského jedince jak bio-psycho-sociální jednoty osvědčily. Absolventi si vyzkouší konkrétní možnosti práce se svým stresem, techniky pro celkovou relaxaci i přiměřenou aktivizaci. Nedílnou součástí je i interaktivní sdílení frekventantů vlastních pozitivních zkušeností a s cílem rozšířit svůj rejstřík dovedností ke zvládání pracovní zátěže.

 

Obsah semináře

-          Úvod do problematiky vč. základního legislativního rámce, základní informace o tématu a lektorovi.

-          Základní definice a teorie syndromu vyhoření, jeho odlišení od jiných /duševních poruch.

-          Vymezení stresu.

-          Příznaky syndromu vyhoření

-          Příznaky syndromu vyhoření a jejich jednotlivé úrovně ( např. psychické, fyzické a sociální). Modely  a fáze syndromu vyhoření.

-          Pozitivní protipóly syndromu vyhoření:

Jednotlivé modality,  praktické sebeposuzování,  zaměření na posuny a strategie zvládání stresu, relaxační techniky, duševní hygiena v každodenní praxi.

 


 PhDr. Jana Procházková

Soudní znalec, klinický psycholog, vysokoškolský pedagog, supervizor.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Rozšířit teoretické znalosti zákona o obcích a související relevantní právní úpravy v oblasti nakládání s obecním majetkem a prohloubit příslušné dovednosti.
 • Přispět k tomu, aby byl absolvent kurzu schopen správným způsobem aplikovat relevantní právní úpravu mj. tak, aby obcemi uzavírané smlouvy nebyly z důvodu porušení zákona neplatné. 
 • Nasměrovat pozornost především na povinnosti související s hospodárným a účelným nakládáním s majetkem i na „procedurální“ postupy stanovené zákonem o obcích pro realizaci majetkoprávních dispozic.
 • Upozornit na nejčastější pochybení obcí při hospodaření s majetkem a také na „precedentní“ soudní rozhodnutí vztahující se k dispozicím obecním majetkem.

Kurz je určen nejen zastupitelům, ale také (a to zejména) úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří se podílejí na realizaci majetkoprávních dispozic obcí. 

 • Obecně k zákonným povinnostem obce při nakládání s obecním majetkem (zákonem stanovený postup pro nakládání s majetkem obce, dispozice s obecním majetkem z hlediska hospodárnosti a účelnosti, procesní aspekty dispozic s obecním majetkem, povinnost obce disponovat s majetkem za „cenu obvyklou“).
 • Záměr obce disponovat s nemovitým majetkem (právní povaha záměru, dispozice, na které se vztahuje povinnost zveřejnit záměr, orgán obce příslušný k přijetí záměru, náležitosti záměru aj.).
 • Rozhodnutí o majetkové dispozici (povaha rozhodnutí orgánu obce o majetkové dispozici, určení orgánu příslušného k rozhodnutí o majetkové dispozici, výběr z obcí obdržených nabídek, náležitosti rozhodnutí o majetkové dispozici a určení obsahu uzavírané smlouvy aj.).
 • Uzavření smlouvy (jednání jménem obce navenek, jednání za obec v zastoupení, vztah schváleného rozpočtu a uzavřené smlouvy aj.).
 • Kontrolní mechanismy obecních dispozic a problematika odpovědnosti (vnitřní a vnější kontrolní mechanismy, odpovědnost volených funkcionářů za dispozice s majetkem). 
 • Nejčastější pochybení obcí při hospodaření s majetkem, obsahově relevantní judikatura. 

 Mgr. Lukáš Rothanzl

Advokát. Člen pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády ČR a člen několika rozkladových komisí k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb územním samosprávným celkům. V minulosti působil jako právník Ministerstva vnitra na odboru dozoru a kontroly veřejné správy, kde se věnoval metodické a aplikační činnosti spojené především se zákony o územních samosprávných celcích a zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Má dlouhodobé zkušenosti s právním servisem obcím. Podílel se mj. na realizaci projektu právního poradenství financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR.

Přednáší problematiku hospodaření s majetkem obcí, ochrany osobních údajů a zákona o svobodném přístupu k informacím. Je spoluautorem publikace „Zákon o svobodném přístupu k informacím: komentář" (C. H. Beck).

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je procvičení a prohloubení znalostí v oblasti dlouhodobého hmotného majetku, a to se zaměřením na oceňování, odpisování, technické zhodnocení, bezúplatné převody a financování dlouhodobého hmotného majetku z peněžních fondů.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů podle právních předpisů v oblasti účetnictví pro vybrané účetní jednotky a rozpočtových pravidel.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorem možná alternativní řešení.

Obsah semináře

 • Obecná pravidla pro vykazování dlouhodobého hmotného majetku včetně obsahového vymezení jednotlivých položek rozvahy a specifických případů vykazování (např. věcná břemena, právo stavby, sbírky muzejní povahy)
 • Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, a to zejména se zaměřením na oceňování (např. zahrnování / nezahrnování nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku do pořizovací ceny)
 • Technické zhodnocení provedené na vlastním i cizím dlouhodobém hmotném majetku
 • Odpisování dlouhodobého hmotného majetku (např. význam odpisů, způsoby odpisování, aktualizace odpisového plánu, zbytková hodnota)
 • Tvorba opravných položek
 • Bezúplatné převody dlouhodobého hmotného majetku mezi vybranými účetními jednotkami i mimo vybrané účetní jednotky
 • Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (majetek určený k prodeji, směna atd.)
 • Tvorba a čerpání peněžních fondů související s financováním dlouhodobého hmotného majetku u příspěvkových organizací
 • Nejčastější problémy a chyby při účtování o dlouhodobém hmotném majetku

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a další), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.


 Ing. Nikola Kortanová|Ing. Tomáš Sluka

oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru, Ministerstvo financí ČR

|

vedoucí oddělení rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů, Ministerstvo financí ČR

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Na semináři Vám bude např. zodpovězeno, zda dítě, které cestuje s pěstouny na dovolenou do zahraničí (jedná se o běžnou dovolenou cca 10 dní) potřebuje souhlas rodičů, případně přeložení rozsudku do jiného jazyka?

Nebo se dozvíte, jak často musí pěstoun poskytovat rodiči informace o dítěti? Je možno např. 1x ročně?

Nebo bude probíráno, zda jsou důležitější kroužky, které děti navštěvují a pěstouni je preferují nebo kontakt s rodiči?

Tématem kurzu je poukázat na podstatu kontaktů dítěte s biologickou rodinou, na možná úskalí a hledání řešení situací tak, aby dítě bylo komplikovanou rodinnou situací zasaženo co možná nejméně. V rámci odpovědnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, soudu, doprovázející organizace, pomocných služeb a odborné pomoci budou nastíněny možnosti vzájemné spolupráce v mezích jejich kompetencí včetně zajištění participačních práv dítěte.
Dítě, jehož pečující prostředí v původní biologické rodině mu není schopno zajistit jeho potřeby, je ohroženo na svém zdravém fyzickém a psychickém vývoji. Není-li možné sanovat biologickou rodinu natolik, aby v ní mohlo dítě dále zůstat, přichází v úvahu jeho umístění do náhradní rodinné péče – krátkodobé, případně dlouhodobé. Již tento akt způsobuje v psychice dítěte ztrátu pocitu bezpečí včetně ztráty nejbližších osob jeho života – biologických rodičů. Aby se tento psychický stav dále neprohluboval a naopak došlo ke stabilizaci jeho vazeb k oběma rodičům při adaptaci na nové pečující prostředí, je povinností všech složek státu, které nesou odpovědnost za umístění dítěte do náhradní rodinné péče, aby vytvořili takový systém péče o dítě, který bude jako samozřejmost zahrnovat i jeho kontakt s rodiči, případně členy širší rodiny.

Obsah semináře

Proces umístění

-Proces předcházející umístění dítěte do náhradní rodinné péče
-Umístění dítěte v náhradní rodinné péči a zajištění jeho participačních práv

Spolupráce jednotlivých složek systému

-Spolupráce s biologickou rodinou ve vztahu ke kontaktu s dítětem, s přihlédnutím k obsahu rodičovských kompetencí rodičů
-Důležitost kontaktu dítěte s členy biologického rodinného systému a diagnostika možností jeho realizace

Specifika kontaktu dítěte

-Kontakt dítěte s rodiči v případě omezení jejich svéprávnosti a rodičovské odpovědnosti


 JUDr. Soňa Soukupová

Opatrovnická soudkyně Okresního soudu v Chrudimi s praxí téměř 35 let v justici a 33 let na pozici soudkyně, většinou s náplní práce opatrovnické soudnictví. Absolvovala jsem Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1988. Ve své opatrovnické agendě využívám již 6. rokem interdisciplinární spolupráci, do které jsou zapojeny různé orgány a organizace, které se zabývají řešením rodinných problémů a situací. Věnuji se i vzdělávání pěstounů, se kterými se ráda setkávám a získávám tak další poznatky z přímého výkonu náhradní rodinné péče. Domnívám se, že tento typ péče je ve společnosti nedoceněn a velmi často i nepochopen, což se promítá do celého procesu sanace biologických rodin  a do samotného výkonu náhradní rodinné péče.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Na semináři Vám bude např. zodpovězeno, zda dítě, které cestuje s pěstouny na dovolenou do zahraničí (jedná se o běžnou dovolenou cca 10 dní) potřebuje souhlas rodičů, případně přeložení rozsudku do jiného jazyka?

Nebo se dozvíte, jak často musí pěstoun poskytovat rodiči informace o dítěti? Je možno např. 1x ročně?

Nebo bude probíráno, zda jsou důležitější kroužky, které děti navštěvují a pěstouni je preferují nebo kontakt s rodiči?

Tématem kurzu je poukázat na podstatu kontaktů dítěte s biologickou rodinou, na možná úskalí a hledání řešení situací tak, aby dítě bylo komplikovanou rodinnou situací zasaženo co možná nejméně. V rámci odpovědnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, soudu, doprovázející organizace, pomocných služeb a odborné pomoci budou nastíněny možnosti vzájemné spolupráce v mezích jejich kompetencí včetně zajištění participačních práv dítěte.
Dítě, jehož pečující prostředí v původní biologické rodině mu není schopno zajistit jeho potřeby, je ohroženo na svém zdravém fyzickém a psychickém vývoji. Není-li možné sanovat biologickou rodinu natolik, aby v ní mohlo dítě dále zůstat, přichází v úvahu jeho umístění do náhradní rodinné péče – krátkodobé, případně dlouhodobé. Již tento akt způsobuje v psychice dítěte ztrátu pocitu bezpečí včetně ztráty nejbližších osob jeho života – biologických rodičů. Aby se tento psychický stav dále neprohluboval a naopak došlo ke stabilizaci jeho vazeb k oběma rodičům při adaptaci na nové pečující prostředí, je povinností všech složek státu, které nesou odpovědnost za umístění dítěte do náhradní rodinné péče, aby vytvořili takový systém péče o dítě, který bude jako samozřejmost zahrnovat i jeho kontakt s rodiči, případně členy širší rodiny.

Obsah semináře

Proces umístění

-Proces předcházející umístění dítěte do náhradní rodinné péče
-Umístění dítěte v náhradní rodinné péči a zajištění jeho participačních práv

Spolupráce jednotlivých složek systému

-Spolupráce s biologickou rodinou ve vztahu ke kontaktu s dítětem, s přihlédnutím k obsahu rodičovských kompetencí rodičů
-Důležitost kontaktu dítěte s členy biologického rodinného systému a diagnostika možností jeho realizace

Specifika kontaktu dítěte

-Kontakt dítěte s rodiči v případě omezení jejich svéprávnosti a rodičovské odpovědnosti


 JUDr. Soňa Soukupová

Opatrovnická soudkyně Okresního soudu v Chrudimi s praxí téměř 35 let v justici a 33 let na pozici soudkyně, většinou s náplní práce opatrovnické soudnictví. Absolvovala jsem Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1988. Ve své opatrovnické agendě využívám již 6. rokem interdisciplinární spolupráci, do které jsou zapojeny různé orgány a organizace, které se zabývají řešením rodinných problémů a situací. Věnuji se i vzdělávání pěstounů, se kterými se ráda setkávám a získávám tak další poznatky z přímého výkonu náhradní rodinné péče. Domnívám se, že tento typ péče je ve společnosti nedoceněn a velmi často i nepochopen, což se promítá do celého procesu sanace biologických rodin  a do samotného výkonu náhradní rodinné péče.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře:

Seznámení s novelizací právních předpisů upravujících spisovou službu účinnou od 1.1.2023, její aplikace v přechodném období roku 2024 a prohloubení znalostí spisové služby za účelem zajištění jejího úspěšného vedení v listinné či elektronické podobě a bezpečného zvládnutí podmínek pro úspěšné ukládání a vyřazování dokumentů v souladu s příslušnou archivní legislativou.

Obsah:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • Informace aktuální novelizaci platné archivní a související legislativě a dalších právních předpisech týkající se nakládání s dokumenty, odborné pojmy.
 • Zásady vedení spisové služby v listinné a elektronické podobě (příjem dokumentů, kontrola náležitostí dokumentů v digitální podobě, převody dokumentů z digitální do listinné podoby a naopak, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání ověřovacích prvků, odesílání dokumentů).
 • Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě, spisovny, vyřazování dokumentů a výběr archiválií, průběh klasického i elektronického skartačního řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení.
 • Spisový řád, spisový a skartační plán, metodická a kontrolní činnost státních archivů vůči původcům
 • Prováděcí předpisy k novele spisové služby v roce 2024
 • Aktuální informace k praxi i legislativnímu vývoji dle zájmů účastníků

 Mgr. Radek Pokorný

Státní oblastní archiv - vedoucí Oddělení archivní metodiky. Spoluautor: Slovníku moderní archivní terminologie, Základních pravidel pro zpracování archiválií.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře:

Seznámení s novelizací právních předpisů upravujících spisovou službu účinnou od 1.1.2023, její aplikace v přechodném období roku 2024 a prohloubení znalostí spisové služby za účelem zajištění jejího úspěšného vedení v listinné či elektronické podobě a bezpečného zvládnutí podmínek pro úspěšné ukládání a vyřazování dokumentů v souladu s příslušnou archivní legislativou.

Obsah:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • Informace aktuální novelizaci platné archivní a související legislativě a dalších právních předpisech týkající se nakládání s dokumenty, odborné pojmy.
 • Zásady vedení spisové služby v listinné a elektronické podobě (příjem dokumentů, kontrola náležitostí dokumentů v digitální podobě, převody dokumentů z digitální do listinné podoby a naopak, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání ověřovacích prvků, odesílání dokumentů).
 • Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě, spisovny, vyřazování dokumentů a výběr archiválií, průběh klasického i elektronického skartačního řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení.
 • Spisový řád, spisový a skartační plán, metodická a kontrolní činnost státních archivů vůči původcům
 • Prováděcí předpisy k novele spisové služby v roce 2024
 • Aktuální informace k praxi i legislativnímu vývoji dle zájmů účastníků
 Mgr. Radek Pokorný

Státní oblastní archiv - vedoucí Oddělení archivní metodiky. Spoluautor: Slovníku moderní archivní terminologie, Základních pravidel pro zpracování archiválií.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek)

 09:00 - 14:00 (5 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit účastníky, zejména zástupce měst a obcí se zásadní novelou odměňováním členů zastupitelstev ÚSC účinnou od 1.1.2024

Obsah semináře

Seznámit účastníky se všemi aspekty odměňování členů zastupitelstev ÚSC jako zejména:

·        Novela zákonů o obcích, krajích a Hl. m. Praze s účinností od 1. 1. 2024 - zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev ÚSC

·        Právní vztah člena zastupitelstva k obci

·        Základní pravidla odměňování zastupitelů

·        Odměňování uvolněných členů zastupitelstev obce za výkon funkce od 1. 1. 2024

·        Odměňování neuvolněných členů zastupitelstev obce za výkon funkce od 1. 1. 2024

·        Mimořádné odměny, dary

·        Odchodné

·        Dovolená

·        Splatnost a výplata odměn, poskytování dalších peněžitých plnění, cestovních náhrad a jiné

Určeno - Starostové, členové zastupitelstev obcí, měst a krajů, vedoucí funkcionáři a odpovědní pracovníci obcí, měst a krajů odpovídající za agendu odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků.


 Ing. Tomáš Pösl

Vedoucí oddělení kontroly MV ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Odborník s dlouholetou praxí v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a v oblasti kontroly a dozoru veřejné správy.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 14:00 (5 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit účastníky, zejména zástupce měst a obcí se zásadní novelou odměňováním členů zastupitelstev ÚSC účinnou od 1.1.2024

Obsah semináře

Seznámit účastníky se všemi aspekty odměňování členů zastupitelstev ÚSC jako zejména:

·        Novela zákonů o obcích, krajích a Hl. m. Praze s účinností od 1. 1. 2024 - zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev ÚSC

·        Právní vztah člena zastupitelstva k obci

·        Základní pravidla odměňování zastupitelů

·        Odměňování uvolněných členů zastupitelstev obce za výkon funkce od 1. 1. 2024

·        Odměňování neuvolněných členů zastupitelstev obce za výkon funkce od 1. 1. 2024

·        Mimořádné odměny, dary

·        Odchodné

·        Dovolená

·        Splatnost a výplata odměn, poskytování dalších peněžitých plnění, cestovních náhrad a jiné

Určeno - Starostové, členové zastupitelstev obcí, měst a krajů, vedoucí funkcionáři a odpovědní pracovníci obcí, měst a krajů odpovídající za agendu odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků.


 Ing. Tomáš Pösl

Vedoucí oddělení kontroly MV ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Odborník s dlouholetou praxí v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a v oblasti kontroly a dozoru veřejné správy.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální problematikou zákona o pohřebnictví. Pozornost bude věnována novým poznatkům z kontrolní a dohledové činnosti, nejčastějším pochybením a cestám, jak se vyhnout přestupkům v pohřebnictví. Rozebrána bude problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví, pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe.

Obsah semináře

 • Zákon o pohřebnictví - přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti v aplikační praxi
 • Nové poznatky z kontrolní činnosti
 • Přestupky v pohřebnictví a jak jim předcházet
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
 • Sociální pohřby – povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby), jednání s pozůstalými, kteří odmítají sjednat pohřeb, problematika poradenství pro pozůstalé, hledání osob blízkých zemřelému a komunikace s rodinou zemřelého.
 • Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb.
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi.
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
 • Provozování veřejných pohřebišť a krematorií. Vybraná problematika řádů pohřebišť, sociálních hrobů, nájemních smluv k hrobům a povinnou regulaci cen
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci měst a obcí, v jejichž gesci je problematika pohřebnictví, problematika sociálních pohřbů, ale i zaměstnanci hřbitovů, hrobníci, pohřební služby a krematoria.


 Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D.

Pracovník Ministerstva pro místní rozvoj (2000), iniciátor novely zákona o pohřebnictví a vzniku prvního oddělení pohřebnictví ve státní správě (2016). Působí  jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem pracovní skupiny pro poradenství pro pozůstalé a autorem knihy Pohřebnictví (Praha: Linde 2013) a řady odborných článků. Při Národním ústavu odborného vzdělávání založil pracovní skupinu pohřebnictví, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy 12 profesí jako hrobník, administrátor hřbitova, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník a další.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální problematikou zákona o pohřebnictví. Pozornost bude věnována novým poznatkům z kontrolní a dohledové činnosti, nejčastějším pochybením a cestám, jak se vyhnout přestupkům v pohřebnictví. Rozebrána bude problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví, pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe.

Obsah semináře

 • Zákon o pohřebnictví - přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti v aplikační praxi
 • Nové poznatky z kontrolní činnosti
 • Přestupky v pohřebnictví a jak jim předcházet
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
 • Sociální pohřby – povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby), jednání s pozůstalými, kteří odmítají sjednat pohřeb, problematika poradenství pro pozůstalé, hledání osob blízkých zemřelému a komunikace s rodinou zemřelého.
 • Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb.
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi.
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
 • Provozování veřejných pohřebišť a krematorií. Vybraná problematika řádů pohřebišť, sociálních hrobů, nájemních smluv k hrobům a povinnou regulaci cen
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci měst a obcí, v jejichž gesci je problematika pohřebnictví, problematika sociálních pohřbů, ale i zaměstnanci hřbitovů, hrobníci, pohřební služby a krematoria.


 Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D.

Pracovník Ministerstva pro místní rozvoj (2000), iniciátor novely zákona o pohřebnictví a vzniku prvního oddělení pohřebnictví ve státní správě (2016). Působí  jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem pracovní skupiny pro poradenství pro pozůstalé a autorem knihy Pohřebnictví (Praha: Linde 2013) a řady odborných článků. Při Národním ústavu odborného vzdělávání založil pracovní skupinu pohřebnictví, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy 12 profesí jako hrobník, administrátor hřbitova, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník a další.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře:

Obohatit sebe a ostatní o nové poznatky a postřehy z aplikační praxe. Prohloubit znalosti. Seznámit se s novinkami.

Obsah semináře:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • co se uveřejní,
 • kdy se uveřejní,
 • jak se uveřejní,
 • co se neuveřejní
 • a hlavě, co dělat, když se udělá chyba při uveřejnění

Doporučená literatura:

Zákon o registru smluv. Komentář

Autor: Bouda, Fadrný, Franc, Mazel

ISBN: 978-80-7400-626-5


 Mgr. Martin Kraus

Právník, odborník na právní aspekty eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti a odborník na Registr smluv.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu východiska pro aplikaci efektivní sociální práce a dalších návazných služeb či intervencí při strategickém plánování opatření snižujících nepříznivé dopady na uspokojování životních potřeb nízkopříjmových seniorů a příklady aplikace konkrétních metod sociální práce.

Absolvent kurzu získá přehled o struktuře skupiny osob v seniorském věku z hlediska základních demografických ukazatelů, ovšem především se zacílením na strukturu a výši příjmů, způsob a náklady bydlení, strukturu spotřeby, míry zdraví a míry potřebné, respektive poskytované péče a služeb.

Účastníkům kurzu bude prezentován model očekávaných potřeb seniorů, jejichž společným znakem je nízký příjem, současně bude prezentován model očekávaných potřeb seniorů, kteří se ocitají v situaci extrémního ohrožení chudobou a sociálním vyloučením.

Účastníkům kurz budou představeny typové kazuistiky, na jejichž rámci lze demonstrovat charakter a míru potřeb dotčené cílové skupiny. Dále budou prezentovány možné „scénáře“ dopadů neřešení obtížné situace, a to jak z hlediska individuálních, tak společenských dopadů. Důraz bude kladen na způsoby zjišťování potřeb, depistáže a preventivní působení.

Cílem je poznání charakteru, četnosti a dopadů těchto událostí, a to jak na situaci jednotlivců nebo skupin osob a stejně tak na subjekty kompetentní (veřejná správa, poskytovatelé služeb, další pomáhající instituce) v těchto případech zajišťovat podporu, pomoc nebo negativním dopadům předcházet.

Návazně na převážně analytický náhled na situaci seniorů, kteří jsou negativně zatížení nízkými příjmy, následuje blok, který se věnuje souhrnu či řetězci opatření, která mají potenciál snižovat rizika vyplývající ze situace dotčené cílové skupiny. Jedná se především o výčet institucí a jejich kompetencí (včetně neformálních struktur) a možnosti jejich koordinace na místní a regionální úrovni.

Absolvent kurzu získá základní informace o formách a metodách práce poskytovatelů služeb a dalších pomáhajících institucí kompetentních intervenovat v případech definovaných sociálních/životních událostí. Získá informace o metodách interpretace a modelování vývoje potřeb v čase a prostoru a návazně pak o metodách modelování adekvátních kapacit služeb a dalších pomáhajících institucí a nákladů na jejich zajištění.

Obsah semináře

A) Charakteristika osob v seniorském věku s nízkými příjmy – výklad všeobecně dostupných statistických dat

 • Struktura seniorské populace dle věku, pohlaví, příjmu, způsobu bydlení, způsobu a struktury spotřeby, míry zdraví a míry poskytované péče.

B) Lidé v cílové skupině a jejich potřeby – cílová skupina z pohledu předpokládaných potřeb a obecných způsobů jejich uspokojení

 • Rozbor předpokládané struktury a míry potřeb osob v cílové skupině – zdroje a metody uspokojení potřeb v individuálním a systémovém rámci.
 • Charakteristika situace osob v extrémním ohrožení chudobou a sociálním vyloučením, a to z pohledu „předseniorského věku“.

C) Modelové kazuistiky – zdroje a metody řešení individuálních případů

 • Nástin 3 modelových kazuistik, které jsou determinovány především nedostatkem příjmů – náhled na akutnost a míru potřeb z hlediska hmotného zabezpečení, psychosociálních potřeb a péče.

D) Modelové kazuistiky – zdroje a metody řešení z hlediska koncepčního a strategického na úrovni municipality, ORP, případně regionu

 • Organizace, kompetence a základní ekonomický rámec podpory na místní, případně regionální úrovni.
 • Základní parametry depistáže a prevence nepříznivé sociální situace osob v seniorském věku a „předseniorském“ věku - determinované především nízkými příjmy.

E) Plánování přiměřených kapacit zaměřených na podporu osob 65+ s nízkými příjmy na místní a regionální úrovni

 • Institucionální a datové zdroje; Stanovení indikátorů potřeb a efektivity; Nákladovost a efektivita sociálních a sociálně zdravotních služeb; Zdroje k zajištění sociálních a sociálně zdravotních služeb

 Mgr. Martin Žárský

odborník na koncepci sociálních služeb a poradenství v oblasti sociálně zdravotní péče

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu východiska pro aplikaci efektivní sociální práce a dalších návazných služeb či intervencí při strategickém plánování opatření snižujících nepříznivé dopady na uspokojování životních potřeb nízkopříjmových seniorů a příklady aplikace konkrétních metod sociální práce.

Absolvent kurzu získá přehled o struktuře skupiny osob v seniorském věku z hlediska základních demografických ukazatelů, ovšem především se zacílením na strukturu a výši příjmů, způsob a náklady bydlení, strukturu spotřeby, míry zdraví a míry potřebné, respektive poskytované péče a služeb.

Účastníkům kurzu bude prezentován model očekávaných potřeb seniorů, jejichž společným znakem je nízký příjem, současně bude prezentován model očekávaných potřeb seniorů, kteří se ocitají v situaci extrémního ohrožení chudobou a sociálním vyloučením.

Účastníkům kurz budou představeny typové kazuistiky, na jejichž rámci lze demonstrovat charakter a míru potřeb dotčené cílové skupiny. Dále budou prezentovány možné „scénáře“ dopadů neřešení obtížné situace, a to jak z hlediska individuálních, tak společenských dopadů. Důraz bude kladen na způsoby zjišťování potřeb, depistáže a preventivní působení.

Cílem je poznání charakteru, četnosti a dopadů těchto událostí, a to jak na situaci jednotlivců nebo skupin osob a stejně tak na subjekty kompetentní (veřejná správa, poskytovatelé služeb, další pomáhající instituce) v těchto případech zajišťovat podporu, pomoc nebo negativním dopadům předcházet.

Návazně na převážně analytický náhled na situaci seniorů, kteří jsou negativně zatížení nízkými příjmy, následuje blok, který se věnuje souhrnu či řetězci opatření, která mají potenciál snižovat rizika vyplývající ze situace dotčené cílové skupiny. Jedná se především o výčet institucí a jejich kompetencí (včetně neformálních struktur) a možnosti jejich koordinace na místní a regionální úrovni.

Absolvent kurzu získá základní informace o formách a metodách práce poskytovatelů služeb a dalších pomáhajících institucí kompetentních intervenovat v případech definovaných sociálních/životních událostí. Získá informace o metodách interpretace a modelování vývoje potřeb v čase a prostoru a návazně pak o metodách modelování adekvátních kapacit služeb a dalších pomáhajících institucí a nákladů na jejich zajištění.

Obsah semináře

A) Charakteristika osob v seniorském věku s nízkými příjmy – výklad všeobecně dostupných statistických dat

 • Struktura seniorské populace dle věku, pohlaví, příjmu, způsobu bydlení, způsobu a struktury spotřeby, míry zdraví a míry poskytované péče.

B) Lidé v cílové skupině a jejich potřeby – cílová skupina z pohledu předpokládaných potřeb a obecných způsobů jejich uspokojení

 • Rozbor předpokládané struktury a míry potřeb osob v cílové skupině – zdroje a metody uspokojení potřeb v individuálním a systémovém rámci.
 • Charakteristika situace osob v extrémním ohrožení chudobou a sociálním vyloučením, a to z pohledu „předseniorského věku“.

C) Modelové kazuistiky – zdroje a metody řešení individuálních případů

 • Nástin 3 modelových kazuistik, které jsou determinovány především nedostatkem příjmů – náhled na akutnost a míru potřeb z hlediska hmotného zabezpečení, psychosociálních potřeb a péče.

D) Modelové kazuistiky – zdroje a metody řešení z hlediska koncepčního a strategického na úrovni municipality, ORP, případně regionu

 • Organizace, kompetence a základní ekonomický rámec podpory na místní, případně regionální úrovni.
 • Základní parametry depistáže a prevence nepříznivé sociální situace osob v seniorském věku a „předseniorském“ věku - determinované především nízkými příjmy.

E) Plánování přiměřených kapacit zaměřených na podporu osob 65+ s nízkými příjmy na místní a regionální úrovni

 • Institucionální a datové zdroje; Stanovení indikátorů potřeb a efektivity; Nákladovost a efektivita sociálních a sociálně zdravotních služeb; Zdroje k zajištění sociálních a sociálně zdravotních služeb

 Mgr. Martin Žárský

odborník na koncepci sociálních služeb a poradenství v oblasti sociálně zdravotní péče

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Státní zaměstnanec mnohdy netuší, jak vypadá jeho služební život v kostce, a to od přijetí do služby po její ukončení. Máte někdy podobný pocit? I personalisté ve služebních úřadech se mohou dostat do situací, se kterými si nevědí rady. Často je však řešení snazší, než se na první pohled zdá.

Cílem semináře je proto seznámit účastníky s životním cyklem státního zaměstnance na základě praktických příkladů a zkušeností. V rámci semináře budou řešeny nejčastější konfliktní situace a otázky, které si kladou jak zaměstnanci, tak personalisté ve vztahu k aplikaci zákona o státní službě. S ohledem na provázanost se zákoníkem práce, se obsah semináře dotkne také vybraných rozdílů mezi pracovním poměrem a službou.

Seminář je určen pro všechny státní zaměstnance a personalisty, včetně představených a také pro ty, kteří by se o přijetí do služebního poměru mohli zajímat. Seminář bude s ohledem na profil konkrétních účastníků vždy obsahově přizpůsoben (např. prostřednictvím aplikace slido), aby maximálně vyšel vstříc potřebám, které jednotlivé jmenované skupiny mohou mít.

 

Obsah semináře

 • vznik služebního poměru
  • jak snadno projít výběrovým řízením a na co v něm si dát pozor (jazyky, nostrifikace, povinné náležitosti, odkazy na podklady z jiných řízení)
  • pohovor z pohledu uchazeče i člena výběrové komise,
  • přijímání nového zaměstnance z pohledu služebního úřadu (rozhodování ve věcech přijetí a zařazení na služební místo, předávání osobních spisů apod.)
  • jak spočítat praxi při nástupu nového státního zaměstnance aneb na praxi záleží
 • běžný život zaměstnance z pohledu státní služby
  • odměňování státních zaměstnanců (plat a jeho složky, jak probíhají platové postupy)
  • komunikace s personálními útvary (vyřizování žádostí a potřeb zaměstnanců v digitalizovaném prostředí úřadu, nahlížení do osobních spisů, změny osobních údajů aneb žalovat nechci, ale hlásit se to musí)
  • základy kárné odpovědnosti v souvislosti s povinnostmi státních zaměstnanců (praktické příklady ze služebního úřadu),
  • jak je to s kratší služební dobou, home office a dalšími slaďovacími nástroji (co musí obě strany učinit pro hladké vyřízení)
  • základy služebního hodnocení

 

 • změny služebního poměru
  • jaké jsou možnosti změny služebního místa a co pro to udělat (např. výběrová řízení na představeného, přechod na jinou agendu v rámci úřadu atd.)
  • změny služebního poměru z pohledu úřadu (převádění a zařazování na jiná služební místa, systemizační změny apod.)
  • změny služebního poměru v kontextu judikatury

 

 • skončení služebního poměru
  • jak hladce ukončit služební poměr z pohledu zaměstnance i úřadu (nejčastější omyly a přehmaty z pohledu praxe)
  • ukončování služebního poměru z pohledu úřadu (co je třeba vyřídit a o čem je třeba rozhodnout)

 

 • Zaměstnávání v pracovním poměru na služebních místech
  • možnosti obsazování služebních míst v pracovním poměru
  • jak na zaměstnávání studujících osob

 

V rámci semináře bude pracováno zejména s následujícími právními předpisy:

zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat

nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby


 PhDr. Mgr. Tomáš Doležal

V současné době působí jako vedoucí služebních a pracovních vztahů na Ministerstvu zdravotnictví a věnuje se ve své profesní kariéře nastavování personálních a služebně právních procesů v úřadech včetně nastavování personálních a služebně právních procesů v úřadech včetně nastavování procesů digitalizačních. Dříve působil na Ministerstvu vnitra v sekci pro státní službu, kde se mimo jiné podílel na zpracování novely zákona o státní službě z roku 2019 a dále na Ministerstvu školství v oboru právním. Pracoval rovněž jako poradce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Státní zaměstnanec mnohdy netuší, jak vypadá jeho služební život v kostce, a to od přijetí do služby po její ukončení. Máte někdy podobný pocit? I personalisté ve služebních úřadech se mohou dostat do situací, se kterými si nevědí rady. Často je však řešení snazší, než se na první pohled zdá.

Cílem semináře je proto seznámit účastníky s životním cyklem státního zaměstnance na základě praktických příkladů a zkušeností. V rámci semináře budou řešeny nejčastější konfliktní situace a otázky, které si kladou jak zaměstnanci, tak personalisté ve vztahu k aplikaci zákona o státní službě. S ohledem na provázanost se zákoníkem práce, se obsah semináře dotkne také vybraných rozdílů mezi pracovním poměrem a službou.

Seminář je určen pro všechny státní zaměstnance a personalisty, včetně představených a také pro ty, kteří by se o přijetí do služebního poměru mohli zajímat. Seminář bude s ohledem na profil konkrétních účastníků vždy obsahově přizpůsoben (např. prostřednictvím aplikace slido), aby maximálně vyšel vstříc potřebám, které jednotlivé jmenované skupiny mohou mít.

 

Obsah semináře

 • vznik služebního poměru
  • jak snadno projít výběrovým řízením a na co v něm si dát pozor (jazyky, nostrifikace, povinné náležitosti, odkazy na podklady z jiných řízení)
  • pohovor z pohledu uchazeče i člena výběrové komise,
  • přijímání nového zaměstnance z pohledu služebního úřadu (rozhodování ve věcech přijetí a zařazení na služební místo, předávání osobních spisů apod.)
  • jak spočítat praxi při nástupu nového státního zaměstnance aneb na praxi záleží
 • běžný život zaměstnance z pohledu státní služby
  • odměňování státních zaměstnanců (plat a jeho složky, jak probíhají platové postupy)
  • komunikace s personálními útvary (vyřizování žádostí a potřeb zaměstnanců v digitalizovaném prostředí úřadu, nahlížení do osobních spisů, změny osobních údajů aneb žalovat nechci, ale hlásit se to musí)
  • základy kárné odpovědnosti v souvislosti s povinnostmi státních zaměstnanců (praktické příklady ze služebního úřadu),
  • jak je to s kratší služební dobou, home office a dalšími slaďovacími nástroji (co musí obě strany učinit pro hladké vyřízení)
  • základy služebního hodnocení

 

 • změny služebního poměru
  • jaké jsou možnosti změny služebního místa a co pro to udělat (např. výběrová řízení na představeného, přechod na jinou agendu v rámci úřadu atd.)
  • změny služebního poměru z pohledu úřadu (převádění a zařazování na jiná služební místa, systemizační změny apod.)
  • změny služebního poměru v kontextu judikatury

 

 • skončení služebního poměru
  • jak hladce ukončit služební poměr z pohledu zaměstnance i úřadu (nejčastější omyly a přehmaty z pohledu praxe)
  • ukončování služebního poměru z pohledu úřadu (co je třeba vyřídit a o čem je třeba rozhodnout)

 

 • Zaměstnávání v pracovním poměru na služebních místech
  • možnosti obsazování služebních míst v pracovním poměru
  • jak na zaměstnávání studujících osob

 

V rámci semináře bude pracováno zejména s následujícími právními předpisy:

zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat

nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby


 PhDr. Mgr. Tomáš Doležal

V současné době působí jako vedoucí služebních a pracovních vztahů na Ministerstvu zdravotnictví a věnuje se ve své profesní kariéře nastavování personálních a služebně právních procesů v úřadech včetně nastavování personálních a služebně právních procesů v úřadech včetně nastavování procesů digitalizačních. Dříve působil na Ministerstvu vnitra v sekci pro státní službu, kde se mimo jiné podílel na zpracování novely zákona o státní službě z roku 2019 a dále na Ministerstvu školství v oboru právním. Pracoval rovněž jako poradce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 10:00 - 12:30 (3 hod)


 Cena prezenční: 4 990,-

 Pro členy SMO: 4 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je zaměřen na odpudivé lidské vlastnosti, kterými je subklinická psychopatie, machiavelismus a narcismus. Přednáška se zabývá jejich rozpoznáváním v každodenní praxi, evolučním pozadím, vývojem, příčinami, neurobiologickými podklady a následky tohoto chování. Uvádí příklady z praxe.
Během semináře bude podrobně vysvětlena stavba a funkce lidského mozku, definice, příčiny a stav mozku psychopatů, machiavelistů a lidí stižených narcistickou poruchou a jak by měl sociální pracovník s psychopaty jednat a postupovat.

Obsah semináře : 

 • Temná trojice (neúplná psychopatie, machiaveliánství, narcismus)
 • stavba a funkce lidského mozku
 • definice, příčiny a stav mozku psychopatů, machiavelistů a lidí stižených narcistickou poruchou
 • Psychopatie (příčiny, geny, perinatální postižení, porucha chování dětí a dospívajících, psychopatické znaky)
 • kriminální a nekriminální psychopati, úspěšní a neúspěšní psychopati, podnikoví psychopati
 • Machiaveliánství (sexuální chování, adolescence a rodina, mocenské zákony)
 • Narcismus
 • Známé světové osobnosti a jejich syndromy

Přednáška vychází z knížky:

Koukolík F. Sociálně úspěšní psychopati (Vzpoura deprivantů 1996-2020), vyd. Galén Praha 2020 a je doplněna nejnovějšími poznatky.


 MUDr. František Koukolík DrSc., FCMA

Český neuropatolog, spisovatel a publicista věnující se vztahu mezi mozkem a chováním s přesahem do společenských otázek a propagaci kritického myšlení a vědeckého přístupu. Člen České lékařské akademie. Vydal okolo jednoho sta časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií.

Více informací a objednávka

On-line školení

 10:00 - 12:30 (3 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je zaměřen na odpudivé lidské vlastnosti, kterými je subklinická psychopatie, machiavelismus a narcismus. Přednáška se zabývá jejich rozpoznáváním v každodenní praxi, evolučním pozadím, vývojem, příčinami, neurobiologickými podklady a následky tohoto chování. Uvádí příklady z praxe.
Během semináře bude podrobně vysvětlena stavba a funkce lidského mozku, definice, příčiny a stav mozku psychopatů, machiavelistů a lidí stižených narcistickou poruchou a jak by měl sociální pracovník s psychopaty jednat a postupovat.

Obsah semináře : 

 • Temná trojice (neúplná psychopatie, machiaveliánství, narcismus)
 • stavba a funkce lidského mozku
 • definice, příčiny a stav mozku psychopatů, machiavelistů a lidí stižených narcistickou poruchou
 • Psychopatie (příčiny, geny, perinatální postižení, porucha chování dětí a dospívajících, psychopatické znaky)
 • kriminální a nekriminální psychopati, úspěšní a neúspěšní psychopati, podnikoví psychopati
 • Machiaveliánství (sexuální chování, adolescence a rodina, mocenské zákony)
 • Narcismus
 • Známé světové osobnosti a jejich syndromy

Přednáška vychází z knížky:

Koukolík F. Sociálně úspěšní psychopati (Vzpoura deprivantů 1996-2020), vyd. Galén Praha 2020 a je doplněna nejnovějšími poznatky.


 MUDr. František Koukolík DrSc., FCMA

Český neuropatolog, spisovatel a publicista věnující se vztahu mezi mozkem a chováním s přesahem do společenských otázek a propagaci kritického myšlení a vědeckého přístupu. Člen České lékařské akademie. Vydal okolo jednoho sta časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Přispět k osvojení pravidel efektivní komunikace v podmínkách úřadu s různými typy spolupracovníků a občanů.
 • Představit základní způsoby předávání informací a druhy komunikace.
 • Obeznámit s možnostmi řešení konfliktů a procesem vyjednávání se spolupracovníkem a s občanem.
 • Seznámit s technikami aktivního naslouchání a argumentace. 

Kurz je určen vedoucím oddělení, vedoucím odborů, tajemníkům obecních úřadů, eventuálně vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a organizačních složek obcí. Obsah je koncipován pro všechny vedoucí zaměstnance úřadu, kteří se dostávají do zátěžových situací a komplikovaného vyjednávání se spolupracovníky, politiky a občany.


 • Komunikace (např. komunikační bariéry, pozornost, signály, spolupráce, model přenosu, verbální a neverbální komunikace).
 • Zvládání konfliktu (např. druhy konfliktu, možnosti řešení, interpersonální konflikty, skupinové konflikty, stres a jeho symptomy, zvládání stresové zátěže, relaxace).
 • Aktivní naslouchání a argumentace (např. empatie, zrakový kontakt, vhodné postoje, pozornost, postupy a techniky, argumentační fauly).
 • Vyjednávání (např. taktiky, negociační přístupy, nátlak, faktory úspěšného jednání).
 • Praktický nácvik.

 PhDr. Miloslav Hrubý

Lektor, kouč, mediátor a poradce.

Vystudoval Universitu Komenského v Bratislavě, filosofickou fakultu, obor psychologie, postgraduální studium na EBS Praha ve SRN - obor podnikové řízení a marketing.

Od roku 1992 do současnosti se plně věnuje poradenské a konzultační činnosti manažerům na vrcholové, střední a základní úrovni řízení v oblasti vedení a komunikace, zpracovávání ekonomických projektů, komplexních podnikatelských projektů a provádění finančních analýz společností. Realizuje personální a procesní audity včetně organizování AC a DC s možností psychologické diagnostiky osobnosti. Pro své klienty organizuje talentmanagement a rozvojové programy pro zaměstnance.

Dále se věnuje vzdělávání v oblasti řízení a vedení lidí v marketingovém přístupu, akviziční činnosti a komunikaci. Do jeho portfolia patří také vzdělávání středního managementu obchodních firem, bankovních domů i státních institucí (např. Ministerstvo spravedlnosti, Generální finanční ředitelství).

Od roku 2013 byl jmenován zkušebním komisařem pro udělování licencí k mediační činnosti.

Má 25 let zkušeností jako psycholog, poradce, lektor a kouč na českém trhu a trhu SRN.

Publikační činnost: skripta pro strategické a operační myšlení v procesu vedení spolupracovníků, changemanagement, timemanagement, řízení v procesu změn, efektivní vedení obchodního jednání, vedení a vitalizace týmů, marketing ve službách, zvládání zátěžových situací a stresmanagement, barevná typologie.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 4 990,-

 Pro členy SMO: 4 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu ke zneužívání tohoto práva kverulanty. Judikatura Nejvyššího správního soudu k tomuto problému vytvořila určité obranné mechanismy. K téže otázce bylo vydáno několik nálezů Ústavního soudu, které praxi poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. přinášejí nové výzvy. Jak poskytovat informace v souladu se zákonem a současně s požadavky judikatury bude proto hlavním tématem této přednášky.  Seminář bude diskutovat v obecnosti zásadu zákazu zneužití práva a dále otázku, nakolik se tato obecná zásada právní může uplatnit při zjevně šikanózních žádostech o informace podle zákona č. 106 /1999 Sb. Podíváme se též na připravovanou vládní novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., která by měla tuto problematiku výslovně kodifikovat v textu zákona.


 Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D

Zdeněk Kühn je od prosince 2023 soudcem Ústavního soudu a profesorem na Katedře teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde od roku 1997 učí teorii práva. Je rovněž bývalým soudcem Nejvyššího správního soudu. V roce 2006 byl jmenován docentem teorie práva a v roce 2019 profesorem teorie práva.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu ke zneužívání tohoto práva kverulanty. Judikatura Nejvyššího správního soudu k tomuto problému vytvořila určité obranné mechanismy. K téže otázce bylo vydáno několik nálezů Ústavního soudu, které praxi poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. přinášejí nové výzvy. Jak poskytovat informace v souladu se zákonem a současně s požadavky judikatury bude proto hlavním tématem této přednášky.  Seminář bude diskutovat v obecnosti zásadu zákazu zneužití práva a dále otázku, nakolik se tato obecná zásada právní může uplatnit při zjevně šikanózních žádostech o informace podle zákona č. 106 /1999 Sb. Podíváme se též na připravovanou vládní novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., která by měla tuto problematiku výslovně kodifikovat v textu zákona.


 Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D

Zdeněk Kühn je od prosince 2023 soudcem Ústavního soudu a profesorem na Katedře teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde od roku 1997 učí teorii práva. Je rovněž bývalým soudcem Nejvyššího správního soudu. V roce 2006 byl jmenován docentem teorie práva a v roce 2019 profesorem teorie práva.

Více informací a objednávka

On-line školení

 10:00 - 11:00 (0 hod)


 Cena on-line: 0,-

 Pro členy SMO: 0,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky webináře s on-line Poradnou pro obce, její strukturou, funkcionalitami (typy služeb) a principy využívání.
 • Pomoci klientům s orientací a vyhledáváním v databázi. 
 • Předvést Poradnu pro obce jako užitečný nástroj zastupitelů/úředníků při výkonu jejich funkce.
 • Usnadnit každodenní práci s předpisy v různých právních oblastech.

Webinář je určen zastupitelům, úředníkům, dalším zaměstnancům obcí, městysů, (statutárních) měst, případně dalším zájemcům o aktivní využívání služeb právní poradny.

 

 • Struktura a funkcionality Poradnyproobce.cz.
 • Principy využívání Poradnyproobce.cz.
 • Systém vyhledávání v databázi.  
 • Předvedení Poradnyproobce.cz na příkladu.
 • Jak správně položit dotaz, kdy a jak obdržím odpověď.
 • Jak službu objednat, kolik to stojí (cenové balíčky, paušál, kredity, …).
 • Vzájemné vazby Poradnyproobce.cz a KVB vzdělávání (např. bezplatný měsíční poradenský servis po kurzu). 

 


 JUDr. Mgr. Lukáš Váňa Ph.D.

Advokát, který se specializuje na právo územních samospráv a problematiku financování územních samosprávných celků. V letech 2001–2008 působil na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí České republiky. V letech 2007–2010 byl členem pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády České republiky, v současnosti je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

Podílel se na řízení projektu financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí České republiky zaměřeného na právní poradenství obcím. Působil v realizačním týmu projektu Ministerstva vnitra k podpoře prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů. Dlouhodobě přednáší problematiku zákona o obcích. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem respektované publikace „Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2008“.

 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

 • Základní informace o právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro hospodaření příspěvkových organizací – škol v r. 2023 a pro r. 2024

a pro správné zachycení operací v účetních knihách příspěvkových organizací, pro inventarizaci majetku a závazků, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR.

Malá rozpočtová pravidla pro p.o. zřízená ÚSC– zřizovací listiny, formy hospodaření s majetkem svého zřizovatele a způsoby jeho zachycení v účetní evidenci p.o., vzájemné finanční vztahy zřizovatele a p.o., tvorba a čerpání peněžních fondů,  odvody zřizovateli, porušení rozpočtové kázně.

Velká rozpočtová pravidla pro všechny p.o., které jsou příjemci dotací.

Technická vyhláška, konsolidační vyhláška, vyhláška o schvalování účetních závěrek, jak postupovat v případě neschválení účetní závěrky, rozdělení zisku.

Zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška k němu, část první - veřejnosprávní kontroly zřizovatele, část druhá - vnitřní kontrolní systém, příprava podkladů ke kontrolám, oprávnění a odpovědnost za obsah účetních zápisů, za kontrolu shody plnění se smluvními podmínkami, připojování podpisových záznamů k účetním podkladům. Kdy z účetního záznamu účetní zápis.

Schvalování rozpočtů PO, metodika MF ČR, kompetence ke změnám schválených údajů – určuje zřizovatel. Nové povinnosti zřizovatele, nové povinnosti PO.

Zdroje financování provozu škol.  Školský zákon – školy a školská zařízení, právní postavení škol, organizace škol, učebnice, školní potřeby, školské služby – ubytování a stravování, úplaty za činnost. Školský rejstřík. Financování škol ze státního rozpočtu

Základní informace o daňových zákonech (zákon o daních z příjmů, o DPH, silniční daň) - specifika pro příspěvkové organizace.

 

 

 • Právní předpisy platné pro účtování příspěvkových organizací

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky, tj. i pro p.o., české účetní standardy č. 701 až 710

Aplikace zákona o účetnictví – vedení účetnictví p.o. ve zjednodušeném a plném rozsahu, kategorizace účetních jednotek, definice účetní závěrky a její obsah pro p.o., zveřejňování závěrek v obr. Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů, formy podpisových záznamů, opravy chyb, storna dokladů, archivace, úloha inventarizace.

Aplikace metod uvedených v prováděcí vyhlášce a v ČÚS.

Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů.

Formy nabývání majetku příspěvkovou organizací – vlastnictví, svěření do správy, výpůjčka, nájmy – výklady MFČR.

Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu  u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky. Specifika pro majetek ve vlastnictví zřizovatele.

Dohadné  položky, časové rozlišení, rezervy, podrozvahová  evidence

Pohledávky v účetnictví, opravné položky účetní a daňové, specifika pro p.o., časté chyby

Systém tvorby a čerpání peněžních fondů.

Základy účtování o transferech.

Hlavní a hospodářská činnost, oddělené účtování, daňové dopady

Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703, 704 a 709 - metodika MFČR.

Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u PO, zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele.

Účetní závěrka – jaké výkazy jsou povinné, mezitímní, řádná a mimořádná závěrka

Závěrkové operace, stručně základní zásady výpočtu daně z příjmů právnických osob pro p.o.


 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

 • Základní informace o právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro hospodaření příspěvkových organizací – škol v r. 2023 a pro r. 2024

a pro správné zachycení operací v účetních knihách příspěvkových organizací, pro inventarizaci majetku a závazků, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR.

Malá rozpočtová pravidla pro p.o. zřízená ÚSC– zřizovací listiny, formy hospodaření s majetkem svého zřizovatele a způsoby jeho zachycení v účetní evidenci p.o., vzájemné finanční vztahy zřizovatele a p.o., tvorba a čerpání peněžních fondů,  odvody zřizovateli, porušení rozpočtové kázně.

Velká rozpočtová pravidla pro všechny p.o., které jsou příjemci dotací.

Technická vyhláška, konsolidační vyhláška, vyhláška o schvalování účetních závěrek, jak postupovat v případě neschválení účetní závěrky, rozdělení zisku.

Zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška k němu, část první - veřejnosprávní kontroly zřizovatele, část druhá - vnitřní kontrolní systém, příprava podkladů ke kontrolám, oprávnění a odpovědnost za obsah účetních zápisů, za kontrolu shody plnění se smluvními podmínkami, připojování podpisových záznamů k účetním podkladům. Kdy z účetního záznamu účetní zápis.

Schvalování rozpočtů PO, metodika MF ČR, kompetence ke změnám schválených údajů – určuje zřizovatel. Nové povinnosti zřizovatele, nové povinnosti PO.

Zdroje financování provozu škol.  Školský zákon – školy a školská zařízení, právní postavení škol, organizace škol, učebnice, školní potřeby, školské služby – ubytování a stravování, úplaty za činnost. Školský rejstřík. Financování škol ze státního rozpočtu

Základní informace o daňových zákonech (zákon o daních z příjmů, o DPH, silniční daň) - specifika pro příspěvkové organizace.

 

 

 • Právní předpisy platné pro účtování příspěvkových organizací

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky, tj. i pro p.o., české účetní standardy č. 701 až 710

Aplikace zákona o účetnictví – vedení účetnictví p.o. ve zjednodušeném a plném rozsahu, kategorizace účetních jednotek, definice účetní závěrky a její obsah pro p.o., zveřejňování závěrek v obr. Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů, formy podpisových záznamů, opravy chyb, storna dokladů, archivace, úloha inventarizace.

Aplikace metod uvedených v prováděcí vyhlášce a v ČÚS.

Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů.

Formy nabývání majetku příspěvkovou organizací – vlastnictví, svěření do správy, výpůjčka, nájmy – výklady MFČR.

Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu  u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky. Specifika pro majetek ve vlastnictví zřizovatele.

Dohadné  položky, časové rozlišení, rezervy, podrozvahová  evidence

Pohledávky v účetnictví, opravné položky účetní a daňové, specifika pro p.o., časté chyby

Systém tvorby a čerpání peněžních fondů.

Základy účtování o transferech.

Hlavní a hospodářská činnost, oddělené účtování, daňové dopady

Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703, 704 a 709 - metodika MFČR.

Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u PO, zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele.

Účetní závěrka – jaké výkazy jsou povinné, mezitímní, řádná a mimořádná závěrka

Závěrkové operace, stručně základní zásady výpočtu daně z příjmů právnických osob pro p.o.


 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Objasnit vazby mezi kontrolním a správním řádem.
 • Porovnat úpravu vybraných záležitostí v obou uvedených zákonech.
 • Detailněji rozebrat některé instituty související s kontrolními činnostmi.

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří se podílejí na výkonu kontrolních činností.


 • Vazba mezi kontrolním řádem a správním řádem (subsidiarita).
 • Kontrola jako postup podle části čtvrté správního řádu.
 • Odlišnosti kontroly od správního řízení.
 • Podání a jeho náležitosti.
 • Postup podle § 3 zákona o kontrole versus zajištění důkazu podle § 138 správního řádu.
 • Základy doručování.
 • Počítání času.
 • Vyloučení pro podjatost.
 • Opatření k nápravě jako materiální správní rozhodnutí.
 • Kontrola a navazující řízení, součinnost kontrolovaného subjektu.
 • Protokol o kontrole jako podklad pro rozhodnutí.
 • Protokol o kontrole jako veřejná listina.

Jde o součást volného cyklu akreditovaných kurzů "Správní řád v souvislostech". V jeho rámci počítáme např. s těmito tématy: přestupky, nahlížení do spisu versus poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., aplikace správního řádu ve školství, aplikace správního řádu při správě živnostenského podnikání, aplikace správního řádu v odpadovém hospodářství a podobně.


 JUDr. Milan Cigánek LL.M.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem. V praxi se dlouhodobě zabývá problematikou veřejnosprávních kontrol, kárných a přestupkových řízení, je zodpovědný za vyřizování odvolací agendy a zastupování před soudy ve věcech správních žalob. 

V lektorské činnosti se věnuje oblastem, s nimiž má konkrétní praktickou zkušenost, konkrétně zákonu o kontrole, správnímu řádu a přestupkové problematice. Důraz klade na judikaturu využitelnou v běžném právním provozu, čtení zákonů nechává posluchačům „na doma“. Je akreditovaným lektorem průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů, zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti z přestupkového práva. Podílel se na zpracování „Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům“. 

Jeho motto: „Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 14:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah

1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce

2.      Požadavky evropských směrnic a proces jejich naplnění

3.      Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele

4.      Právo zaměstnance  na odůvodnění nesouhlasného postupu zaměstnavatele

5.      Práce na dálku

6.      Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

7.      Omezení flexibility u zaměstnávání na dohody

8.      Elektronické uzavírání smluv

9.      Nové možnosti doručování písemností

10.  Skloubení osobního a pracovního života,

11.  Pracovní úlevy pečujících zaměstnanců, včetně návratů z rodičovské dovolené

12.  Řešení modelových praktických postupů a příkladů položených účastníky

13.  Diskuze

Na semináři se např. dozvíte, zda mohou být informace o datové schránce a e-mailu, včetně souhlasu se zasíláním písemností zaměstnancem, uvedeny např. v osobním dotazníku.

Nebo zda mají zaměstnanci na HO, kteří si rozvrhují pracovní dobu sami, nárok na příplatek za práci v noci nebo třeba o víkendu.

 
 prof. JUDr. Petr Hůrka Ph.D.

Profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakčních rad mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikaci v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, a jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku 2018 za Pracovní právo.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 14:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 2 890,-

 Pro členy SMO: 2 390,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah

1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce

2.      Požadavky evropských směrnic a proces jejich naplnění

3.      Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele

4.      Právo zaměstnance  na odůvodnění nesouhlasného postupu zaměstnavatele

5.      Práce na dálku

6.      Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

7.      Omezení flexibility u zaměstnávání na dohody

8.      Elektronické uzavírání smluv

9.      Nové možnosti doručování písemností

10.  Skloubení osobního a pracovního života,

11.  Pracovní úlevy pečujících zaměstnanců, včetně návratů z rodičovské dovolené

12.  Řešení modelových praktických postupů a příkladů položených účastníky

13.  Diskuze

Na semináři se např. dozvíte, zda mohou být informace o datové schránce a e-mailu, včetně souhlasu se zasíláním písemností zaměstnancem, uvedeny např. v osobním dotazníku.

Nebo zda mají zaměstnanci na HO, kteří si rozvrhují pracovní dobu sami, nárok na příplatek za práci v noci nebo třeba o víkendu.

 


 prof. JUDr. Petr Hůrka Ph.D.

Profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakčních rad mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikaci v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, a jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku 2018 za Pracovní právo.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je zaměřen na vysvětlení problematiky územní identifikace v ČR, principů fungování základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a agendového Informačního systému územní identifikace (ISÚI).

Hlavním cílem semináře je popsat proces přípravy, vlastní realizace a vyhodnocení kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti zápisu údajů do RÚIAN a to jak z pohledu kontrolujícího, tak kontrolovaného.

Podrobně je v rámci semináře rozebrán dokument „Standard pro oblast kontroly zápisu údajů do ISÚI/RÚIAN“, který ČÚZK vytvořil jako návod k provedení kvalitní kontroly obcí ze strany krajských úřadů a zajištění sjednocení výkonu kontroly v rámci celé České republiky.  

Seminář obsahuje popis a způsob nápravy u nejčastěji zjišťovaných chyb, které se při editaci údajů v RÚIAN vyskytují a to především ty, které jsou ze strany kontrolujících předmětem kontrol výkonu přenesené působnosti.

Závěr semináře je věnován praktickým otázkám a odpovědím na nejčastější pokládané otázky.

Seminář je určen zejména pro zaměstnance krajských, obecních a stavebních úřadů, kteří se podílí na přípravě, vlastním průběhu a vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti, včetně stanovení opatření k nápravě.

Obsah semináře

 • Úvod do problematiky územní identifikace a RÚIAN
 • Základní právní rámec kontrol výkonu přenesené působnosti
 • Příprava před kontrolou na krajských úřadech
 • Příprava před kontrolou na obcích a stavebních úřadech
 • Předmět kontroly
 • Vyhodnocení kontrol
 • Řešení praktických problémů
 • Nejčastější otázky a odpovědi

 Ing. Jiří Formánek

ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN. Aktivně se podílí na vybudování a provozu registru územních identifikací, adres a nemovitostí (RÚIAN), jednoho ze čtyř základních registrů veřejné správy v České republice.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je zaměřen na vysvětlení problematiky územní identifikace v ČR, principů fungování základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a agendového Informačního systému územní identifikace (ISÚI).

Hlavním cílem semináře je popsat proces přípravy, vlastní realizace a vyhodnocení kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti zápisu údajů do RÚIAN a to jak z pohledu kontrolujícího, tak kontrolovaného.

Podrobně je v rámci semináře rozebrán dokument „Standard pro oblast kontroly zápisu údajů do ISÚI/RÚIAN“, který ČÚZK vytvořil jako návod k provedení kvalitní kontroly obcí ze strany krajských úřadů a zajištění sjednocení výkonu kontroly v rámci celé České republiky.  

Seminář obsahuje popis a způsob nápravy u nejčastěji zjišťovaných chyb, které se při editaci údajů v RÚIAN vyskytují a to především ty, které jsou ze strany kontrolujících předmětem kontrol výkonu přenesené působnosti.

Závěr semináře je věnován praktickým otázkám a odpovědím na nejčastější pokládané otázky.

Seminář je určen zejména pro zaměstnance krajských, obecních a stavebních úřadů, kteří se podílí na přípravě, vlastním průběhu a vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti, včetně stanovení opatření k nápravě.

Obsah semináře

 • Úvod do problematiky územní identifikace a RÚIAN
 • Základní právní rámec kontrol výkonu přenesené působnosti
 • Příprava před kontrolou na krajských úřadech
 • Příprava před kontrolou na obcích a stavebních úřadech
 • Předmět kontroly
 • Vyhodnocení kontrol
 • Řešení praktických problémů
 • Nejčastější otázky a odpovědi

 Ing. Jiří Formánek

ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN. Aktivně se podílí na vybudování a provozu registru územních identifikací, adres a nemovitostí (RÚIAN), jednoho ze čtyř základních registrů veřejné správy v České republice.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s obsahem katastru nemovitostí, jaké nemovitosti, zejména jaké stavby jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí a jaké jsou podklady pro jejich zápis.

Seminář přináší odpovědi na otázky:

 • co se rozumí z hlediska zápisu do katastru nemovitostí nadzemní stavbou, podzemní stavbou se samostatných účelovým určením, dočasnou stavbou, rozestavěnou stavbou, stavbou, která je součástí pozemku, stavbou, která je součástí práva stavby, stavbou, jako samostatnou věcí, vedlejší stavbou, drobnou stavbou,
 • na základě jakých podkladů se stavby zapisují, popřípadě vymazávají z katastru nemovitostí, a Jak, a na základě jakých podkladů se zobrazují v katastrální mapě.

Seminář zohledňuje nejnovější praktické poznatky z katastrální praxe a judikatury soudů.

Seminář je určen všem vlastníkům nemovitostí, správcům nemovitostí, všem, kteří vyhotovují listiny, které jsou podkladem pro zápis změny údajů o nemovitostech do katastru nemovitostí, a každému, koho daná problematika zajímá.

Obsah semináře

 • Právní předpisy upravující katastr nemovitostí
 • Předmět evidence katastru nemovitostí a jeho obsah
 • Pozemek X parcela

 

 • Zápis údajů o stavbě do katastru nemovitostí
 • Samostatná stavba, stavba jako součást pozemku
 • Výjimky ze zásady, že stavba je součástí pozemku
 • Dočasné a trvalé stavby
 • Vodní díla v katastru nemovitostí
 • Budovy hlavní a vedlejší, drobné stavby
 • Obvod budovy nebo vodního díla pro jejich zobrazení v katastrální mapě, obvod netypické budovy nebo vodního díla v katastrální mapě
 • Přestavek
 • Zápis rozestavěných budov
 • Právo stavby, stavba jako součást práva stavby
 • Poznámky týkajících se staveb
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

O AKREDITACI MV JE ZAŽÁDÁNO


 Ing. Květa Olivová

Od roku 1993, tj. od vzniku katastru nemovitostí, se na ČÚZK plně věnovala metodice katastru nemovitostí, a to včetně spoluúčasti na přípravě právních předpisů a tvorbě resortních předpisů s převažující tématikou katastru nemovitostí. Věnuje se rovněž lektorské a publikační činnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s obsahem katastru nemovitostí, jaké nemovitosti, zejména jaké stavby jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí a jaké jsou podklady pro jejich zápis.

Seminář přináší odpovědi na otázky:

 • co se rozumí z hlediska zápisu do katastru nemovitostí nadzemní stavbou, podzemní stavbou se samostatných účelovým určením, dočasnou stavbou, rozestavěnou stavbou, stavbou, která je součástí pozemku, stavbou, která je součástí práva stavby, stavbou, jako samostatnou věcí, vedlejší stavbou, drobnou stavbou,
 • na základě jakých podkladů se stavby zapisují, popřípadě vymazávají z katastru nemovitostí, a Jak, a na základě jakých podkladů se zobrazují v katastrální mapě.

Seminář zohledňuje nejnovější praktické poznatky z katastrální praxe a judikatury soudů.

Seminář je určen všem vlastníkům nemovitostí, správcům nemovitostí, všem, kteří vyhotovují listiny, které jsou podkladem pro zápis změny údajů o nemovitostech do katastru nemovitostí, a každému, koho daná problematika zajímá.

Obsah semináře

 • Právní předpisy upravující katastr nemovitostí
 • Předmět evidence katastru nemovitostí a jeho obsah
 • Pozemek X parcela

 

 • Zápis údajů o stavbě do katastru nemovitostí
 • Samostatná stavba, stavba jako součást pozemku
 • Výjimky ze zásady, že stavba je součástí pozemku
 • Dočasné a trvalé stavby
 • Vodní díla v katastru nemovitostí
 • Budovy hlavní a vedlejší, drobné stavby
 • Obvod budovy nebo vodního díla pro jejich zobrazení v katastrální mapě, obvod netypické budovy nebo vodního díla v katastrální mapě
 • Přestavek
 • Zápis rozestavěných budov
 • Právo stavby, stavba jako součást práva stavby
 • Poznámky týkajících se staveb
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

O AKREDITACI MV JE ZAŽÁDÁNO


 Ing. Květa Olivová

Od roku 1993, tj. od vzniku katastru nemovitostí, se na ČÚZK plně věnovala metodice katastru nemovitostí, a to včetně spoluúčasti na přípravě právních předpisů a tvorbě resortních předpisů s převažující tématikou katastru nemovitostí. Věnuje se rovněž lektorské a publikační činnosti.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou nakládání s majetkem obcí a poukázat na nejčastější chyby, a to včetně doporučení, jak jim předcházet. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy vztahujícími se k dané problematice a jejich zasazení do systému práva. Vedle základních povinností při nakládání s majetkem jako takovým se kurz zaměří také na pravomoci jednotlivých orgánů obce a požadavky kladené na bezvadnost právního jednání. Stranou nezůstane ani otázka postupu po uzavření smlouvy, tedy zejména její zveřejnění tam, kde to zákon přikazuje. Příslušné postupy budou demonstrovány na praktických příkladech.

Obsah semináře

 • Obec jako právnická osoba
 1. Právní postavení obce
 • Základní vymezení a členění majetku obcí
 1. Vymezení majetku a jeho členění
 • Správa majetku vykonávaná přímo obcí a správa majetku vykonávaná odlišným subjektem
 • Povinnosti při nakládání s majetkem
 1. Povinnost nakládat s majetkem hospodárně a účelně, pečovat o něj, chránit jej před neoprávněnými zásahy, uplatňování práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
 2. Omezení vztahující se na majetek obce
 3. Stanovení ceny v místě a čase obvyklé
 4. Povinnost zveřejnit záměr
 • Rozhodnutí orgánu obce
 1. Rozdělení pravomocí mezi orgány obce
 2. Náležitosti konkrétního rozhodnutí
 • Uzavření smlouvy a zveřejňovací povinnost
 1. Postup při uzavření smlouvy
 2. Povinnosti při zveřejňování smluv (registr smluv, profil zadavatele, zveřejňování na základě žádosti,  dobrovolné zveřejňování)
 • Rozbor nejčastějších pochybení při nakládání s majetkem obce či kraje – způsob, jak jim předcházet.

 JUDr. František Malý

Právník, který se dlouhodobě věnuje konzultační a metodické pomocí obcím v oblasti smluvních vztahů a nakládání s majetkem obcí, přípravou a revizí smluv, zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, ON-LINE

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou nakládání s majetkem obcí a poukázat na nejčastější chyby, a to včetně doporučení, jak jim předcházet. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy vztahujícími se k dané problematice a jejich zasazení do systému práva. Vedle základních povinností při nakládání s majetkem jako takovým se kurz zaměří také na pravomoci jednotlivých orgánů obce a požadavky kladené na bezvadnost právního jednání. Stranou nezůstane ani otázka postupu po uzavření smlouvy, tedy zejména její zveřejnění tam, kde to zákon přikazuje. Příslušné postupy budou demonstrovány na praktických příkladech.

Obsah semináře

 • Obec jako právnická osoba
 1. Právní postavení obce
 • Základní vymezení a členění majetku obcí
 1. Vymezení majetku a jeho členění
 • Správa majetku vykonávaná přímo obcí a správa majetku vykonávaná odlišným subjektem
 • Povinnosti při nakládání s majetkem
 1. Povinnost nakládat s majetkem hospodárně a účelně, pečovat o něj, chránit jej před neoprávněnými zásahy, uplatňování práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
 2. Omezení vztahující se na majetek obce
 3. Stanovení ceny v místě a čase obvyklé
 4. Povinnost zveřejnit záměr
 • Rozhodnutí orgánu obce
 1. Rozdělení pravomocí mezi orgány obce
 2. Náležitosti konkrétního rozhodnutí
 • Uzavření smlouvy a zveřejňovací povinnost
 1. Postup při uzavření smlouvy
 2. Povinnosti při zveřejňování smluv (registr smluv, profil zadavatele, zveřejňování na základě žádosti,  dobrovolné zveřejňování)
 • Rozbor nejčastějších pochybení při nakládání s majetkem obce či kraje – způsob, jak jim předcházet.

 JUDr. František Malý

Právník, který se dlouhodobě věnuje konzultační a metodické pomocí obcím v oblasti smluvních vztahů a nakládání s majetkem obcí, přípravou a revizí smluv, zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je určen asistentkám a sekretářkám, které svoji práci berou zodpovědně a chtějí znát nové trendy v oblasti poskytování servisu nadřízeným. Stejně tak je určen i absolventům nebo zaměstnancům, kteří jsou dosud bez zkušeností s poskytováním práce profesionální asistentky a do budoucna se na ni chtějí vypracovat, případně již nyní jsou na ně delegovány některé činnosti související s prací osobní asistentky nadřízeného, konkrétního týmu nebo jiného kolektivu.  

Cíl semináře

Naučit se vykonávat práci asistentky profesionálně

Obsah semináře

Profil profesionální asistentky včetně očekávání nadřízených

Systematičnost při plnění úkolů nebo zavádění procesů

Komunikace

Vhodné oblečení, úprava oblečení, doplňky a image

Servis při jednáních, občerstvení, dary


 Bc. Jan Brodský DiS.

Byl tiskovým mluvčím Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a i dalších státních institucí. Více než 15 let se zaměřuje na manažerské dovednosti aplikované ve veřejné správě. Jeho profesním zaměřením je komunikace, prezentace, protokolární události a procesní řízení.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je určen asistentkám a sekretářkám, které svoji práci berou zodpovědně a chtějí znát nové trendy v oblasti poskytování servisu nadřízeným. Stejně tak je určen i absolventům nebo zaměstnancům, kteří jsou dosud bez zkušeností s poskytováním práce profesionální asistentky a do budoucna se na ni chtějí vypracovat, případně již nyní jsou na ně delegovány některé činnosti související s prací osobní asistentky nadřízeného, konkrétního týmu nebo jiného kolektivu.  

Cíl semináře

Naučit se vykonávat práci asistentky profesionálně

Obsah semináře

Profil profesionální asistentky včetně očekávání nadřízených

Systematičnost při plnění úkolů nebo zavádění procesů

Komunikace

Vhodné oblečení, úprava oblečení, doplňky a image

Servis při jednáních, občerstvení, dary


 Bc. Jan Brodský DiS.

Byl tiskovým mluvčím Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a i dalších státních institucí. Více než 15 let se zaměřuje na manažerské dovednosti aplikované ve veřejné správě. Jeho profesním zaměřením je komunikace, prezentace, protokolární události a procesní řízení.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače se všemi podmínkami pro uzavření manželství, průběhem sňatečného obřadu, postupem při zápisu manželství do matriky, včetně zápisu souvisejících matričních skutečností a s poplatky spojenými s uzavíráním manželství. V rámci praktické části umožnit posluchačům vyzkoušet si hlavní úkony matrikáře a oddávajícího spojené s uzavíráním manželství a lépe si tak osvojit dovednosti nabyté v teoretičtějších částech kurzu.

Obsah semináře

 •  

  -        Právní předpisy upravující vstup do manželství

   

  -        Předoddavkové řízení

  o   Podmínky vstupu do manželství a překážky vstupu do manželství

  o   Doklady nezbytné k uzavření manželství; posuzování jejich náležitostí (vč. dokladů cizozemských), promíjení dokladů

  o   Dohoda o příjmení po uzavření manželství a její dopady na již žijící nezletilé děti

  o   Uzavírání manželství v matričních a nematričních obích

  o   Rozhodování o žádosti o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo v jinou vhodnou dobu

  o   Orgány příslušné k určování standardního času a místa pro konání sňatečných obřadů

  o   Praktické ukázky dokladů

  -        Sňatečný obřad

  o   Oddávající občanských obřadů

  o   Sňatečné obřady bez přítomnosti matrikáře

  o   Místo konání sňatečného obřadu

  o   Průběh sňatečného obřadu, vč. „manželského slibu“

  o   Úkoly a povinnosti matrikáře a oddávajícího

  o   Práva a povinnosti snoubenců

  o   Svědci

  o   Specifika uzavírání manželství v případě snoubence (snoubenců) cizince a v případě osob se zdravotním postižením (zejména v případě osob neslyšících a nevidomých), podmínky tlumočení osobám se zdravotním postižením

  o   Protokol o uzavření manželství

  -        Zápis manželství

  o   Zápis manželství do knihy manželství

  o   Oddací list – náležitosti, komu se vydává;

  o   Druhopis oddacího listu

  o   Vícejazyčný standardní formulář

  o   Plnění oznamovacích povinností po zápisu manželství

  o   Záznamy matričních skutečností spojených s manželstvím

  o   Dodatečná volba příjmení manželů

  o   Nahlížení do knihy manželství a do sbírky listin vedené ke knize manželství

  o   Nácvik zápisu manželství do knihy manželství, vystavení oddacího listu a vícejazyčného standardního formuláře, provedení dodatečného záznamu nebo opravy

  -        Poplatky spojené s uzavíráním manželství

  o   Správní poplatky

  o   Provozní poplatky

  o   Poplatky za „nadstandardní služby

  Doporučená literatura: 

  Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655-975): komentář. C.H. Beck, edice Velké komentáře, Praha 2014

  Morávková, J.: Praktický průvodce základy matričního práva pro ZOZ, Ministerstvo vnitra, Praha 2023


 JUDr. Jitka Morávková

Právnička specializující se na oblast veřejné správy, zejména problematiku matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů. V letech 2002 až 2021 působila na Ministerstvu vnitra, kde po svém odchodu ze státní služby až do roku 2023 fungovala jako externí poradce pro matriku a její digitalizaci. Od roku 2003 lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (místo konání bude upřesněno)

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače se všemi podmínkami pro uzavření manželství, průběhem sňatečného obřadu, postupem při zápisu manželství do matriky, včetně zápisu souvisejících matričních skutečností a s poplatky spojenými s uzavíráním manželství. V rámci praktické části umožnit posluchačům vyzkoušet si hlavní úkony matrikáře a oddávajícího spojené s uzavíráním manželství a lépe si tak osvojit dovednosti nabyté v teoretičtějších částech kurzu.

Obsah semináře

 •  

  -        Právní předpisy upravující vstup do manželství

   

  -        Předoddavkové řízení

  o   Podmínky vstupu do manželství a překážky vstupu do manželství

  o   Doklady nezbytné k uzavření manželství; posuzování jejich náležitostí (vč. dokladů cizozemských), promíjení dokladů

  o   Dohoda o příjmení po uzavření manželství a její dopady na již žijící nezletilé děti

  o   Uzavírání manželství v matričních a nematričních obích

  o   Rozhodování o žádosti o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo v jinou vhodnou dobu

  o   Orgány příslušné k určování standardního času a místa pro konání sňatečných obřadů

  o   Praktické ukázky dokladů

  -        Sňatečný obřad

  o   Oddávající občanských obřadů

  o   Sňatečné obřady bez přítomnosti matrikáře

  o   Místo konání sňatečného obřadu

  o   Průběh sňatečného obřadu, vč. „manželského slibu“

  o   Úkoly a povinnosti matrikáře a oddávajícího

  o   Práva a povinnosti snoubenců

  o   Svědci

  o   Specifika uzavírání manželství v případě snoubence (snoubenců) cizince a v případě osob se zdravotním postižením (zejména v případě osob neslyšících a nevidomých), podmínky tlumočení osobám se zdravotním postižením

  o   Protokol o uzavření manželství

  -        Zápis manželství

  o   Zápis manželství do knihy manželství

  o   Oddací list – náležitosti, komu se vydává;

  o   Druhopis oddacího listu

  o   Vícejazyčný standardní formulář

  o   Plnění oznamovacích povinností po zápisu manželství

  o   Záznamy matričních skutečností spojených s manželstvím

  o   Dodatečná volba příjmení manželů

  o   Nahlížení do knihy manželství a do sbírky listin vedené ke knize manželství

  o   Nácvik zápisu manželství do knihy manželství, vystavení oddacího listu a vícejazyčného standardního formuláře, provedení dodatečného záznamu nebo opravy

  -        Poplatky spojené s uzavíráním manželství

  o   Správní poplatky

  o   Provozní poplatky

  o   Poplatky za „nadstandardní služby

  Doporučená literatura: 

  Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655-975): komentář. C.H. Beck, edice Velké komentáře, Praha 2014

  Morávková, J.: Praktický průvodce základy matričního práva pro ZOZ, Ministerstvo vnitra, Praha 2023


 JUDr. Jitka Morávková

Právnička specializující se na oblast veřejné správy, zejména problematiku matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů. V letech 2002 až 2021 působila na Ministerstvu vnitra, kde po svém odchodu ze státní služby až do roku 2023 fungovala jako externí poradce pro matriku a její digitalizaci. Od roku 2003 lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah je zaměřen na dluhové poradenství v rámci sociální práce a sociálního poradenství podle platných právních předpisů, dále je řešen obsah, limity a etické aspekty poskytování dluhového poradenství poskytovaného sociálními pracovníky; je zaměřen na poradenství klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené problémy s dluhy, na problematiku dluhové legislativy v rámci hmotného práva jako je občanský zákoník, v rámci procesního práva jako je občanský soudní řád, zákon o zvláštních řízeních soudních, exekuční řád, v rámci insolvenčního práva. Dále je kurz zaměřen na formy řešení úpadku, oddlužení a konkurz atp. 

Obsah semináře

 • Úvod do problematiky vč. základního legislativního rámce, základní informace o tématu, lektorovi
 • Požadavky na pracovníky poskytující dluhové poradenství:
  Práce dluhového poradce
  Konkrétní postup při řešení nepříznivé situace klienta
 • Základní pojmy v rámci řešení dluhů
  Průřez terminologií k tématu
  Postup při zpracování žádostí o oddlužení
 • Exekuce, dlužník, exekutor a jeho povinnosti
  Mobiliární exekuce
  Podklady pro přípravu návrhů na povolení oddlužení
  Exekuční řád - základy

 Mgr. Ilona Kolářová

Odborník v oblasti sociálních služeb a sociální práce.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah je zaměřen na dluhové poradenství v rámci sociální práce a sociálního poradenství podle platných právních předpisů, dále je řešen obsah, limity a etické aspekty poskytování dluhového poradenství poskytovaného sociálními pracovníky; je zaměřen na poradenství klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené problémy s dluhy, na problematiku dluhové legislativy v rámci hmotného práva jako je občanský zákoník, v rámci procesního práva jako je občanský soudní řád, zákon o zvláštních řízeních soudních, exekuční řád, v rámci insolvenčního práva. Dále je kurz zaměřen na formy řešení úpadku, oddlužení a konkurz atp. 

Obsah semináře

 • Úvod do problematiky vč. základního legislativního rámce, základní informace o tématu, lektorovi
 • Požadavky na pracovníky poskytující dluhové poradenství:
  Práce dluhového poradce
  Konkrétní postup při řešení nepříznivé situace klienta
 • Základní pojmy v rámci řešení dluhů
  Průřez terminologií k tématu
  Postup při zpracování žádostí o oddlužení
 • Exekuce, dlužník, exekutor a jeho povinnosti
  Mobiliární exekuce
  Podklady pro přípravu návrhů na povolení oddlužení
  Exekuční řád - základy

 Mgr. Ilona Kolářová

Odborník v oblasti sociálních služeb a sociální práce.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 11:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Podat ucelený přehled změn zákona o hlavním městě Praze účinných od 1. ledna 2024.
 • Zdůraznit nejdůležitější změny, které mají dopad na každodenní chod hlavního města Prahy a jeho městských částí.
 • Zodpovědět, zda je třeba s ohledem na novelu zákona o hlavním městě Praze v nejbližší době něco měnit.
 • Upozornit na možné problémy související s novelou zákona o hlavním městě Praze.

Webinář je určen jak voleným představitelům hlavního města Prahy a jeho městských částí, tak úředníkům, kteří zákon o hlavním městě Praze aplikují ve své praxi.

 • Přehled změn zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
 • Praktické dopady těchto změn na běžnou činnost hlavního města Prahy, jeho městských částí a jejich orgánů.

 Mgr. Bc. Tomáš Auer

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a oboru Politologie a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Cenné zkušenosti získal několikaletou praxi na Ministerstvu vnitra a v advokátní kanceláři zaměřující se na vymáhání pohledávek a cizinecké právo. K jeho dalším aktivitám patří vzdělávací a lektorská činnost v oborech právo nebo politologie. 

V KVB advokátní kanceláři se zaměřuje na vše, co se vztahuje k chodu obcí a měst, a to od smluvních vztahů, přes zákon o obcích a problematiku odpadového hospodářství, až ke správnímu řízení. Je autorem řady článků a příspěvků z různých oblastí práva určených především pro územní samosprávné celky. 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je zaměřen na problematiku participačních práv dítěte. Seminář seznamuje účastníky s právní úpravou této otázky, kterou obsahuje občanský zákoník, ale i občanský soudní řád. Předmětem semináře je i judikatura, která se k této otázce vztahuje. Zmíněna bude i otázka samotné praktické realizace zjišťování stanoviska dítěte, včetně nevhodných příkladů z praxe. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

Obsah semináře

 • Prameny práva úpravy názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte, hmotněprávní a procesně-právní zakotvení
 • Judikatura týkající se názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte, jednotlivé případy
 • Způsoby zjišťování názoru nebo stanoviska dítěte, jak vést rozhovor a čeho se při něm vyvarovat, jaké otázky jsou vhodné a nevhodné
 • Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe, naplnění očekávání účastníků. Evaluace.

 JUDr. Pavel Kotrady

soudce, Okresní soud Vsetín

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je zaměřen na problematiku participačních práv dítěte. Seminář seznamuje účastníky s právní úpravou této otázky, kterou obsahuje občanský zákoník, ale i občanský soudní řád. Předmětem semináře je i judikatura, která se k této otázce vztahuje. Zmíněna bude i otázka samotné praktické realizace zjišťování stanoviska dítěte, včetně nevhodných příkladů z praxe. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

Obsah semináře

 • Prameny práva úpravy názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte, hmotněprávní a procesně-právní zakotvení
 • Judikatura týkající se názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte, jednotlivé případy
 • Způsoby zjišťování názoru nebo stanoviska dítěte, jak vést rozhovor a čeho se při něm vyvarovat, jaké otázky jsou vhodné a nevhodné
 • Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe, naplnění očekávání účastníků. Evaluace.

 JUDr. Pavel Kotrady

soudce, Okresní soud Vsetín

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Jak zlepšit své prezentační dovednosti a vystupování na veřejnosti? Jak se zbavit trémy? A jak si připravit působivou prezentaci? To vše a mnoho dalšího si projdeme v kurzu, který vás mimo jiné seznámí s tím, jak lépe zvládat svoji řeč těla, rétoriku i argumentaci.

Úspěšná prezentace před kolegy, nadřízenými či veřejností je důležitou součástí vašeho pracovního úspěchu. Jak ale pracovat s trémou? Jak si připravit dobrou prezentaci, která publikum zaujme a neodradí? Jak správně používat svůj hlas, aby vám všichni rozuměli? Umíte ovládat řeč těla? Která gesta Vám pomohou publikum přesvědčit a kterým je lepší se vyhnout? To vše si procvičíme v kurzu, který zlepší vaše prezentační a komunikační dovednosti a posílí vaši sebejistotu při mluveném projevu.

Cíl semináře

Absolventi kurzu se seznámí s tím, jak zlepšit své vystupování na veřejnosti. Projdeme si potupy, jak se zbavit trémy, jak připravit působivou prezentaci, jak ovládnout řeč těla, zlepšit rétoriku a také argumentaci. Pomocí praktických příkladů se účastníci seznámí s konkrétními postupy, jak lépe pracovat s dechem i vlastním tělem při vystupování před lidmi.

Obsah semináře

 • Jak funguje komunikace, jak dosahovat komunikačního souladu
 • Řeč těla a jak ji mít pod kontrolou
 • Rétorika a argumentace
 • Jak se připravit na vystupování na veřejnosti, jak pracovat s trémou
 • Jak si připravit působivou prezentaci, která zaujme

 MgA. Martin Ayrer

Komunikační odborník s bohatými zkušenostmi se školením a koučinkem top manažerů v komunikačních dovednostech. Dlouhodobě se specializuje na specifika mediální, marketingové i PR komunikace. Vystudoval Literární akademii Josefa Škvoreckého, obor Mediální komunikace a Tvůrčí psaní. Působil jako redaktor veřejnoprávní tiskové agentury ČTK a nejsilnější české komerční televize TV Nova. Reklamní kampaně plánoval v mediální agentuře PHD. Pracoval v politickém marketingu a PR na pozicích tiskového mluvčího politické strany, tiskového mluvčího Ministerstva pro místní rozvoj ČR a vedoucího komunikace a tiskového mluvčího Vlády ČR. Na Univerzitě Karlově vedl Oddělení marketingu UK a působil v oblasti strategické komunikace univerzity. V současnosti vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dva předměty, Strategickou komunikaci a Mediální trénink.

 

V současné době pracuje v AMI Communications na pozici Senior Consultant, věnuje se komunikačních kurzům, mediálním školením a mediálním tréninkům. Je členem profesních organizací PR Klub a APRA.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Jak zlepšit své prezentační dovednosti a vystupování na veřejnosti? Jak se zbavit trémy? A jak si připravit působivou prezentaci? To vše a mnoho dalšího si projdeme v kurzu, který vás mimo jiné seznámí s tím, jak lépe zvládat svoji řeč těla, rétoriku i argumentaci.

Úspěšná prezentace před kolegy, nadřízenými či veřejností je důležitou součástí vašeho pracovního úspěchu. Jak ale pracovat s trémou? Jak si připravit dobrou prezentaci, která publikum zaujme a neodradí? Jak správně používat svůj hlas, aby vám všichni rozuměli? Umíte ovládat řeč těla? Která gesta Vám pomohou publikum přesvědčit a kterým je lepší se vyhnout? To vše si procvičíme v kurzu, který zlepší vaše prezentační a komunikační dovednosti a posílí vaši sebejistotu při mluveném projevu.

Cíl semináře

Absolventi kurzu se seznámí s tím, jak zlepšit své vystupování na veřejnosti. Projdeme si potupy, jak se zbavit trémy, jak připravit působivou prezentaci, jak ovládnout řeč těla, zlepšit rétoriku a také argumentaci. Pomocí praktických příkladů se účastníci seznámí s konkrétními postupy, jak lépe pracovat s dechem i vlastním tělem při vystupování před lidmi.

Obsah semináře

 • Jak funguje komunikace, jak dosahovat komunikačního souladu
 • Řeč těla a jak ji mít pod kontrolou
 • Rétorika a argumentace
 • Jak se připravit na vystupování na veřejnosti, jak pracovat s trémou
 • Jak si připravit působivou prezentaci, která zaujme

 MgA. Martin Ayrer

Komunikační odborník s bohatými zkušenostmi se školením a koučinkem top manažerů v komunikačních dovednostech. Dlouhodobě se specializuje na specifika mediální, marketingové i PR komunikace. Vystudoval Literární akademii Josefa Škvoreckého, obor Mediální komunikace a Tvůrčí psaní. Působil jako redaktor veřejnoprávní tiskové agentury ČTK a nejsilnější české komerční televize TV Nova. Reklamní kampaně plánoval v mediální agentuře PHD. Pracoval v politickém marketingu a PR na pozicích tiskového mluvčího politické strany, tiskového mluvčího Ministerstva pro místní rozvoj ČR a vedoucího komunikace a tiskového mluvčího Vlády ČR. Na Univerzitě Karlově vedl Oddělení marketingu UK a působil v oblasti strategické komunikace univerzity. V současnosti vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dva předměty, Strategickou komunikaci a Mediální trénink.

 

V současné době pracuje v AMI Communications na pozici Senior Consultant, věnuje se komunikačních kurzům, mediálním školením a mediálním tréninkům. Je členem profesních organizací PR Klub a APRA.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti obecní samosprávy. Seminář je zaměřen na výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení). Účastníci získají přehled o právním zakotvení samosprávy v České republice, o vzniku a zániku mandátu zastupitele, o právech a povinnostech zastupitelů i občanů obce, dále o jednání orgánů územní samosprávy, zejména pak zastupitelstva, o rozdělení pravomocí mezi jednotlivé obecní orgány a o vzájemných vztazích mezi těmito orgány. Důležitou částí je pojednání o povinnostech při nakládání s obecním majetkem s přihlédnutím k právní odpovědnosti zastupitelů za majetkové dispozice. . Stranou nezůstanou ani připravované legislativní změny v této oblasti. Vzdělávání bude zaměřeno nejen na výklad ustanovení právních norem, ale i na jejich aplikaci v praxi (v práci úřadů a úředníků), včetně zodpovězení všech dotazů účastníků vzdělávání a včetně odkazů na aktuální judikaturu.

Obsah semináře

Část první (obecní orgány – pravomoci, jednání)

 1. Zastupitelstvo obce (jednání zastupitelstva, členství v zastupitelstvu, včetně rezignace a zániku mandátu, práva a povinnosti zastupitelů, střet zájmů apod.)
 2. Ostatní obecní orgány (rada obce, starosta, obecní úřad)
 3. Fungování obecních orgánů v době od voleb do zastupitelstva do ustavení nových orgánů (starosty, místostarosty, rady).

Část druhá (obecná charakteristika)

 1. Charakteristika obce jako základního územního samosprávného celku; samostatná a přenesená působnost obcí
 2. Občané obce a jejich práva

Část třetí (nakládání s obecním majetkem)

1.    Povinnost péče řádného hospodáře (včetně problematiky dispozic za nižší než obvyklou cenu a pravidel výběru z více nabídek)

2.    Procedurální povinnosti obcí při dispozicích s majetkem (zveřejnění záměru dispozice, požadavky na projednání majetkové dispozice v obecních orgánech, jednání za obec navenek a problematika odpovědnosti funkcionářů za škodu).

Určeno

Všem vedoucím pracovníkům úřadů, voleným zástupcům samosprávy, právníkům i referentům, jichž se dotýká aplikační praxe zákona o obcích.


 JUDr. Adam Furek

Právník ve státní správě, který se bezmála dvacet let věnuje problematice územní samosprávy.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti obecní samosprávy. Seminář je zaměřen na výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení). Účastníci získají přehled o právním zakotvení samosprávy v České republice, o vzniku a zániku mandátu zastupitele, o právech a povinnostech zastupitelů i občanů obce, dále o jednání orgánů územní samosprávy, zejména pak zastupitelstva, o rozdělení pravomocí mezi jednotlivé obecní orgány a o vzájemných vztazích mezi těmito orgány. Důležitou částí je pojednání o povinnostech při nakládání s obecním majetkem s přihlédnutím k právní odpovědnosti zastupitelů za majetkové dispozice. . Stranou nezůstanou ani připravované legislativní změny v této oblasti. Vzdělávání bude zaměřeno nejen na výklad ustanovení právních norem, ale i na jejich aplikaci v praxi (v práci úřadů a úředníků), včetně zodpovězení všech dotazů účastníků vzdělávání a včetně odkazů na aktuální judikaturu.

Obsah semináře

Část první (obecní orgány – pravomoci, jednání)

 1. Zastupitelstvo obce (jednání zastupitelstva, členství v zastupitelstvu, včetně rezignace a zániku mandátu, práva a povinnosti zastupitelů, střet zájmů apod.)
 2. Ostatní obecní orgány (rada obce, starosta, obecní úřad)
 3. Fungování obecních orgánů v době od voleb do zastupitelstva do ustavení nových orgánů (starosty, místostarosty, rady).

Část druhá (obecná charakteristika)

 1. Charakteristika obce jako základního územního samosprávného celku; samostatná a přenesená působnost obcí
 2. Občané obce a jejich práva

Část třetí (nakládání s obecním majetkem)

1.    Povinnost péče řádného hospodáře (včetně problematiky dispozic za nižší než obvyklou cenu a pravidel výběru z více nabídek)

2.    Procedurální povinnosti obcí při dispozicích s majetkem (zveřejnění záměru dispozice, požadavky na projednání majetkové dispozice v obecních orgánech, jednání za obec navenek a problematika odpovědnosti funkcionářů za škodu).

Určeno

Všem vedoucím pracovníkům úřadů, voleným zástupcům samosprávy, právníkům i referentům, jichž se dotýká aplikační praxe zákona o obcích.
 JUDr. Adam Furek

Právník ve státní správě, který se bezmála dvacet let věnuje problematice územní samosprávy.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků obecních úřadů v oblasti správy pohledávek v insolvenčním řízení, včetně osvojení základních postupů v jednotlivých fázích insolvenčního řízení, zejména ve vazbě na správu místních poplatků. Účastníci vzdělávání budou seznámeni s novelou zákona o místních poplatcích, účinnou od 1. 1. 2024, která obsahuje zvláštní právní úpravu pro vyměření pohledávek subjektům v insolvenčním řízení.Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno především následující:

Vymezení některých základních pojmů

o   insolvenční řízení

o   insolvenční soud

o   procesní subjekty

Způsoby komunikace v insolvenčním řízení

o   komunikace správce poplatku s insolvenčním soudem

Zahájení insolvenčního řízení

o   dopad do vyměření a vymáhání poplatků

Rozhodnutí o úpadku

o   osoba s dispozičními oprávněními

o   vybrané náležitosti rozhodnutí o úpadku

Dopady účinků rozhodnutí o úpadku na správu poplatku

o   klasifikace pohledávek podle jejich uplatnění

o   pohledávky vyloučené z uspokojení

o   započtení přeplatku

o   vyměření a vymáhání poplatků

o   vyměření poplatků podle novely zákona o místních poplatcích

Přihlášení pohledávky

o   jak vyplnit přihlášku pohledávky

o   vady přihlášky pohledávky

o   zpětvzetí přihlášené pohledávky

o   odmítnutí přihlášené pohledávky soudem

Přezkoumání pohledávky

o   dopad do řízení o stanovení poplatku

Majetková podstata

o   pohledávky za majetkovou podstatou a jejich správa

Vybrané způsoby řešení úpadku

o   správa poplatků v konkursu

o   správa poplatků v oddlužení

o   možnost vybrání a vymáhání nedoplatků po skončení insolvenčního řízeníDoporučená literatura

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Seminář je určen úředníkům působícím v oblasti správy místních poplatků, kteří se zabývají přihlašováním pohledávek a jejich správou v insolvenčním řízení.
 Mgr. Ing. Jana Josífková

Lektorka je vrchním ministerským radou v odboru Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků na Ministerstvu financí. Přednášející je rovněž lektorkou a zkušební komisařkou, zapsanou v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra, zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků obecních úřadů v oblasti správy pohledávek v insolvenčním řízení, včetně osvojení základních postupů v jednotlivých fázích insolvenčního řízení, zejména ve vazbě na správu místních poplatků. Účastníci vzdělávání budou seznámeni s novelou zákona o místních poplatcích, účinnou od 1. 1. 2024, která obsahuje zvláštní právní úpravu pro vyměření pohledávek subjektům v insolvenčním řízení.Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno především následující:

Vymezení některých základních pojmů

o   insolvenční řízení

o   insolvenční soud

o   procesní subjekty

Způsoby komunikace v insolvenčním řízení

o   komunikace správce poplatku s insolvenčním soudem

Zahájení insolvenčního řízení

o   dopad do vyměření a vymáhání poplatků

Rozhodnutí o úpadku

o   osoba s dispozičními oprávněními

o   vybrané náležitosti rozhodnutí o úpadku

Dopady účinků rozhodnutí o úpadku na správu poplatku

o   klasifikace pohledávek podle jejich uplatnění

o   pohledávky vyloučené z uspokojení

o   započtení přeplatku

o   vyměření a vymáhání poplatků

o   vyměření poplatků podle novely zákona o místních poplatcích

Přihlášení pohledávky

o   jak vyplnit přihlášku pohledávky

o   vady přihlášky pohledávky

o   zpětvzetí přihlášené pohledávky

o   odmítnutí přihlášené pohledávky soudem

Přezkoumání pohledávky

o   dopad do řízení o stanovení poplatku

Majetková podstata

o   pohledávky za majetkovou podstatou a jejich správa

Vybrané způsoby řešení úpadku

o   správa poplatků v konkursu

o   správa poplatků v oddlužení

o   možnost vybrání a vymáhání nedoplatků po skončení insolvenčního řízeníDoporučená literatura

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Seminář je určen úředníkům působícím v oblasti správy místních poplatků, kteří se zabývají přihlašováním pohledávek a jejich správou v insolvenčním řízení.
 Mgr. Ing. Jana Josífková

Lektorka je vrchním ministerským radou v odboru Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků na Ministerstvu financí. Přednášející je rovněž lektorkou a zkušební komisařkou, zapsanou v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra, zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 13:00 (4 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Dodržování základních pravidel bezpečnosti při výuce tělesné výchovy je stále více a více aktuální. Všechny právní předpisy z oblasti školství jsou stále více zaměřeny na bezpečnost žáků. Současné pojetí výuky při větší samostatnosti a skupinových akcích, více svobody v rozhodování žáků a jejich zhoršující se zdravotní stav a menší trénovanost přináší v dnešní době řadu rizik.

V rámci této problematiky zařazujeme vzdělávací kurz pro učitele tělesné výchovy na základních a středních školách.

Jaké jsou zákony?

Za co škola odpovídá a za co už ne?

Jak zajistit bezpečnost při letních či zimních výcvikových kurzech?

Kde vzniká nejvíce úrazů?

Jaké jsou nejdůležitější zásady při BOZP u učitelů TV?

Odpovědi nejen na tyto otázky Vám přinese náš kurz s odborníkem v oblasti BOZP.

Cíl semináře

Cílem semináře je rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností učitelů tělesné výchovy na základních a středních školách v rámci BOZP.

Obsah semináře

 • základní charakteristika prevence a předcházení rizikům na sportovně-turistických akcích;
 • právní odpovědnost učitelů TV při dohledu nad žáky, při úrazech žáků, metodika šetření školních úrazů;
 • povinnosti učitelů TV v oblasti BOZP a BOZ žáků;
 • odborná kvalifikace učitelů TV, školení;
 • kontrolní systém v tělocvičnách a na školních sportovištích;
 • systém zajištění první pomoci ve škole a na sportovních akcích školy;
 • pravidla BOZP a BOZ při speciálních činnostech, zásady zpracování provozních řádů v tělocvičnách a na školních sportovištích;
 • letní výcvikové kurzy – vodní turistika, cykloturistika, turistika, zimní výcvikové kurzy – lyžování;
 • zařazování atraktivních sportovních odvětví (in-line bruslení, adrenalinové sporty apod.);
 • školní hřiště, školní posilovna, tělocvična, horolezecká stěna, bazén a další sportoviště;
 • podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků;
 • uvolňování žáků z výuky TV;
 • nejčastější chyby a nedostatky BOZP, příklady z praxe, řešení modelových situací.

 Ing. Jan Romaněnko

Lektor je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, byl členem skupiny expertů BOZP při Českomoravské konfederaci odborových svazů, člen Rady vlády pro BOZP a člen Stálého výboru Rady vlády BOZP.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 13:00 (4 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Dodržování základních pravidel bezpečnosti při výuce tělesné výchovy je stále více a více aktuální. Všechny právní předpisy z oblasti školství jsou stále více zaměřeny na bezpečnost žáků. Současné pojetí výuky při větší samostatnosti a skupinových akcích, více svobody v rozhodování žáků a jejich zhoršující se zdravotní stav a menší trénovanost přináší v dnešní době řadu rizik.

V rámci této problematiky zařazujeme vzdělávací kurz pro učitele tělesné výchovy na základních a středních školách.

Jaké jsou zákony?

Za co škola odpovídá a za co už ne?

Jak zajistit bezpečnost při letních či zimních výcvikových kurzech?

Kde vzniká nejvíce úrazů?

Jaké jsou nejdůležitější zásady při BOZP u učitelů TV?

Odpovědi nejen na tyto otázky Vám přinese náš kurz s odborníkem v oblasti BOZP.

Cíl semináře

Cílem semináře je rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností učitelů tělesné výchovy na základních a středních školách v rámci BOZP.

Obsah semináře

 • základní charakteristika prevence a předcházení rizikům na sportovně-turistických akcích;
 • právní odpovědnost učitelů TV při dohledu nad žáky, při úrazech žáků, metodika šetření školních úrazů;
 • povinnosti učitelů TV v oblasti BOZP a BOZ žáků;
 • odborná kvalifikace učitelů TV, školení;
 • kontrolní systém v tělocvičnách a na školních sportovištích;
 • systém zajištění první pomoci ve škole a na sportovních akcích školy;
 • pravidla BOZP a BOZ při speciálních činnostech, zásady zpracování provozních řádů v tělocvičnách a na školních sportovištích;
 • letní výcvikové kurzy – vodní turistika, cykloturistika, turistika, zimní výcvikové kurzy – lyžování;
 • zařazování atraktivních sportovních odvětví (in-line bruslení, adrenalinové sporty apod.);
 • školní hřiště, školní posilovna, tělocvična, horolezecká stěna, bazén a další sportoviště;
 • podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků;
 • uvolňování žáků z výuky TV;
 • nejčastější chyby a nedostatky BOZP, příklady z praxe, řešení modelových situací.

 Ing. Jan Romaněnko

Lektor je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, byl členem skupiny expertů BOZP při Českomoravské konfederaci odborových svazů, člen Rady vlády pro BOZP a člen Stálého výboru Rady vlády BOZP.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023/2024, dále poukázat na rozdíl mezi cenou obvyklou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické určování obvyklé ceny a tržní hodnoty.

Obsah semináře

V rámci semináře bude vysvětleno:

- novela oceňovacích předpisů pro rok 2023/2024

- jak správně určovat obvyklou cenu, tržní hodnotu a cenu zjištěnou

- kde najdeme oporu pro určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- pro jaké účely se určuje obvyklá cena a pro jaké tržní hodnota

- rozdíly mezi obvyklou cenou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou

- na co si dát pozor při určování obvyklé ceny, tržní hodnota a ceny zjištěné

- kde vzít podklady pro určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- na co si dát pozor, než podepíšu kupní smlouvu, aneb vliv správného určení obvyklé ceny na platnost smlouvy (právní akt při prodeji a nákupu majetku ve veřejném sektoru)

- kontrola znaleckého posudku, ilustrativní znalecký posudek

- jaké jsou hlavní rizikové oblasti při určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- čemu věnovat pozornost při výběru znalce, nebo odhadce

- kontrola znaleckého posudku

- nejčastější chyby a příklady špatné praxe při určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- součástí semináře může být i případová studie (dle složení a zájmu účastníků)

- otázky, diskuze a závěr.

Seminář je vhodný pro úředníky měst a krajů, státní zaměstnance z Ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, státní zaměstnance z ostatních orgánů státní správy, zaměstnance organizačních složek státu, příspěvkových a státních organizací, zaměstnance realitních kanceláří, znalce, odhadce, pracovníky bankovního sektoru.

Seminář doporučujeme pro statutární zástupce, zastupitele krajů, zastupitele obcí, právní zástupce a bankovní manažery.

Z důvodu širšího pojetí semináře prosíme o zaslání specifických dotazů předem na emailovou adresu organizace@seznam.cz


 Ing. Petr Polák

Ministerstvo financí ČR -  vedoucí oddělení oceňování Majetku. Má ve své působnosti zejména legislativní činnost v oblasti oceňování majetku a služeb, vydávání odborných stanovisek v oblasti oceňování a vyjadřování se ke znaleckým posudkům v oblasti oceňování majetku a služeb. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023/2024, dále poukázat na rozdíl mezi cenou obvyklou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické určování obvyklé ceny a tržní hodnoty.

Obsah semináře

V rámci semináře bude vysvětleno:

- novela oceňovacích předpisů pro rok 2023/2024

- jak správně určovat obvyklou cenu, tržní hodnotu a cenu zjištěnou

- kde najdeme oporu pro určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- pro jaké účely se určuje obvyklá cena a pro jaké tržní hodnota

- rozdíly mezi obvyklou cenou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou

- na co si dát pozor při určování obvyklé ceny, tržní hodnota a ceny zjištěné

- kde vzít podklady pro určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- na co si dát pozor, než podepíšu kupní smlouvu, aneb vliv správného určení obvyklé ceny na platnost smlouvy (právní akt při prodeji a nákupu majetku ve veřejném sektoru)

- kontrola znaleckého posudku, ilustrativní znalecký posudek

- jaké jsou hlavní rizikové oblasti při určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- čemu věnovat pozornost při výběru znalce, nebo odhadce

- kontrola znaleckého posudku

- nejčastější chyby a příklady špatné praxe při určování obvyklé ceny, tržní hodnoty a ceny zjištěné

- součástí semináře může být i případová studie (dle složení a zájmu účastníků)

- otázky, diskuze a závěr.

Seminář je vhodný pro úředníky měst a krajů, státní zaměstnance z Ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, státní zaměstnance z ostatních orgánů státní správy, zaměstnance organizačních složek státu, příspěvkových a státních organizací, zaměstnance realitních kanceláří, znalce, odhadce, pracovníky bankovního sektoru.

Seminář doporučujeme pro statutární zástupce, zastupitele krajů, zastupitele obcí, právní zástupce a bankovní manažery.

Z důvodu širšího pojetí semináře prosíme o zaslání specifických dotazů předem na emailovou adresu organizace@seznam.cz


 Ing. Petr Polák

Ministerstvo financí ČR -  vedoucí oddělení oceňování Majetku. Má ve své působnosti zejména legislativní činnost v oblasti oceňování majetku a služeb, vydávání odborných stanovisek v oblasti oceňování a vyjadřování se ke znaleckým posudkům v oblasti oceňování majetku a služeb. 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Prohloubení a doplnění teoretických i praktických znalostí nezbytných pro zajišťování výkonu státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů; seznámení se změnami vyplývajícími z nové právní úpravy.

Obsah semináře

Seminář je zaměřen na změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, které vyplývají z  nového zákona o občanských průkazech a související novely zákona o cestovních dokladech a dále z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157, které zavádí biometrické údaje do občanských průkazů.

Seminář je určen převážně pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, popř. matričních úřadů, kteří zajišťují výkon státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Osnova semináře:

 • změny na úseku občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, a zákona č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
 • biometrické údaje v občanském průkazu – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
 • nejčastější problémy a zkušenosti z praxe

Doporučená literatura

 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
 • vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
 • vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
 • směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-136664-24/SC-2021 ze dne 29. prosince 2021 k upřesnění postupů příslušných úřadů na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel

 Mgr. Veronika Zalomová

Vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra, lektor a zkušební komisař v Institutu pro veřejnou správu Praha. 

Působí v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Prohloubení a doplnění teoretických i praktických znalostí nezbytných pro zajišťování výkonu státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů; seznámení se změnami vyplývajícími z nové právní úpravy.

Obsah semináře

Seminář je zaměřen na změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, které vyplývají z  nového zákona o občanských průkazech a související novely zákona o cestovních dokladech a dále z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157, které zavádí biometrické údaje do občanských průkazů.

Seminář je určen převážně pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, popř. matričních úřadů, kteří zajišťují výkon státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

Osnova semináře:

 • změny na úseku občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, a zákona č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
 • biometrické údaje v občanském průkazu – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
 • nejčastější problémy a zkušenosti z praxe

Doporučená literatura

 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
 • vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
 • vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
 • směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-136664-24/SC-2021 ze dne 29. prosince 2021 k upřesnění postupů příslušných úřadů na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel

 Mgr. Veronika Zalomová

Vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra, lektor a zkušební komisař v Institutu pro veřejnou správu Praha. 

Působí v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Pomocný analytický přehled (PAP) od 1. 1. 2022 – pro začátečníky

 

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky (účetní, metodiky, majetkové pracovníky atd.) vybraných účetních jednotek, které sestavují a předávají Pomocný analytický přehled (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu, jedná se o organizační složky státu, státní fondy, státní příspěvkové organizace, kraje, Regionální rady regionů soudržnosti, obce (pokud je počet obyvatel 3000 a více) a příspěvkové organizace zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem (pokud jsou aktiva celkem vyšší než 100 milionů Kč).

Cílem semináře je seznámit účastníky zejména se změnami závazného vzoru PAP s účinností od 1. 1. 2022. Zaměříme se na obsah jednotlivých částí PAP, včetně vysvětlení jejich provázanosti, a představíme použití jednotlivých typů změn, vykazování partnerů aktiva/pasiva, partnerů transakce a partnerů podrozvahových účtů, vykazování identifikátorů veřejných zakázek a také sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn v Části XIV PAP. Část semináře je věnována kontrolním vazbám, které jsou nastaveny pro předávání PAP. Významnou součástí semináře jsou konkrétní praktické příklady postupů účtování s vazbou na vykazování v PAP.

 

Obsah:

legislativní změny v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví od 1. 1. 2022

změny závazného vzoru Pomocného analytického přehledu (PAP) s účinností od 1. 1. 2022

důvody předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)

účetní jednotky předávající PAP

závazný vzor PAP a obsah jeho jednotlivých částí

partneři v PAP

typy změn

identifikátory veřejných zakázek

sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn

opravy v PAP

kontrolní vazby v PAP

konkrétní praktické příklady účtování s vazbou na vykazování v PAP


 Ing. Nikola Kortanová|Ing. Tomáš Sluka

oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru, Ministerstvo financí ČR

|

vedoucí oddělení rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů, Ministerstvo financí ČR

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Stavební právo a ochrana životního prostředí jsou velmi úzce související materie. Ochrana životního prostředí je zájmem dotčeným při povolování staveb prakticky v každém případě, byť se samozřejmě míra tohoto dotčení velmi liší podle okolností konkrétního případu. Výše uvedené skutečnosti se promítají jak do  procesních i hmotněprávních norem práva stavebního, tak do široké škály norem práva životního prostředí. To vše přináší celou řadu specifik při povolování (resp. umisťování a povolování) staveb.

Cílem semináře je umožnit posluchačům porozumět výše uvedeným často složitým vazbám mezi povolování staveb a ochranou životního prostředí. Posluchači se seznámí s právními aspekty vztahu povolování staveb a ochrany životního prostředí a to jak z pohledu aktuálně platné a účinné právní úpravy, tak pohledu právní úpravy budoucí:

-         jak již platné (nový stavební zákon č. 283/2021, zákon kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona)

-        tak připravované (vládní návrh novely zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a především vládní návrh nového zákona o jednotném environmetálním závazném stanovisku).

Posluchači budou seznámeni s jednotlivými nástroji ochrany životního prostředí při povolování staveb a se specifiky, které tyto nástroje přináší pro samotný povolovací proces.

 

Obsah semináře

Nástroje ochrany životního prostředí při povolování staveb:

 1. Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
 • Závazné stanovisko a vyjádření
 • Koordinované závazné stanovisko, koordinované vyjádření
 • Fikce závazného stanoviska
 • Zásada kontinuity stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů se zaměřením na konkrétní příklady na úseku ochrany životní prostředí
 1. Jednotné enviromentální závazné stanovisko a související změny právní úpravy
 2. Hmotně právní aspekty ochrany životního prostředí pro povolování staveb

(zejména ochrana zemědělského půdního, ochrana přírody, ochrana vod, ochrana ovzduší, ochrana lesa)

 • Specifika vztahu jednotného enviromentální stanoviska a ochrany přírody
 1. Posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb
 • Význam zjišťovacího řízení pro povolování staveb
 • Závazné stanovisko EIA a možnost jeho integrace do jednotného enviromentálního závazného stanoviska
 1. Procesní specifika povolování staveb a ochrany životního prostředí
 2. Související judikatura
 3. Shrnutí možných procesních dopadů ochrany životního prostředí na povolování staveb a diskuse

Seminář je vhodný pro účastníky z řad veřejné správy (zejména ti, kteří působí na stavebních úřadech a na odborech ochrany životního prostředí) i z řad investorů (stavebníci, projektanti)


 JUDr. Martina Franková Ph.D.

Dlouhodobě působí  a přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  Vedle toho dlouhodobě působila jako vrchní ministerský rada  na Ministerstvu pro místní rozvoj (odbor stavebního řádu), v současné době působí jako vrchní ministerský v odboru legislativním Ministerstva životního prostředí. Je lektorkou a zkušební komisařkou v Institutu pro veřejnou správu Praha, členkou rozkladové komise Ministra životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, pozemkovým právem a vzájemnými vazbami mezi těmito obory, je autorkou řady odborných publikací věnujících se výše uvedeným tématům. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Stavební právo a ochrana životního prostředí jsou velmi úzce související materie. Ochrana životního prostředí je zájmem dotčeným při povolování staveb prakticky v každém případě, byť se samozřejmě míra tohoto dotčení velmi liší podle okolností konkrétního případu. Výše uvedené skutečnosti se promítají jak do  procesních i hmotněprávních norem práva stavebního, tak do široké škály norem práva životního prostředí. To vše přináší celou řadu specifik při povolování (resp. umisťování a povolování) staveb.

Cílem semináře je umožnit posluchačům porozumět výše uvedeným často složitým vazbám mezi povolování staveb a ochranou životního prostředí. Posluchači se seznámí s právními aspekty vztahu povolování staveb a ochrany životního prostředí a to jak z pohledu aktuálně platné a účinné právní úpravy, tak pohledu právní úpravy budoucí:

-         jak již platné (nový stavební zákon č. 283/2021, zákon kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona)

-        tak připravované (vládní návrh novely zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a především vládní návrh nového zákona o jednotném environmetálním závazném stanovisku).

Posluchači budou seznámeni s jednotlivými nástroji ochrany životního prostředí při povolování staveb a se specifiky, které tyto nástroje přináší pro samotný povolovací proces.

 

Obsah semináře

Nástroje ochrany životního prostředí při povolování staveb:

 1. Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
 • Závazné stanovisko a vyjádření
 • Koordinované závazné stanovisko, koordinované vyjádření
 • Fikce závazného stanoviska
 • Zásada kontinuity stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů se zaměřením na konkrétní příklady na úseku ochrany životní prostředí
 1. Jednotné enviromentální závazné stanovisko a související změny právní úpravy
 2. Hmotně právní aspekty ochrany životního prostředí pro povolování staveb

(zejména ochrana zemědělského půdního, ochrana přírody, ochrana vod, ochrana ovzduší, ochrana lesa)

 • Specifika vztahu jednotného enviromentální stanoviska a ochrany přírody
 1. Posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb
 • Význam zjišťovacího řízení pro povolování staveb
 • Závazné stanovisko EIA a možnost jeho integrace do jednotného enviromentálního závazného stanoviska
 1. Procesní specifika povolování staveb a ochrany životního prostředí
 2. Související judikatura
 3. Shrnutí možných procesních dopadů ochrany životního prostředí na povolování staveb a diskuse

Seminář je vhodný pro účastníky z řad veřejné správy (zejména ti, kteří působí na stavebních úřadech a na odborech ochrany životního prostředí) i z řad investorů (stavebníci, projektanti)


 JUDr. Martina Franková Ph.D.

Dlouhodobě působí  a přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  Vedle toho dlouhodobě působila jako vrchní ministerský rada  na Ministerstvu pro místní rozvoj (odbor stavebního řádu), v současné době působí jako vrchní ministerský v odboru legislativním Ministerstva životního prostředí. Je lektorkou a zkušební komisařkou v Institutu pro veřejnou správu Praha, členkou rozkladové komise Ministra životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, pozemkovým právem a vzájemnými vazbami mezi těmito obory, je autorkou řady odborných publikací věnujících se výše uvedeným tématům. 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 4 990,-

 Pro členy SMO: 4 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře:

 • Podrobné představení Ústavní stížnosti
 • Kdy ji nepodávat, kdy ano, jak ji napsat, čemu se vyhnout a co použít

Obsah semináře:

 1. Základy řízení před Ústavním soudem
 2. Nepřípustnost ústavní stížnosti – kdy nemá smysl vůbec stížnost podávat
 3. Náležitosti ústavní stížnosti  - formální
 4. Náležitosti ústavní stížnosti – obsahové – není to odvolání ani dovolání
 5. Nejčastější důvody, pro které ÚS ruší soudní rozhodnutí
  • Překvapivost rozhodnutí
  • Nepřezkoumatelnost rozhodnutí
  • Odepření přístupu k soudu
  • Extrémní výklad práva
  • Extrémní nesoulad mezi skutkovými závěry a provedenými důkazy
 6. Příklady z praxe

 JUDr. Tomáš Lichovník

soudce Ústavního soudu ČR. Ve své praxi se věnuje především občanskoprávní problematice včetně rodinné. Působí též jako lektor pro Justiční akademii a pracovníky OSPOD či dětských domovů. Přednáší pro Českou advokátní komoru.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře:

 • Podrobné představení Ústavní stížnosti
 • Kdy ji nepodávat, kdy ano, jak ji napsat, čemu se vyhnout a co použít

Obsah semináře:

 1. Základy řízení před Ústavním soudem
 2. Nepřípustnost ústavní stížnosti – kdy nemá smysl vůbec stížnost podávat
 3. Náležitosti ústavní stížnosti  - formální
 4. Náležitosti ústavní stížnosti – obsahové – není to odvolání ani dovolání
 5. Nejčastější důvody, pro které ÚS ruší soudní rozhodnutí
  • Překvapivost rozhodnutí
  • Nepřezkoumatelnost rozhodnutí
  • Odepření přístupu k soudu
  • Extrémní výklad práva
  • Extrémní nesoulad mezi skutkovými závěry a provedenými důkazy
 6. Příklady z praxe

 JUDr. Tomáš Lichovník

soudce Ústavního soudu ČR. Ve své praxi se věnuje především občanskoprávní problematice včetně rodinné. Působí též jako lektor pro Justiční akademii a pracovníky OSPOD či dětských domovů. Přednáší pro Českou advokátní komoru.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostenském právu. 

Obsah semináře

                Aktuální novely živnostenského zákona

  • zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování),
  • zákon č. 527/2020 Sb., změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalších zákonů – překážky provozování některých živností právnickými osobami,
  • zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech - zapisování titulů a vědeckých hodností v živnostenském rejstříku
  • zákon č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní – změna v §45b živnostenského zákona,
  • zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon   č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – změna živnostenského zákona – zprostředkování v energetických odvětvích není živností,
  • vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk č. 58 – změna v definici velkých vozidel v nákladní dopravě a stanovení požadavků na finanční způsobilost, dobrou pověst a odbornou způsobilost pro provozovatele silniční motorové dopravy nákladní mezinárodní vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
  • vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků – sněmovní tisk 139 – změna živnostenského zákona – zakladatelé obchodních společností a zahraniční právnické osoby zřizující odštěpný závod v České republice se budou moci podat návrh na zápis do obchodního rejstříku před zápisem do živnostenského rejstříku,
  • další aktuální novely živnostenského zákona.

   Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů v praxi živnostenských úřadů – provozování cestovní kanceláře a cestovní agentury, průvodcovské činnosti a online zprostředkování cestovních služeb – kontrolní činnost živnostenských úřadů.

   Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva
  • všeobecné podmínky provozování živnosti,
  • pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele
  • překážky provozování živnosti,
  • posuzování odborné způsobilosti včetně odborné praxe.

 


 Ing. Milada Hrabánková

Do roku 2021 ředitelka odboru živností, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostenském právu. 

Obsah semináře

                Aktuální novely živnostenského zákona

  • zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování),
  • zákon č. 527/2020 Sb., změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalších zákonů – překážky provozování některých živností právnickými osobami,
  • zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech - zapisování titulů a vědeckých hodností v živnostenském rejstříku
  • zákon č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní – změna v §45b živnostenského zákona,
  • zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon   č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – změna živnostenského zákona – zprostředkování v energetických odvětvích není živností,
  • vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk č. 58 – změna v definici velkých vozidel v nákladní dopravě a stanovení požadavků na finanční způsobilost, dobrou pověst a odbornou způsobilost pro provozovatele silniční motorové dopravy nákladní mezinárodní vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
  • vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků – sněmovní tisk 139 – změna živnostenského zákona – zakladatelé obchodních společností a zahraniční právnické osoby zřizující odštěpný závod v České republice se budou moci podat návrh na zápis do obchodního rejstříku před zápisem do živnostenského rejstříku,
  • další aktuální novely živnostenského zákona.

   Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů v praxi živnostenských úřadů – provozování cestovní kanceláře a cestovní agentury, průvodcovské činnosti a online zprostředkování cestovních služeb – kontrolní činnost živnostenských úřadů.

   Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva
  • všeobecné podmínky provozování živnosti,
  • pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele
  • překážky provozování živnosti,
  • posuzování odborné způsobilosti včetně odborné praxe.

 


 Ing. Milada Hrabánková

Do roku 2021 ředitelka odboru živností, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Prohloubit měkké dovednosti v oblasti plánování času osob na manažerských pozicích v podmínkách obcí.
 • Naučit je efektivně plánovat aktivity, pracovat pod tlakem, zvládat multitasking.
 • Přispět k vyváženosti pracovního a soukromého života.
 • Rozšířit prakticky využitelné znalosti cílové skupiny z oblasti psychohygieny.

Kurz je určen vedoucím oddělení, vedoucím odborů, tajemníkům obecních úřadů, eventuálně vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a organizačních složek obcí.

 • Čas a jeho vnímání.
 • Základní principy time managementu.
 • Práce pod tlakem
 • Multitasking a stres.
 • Vybrané kapitoly z time managementu (např. delegování, seznamy, kalendáře, plány úkolů, prioritizace, princip důležitosti a naléhavosti, Paretovo pravidlo, Eisenhowerův diagram, ABC analýza).
 • Work life balanc.
 • Časožrouti. Prokrastinace.
 • Barevná typologie osobnosti.
 • Praktický nácvik. Mgr. Miroslav Havel

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Lektor a konzultant ve správě a řízení dokumentů, učitel a lektor češtiny, lektor soft skills.

Má za sebou téměř dvacetiletou manažerskou praxi v nadnárodních finančních institucích se zaměřením na správu dokumentů, obchodní a úřední korespondenci. Od roku 2007 se věnuje vzdělávání (jako učitel, lektor, mentor). 

V současné době učí na střední škole správu dokumentů, spisovou a archivní službu. Zároveň působí jako lektor se specializací na správu elektronických dokumentů a češtinu v úřední praxi. Ve svých kurzech preferuje metody koučinku (student nebo účastník kurzu je pro něj partner, kterého vede po cestě celoživotního vzdělávání).

Jeho lektorské a životní motto: "Vždycky existuje cesta, stačí jen hledat, vydržet a vytrvat."

 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

            Cílem semináře je seznámit účastníky zejména s rozhodovací praxí Ústavního soudu ve věcech péče o nezletilé. V soudních řízeních týkajících se nezletilých dětí zpravidla není dovolání přípustné a určité sjednocení soudní praxe tak (ne zcela správně ale zřejmě nezbytně) provádí Ústavní soud. Rozšíření střídavé výchovy, nabídka škol, stěhování rodičů apod. přináší nové otázky pro rozhodování soudů, které dříve nebyly řešeny či jen jednotlivě.

Obsah semináře

 • Rozhodování o významných záležitostech dítěte
 • Význam názoru dítěte
 • Varianty péče o dítě, nežijí-li rodiče spolu
 • Vyživovací povinnost k dítěti (a její hranice)
 • Styk rodičů a dětí – především právo dítěte
 • Náklady na styk rodičů a dětí

 JUDr. Tomáš Lichovník

soudce Ústavního soudu ČR. Ve své praxi se věnuje především občanskoprávní problematice včetně rodinné. Působí též jako lektor pro Justiční akademii a pracovníky OSPOD či dětských domovů. Přednáší pro Českou advokátní komoru.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 4 990,-

 Pro členy SMO: 4 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky zejména s rozhodovací praxí Ústavního soudu ve věcech péče o nezletilé. V soudních řízeních týkajících se nezletilých dětí zpravidla není dovolání přípustné a určité sjednocení soudní praxe tak (ne zcela správně ale zřejmě nezbytně) provádí Ústavní soud. Rozšíření střídavé výchovy, nabídka škol, stěhování rodičů apod. přináší nové otázky pro rozhodování soudů, které dříve nebyly řešeny či jen jednotlivě.

Obsah semináře

 • Rozhodování o významných záležitostech dítěte
 • Význam názoru dítěte
 • Varianty péče o dítě, nežijí-li rodiče spolu
 • Vyživovací povinnost k dítěti (a její hranice)
 • Styk rodičů a dětí – především právo dítěte
 • Náklady na styk rodičů a dětí

 JUDr. Tomáš Lichovník

soudce Ústavního soudu ČR. Ve své praxi se věnuje především občanskoprávní problematice včetně rodinné. Působí též jako lektor pro Justiční akademii a pracovníky OSPOD či dětských domovů. Přednáší pro Českou advokátní komoru.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit účastníky semináře s aktuální judikaturou NS a ÚS u medicínských sporů o náhradu újmy

Obsah semináře

 • jaké jsou základy povinnosti poskytovatele zdravotní péče hradit škodu a nemajetkovou újmu podle nového občanského zákoníku (o. z.)
 • tzv. odpovědnost deliktní a kontraktní (§ 2910 a § 2913 o. z.) - podle nového občanského zákoníku se mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče zakládá právní vztah na základě smlouvy o péči o zdraví
 • zda a za jakých podmínek může poskytovatel zdravotní péče nést povinnost k náhradě újmy z provozní činnosti
 • jak je soudy vykládán pojem postupu lege artis
 • co znamená v soudní praxi pojem vitium artis
 • zda a kdy se při poskytování zdravotní péče uplatní prevenční povinnost
 • některé konkrétní případy zanedbání povinnosti náležité péče při poskytování zdravotnických služeb
 • otázky příčinné souvislosti a tzv. teorie ztráty šance
 • jaké mohou být právní důsledky porušení povinnosti vést řádně zdravotnickou dokumentaci
 • nároky vznikající při neoprávněném zásahu do práv pacienta – informovaný souhlas, převzetí do ústavu, pokyn do not resuscitate, tzv. wrongful birth
 • přehled nároků vznikajících v souvislosti s poškozením zdraví
 • povaha a praktická aplikace Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z.), jaké jsou chyby a nedostatky při vyčíslení náhrady tímto způsobem
 • co může představovat další nemajetkovou újmu při ublížení na zdraví
 • od čeho se odvíjejí nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké (§ 2959 o. z.)
 • v jakých částkách se pohybují přiznávané náhrady pozůstalým
 • že i při zvlášť závažném poškození zdraví má nárok na odčinění nemajetkové újmy i tzv. druhotná oběť (osoby blízká poškozenému)
 • některé procesní souvislosti typické pro tzv. medicínské spory
 • diskuse

Výklad všech témat je podložen rozborem aktuální judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Vítány jsou připomínky a debata k jednotlivým otázkám, nikoliv však ke konkrétním běžícím, neskončeným sporům.


 JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody včetně přímých nároků proti pojišťovně a ve věcech obdobných s výjimkou sporů podle zákona č. 82/1998 Sb.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je zacelit propast mezi internetovými znalostmi dětí, pedagogických pracovníků a rodičů.

Děti předběhly své rodiče a pedagogické pracovníky. V oblasti kyberprostoru se často pohybují s nevídanou lehkostí. Na útok sexuálního predátora, kyberšikanu a další rizikové jevy, které na ně na internetu čekají, však připraveny nejsou.

Účastníci získají přehledný a praktický návod, jak přistupovat k výchově a vzdělávání dětí během současné expanze informačních technologií a dostanou možnost nahlédnout na mnoho paradoxů dnešní „doby datové“, která nabízí dětem dosud netušená rizika, ale i netušené možnosti.

Seminář seznámí účastníky s fenoménem kyberšikany ve školství, popíše základní formy, projevy, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování, zastrašování oběti nebo dokonce vydírání. Účastníci se seznámí také s různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k internetu.

Obsah semináře

 • Digitální závislost, o nových technologiích bez obalu
 • Vymezení dětského digitálního prostoru včetně nejnovějších trendů - TikTok, YouTube s automaticky tvořeným obsahem, tvorba digitální stopy
 • Úskalí, včetně možného útoku sexuálního predátora
 • Kyberšikana, její formy a možné následky
 • Intervence ze strany pedagoga
 • Role Policie
 • Ostatní hrozby na internetu

 Ing. Petr Šmíd

Lektor akreditovaných seminářů z oblasti kyberšikany a šikany, který se více než 15 let pohybuje v oblasti školské primární prevence.

Kastelán státního zámku Kratochvíle. Supervizor se specializací na školské prostředí, expert na oblast kyberkriminality.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 4 990,-

 Pro členy SMO: 4 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit účastníky semináře s aktuální judikaturou NS a ÚS u medicínských sporů o náhradu újmy

Obsah semináře

 • jaké jsou základy povinnosti poskytovatele zdravotní péče hradit škodu a nemajetkovou újmu podle nového občanského zákoníku (o. z.)
 • tzv. odpovědnost deliktní a kontraktní (§ 2910 a § 2913 o. z.) - podle nového občanského zákoníku se mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče zakládá právní vztah na základě smlouvy o péči o zdraví
 • zda a za jakých podmínek může poskytovatel zdravotní péče nést povinnost k náhradě újmy z provozní činnosti
 • jak je soudy vykládán pojem postupu lege artis
 • co znamená v soudní praxi pojem vitium artis
 • zda a kdy se při poskytování zdravotní péče uplatní prevenční povinnost
 • některé konkrétní případy zanedbání povinnosti náležité péče při poskytování zdravotnických služeb
 • otázky příčinné souvislosti a tzv. teorie ztráty šance
 • jaké mohou být právní důsledky porušení povinnosti vést řádně zdravotnickou dokumentaci
 • nároky vznikající při neoprávněném zásahu do práv pacienta – informovaný souhlas, převzetí do ústavu, pokyn do not resuscitate, tzv. wrongful birth
 • přehled nároků vznikajících v souvislosti s poškozením zdraví
 • povaha a praktická aplikace Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z.), jaké jsou chyby a nedostatky při vyčíslení náhrady tímto způsobem
 • co může představovat další nemajetkovou újmu při ublížení na zdraví
 • od čeho se odvíjejí nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké (§ 2959 o. z.)
 • v jakých částkách se pohybují přiznávané náhrady pozůstalým
 • že i při zvlášť závažném poškození zdraví má nárok na odčinění nemajetkové újmy i tzv. druhotná oběť (osoby blízká poškozenému)
 • některé procesní souvislosti typické pro tzv. medicínské spory
 • diskuse

Výklad všech témat je podložen rozborem aktuální judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Vítány jsou připomínky a debata k jednotlivým otázkám, nikoliv však ke konkrétním běžícím, neskončeným sporům.


 JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody včetně přímých nároků proti pojišťovně a ve věcech obdobných s výjimkou sporů podle zákona č. 82/1998 Sb.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Seznámit zastupitele a úředníky územních samosprávných celků s novou právní úpravou stavebního práva - zákonem č. 283/2021 Sb., který postupně nabývá účinnosti.
 • Upozornit na nejdůležitější změny, které uvedený zákon přináší.
 • Porovnat starou a novou právní úpravu.

Kurz je určen všem, kteří při výkonu své funkce nebo pracovní agendy aplikují stavební zákon. Nejedná se však o vzdělávání zaměřené na začátečníky. Je zacílen spíše na ty, kteří se v oblasti stavebního práva už nějaký čas pohybují.

 • Základní parametry, cíle a principy nového stavebního zákona.
 • Nová organizace stavební správy.
 • Změny v územním plánování.
 • Povolování staveb v jednotném povolovacím procesu.
 • Kolaudace a odstraňování staveb.

 JUDr. Jan Brož Ph.D. | Ing. Renáta Pintová Králová

Vykonává advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva, v rámci které efektivně využívá svých důkladných teoretických znalostí získaných absolvovaným studiem v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ a díky své aktivní účasti na odborných konferencích po celé Evropě. Současně od absolvování studia práva působí v akademické sféře mj. i jako externí vyučující katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci své specializace se intenzivně věnuje především veřejnému stavebnímu právu, územnímu plánování, právu životního prostředí, komunálnímu právu, dotacím a další veřejné podpoře, hernímu právu a správnímu trestání (a je též spoluautorem hojně citovaného komentáře k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Ve všech těchto oblastech též již několik let úspěšně zastupuje klienty jak před správními orgány, tak před správními soudy a Ústavním soudem.

Jan Brož je místopředsedou a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky, rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a rozkladové komise ministra zdravotnictví. Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

V rámci své legislativní praxe poskytuje klientům (a to jak z řad soukromého, tak veřejného sektoru) též odborné služby při tvorbě i připomínkování návrhů zákonů. Mezi nejvýznamnější zde patří rekodifikace (veřejného) stavebního práva, na které významně participuje kontinuálně již od roku 2018, a to včetně navazujících novelizací.


|

Absolventka oboru "Podnikání a řízení ve stavebnictví" na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Pracovala na stavebním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy. Spolupracovala na tvorbě nového stavebního zákona. Od roku 2007 poskytuje odborné konzultace v oblasti stavebního práva, mj. při přípravě prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Je členkou České společnosti pro stavební právo, členkou rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a zkušební komisařkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Jako lektorka zajišťuje kurzy zaměřené na aplikaci stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů. V této oblasti také publikuje (např. v bulletinu Stavební právo).  


Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním legislativním vývojem v odvětví insolvenčního práva. Dojde k představení tzv. transpoziční novely insolvenčního zákona, která přinese řadu změn do institutu oddlužení v souvislosti s implementací konceptu druhé šance podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci.

Obsah semináře

Seminář se zaměřuje především na výklad části insolvenčního zákona upravující řešení úpadku fyzických osob oddlužením.

V rámci semináře budou podrobněji představena následující témata:

- Účel a systematika insolvenčního práva

- Aktuální úprava institutu oddlužení [mj. pravidla a zkušenosti s poslední významnou novelou č. 31/2019 Sb.]

- Východiska nového návrhu novely insolvenčního zákona

- Podmínky povolení a schválení oddlužení

- Postupy při srážení z příjmů dlužníků

- Privilegované pohledávky ve fázi po povolení oddlužení

- Povinnosti dlužníka a dohled insolvenčního správce

- Zvláštní pravidla pro podnikající fyzické osoby

- Podmínky přiznání a odejmutí osvobození od placení zbývajících pohledávek

- Předpoklady splnění oddlužení a skončení insolvenčního řízení

- Odměňování insolvenčních správců

Výklad bude přizpůsoben aktuálnímu stavu legislativního textu připravované transpoziční novely insolvenčního zákona a měl by účastníky seznámit s novými změnami.

Doporučená literatura: Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Cílová skupina: Seminář je určen především odborné veřejnosti zabývající se dluhovou problematikou – insolvenčním správcům, advokátům a jejich zaměstnancům, pracovníkům finančních institucí, soudů, státní správy i samosprávy, respektive též pracovníkům občanských a dluhových poraden.


 JUDr. Ondřej Zezulka Ph.D.

Ministerstvo spravedlnosti - vrchní ministerský rada oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy. Zaměřuje se na české a evropské insolvenční právo, především na přípravu novelizací insolvenčního zákona a jeho prováděcích předpisů. Národní expert v pracovní skupině Rady EU k insolvenčnímu právu. Vyučující na katedře podnikového a evropského práva VŠE.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním legislativním vývojem v odvětví insolvenčního práva. Dojde k představení tzv. transpoziční novely insolvenčního zákona, která přinese řadu změn do institutu oddlužení v souvislosti s implementací konceptu druhé šance podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci.

Obsah semináře

Seminář se zaměřuje především na výklad části insolvenčního zákona upravující řešení úpadku fyzických osob oddlužením.

V rámci semináře budou podrobněji představena následující témata:

- Účel a systematika insolvenčního práva

- Aktuální úprava institutu oddlužení [mj. pravidla a zkušenosti s poslední významnou novelou č. 31/2019 Sb.]

- Východiska nového návrhu novely insolvenčního zákona

- Podmínky povolení a schválení oddlužení

- Postupy při srážení z příjmů dlužníků

- Privilegované pohledávky ve fázi po povolení oddlužení

- Povinnosti dlužníka a dohled insolvenčního správce

- Zvláštní pravidla pro podnikající fyzické osoby

- Podmínky přiznání a odejmutí osvobození od placení zbývajících pohledávek

- Předpoklady splnění oddlužení a skončení insolvenčního řízení

- Odměňování insolvenčních správců

Výklad bude přizpůsoben aktuálnímu stavu legislativního textu připravované transpoziční novely insolvenčního zákona a měl by účastníky seznámit s novými změnami.

Doporučená literatura: Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Cílová skupina: Seminář je určen především odborné veřejnosti zabývající se dluhovou problematikou – insolvenčním správcům, advokátům a jejich zaměstnancům, pracovníkům finančních institucí, soudů, státní správy i samosprávy, respektive též pracovníkům občanských a dluhových poraden.


 JUDr. Ondřej Zezulka Ph.D.

Ministerstvo spravedlnosti - vrchní ministerský rada oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy. Zaměřuje se na české a evropské insolvenční právo, především na přípravu novelizací insolvenčního zákona a jeho prováděcích předpisů. Národní expert v pracovní skupině Rady EU k insolvenčnímu právu. Vyučující na katedře podnikového a evropského práva VŠE.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře bude provést posluchače klíčovými procesními i hmotněprávními instituty zákona č. 106/1999 Sb., jejich výkladem ze strany správních soudů a Ústavního soudu a v neposlední řadě změnami, které doznaly podle novely zákona č. 241/2022 Sb. 

Obsah semináře

Předmětem semináře bude velká novela zákona č.106, která vstoupila v účinnost od. 1.1.2023. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • ústavní východiska práva na přístup k informacím a z něj plynoucí konotace pro výklad zákona č. 106/1999 Sb.
 • výklad pojmu povinný subjekt a veřejná instituce ve světle novější judikatury
 • výklad jednotlivých omezení práva na přístup k informacím ve světle aktuální judikatury (například rozsah poskytování informací ze správních spisů, poskytování informací a ochrana osobních údajů, poskytování informací o platech, možnost odmítnutí žádosti pro zneužití práva ad.)
 • procesní instituty zákona č. 106/1999 Sb. a jejich výklad v novější judikatuře (odvolací řízení vedené před Úřadem pro ochranu osobních údajů a důsledky pro řízení před správními soudy, povaha stížnosti na postup povinného subjektu a ochrana v řízení před správními soudy, procesní „ping-pong“ a jeho posuzování správními soudy, podmínky stanovení úhrady atd.)
 • obsah poslední novely zákona o svobodném přístupu k informacím v podobě zákona č. 241/2022Sb. a potenciální výkladové problémy      

 Mgr. Iva Hnátková|JUDr. Ivo Pospíšil Ph.D.

Asistentka soudce Ústavního soudu, v minulosti působila na stejném soudu jako právník, specialista pro poskytování informací.

Předsedkyně rozkladové komise Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. V letech 2003-2016 se na Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, věnovala územní samosprávě, zejména dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí a poskytování metodické pomoci obcím rovněž v oblasti jejich samostatné působnosti.

|

soudce Nejvyššího správního soudu, dříve generální sekretář Ústavního soudu, do jehož agendy spadala i problematika poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře bude provést posluchače klíčovými procesními i hmotněprávními instituty zákona č. 106/1999 Sb., jejich výkladem ze strany správních soudů a Ústavního soudu a v neposlední řadě změnami, které doznaly podle novely zákona č. 241/2022 Sb. 

Obsah semináře

Předmětem semináře bude velká novela zákona č.106, která vstoupila v účinnost od. 1.1.2023. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • ústavní východiska práva na přístup k informacím a z něj plynoucí konotace pro výklad zákona č. 106/1999 Sb.
 • výklad pojmu povinný subjekt a veřejná instituce ve světle novější judikatury
 • výklad jednotlivých omezení práva na přístup k informacím ve světle aktuální judikatury (například rozsah poskytování informací ze správních spisů, poskytování informací a ochrana osobních údajů, poskytování informací o platech, možnost odmítnutí žádosti pro zneužití práva ad.)
 • procesní instituty zákona č. 106/1999 Sb. a jejich výklad v novější judikatuře (odvolací řízení vedené před Úřadem pro ochranu osobních údajů a důsledky pro řízení před správními soudy, povaha stížnosti na postup povinného subjektu a ochrana v řízení před správními soudy, procesní „ping-pong“ a jeho posuzování správními soudy, podmínky stanovení úhrady atd.)
 • obsah poslední novely zákona o svobodném přístupu k informacím v podobě zákona č. 241/2022Sb. a potenciální výkladové problémy      

 Mgr. Iva Hnátková|JUDr. Ivo Pospíšil Ph.D.

Asistentka soudce Ústavního soudu, v minulosti působila na stejném soudu jako právník, specialista pro poskytování informací.

Předsedkyně rozkladové komise Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. V letech 2003-2016 se na Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, věnovala územní samosprávě, zejména dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí a poskytování metodické pomoci obcím rovněž v oblasti jejich samostatné působnosti.

|

soudce Nejvyššího správního soudu, dříve generální sekretář Ústavního soudu, do jehož agendy spadala i problematika poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o procesu zprostředkování náhradní rodinné péče a jeho jednotlivých fázích. Přiblížit proces odborného posuzování zájemců o náhradní rodinnou péči a následného párování dítěte s vhodnými zájemci. Seminář je vhodný především pro sociální pracovníky OSPOD, kteří se věnují náhradní rodinné péči, ale taktéž terénním sociálním pracovníkům, jak z řad OSPOD, tak z neziskového sektoru. Klade za cíl poskytnout účastníkům praktické informace pro práci se zájemci o pěstounskou péči a osvojení. Obsah semináře bude mírně modifikován na základě složení skupiny a potřeb účastníků tak, aby byl přínosem pro jejich praxi.

Obsah semináře

 • Fáze procesu zprostředkování
 • Formy náhradní rodinné péče
 • Kdo se může stát náhradním rodičem
 • Dítě v náhradní rodinné péči
 • Role jednotlivých subjektů v procesu zprostředkování NRP
 • Práce se zájemci o náhradní rodinnou péči na OSPOD
 • Obsah sociálního šetření pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče
 • Práce s dítětem v rámci zprostředkování náhradní rodinné péče
 • Obsah spisové dokumentace
 • Odborné posuzování a jeho jednotlivé části
 • Příprava k přijetí dítěte do rodiny – její obsah a smysl.
 • Sociální model odborného posuzování a psaní rozhodnutí
 • Proces párování

 Mgr. Eliška Niklová

Dlouhodobě působí v oblasti náhradní rodinné péče v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Několik let se podílí na legislativní, metodické a kontrolní činnosti oddělení koncepce sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Vedla několik kurzů pro sociální pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí i neziskových organizací angažujících se v oblasti náhradní rodinné péče. Je lektorkou příprav zájemců o náhradní rodinnou péči systémem PRIDE. Pracovní zkušenosti má rovněž jako sociální pracovnice OSPOD a krizová interventka.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o procesu zprostředkování náhradní rodinné péče a jeho jednotlivých fázích. Přiblížit proces odborného posuzování zájemců o náhradní rodinnou péči a následného párování dítěte s vhodnými zájemci. Seminář je vhodný především pro sociální pracovníky OSPOD, kteří se věnují náhradní rodinné péči, ale taktéž terénním sociálním pracovníkům, jak z řad OSPOD, tak z neziskového sektoru. Klade za cíl poskytnout účastníkům praktické informace pro práci se zájemci o pěstounskou péči a osvojení. Obsah semináře bude mírně modifikován na základě složení skupiny a potřeb účastníků tak, aby byl přínosem pro jejich praxi.

Obsah semináře

 • Fáze procesu zprostředkování
 • Formy náhradní rodinné péče
 • Kdo se může stát náhradním rodičem
 • Dítě v náhradní rodinné péči
 • Role jednotlivých subjektů v procesu zprostředkování NRP
 • Práce se zájemci o náhradní rodinnou péči na OSPOD
 • Obsah sociálního šetření pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče
 • Práce s dítětem v rámci zprostředkování náhradní rodinné péče
 • Obsah spisové dokumentace
 • Odborné posuzování a jeho jednotlivé části
 • Příprava k přijetí dítěte do rodiny – její obsah a smysl.
 • Sociální model odborného posuzování a psaní rozhodnutí
 • Proces párování

 Mgr. Eliška Niklová

Dlouhodobě působí v oblasti náhradní rodinné péče v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Několik let se podílí na legislativní, metodické a kontrolní činnosti oddělení koncepce sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Vedla několik kurzů pro sociální pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí i neziskových organizací angažujících se v oblasti náhradní rodinné péče. Je lektorkou příprav zájemců o náhradní rodinnou péči systémem PRIDE. Pracovní zkušenosti má rovněž jako sociální pracovnice OSPOD a krizová interventka.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seminář si klade za cíl předat nejnovější poznatky týkající se seniorů a jejich významu pro zvyšování stability rodiny a rodinných vztahů a pro vývoj dětí a dospívajících.

Obsah semináře

 • Rodina a význam seniorů pro rodinu, a to především pro zdravý vývoj dětí a dospívajících. Bude zmíněn význam alternativní rodičovské dyády v podobě prarodičů, bude analyzován význam této dyády pro vývoj dítěte a dospívajícího. Příkladně bude zmíněn její význam pro formování hodnot a postojů dětí a dospívajících, pro formování identity, pro pochopení životní kontinuity a pochopení své vlastní pozice v ní, bude zmíněn význam mezigeneračního poselství pro posílení kulturních i materiálních hodnot společnosti.
 • Ekologický model rodiny dle I. Bronfenbrennera – bude prezentována makro, mezo, exo i mikroúroveň faktorů, které ovlivňují kvalitu rodinných vztahů a kvalitu života každého jednotlivce v různých etapách života. Důraz bude kladen na pozici seniorů v tomto systému. Bude zmíněno i tabuizované téma násilí páchaného na seniorech, hrozby seniorů ve stávající společnosti apod.
 • Problémy současné rodiny a dnešního rodičovství a prarodičovství – jednotlivé problémy budou vyjmenovány, analyzovány a k jednotlivým bodům proběhne diskuse ve vztahu ke konkrétním případům. Příkladně bude zmíněno rychlé životní tempo, bude zmíněna nízká stabilita rodinných vztahů, odkládání rodičovství do vyššího věku, problematika tzv. znovusložených rodin po rozvodu rodičů a její dopady na vývoj dítěte včetně jeho kontaktů s prarodiči, bude zmíněna forma střídavé péče o dítě a role prarodičů v tomto novém systému porozvodové péče o dítě, bude zmíněn vliv neživých médií na vzdělávání dětí a opět včetně situace seniorů v systému neživých médií a komunikace v nich.
 • Sociální aspekty stárnutí a stáří, jako samostatné téma – akcent bude kladen na proces socializace ve stáří. Bude probrán vliv institucí a jejich možnosti ve vztahu ke stárnoucí populaci, včetně částečného pracovního začlenění, odchodu do důchodu, přiznávaného sociálního statusu. Bude probráno téma vrstevnických vztahů ve stáří a k tomu se vztahující zájmy, úroveň komunikace. Bude zmíněn význam rodiny pro seniory, případně intimní vztahy seniorů.
 • Bio, psycho sociální aspekty stárnutí a stáří – budou popsány jednotlivé charakteristiky těchto tří hledisek s důrazem na reálný život seniorů v ČR a s důrazem na jejich rodinné vztahy. Příkladně budou probrány časté zdravotní potíže seniorů, důvody polymorbitidy, možnosti změny v této oblasti…. Budou probrány obvyklé strategie přijetí stárnutí a stáří seniory a možnosti reakce na ně ze strany okolí. Stárnutí a stáří jako součást vývojové psychologie – budou probrány základní teorie stárnutí a stáří a budou prezentovány možnosti dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé přípravy na stáří.

Cílové kompetence účastníků:

 • Pochopení aktuálních souvislostí, které se týkají partnerských a rodinných vztahů, aktuálního rodičovství a prarodičovství, zvýšení kompetence v oblasti prevence stárnutí a stáří ve společnosti. Posilování pozitivní mezigenerační komunikace a dalších dovedností, jako možnosti posilování rodinné stability. Zvýšení znalostí především v oblasti vývojové a sociální psychologie, okrajově též v oblasti obecné psychologie, psychopatologie, klinické psychologie, rodinné psychoterapie.  Přesah semináře do oblastí sociologie, demografie, pediatrie, speciální pedagogiky. Obecně lze považovat za cílovou kompetenci i pozitivní vliv programu na občanskou společnost a lepší začlenění seniorů v ní.

 Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc.

Významná česká psycholožka v oboru vývojové a sociální psychologie. Autorka řady odborných publikací nejen v souvislosti s raným vývojem dítěte, ale také se zaměřením na rodinné vztahy a vývoj dítěte v nich. Hostující profesorka na univerzitě v Toulouse; členka České a moravské psychologické společnosti; předsedkyně rady Nadace profesora Matějčka, členka vědeckých výborů v ČR i v zahraničí, psycholožka s dlouholetou vlastní praxí.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář si klade za cíl předat nejnovější poznatky týkající se seniorů a jejich významu pro zvyšování stability rodiny a rodinných vztahů a pro vývoj dětí a dospívajících.

Obsah semináře

 • Rodina a význam seniorů pro rodinu, a to především pro zdravý vývoj dětí a dospívajících. Bude zmíněn význam alternativní rodičovské dyády v podobě prarodičů, bude analyzován význam této dyády pro vývoj dítěte a dospívajícího. Příkladně bude zmíněn její význam pro formování hodnot a postojů dětí a dospívajících, pro formování identity, pro pochopení životní kontinuity a pochopení své vlastní pozice v ní, bude zmíněn význam mezigeneračního poselství pro posílení kulturních i materiálních hodnot společnosti.
 • Ekologický model rodiny dle I. Bronfenbrennera – bude prezentována makro, mezo, exo i mikroúroveň faktorů, které ovlivňují kvalitu rodinných vztahů a kvalitu života každého jednotlivce v různých etapách života. Důraz bude kladen na pozici seniorů v tomto systému. Bude zmíněno i tabuizované téma násilí páchaného na seniorech, hrozby seniorů ve stávající společnosti apod.
 • Problémy současné rodiny a dnešního rodičovství a prarodičovství – jednotlivé problémy budou vyjmenovány, analyzovány a k jednotlivým bodům proběhne diskuse ve vztahu ke konkrétním případům. Příkladně bude zmíněno rychlé životní tempo, bude zmíněna nízká stabilita rodinných vztahů, odkládání rodičovství do vyššího věku, problematika tzv. znovusložených rodin po rozvodu rodičů a její dopady na vývoj dítěte včetně jeho kontaktů s prarodiči, bude zmíněna forma střídavé péče o dítě a role prarodičů v tomto novém systému porozvodové péče o dítě, bude zmíněn vliv neživých médií na vzdělávání dětí a opět včetně situace seniorů v systému neživých médií a komunikace v nich.
 • Sociální aspekty stárnutí a stáří, jako samostatné téma – akcent bude kladen na proces socializace ve stáří. Bude probrán vliv institucí a jejich možnosti ve vztahu ke stárnoucí populaci, včetně částečného pracovního začlenění, odchodu do důchodu, přiznávaného sociálního statusu. Bude probráno téma vrstevnických vztahů ve stáří a k tomu se vztahující zájmy, úroveň komunikace. Bude zmíněn význam rodiny pro seniory, případně intimní vztahy seniorů.
 • Bio, psycho sociální aspekty stárnutí a stáří – budou popsány jednotlivé charakteristiky těchto tří hledisek s důrazem na reálný život seniorů v ČR a s důrazem na jejich rodinné vztahy. Příkladně budou probrány časté zdravotní potíže seniorů, důvody polymorbitidy, možnosti změny v této oblasti…. Budou probrány obvyklé strategie přijetí stárnutí a stáří seniory a možnosti reakce na ně ze strany okolí. Stárnutí a stáří jako součást vývojové psychologie – budou probrány základní teorie stárnutí a stáří a budou prezentovány možnosti dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé přípravy na stáří.

Cílové kompetence účastníků:

 • Pochopení aktuálních souvislostí, které se týkají partnerských a rodinných vztahů, aktuálního rodičovství a prarodičovství, zvýšení kompetence v oblasti prevence stárnutí a stáří ve společnosti. Posilování pozitivní mezigenerační komunikace a dalších dovedností, jako možnosti posilování rodinné stability. Zvýšení znalostí především v oblasti vývojové a sociální psychologie, okrajově též v oblasti obecné psychologie, psychopatologie, klinické psychologie, rodinné psychoterapie.  Přesah semináře do oblastí sociologie, demografie, pediatrie, speciální pedagogiky. Obecně lze považovat za cílovou kompetenci i pozitivní vliv programu na občanskou společnost a lepší začlenění seniorů v ní.

 Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc.

Významná česká psycholožka v oboru vývojové a sociální psychologie. Autorka řady odborných publikací nejen v souvislosti s raným vývojem dítěte, ale také se zaměřením na rodinné vztahy a vývoj dítěte v nich. Hostující profesorka na univerzitě v Toulouse; členka České a moravské psychologické společnosti; předsedkyně rady Nadace profesora Matějčka, členka vědeckých výborů v ČR i v zahraničí, psycholožka s dlouholetou vlastní praxí.

Více informací a objednávka

On-line školení

 15:00 - 16:00 (0 hod)


 Cena on-line: 0,-

 Pro členy SMO: 0,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky webináře s on-line Poradnou pro obce, její strukturou, funkcionalitami (typy služeb) a principy využívání.
 • Pomoci klientům s orientací a vyhledáváním v databázi. 
 • Předvést Poradnu pro obce jako užitečný nástroj zastupitelů/úředníků při výkonu jejich funkce.
 • Usnadnit každodenní práci s předpisy v různých právních oblastech.

Webinář je určen zastupitelům, úředníkům, dalším zaměstnancům obcí, městysů, (statutárních) měst, případně dalším zájemcům o aktivní využívání služeb právní poradny.

 

 • Struktura a funkcionality Poradnyproobce.cz.
 • Principy využívání Poradnyproobce.cz.
 • Systém vyhledávání v databázi.  
 • Předvedení Poradnyproobce.cz na příkladu.
 • Jak správně položit dotaz, kdy a jak obdržím odpověď.
 • Jak službu objednat, kolik to stojí (cenové balíčky, paušál, kredity, …).
 • Vzájemné vazby Poradnyproobce.cz a KVB vzdělávání (např. bezplatný měsíční poradenský servis po kurzu). 

 


 JUDr. Mgr. Lukáš Váňa Ph.D.

Advokát, který se specializuje na právo územních samospráv a problematiku financování územních samosprávných celků. V letech 2001–2008 působil na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí České republiky. V letech 2007–2010 byl členem pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády České republiky, v současnosti je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

Podílel se na řízení projektu financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí České republiky zaměřeného na právní poradenství obcím. Působil v realizačním týmu projektu Ministerstva vnitra k podpoře prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů. Dlouhodobě přednáší problematiku zákona o obcích. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem respektované publikace „Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2008“.

 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Změny v souvislosti s přijetím dvou novel zákoníku práce a úsporným balíčkem . Jak zacházet s dohodami v praxi, poskytnutí komplexních informací k jejich změnám od 1. ledna 2024, vysvětlení, co vše musí nově mzdová účetní sledovat a co musí hlásit na Českou správu sociálního zabezpečení.

Taktéž bude vysvětleno, kdy a za jakých podmínek vznikne zaměstnanci pracujícímu na DPP a DPČ právo na dovolenou nebo jak nově vymezit pracovní úkol.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

*změna v odvodech sociálního pojištění - kdo a za jakých podmínek ho bude nově odvádět

*přehled, kolik má zaměstnanec uzavřených DPP  - kdo je povinen je hlásit České správě sociálního zabezpečení + pokuty za nesplnění + kdo bude mít povinnost odvádět pojištění při překročení měsíčního limit

*nové vymezení rozsahu práce v DPP (konkrétní úkol)

*vymezení doby, na kterou se DPP uzavírá (lze ji uzavřít i na dobu neurčitou?)

*překážky v práci u DPP a DPČ

*nové rozvržení pracovní doby

*která ustanovení zákoníku práce se neuplatní u DPP a DPČ

*zrušení DPP a DPČ

*dovolená u DPP a DPČ – za jakých podmínek vznikne 


 JUDr. Zdeněk Hejhal

Bývalý dlouholetý vedoucí pracovněprávního oddělení a zastupující ředitel odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se podílel na novelizacích zákoníku práce a dalších souvisejících pracovněprávních předpisech. Působil rovněž ve funkci ředitele personálního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky a nyní je ředitelem Odboru řízení lidských zdrojů Kanceláře prezidenta republiky.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Změny v souvislosti s přijetím dvou novel zákoníku práce a úsporným balíčkem . Jak zacházet s dohodami v praxi, poskytnutí komplexních informací k jejich změnám od 1. ledna 2024, vysvětlení, co vše musí nově mzdová účetní sledovat a co musí hlásit na Českou správu sociálního zabezpečení.

Taktéž bude vysvětleno, kdy a za jakých podmínek vznikne zaměstnanci pracujícímu na DPP a DPČ právo na dovolenou nebo jak nově vymezit pracovní úkol.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

*změna v odvodech sociálního pojištění - kdo a za jakých podmínek ho bude nově odvádět

*přehled, kolik má zaměstnanec uzavřených DPP  - kdo je povinen je hlásit České správě sociálního zabezpečení + pokuty za nesplnění + kdo bude mít povinnost odvádět pojištění při překročení měsíčního limit

*nové vymezení rozsahu práce v DPP (konkrétní úkol)

*vymezení doby, na kterou se DPP uzavírá (lze ji uzavřít i na dobu neurčitou?)

*překážky v práci u DPP a DPČ

*nové rozvržení pracovní doby

*která ustanovení zákoníku práce se neuplatní u DPP a DPČ

*zrušení DPP a DPČ

*dovolená u DPP a DPČ – za jakých podmínek vznikne 


 JUDr. Zdeněk Hejhal

Bývalý dlouholetý vedoucí pracovněprávního oddělení a zastupující ředitel odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se podílel na novelizacích zákoníku práce a dalších souvisejících pracovněprávních předpisech. Působil rovněž ve funkci ředitele personálního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky a nyní je ředitelem Odboru řízení lidských zdrojů Kanceláře prezidenta republiky.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Zrekapitulovat stěžejní ustanovení legislativy, která upravuje rozpočtové hospodaření obcí a některé související záležitosti.
 • Upozornit na typické problémy aplikace této legislativy v praxi a na nejčastější pochybení, kterých se obce v rámci svého rozpočtového hospodaření dopouštějí.
 • Praktickým radami a doporučeními pomoci předejít možným následkům nesprávného postupu.

Cílovou skupinou kurzu jsou nejen úředníci a vedoucí úředníci, kteří se podílejí na rozpočtovém procesu obcí, ale také starostové, radní a další členové obecních zastupitelstev.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

 • Rozpočtové hospodaření obce (hospodaření obcí a jeho zákonná pravidla, kompetence orgánů obce v oblasti hospodaření, rozpočtový proces a jeho etapy, rozpočtové dokumenty a jejich zveřejňování, rozpočtová odpovědnost a její pravidla, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, porušení rozpočtové kázně a přestupky, kontrolní mechanismy - přezkoumání, finanční kontrola, finanční a kontrolní výbor).
 • Praktické aspekty rozpočtového hospodaření obce (příklady z praxe, ukázky, diskuze, výměna zkušeností, metodické materiály Ministerstva financí a Ministerstva vnitra, praktická cvičení).
 • Aktuality: informace týkající se vazby konsolidačního balíčku a rozpočtů obcí.

 


 Ing. Miroslava Vojtíšková

Absolventka Ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze se specializací na veřejnou správu a regionální rozvoj. Má dlouholeté zkušenosti z územní veřejné správy, kde působí jako tajemnice městského úřadu.

Lektorka a zkušební komisařka pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.  Jako lektorka průběžného vzdělávání se zaměřuje na tato témata: rozpočtové hospodaření obcí, hospodaření a nakládání s majetkem obce, finanční řízení obcí, zákon o úřednících územních samosprávných celků. Je autorkou řady odborných textů zaměřených na problematiku hospodaření územní samosprávy, a to v tištěné i digitální podobě. Jedná se např. o učebnici "Finanční hospodaření územní samosprávy" nebo praktického průvodce a rádce úředníka "Finanční hospodaření obce a jeho přezkoumávání".

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Home office, podle připravované novely zákoníku práce „Práce na dálku“, se stal skloňovaným pojmem během pandemie covid-19, kdy se dosavadní právní úprava ukázala být téměř nepoužitelná, a proto se individuální postupy tvořily ad hoc u jednotlivých zaměstnavatelů. Nabyli jsme tím však zkušenosti, které můžeme zúročit při nastavování procesů podle nově připravované úpravy práce na dálku v zákoníku práce.

Cíl semináře

Cílem semináře je vysvětlení problematických otázek jak dosavadní, tak i připravované úpravy práce na dálku (home office)

Obsah semináře

 • Uzavření a ukončení dohody o práci na dálku
 • Místo výkonu práce
 • Pracovní doba při práci z domova a její rozvrhování
 • Překážky v práci a dovolená při práci na dálku
 • Náhrada nákladů při práci na dálku
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na dálku

Akreditace MV bude doplněna


 Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.

soudce občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, VŠ pedagog

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Home office, podle připravované novely zákoníku práce „Práce na dálku“, se stal skloňovaným pojmem během pandemie covid-19, kdy se dosavadní právní úprava ukázala být téměř nepoužitelná, a proto se individuální postupy tvořily ad hoc u jednotlivých zaměstnavatelů. Nabyli jsme tím však zkušenosti, které můžeme zúročit při nastavování procesů podle nově připravované úpravy práce na dálku v zákoníku práce.

Cíl semináře

Cílem semináře je vysvětlení problematických otázek jak dosavadní, tak i připravované úpravy práce na dálku (home office)

Obsah semináře

 • Uzavření a ukončení dohody o práci na dálku
 • Místo výkonu práce
 • Pracovní doba při práci z domova a její rozvrhování
 • Překážky v práci a dovolená při práci na dálku
 • Náhrada nákladů při práci na dálku
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na dálku

Akreditace MV bude doplněna


 Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.

soudce občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, VŠ pedagog

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Účastníci semináře budou seznámeni se základním přehledem v oblasti kontroly, s postupem kontroly v  samostatné a přenesené působnosti na obcích z pohledu procesu kontroly podle  zákona o obcích č. 128/2002 Sb.,, a zákona o kontrole č. 255/2012 Sb.,

Seminář  poskytne jak obecné informace tak i upozorní na některé specifické situace, jak probíhá kontrola, konkrétní postupy kontrolních orgánů při kontrole ve veřejné správě

Účastníci  získají ucelený přehled o kompetencích kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce a o možnostech kontroly příspěvkových organizací, zřízených obcí.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení se základním přehledem v oblasti kontroly, s postupem kontroly v  samostatné a přenesené působnosti na obcích z pohledu procesu kontroly podle  zákona o obcích č. 128/2002 Sb.,, a zákona o kontrole č. 255/2012 Sb.,

Obsah semináře

 1. Kontrolní systém
 2. Kontrolní řád
 3. Kontrolní výbor USC - kompetence, činnost, 
 4. Finanční výbor USC -   kompetence, činnost,
 5. Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu na tento typ kontroly :
 • Obecná kontrola příspěvkových organizací zřízených obcí
 • Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
 • Kontrola příspěvkových organizací zřízených obcí prováděná kontrolním nebo finančním výborem
 • Kontrola příspěvkových organizací zřízených krajem
 1. Nejčastější pochybení kontrolních orgánů a jak jim předcházet
 2. Příklady dobré praxe, dotazy a diskuze

Cílová skupina: Seminář je určen členům kontrolních a finančních výborů, členům zastupitelstev obcí, zaměstnancům USC, kteří provádějí kontrolu, vedoucím pracovníkům obcí a krajů.


 Ing. Marie Kostruhová

Dlouhodobě působila a externě dále působí v oblasti veřejné správy. 20 let pracovala jako ředitelka odboru veřejné správy dozoru a kontroly. Podílela se na tvorbě koncepčních koordinačních a metodických materiálů souvisejících s veřejnou správou.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s některými klíčovými oblastmi dotýkající se příbuzenské pěstounské péče s důrazem na situaci, kdy prarodiče jsou pěstouny vnoučat, u jejich rodičů však svou rodičovskou roli nezvládli.

Obsah semináře

Příbuzenská pěstounská péče je obecně specifická.  Pěstounská péče prarodičů má svá úskalí i kladné stránky:

-       Protektivní přístup dítěte i rodiny

-       Přesvědčení o svém přístupu na základě své zkušenosti

-       Nejistota zvládnutí nové role

-       Přehlížení některých faktorů výchovy rodičů dítěte

-       Kompenzace pocitů viny

-       Dilema „kontraindikace“

-       Finanční problémy

-       Zdravotní problémy

-       Přínos radosti

-       Udržení aktivity

-       Setrvání dítěte v rodinných vazbách

-       Stabilita dítěte

Role prarodičů často plní pro děti, v případě funkčních vztahů, zázemí pro poskytnutí sociální pomoci a podpory.

Role prarodiče a péče o vnoučata je součást prarodičovské identity a však může nastat konflikt s touto rolí v případě pěstounské péče.

Pro funkční roli prarodiče pěstouna je důležitá saturace klíčových potřeb. Takém můžeme hovořit o určité typologii prarodičů.

Svěření dítěte do péče prarodičů může nastat z různých důvodů, a to je také klíčový faktor pro průběh pěstounské péče.


 PhDr. David Beňák Ph.D. DiS.

Zkušený odborník v oblasti sociálního začleňování, věnující se také sociální a pedagogické práci. Expertně se věnuje tématu sociálního začleňování, integrace Romů, sociálně-právní ochraně a sociální pomoci, jak na úrovni obce jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak i na úrovni ministerské.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s některými klíčovými oblastmi dotýkající se příbuzenské pěstounské péče s důrazem na situaci, kdy prarodiče jsou pěstouny vnoučat, u jejich rodičů však svou rodičovskou roli nezvládli.

Obsah semináře

Příbuzenská pěstounská péče je obecně specifická.  Pěstounská péče prarodičů má svá úskalí i kladné stránky:

-       Protektivní přístup dítěte i rodiny

-       Přesvědčení o svém přístupu na základě své zkušenosti

-       Nejistota zvládnutí nové role

-       Přehlížení některých faktorů výchovy rodičů dítěte

-       Kompenzace pocitů viny

-       Dilema „kontraindikace“

-       Finanční problémy

-       Zdravotní problémy

-       Přínos radosti

-       Udržení aktivity

-       Setrvání dítěte v rodinných vazbách

-       Stabilita dítěte

Role prarodičů často plní pro děti, v případě funkčních vztahů, zázemí pro poskytnutí sociální pomoci a podpory.

Role prarodiče a péče o vnoučata je součást prarodičovské identity a však může nastat konflikt s touto rolí v případě pěstounské péče.

Pro funkční roli prarodiče pěstouna je důležitá saturace klíčových potřeb. Takém můžeme hovořit o určité typologii prarodičů.

Svěření dítěte do péče prarodičů může nastat z různých důvodů, a to je také klíčový faktor pro průběh pěstounské péče.


 PhDr. David Beňák Ph.D. DiS.

Zkušený odborník v oblasti sociálního začleňování, věnující se také sociální a pedagogické práci. Expertně se věnuje tématu sociálního začleňování, integrace Romů, sociálně-právní ochraně a sociální pomoci, jak na úrovni obce jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak i na úrovni ministerské.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 2 890,-

 Pro členy SMO: 2 390,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

Seminář bude zaměřen na praktické poznatky (jak v z hlediska akademického, tak z hlediska advokátní praxe) s aplikací novely zákoníku práce, jíž bylo reagováno na směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a dále na změny pracovněprávní úpravy, včetně právní úpravy zaměstnanosti, které nebyly účinnosti před koncem roku 2023, resp. k 1. lednu 2024.

Konkrétně bude pozornost věnována právní úpravě:

 • doručování a elektronickému uzavírání smluv v pracovněprávních vztazích;
 • dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • výkonu práce na dálku;
 • pracovní doby a doby odpočinku;
 • zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců;
 • rodičovské dovolené;
 • ručení za mzdy poddodavatelů ve stavebnictví;
 • nelegální práce;
 • agenturního zaměstnávání a zaměstnanosti.

Závěrem bude poukázáno na aktuálně připravovanou či schvalovanou změnovou právní úpravu pracovněprávních vztahů.


 doc.JUDr. Jakub Morávek Ph.D.

Působí jako docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vedle toho je též aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů. V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů, aktuálně je členem jeho rozkladové komise. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, včetně komentářů k zákoníku práce, článků v odborných periodicích a  příspěvků v konferenčních sbornících Je úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů. Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, jako předseda sekce pro pracovní právo expertního orgánu České advokátní komory, soudcem kárného senátu Nejvyššího správního soudu a členem pracovní komise Legislativní rady Vlády. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

Seminář bude zaměřen na praktické poznatky (jak v z hlediska akademického, tak z hlediska advokátní praxe) s aplikací novely zákoníku práce, jíž bylo reagováno na směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a dále na změny pracovněprávní úpravy, včetně právní úpravy zaměstnanosti, které nebyly účinnosti před koncem roku 2023, resp. k 1. lednu 2024.

Konkrétně bude pozornost věnována právní úpravě:

 • doručování a elektronickému uzavírání smluv v pracovněprávních vztazích;
 • dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • výkonu práce na dálku;
 • pracovní doby a doby odpočinku;
 • zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců;
 • rodičovské dovolené;
 • ručení za mzdy poddodavatelů ve stavebnictví;
 • nelegální práce;
 • agenturního zaměstnávání a zaměstnanosti.

Závěrem bude poukázáno na aktuálně připravovanou či schvalovanou změnovou právní úpravu pracovněprávních vztahů.


 doc.JUDr. Jakub Morávek Ph.D.

Působí jako docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vedle toho je též aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů. V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů, aktuálně je členem jeho rozkladové komise. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, včetně komentářů k zákoníku práce, článků v odborných periodicích a  příspěvků v konferenčních sbornících Je úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů. Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, jako předseda sekce pro pracovní právo expertního orgánu České advokátní komory, soudcem kárného senátu Nejvyššího správního soudu a členem pracovní komise Legislativní rady Vlády. 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače se základními principy památkové péče v České republice, ale také v mezinárodním kontextu.

Obsah semináře

 • Předměty ochrany v oblasti památkové péče a nakládání s nimi
 • Památková péče v kontextu mezinárodních úmluv
 • Finanční programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek
 • Obnova kulturních památek a závazná stanoviska v památkové péči
 • Nápravná opatření a sankce v památkové péči

 Mgr. Jiří Vajčner Ph.D.|JUDr. Martin Zídek

ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury, autor množství odborných článků a publikací v oboru památkové péče, vysokoškolský pedagog a lektor kurzů a seminářů památkové péče.

|

ředitel odboru památkové inspekce Ministerstva kultury, autor množství odborných článků a publikací v oboru památkové péče, vysokoškolský pedagog a lektor kurzů a seminářů památkové péče.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače se základními principy památkové péče v České republice, ale také v mezinárodním kontextu.

Obsah semináře

 • Předměty ochrany v oblasti památkové péče a nakládání s nimi
 • Památková péče v kontextu mezinárodních úmluv
 • Finanční programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek
 • Obnova kulturních památek a závazná stanoviska v památkové péči
 • Nápravná opatření a sankce v památkové péči

 Mgr. Jiří Vajčner Ph.D.|JUDr. Martin Zídek

ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury, autor množství odborných článků a publikací v oboru památkové péče, vysokoškolský pedagog a lektor kurzů a seminářů památkové péče.

|

ředitel odboru památkové inspekce Ministerstva kultury, autor množství odborných článků a publikací v oboru památkové péče, vysokoškolský pedagog a lektor kurzů a seminářů památkové péče.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

Změna doby či předmětu plnění smlouvy

(praktické ukázky z hlediska zákonných možností dle § 222 ZZVZ)

 • Jak má vypadat řádný postup při prodlení na straně dodavatele?
 • Jak má vypadat řádný postup při prodlení na straně zadavatele?
 • Vícepráce + jaké mohou být příklady definic víceprací jako vyhrazené změny závazku (změny odpovídající podmínkám § 100 odst. 2 ZZVZ). Jak vykládají předmětné ustanovení, resp. jeho podmínky, ÚOHS a soudy?
 • V jakém detailu je potřeba mít vícepráce definovány? Právně konformní příklady takových situací.
 • Co a v jakých kontextech lze považovat za objektivní okolnost? Bude dostatečné uvážení zadavatele?
 • V rámci pojistné smlouvy dojde k doplnění okruhu pojištěných osob, případně k doplnění okruhu plnění atp. – půjde v takovém případě o zachování povahy veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 ZZVZ?
 • Pohled na změnu doby pro poskytnutí plnění jako nepodstatnou změnu závazku (nesplněna kritéria § 222 odst. 3 ZZVZ) nebo jako výjimku ze zákazu podstatných změn „de minimis“ (naplnění kritérií v § 222 odst. 3 ZZVZ). Je v pořádku takovou možnost připustit? Jaké podmínky musí být splněny? + praktické příklady
 • Příklady právně bezpečných definic vyhrazené změny závazku (změny odpovídající podmínkám § 100 odst. 1 ZZVVZ a podmínkám výkladu daného ustanovení ÚOHS a soudy) co se týče změny doby pro poskytnutí plnění. Lze takové změny nadefinovat? + praktické příklady
 • Posílení práv zadavatele změnou závazku proti stavu, jaký panoval při zadání veřejné zakázky: např. dodání zboží vyšší jakosti při zachování vysoutěžené ceny. Je taková změna závazku v souladu se zákonem? Kde je hranice posílení práv zadavatele?
 • Odpovědnost zadavatele za nedostatky, neúplnost či vady projektové dokumentace, kterou zadavatel předal dodavateli stavebního díla. Kdy toto představuje porušení povinnosti náležité péče (aplikace výjimky v § 222 odst. 6 ZZVZ)?

 

Protiruské sankce

 • čestné prohlášení je dle dostupných právních stanovisek nedostatečný nástroj pro prokázání vlastnické struktury. Jaké typy dokumentů může zadavatel jako reakci na výzvu k objasnění akceptovat?
 • jak má zadavatel postupovat po zániku dosavadního právního vztahu (aktuálně s plánovaným účinkem v říjnu) s dodavatelem, který na Ruskou federaci napojen je a plnění bude právně nemožné, tedy dojde k zániku právního vztahu ze zákona

 

 

Změna ceny plnění

 • je možné navýšení některých jednotlivých cen položkového rozpočtu při zachování celkové smluvní ceny?
 • do jaké míry je možné změnit cenu plnění dodavatele z důvodu inflace?
 • prudký nárůst cen stavebních materiálů, je možné kvantifikovat obecné pojetí procentuálně? (např. při zjevné změně trhu je možné změnit cenu až do x %)

 

Rámcová dohoda

 • předpokládaná hodnota a množství – jaká může být odchylka?
 • prodloužení doby plnění rámcové dohody a jeho podmínky

 

Zákonná změna nabídky

 • uvedení technických parametrů bez uvedení konkrétního názvu zboží, objasnění, doplnění názvu – jedná se o změnu dle zákona?
 • uvedení názvu zboží a po kontrole bylo zjištěno, že nesplňuje požadované parametry, následovalo objasnění a úprava názvu zboží s odkazem na administrativní překlep – jedná se o změnu dle zákona?
 • nabídka je provedena formou katalogového čísla s odkazem na nabízené zboží, následná kontrola nabídky zjistila, že nabídka nesplňuje požadavky zadavatele. Při objasnění nabídky dodavatel zaměnil katalogové číslo za nové. Jedná se o změnu dle zákona?

 

Dynamický nákupní systém

 • kvalifikace – kontrola při zařazení účastníka do DNS, kdy je nutné znovu zkontrolovat, případně požadovat nové doložení?
 • v EN byly v průběhu lhůty pro podání žádostí o účast doručeny dvě žádosti jednoho účastníka, přičemž byly patné, jedna z nich však neobsahovala žádné dokumenty ani informace, tyto byly zaslány až v druhé žádosti v pořadí. Jaký je správný postup zadavatele, když se dle ZZVZ žádosti neodmítají, ale účastník se vylučuje pro nesplnění podmínek?

 

Požadovaný jazyk nabídky

 • v zadávacím řízení je požadován český jazyk, alternativně překlad. V rámci podání nabídky byl předložen překlad pouze části anglického dokumentu o zboží s odkazem, že tento se vztahuje k požadavkům zadavatele na zboží. Je nutné vyžadovat striktně překlad celého dokumentu, když hodnotící komisi stačí i část překladu k posouzení nabídky? Jedná se o rozpor se zadávacími podmínkami?

 JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

člen rozkladové komise ÚOHS, vedoucí oddělení právního rámce veřejných zakázek a koncesí, zástupce ředitele odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

Změna doby či předmětu plnění smlouvy

(praktické ukázky z hlediska zákonných možností dle § 222 ZZVZ)

 • Jak má vypadat řádný postup při prodlení na straně dodavatele?
 • Jak má vypadat řádný postup při prodlení na straně zadavatele?
 • Vícepráce + jaké mohou být příklady definic víceprací jako vyhrazené změny závazku (změny odpovídající podmínkám § 100 odst. 2 ZZVZ). Jak vykládají předmětné ustanovení, resp. jeho podmínky, ÚOHS a soudy?
 • V jakém detailu je potřeba mít vícepráce definovány? Právně konformní příklady takových situací.
 • Co a v jakých kontextech lze považovat za objektivní okolnost? Bude dostatečné uvážení zadavatele?
 • V rámci pojistné smlouvy dojde k doplnění okruhu pojištěných osob, případně k doplnění okruhu plnění atp. – půjde v takovém případě o zachování povahy veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 ZZVZ?
 • Pohled na změnu doby pro poskytnutí plnění jako nepodstatnou změnu závazku (nesplněna kritéria § 222 odst. 3 ZZVZ) nebo jako výjimku ze zákazu podstatných změn „de minimis“ (naplnění kritérií v § 222 odst. 3 ZZVZ). Je v pořádku takovou možnost připustit? Jaké podmínky musí být splněny? + praktické příklady
 • Příklady právně bezpečných definic vyhrazené změny závazku (změny odpovídající podmínkám § 100 odst. 1 ZZVVZ a podmínkám výkladu daného ustanovení ÚOHS a soudy) co se týče změny doby pro poskytnutí plnění. Lze takové změny nadefinovat? + praktické příklady
 • Posílení práv zadavatele změnou závazku proti stavu, jaký panoval při zadání veřejné zakázky: např. dodání zboží vyšší jakosti při zachování vysoutěžené ceny. Je taková změna závazku v souladu se zákonem? Kde je hranice posílení práv zadavatele?
 • Odpovědnost zadavatele za nedostatky, neúplnost či vady projektové dokumentace, kterou zadavatel předal dodavateli stavebního díla. Kdy toto představuje porušení povinnosti náležité péče (aplikace výjimky v § 222 odst. 6 ZZVZ)?

 

Protiruské sankce

 • čestné prohlášení je dle dostupných právních stanovisek nedostatečný nástroj pro prokázání vlastnické struktury. Jaké typy dokumentů může zadavatel jako reakci na výzvu k objasnění akceptovat?
 • jak má zadavatel postupovat po zániku dosavadního právního vztahu (aktuálně s plánovaným účinkem v říjnu) s dodavatelem, který na Ruskou federaci napojen je a plnění bude právně nemožné, tedy dojde k zániku právního vztahu ze zákona

 

 

Změna ceny plnění

 • je možné navýšení některých jednotlivých cen položkového rozpočtu při zachování celkové smluvní ceny?
 • do jaké míry je možné změnit cenu plnění dodavatele z důvodu inflace?
 • prudký nárůst cen stavebních materiálů, je možné kvantifikovat obecné pojetí procentuálně? (např. při zjevné změně trhu je možné změnit cenu až do x %)

 

Rámcová dohoda

 • předpokládaná hodnota a množství – jaká může být odchylka?
 • prodloužení doby plnění rámcové dohody a jeho podmínky

 

Zákonná změna nabídky

 • uvedení technických parametrů bez uvedení konkrétního názvu zboží, objasnění, doplnění názvu – jedná se o změnu dle zákona?
 • uvedení názvu zboží a po kontrole bylo zjištěno, že nesplňuje požadované parametry, následovalo objasnění a úprava názvu zboží s odkazem na administrativní překlep – jedná se o změnu dle zákona?
 • nabídka je provedena formou katalogového čísla s odkazem na nabízené zboží, následná kontrola nabídky zjistila, že nabídka nesplňuje požadavky zadavatele. Při objasnění nabídky dodavatel zaměnil katalogové číslo za nové. Jedná se o změnu dle zákona?

 

Dynamický nákupní systém

 • kvalifikace – kontrola při zařazení účastníka do DNS, kdy je nutné znovu zkontrolovat, případně požadovat nové doložení?
 • v EN byly v průběhu lhůty pro podání žádostí o účast doručeny dvě žádosti jednoho účastníka, přičemž byly patné, jedna z nich však neobsahovala žádné dokumenty ani informace, tyto byly zaslány až v druhé žádosti v pořadí. Jaký je správný postup zadavatele, když se dle ZZVZ žádosti neodmítají, ale účastník se vylučuje pro nesplnění podmínek?

 

Požadovaný jazyk nabídky

 • v zadávacím řízení je požadován český jazyk, alternativně překlad. V rámci podání nabídky byl předložen překlad pouze části anglického dokumentu o zboží s odkazem, že tento se vztahuje k požadavkům zadavatele na zboží. Je nutné vyžadovat striktně překlad celého dokumentu, když hodnotící komisi stačí i část překladu k posouzení nabídky? Jedná se o rozpor se zadávacími podmínkami?

 JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

člen rozkladové komise ÚOHS, vedoucí oddělení právního rámce veřejných zakázek a koncesí, zástupce ředitele odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí. Během semináře bude upozorněno nejen na teoretický základ, ale budete informováni o aktuální judikatuře a příkladech z praxe.

Obsah semináře:

 1. Silniční správní úřad – vymezení, působnost, problémy
 2. Definice základních pojmů v oblasti silničního hospodářství, součásti a příslušenství pozemních komunikací
 3. Charakteristiky jednotlivých kategorií a tříd pozemních komunikací
 4. Účelové komunikace – definice, správní řízení.
 5. Rozhodování o zařazování pozemních komunikací
 6. Rozhodování o připojování pozemních komunikací a na pozemní komunikace
 7. Problematika autovraků
 8. Obecné užívání pozemních komunikací
 9. Zvláštní užívání pozemních komunikací
 10. Uzavírky a objížďky
 11. Rozhodování o pevných překážkách na pozemních komunikacích
 12. Nařízení obce o zpoplatněném parkování vozidel
 13. Nařízení obce o schůdnosti místních komunikacích a chodnících a vymezení neudržovaných úseků
 14. Sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací
 15. Reklamní zařízení – definice, legální a nelegální RZ, proces odstranění
 16. Rozhodování o zrušení/zřízení železničního přejezdu
 17. Interakce pozemní komunikace s okolím – řešení škody způsobené stavem pozemní komunikace, řešení škody způsobené na pozemní komunikaci
 18. Diskuze, závěr

 Mgr. David Mazánek

Právník Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dlouholetá praxe s rozhodováním v samostatné i přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství. Dlouholetá praxe v přednáškové i publikační činnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí. Během semináře bude upozorněno nejen na teoretický základ, ale budete informováni o aktuální judikatuře a příkladech z praxe.

Obsah semináře:

 1. Silniční správní úřad – vymezení, působnost, problémy
 2. Definice základních pojmů v oblasti silničního hospodářství, součásti a příslušenství pozemních komunikací
 3. Charakteristiky jednotlivých kategorií a tříd pozemních komunikací
 4. Účelové komunikace – definice, správní řízení.
 5. Rozhodování o zařazování pozemních komunikací
 6. Rozhodování o připojování pozemních komunikací a na pozemní komunikace
 7. Problematika autovraků
 8. Obecné užívání pozemních komunikací
 9. Zvláštní užívání pozemních komunikací
 10. Uzavírky a objížďky
 11. Rozhodování o pevných překážkách na pozemních komunikacích
 12. Nařízení obce o zpoplatněném parkování vozidel
 13. Nařízení obce o schůdnosti místních komunikacích a chodnících a vymezení neudržovaných úseků
 14. Sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací
 15. Reklamní zařízení – definice, legální a nelegální RZ, proces odstranění
 16. Rozhodování o zrušení/zřízení železničního přejezdu
 17. Interakce pozemní komunikace s okolím – řešení škody způsobené stavem pozemní komunikace, řešení škody způsobené na pozemní komunikaci
 18. Diskuze, závěr

 Mgr. David Mazánek

Právník Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dlouholetá praxe s rozhodováním v samostatné i přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství. Dlouholetá praxe v přednáškové i publikační činnosti.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek)

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Účastníci semináře budou seznámeni se základním přehledem v oblasti kontroly, s postupem kontroly v  samostatné a přenesené působnosti na obcích z pohledu procesu kontroly podle  zákona o obcích č. 128/2002 Sb.,, a zákona o kontrole č. 255/2012 Sb.,

Seminář  poskytne jak obecné informace tak i upozorní na některé specifické situace, jak probíhá kontrola, konkrétní postupy kontrolních orgánů při kontrole ve veřejné správě

Účastníci  získají ucelený přehled o kompetencích kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce a o možnostech kontroly příspěvkových organizací, zřízených obcí.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení se základním přehledem v oblasti kontroly, s postupem kontroly v  samostatné a přenesené působnosti na obcích z pohledu procesu kontroly podle  zákona o obcích č. 128/2002 Sb.,, a zákona o kontrole č. 255/2012 Sb.,

Obsah semináře

 1. Kontrolní systém
 2. Kontrolní řád
 3. Kontrolní výbor USC - kompetence, činnost, 
 4. Finanční výbor USC -   kompetence, činnost,
 5. Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu na tento typ kontroly :
 • Obecná kontrola příspěvkových organizací zřízených obcí
 • Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
 • Kontrola příspěvkových organizací zřízených obcí prováděná kontrolním nebo finančním výborem
 • Kontrola příspěvkových organizací zřízených krajem
 1. Nejčastější pochybení kontrolních orgánů a jak jim předcházet
 2. Příklady dobré praxe, dotazy a diskuze

Cílová skupina: Seminář je určen členům kontrolních a finančních výborů, členům zastupitelstev obcí, zaměstnancům USC, kteří provádějí kontrolu, vedoucím pracovníkům obcí a krajů.


 Ing. Marie Kostruhová

Dlouhodobě působila a externě dále působí v oblasti veřejné správy. 20 let pracovala jako ředitelka odboru veřejné správy dozoru a kontroly. Podílela se na tvorbě koncepčních koordinačních a metodických materiálů souvisejících s veřejnou správou.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 11:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Zrekapitulovat zásady týkající se nahlížení do spisu nastavené správním řádem. 
 • Poskytnout praktické rady všem, kteří na úřadě pracují se spisem.

Webinář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří svou pracovní agendu vykonávají v režimu správního řádu.

 • Kdy je možné nahlížet (a kdy ne) a jak to formálně zvládnout?
 • Komu svědčí právo nahlížet do spisu a komu ne?
 • Čeho se nahlížení (ne)týká?
 • Jak se nahlíží? 
 • Co za to?

Webinář je součástí volného cyklu „Páteční matiné se správním řádem“. Tento cyklus nabízí detailní pohled na dílčí problémy aplikace zákona č. 500/2004 Sb. v podmínkách obcí a krajů. Webináře vedou zkušení odborníci na správní právo.

V rámci výkladu budou použity aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů. Obsah webináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.


 JUDr. Simeona Zikmundová LL.M.

Právnička, úřednice a manažerka. Od června 2022 státní tajemnice na Ministerstvu životního prostředí. Dříve působila jako vrchní ředitelka Nejvyššího kontrolního úřadu, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, ředitelka Krajského úřadu Kraje Vysočina, tajemnice Městského úřadu v Třebíči nebo jako ředitelka odboru práva na informace Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Patří mezi lektory a zkušební komisaře pro obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Jako akreditovaná lektorka vzdělávání dospělých a průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů se zaměřuje zejména na problematiku správního řízení, informačního práva, střetu zájmů nebo registru smluv.

Její lektorské motto: Pro rozvoj lze udělat téměř cokoli. 


Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou domácího násilí, a to nejen z pohledu jeho identifikačních znaků, forem či základní charakteristiky ohrožené a násilné osoby, ale především s možnostmi jejího právního řešení v duchu zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů. Detekce domácího násilí, vykázání násilné osoby ze společného obydlí, činnost intervenčního centra, interdisciplinární přístup, předběžná opatření, možný souběh s trestním řízením apod. jsou dílčí témata, jimž bude v rámci semináře věnována náležitá pozornost, stejně jako poznatkům z praxe, dotazům a případné výměně zkušeností. 

Na semináři se např. dozvíte, zda již existují rozsudky, které postihují týrání pasivních svědků – dětí? Nebo Vám bude podrobněji vysvětlena problematika intervenčních center s pohledu charakteru jimi nabízené služby (včetně krizových lůžek).

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • identifikační znaky domácího násilí a jeho formy
 • stručná charakteristika násilné a ohrožené osoby
 • tři pilíře ochrany před domácím násilím, tj. policejní vykázání (jeho podstata a realizace), intervenční centrum (jeho postavení a odborná činnost), předběžná opatření (jejich druhy, podmínky pro jejich vydání a následný výkon)
 • interdisciplinární přístup při řešení domácího násilí
 • možnost souběžného vedení trestního řízení vůči násilné osobě
 • domácí násilí v přestupkové agendě  

 JUDr. Tomáš Durdík

soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, viceprezident Bílého kruhu bezpečí, z.s. (organizace pro pomoc obětem trestných činů), lektor Justiční akademie, České advokátní komory, Probační a mediační služby, člen Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, spoluautor Komentářů k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu a zákonu o obětech trestných činů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou domácího násilí, a to nejen z pohledu jeho identifikačních znaků, forem či základní charakteristiky ohrožené a násilné osoby, ale především s možnostmi jejího právního řešení v duchu zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů. Detekce domácího násilí, vykázání násilné osoby ze společného obydlí, činnost intervenčního centra, interdisciplinární přístup, předběžná opatření, možný souběh s trestním řízením apod. jsou dílčí témata, jimž bude v rámci semináře věnována náležitá pozornost, stejně jako poznatkům z praxe, dotazům a případné výměně zkušeností. 

Na semináři se např. dozvíte, zda již existují rozsudky, které postihují týrání pasivních svědků – dětí? Nebo Vám bude podrobněji vysvětlena problematika intervenčních center s pohledu charakteru jimi nabízené služby (včetně krizových lůžek).

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • identifikační znaky domácího násilí a jeho formy
 • stručná charakteristika násilné a ohrožené osoby
 • tři pilíře ochrany před domácím násilím, tj. policejní vykázání (jeho podstata a realizace), intervenční centrum (jeho postavení a odborná činnost), předběžná opatření (jejich druhy, podmínky pro jejich vydání a následný výkon)
 • interdisciplinární přístup při řešení domácího násilí
 • možnost souběžného vedení trestního řízení vůči násilné osobě
 • domácí násilí v přestupkové agendě  

 JUDr. Tomáš Durdík

soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, viceprezident Bílého kruhu bezpečí, z.s. (organizace pro pomoc obětem trestných činů), lektor Justiční akademie, České advokátní komory, Probační a mediační služby, člen Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, spoluautor Komentářů k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu a zákonu o obětech trestných činů.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativou z oblasti regionálního školství (tedy zejména mateřských, základních a středních škol a školských zařízení). Detailnější pohled je věnován novějším změnám legislativy z posledních let a jejich dopadům na praxi.

Obsah semináře

Tematické okruhy:

 • novela zákona o pedagogických pracovnících
 • nová právní úprava přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů škol
 • aktuálně: „Lex Ukrajina“ a problematika začleňování cizinců do českého školství
 • novinky v konkurzním řízení a u jmenování ředitele školy
 • novinky ve společném vzdělávání
 • asistent pedagoga jako podpůrné opatření
 • novinky ve financování regionálního školství
 • správní řízení – přehled nejčastějších chyb a rozhodování krajských úřadů v odvolacím řízení
 • neshody rodičů – s kým má škola nebo školské zařízení komunikovat
 • odpovědnost za škodu způsobenou dítěti/žákovi ve škole
 • a další nejnovější aktuality v oblasti školské legislativy

 Mgr. Bc. Vítězslav Němčák Ph.D.

Ředitel odboru legislativy MŠMT a člen Komise Legislativní rady vlády pro správní právo.  Legislativou se profesně zabývá od roku 2011. O školské legislativě nejen přednáší, ale také o ní informuje v publikacích určených pro školství.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativou z oblasti regionálního školství (tedy zejména mateřských, základních a středních škol a školských zařízení). Detailnější pohled je věnován novějším změnám legislativy z posledních let a jejich dopadům na praxi.

Obsah semináře

Tematické okruhy:

 • novela zákona o pedagogických pracovnících
 • nová právní úprava přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů škol
 • aktuálně: „Lex Ukrajina“ a problematika začleňování cizinců do českého školství
 • novinky v konkurzním řízení a u jmenování ředitele školy
 • novinky ve společném vzdělávání
 • asistent pedagoga jako podpůrné opatření
 • novinky ve financování regionálního školství
 • správní řízení – přehled nejčastějších chyb a rozhodování krajských úřadů v odvolacím řízení
 • neshody rodičů – s kým má škola nebo školské zařízení komunikovat
 • odpovědnost za škodu způsobenou dítěti/žákovi ve škole
 • a další nejnovější aktuality v oblasti školské legislativy

 Mgr. Bc. Vítězslav Němčák Ph.D.

Ředitel odboru legislativy MŠMT a člen Komise Legislativní rady vlády pro správní právo.  Legislativou se profesně zabývá od roku 2011. O školské legislativě nejen přednáší, ale také o ní informuje v publikacích určených pro školství.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

 

 

výpočet průměrného výdělku

 •  odpracovaná doba
 •  rozhodné období
 •  započítávání odměn za delší období
 •  odměny při životních a pracovních výročích,
 •  vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku
 •  náhrada mzdy a průměrný výdělek
 •    formy průměrného výdělku
 •  průměrný měsíční výdělek
 •  průměrný čistý měsíční výdělek
 •  průměrný výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr

pravděpodobný výdělek

náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě

 •  redukovaný průměrný výdělek pro náhrady

přehled používání průměrného výdělku

 •  základní informace, kdo je odměňován mzdou a platem – zásadní rozdíly soukromá a státní sféra • výčet právních předpisů upravující mzdu a plat

využití dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve mzdové i platové sféře

 •  povinnosti zaměstnavatelů při výplatě mzdy, platu nebo odměny – pojmy výplata a splatnost • zvláštnosti při provádění výplaty • předání dokladu o výplatě a její možné způsoby – viz. § 141–143 Zákoníku práce
 •  určování výše mzdy, platu nebo odměny – směrnice o odměňování, zaměstnanců, mzdové formy • obsah mzdového a platového výměru • podrobné ukázky vnitřních předpisů o určování mzdy nebo platu
 •  samotný výkon práce zaměstnance v přímé úměře na evidenci odpracované doby viz. § 96 Zákoníku práce (a to i u dohod o provedení práce a pracovní činnosti, jako zásadní podklad pro výpočet mzdy, platu nebo výzva k podání předběžné cenové nabídky 2 odměny)
 •  určení základní mzdy, nebo platu ve vazbě na základní odpracovanou dobu (zaměstnanec pro překážky v práci nesplnil daný nominální fond, nebo naopak pracoval nad svojí určenou nebo dohodnutou pracovní dobu) • praktický rozbor – názorná ukázka výpočtů
 •  zákonné příplatky ke mzdě nebo platu, ale i odměně z dohody o provedení práce, pracovní činnosti – názorné ukázky výpočtů veškerých příplatků ke mzdě nebo platu • výpočet příplatků za zlomky hodin • dohoda o pohotovosti a případové příklady – samotná pohotovost, pohotovost a výkon práce z pohotovosti, výkon práce z pohotovosti přechází do začátku pracovní doby
 •  překážky v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy – podrobný výklad a ukázky výpočtů • překážky v práci na straně zaměstnavatele
 •  základní informace o výpočtech dovolené – základní nároky na dovolenou, výměra, poměrné určení nároku na dovolenou, dovolená a mateřská dovolená, dovolená u změně úvazků v rámci kalendářního roku dovolená u zaměstnanců na DPP a DPČ
 •  srážky ze mzdy nebo platu – stručná informace o konstrukci výpočtu srážek, nezabavitelná částka na povinného, a vyživované osoby a jejich dokladování • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, pořadí prováděných srážek, přednostní pohledávky • ukázky nejdůležitějších výpočtů srážek
 • zvláštní výpočet náhrady za újmu na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání – ukázky výpočtu těchto náhrad a ucelený výklad, k této problematice

Součástí plnění bude i poskytnutí výukového materiálu pro účastníky (prezentace) a vyhotovení osvědčení pro účastníky kurzu.

Zákonné srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2024, dopad konsolidačního balíčku na zaměstnance a zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefity a jejich zaznamenání do mzdového listu zaměstnance


 Ing. Olga Krchovová

Zkušená daňová poradkyně dlouhodobě věnující se účetním a daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, lektorské činnosti. Je certifikovanou bilanční účetní Svazu účetních (KCÚ). Je autorkou několika vydaných publikací přes odborné články, průvodce až k učebnicím.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

 

 

výpočet průměrného výdělku

 •  odpracovaná doba
 •  rozhodné období
 •  započítávání odměn za delší období
 •  odměny při životních a pracovních výročích,
 •  vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku
 •  náhrada mzdy a průměrný výdělek
 •    formy průměrného výdělku
 •  průměrný měsíční výdělek
 •  průměrný čistý měsíční výdělek
 •  průměrný výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr

pravděpodobný výdělek

náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě

 •  redukovaný průměrný výdělek pro náhrady

přehled používání průměrného výdělku

 •  základní informace, kdo je odměňován mzdou a platem – zásadní rozdíly soukromá a státní sféra • výčet právních předpisů upravující mzdu a plat

využití dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve mzdové i platové sféře

 •  povinnosti zaměstnavatelů při výplatě mzdy, platu nebo odměny – pojmy výplata a splatnost • zvláštnosti při provádění výplaty • předání dokladu o výplatě a její možné způsoby – viz. § 141–143 Zákoníku práce
 •  určování výše mzdy, platu nebo odměny – směrnice o odměňování, zaměstnanců, mzdové formy • obsah mzdového a platového výměru • podrobné ukázky vnitřních předpisů o určování mzdy nebo platu
 •  samotný výkon práce zaměstnance v přímé úměře na evidenci odpracované doby viz. § 96 Zákoníku práce (a to i u dohod o provedení práce a pracovní činnosti, jako zásadní podklad pro výpočet mzdy, platu nebo výzva k podání předběžné cenové nabídky 2 odměny)
 •  určení základní mzdy, nebo platu ve vazbě na základní odpracovanou dobu (zaměstnanec pro překážky v práci nesplnil daný nominální fond, nebo naopak pracoval nad svojí určenou nebo dohodnutou pracovní dobu) • praktický rozbor – názorná ukázka výpočtů
 •  zákonné příplatky ke mzdě nebo platu, ale i odměně z dohody o provedení práce, pracovní činnosti – názorné ukázky výpočtů veškerých příplatků ke mzdě nebo platu • výpočet příplatků za zlomky hodin • dohoda o pohotovosti a případové příklady – samotná pohotovost, pohotovost a výkon práce z pohotovosti, výkon práce z pohotovosti přechází do začátku pracovní doby
 •  překážky v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy – podrobný výklad a ukázky výpočtů • překážky v práci na straně zaměstnavatele
 •  základní informace o výpočtech dovolené – základní nároky na dovolenou, výměra, poměrné určení nároku na dovolenou, dovolená a mateřská dovolená, dovolená u změně úvazků v rámci kalendářního roku dovolená u zaměstnanců na DPP a DPČ
 •  srážky ze mzdy nebo platu – stručná informace o konstrukci výpočtu srážek, nezabavitelná částka na povinného, a vyživované osoby a jejich dokladování • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, pořadí prováděných srážek, přednostní pohledávky • ukázky nejdůležitějších výpočtů srážek
 • zvláštní výpočet náhrady za újmu na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání – ukázky výpočtu těchto náhrad a ucelený výklad, k této problematice

Součástí plnění bude i poskytnutí výukového materiálu pro účastníky (prezentace) a vyhotovení osvědčení pro účastníky kurzu.

Zákonné srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2024, dopad konsolidačního balíčku na zaměstnance a zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefity a jejich zaznamenání do mzdového listu zaměstnance


 Ing. Olga Krchovová

Zkušená daňová poradkyně dlouhodobě věnující se účetním a daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, lektorské činnosti. Je certifikovanou bilanční účetní Svazu účetních (KCÚ). Je autorkou několika vydaných publikací přes odborné články, průvodce až k učebnicím.

Více informací a objednávka

On-line školení

 15:00 - 17:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Prezentovat cílové skupině odpovědi na nejčastější otázky, které v těchto týdnech pokládají účastníci kurzů zaměřených na seznámení s novým stavebním zákonem. 
 • Upozornit účastníky webináře na problematická ustanovení nového stavebního práva. Naznačit možnosti, jak se s nimi vyrovnat.
 • Zodpovědět otázky účastníků týkající se nového stavebního práva (zaslané buď před webinářem písemně nebo položené přímo v rámci webináře).

Otázky prosím posílejte manažerovi KVB vzdělávání Mgr. Petru Kušovi na e-mail petr.kus@poradnaproobce.cz nejpozději 3 pracovní dny před webinářem. Odpovědi na takto zaslané otázky budou zařazeny do obsahu výuky.

 

 • Typické otázky pokládané účastníky kurzů (a odpovědi na ně).
 • Problematická (nejasná) ustanovení nového stavebního práva.
 • Odpovědi na otázky účastníků.

 


 JUDr. Jan Brož Ph.D. | Ing. Renáta Pintová Králová

Vykonává advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva, v rámci které efektivně využívá svých důkladných teoretických znalostí získaných absolvovaným studiem v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ a díky své aktivní účasti na odborných konferencích po celé Evropě. Současně od absolvování studia práva působí v akademické sféře mj. i jako externí vyučující katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci své specializace se intenzivně věnuje především veřejnému stavebnímu právu, územnímu plánování, právu životního prostředí, komunálnímu právu, dotacím a další veřejné podpoře, hernímu právu a správnímu trestání (a je též spoluautorem hojně citovaného komentáře k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Ve všech těchto oblastech též již několik let úspěšně zastupuje klienty jak před správními orgány, tak před správními soudy a Ústavním soudem.

Jan Brož je místopředsedou a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky, rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a rozkladové komise ministra zdravotnictví. Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

V rámci své legislativní praxe poskytuje klientům (a to jak z řad soukromého, tak veřejného sektoru) též odborné služby při tvorbě i připomínkování návrhů zákonů. Mezi nejvýznamnější zde patří rekodifikace (veřejného) stavebního práva, na které významně participuje kontinuálně již od roku 2018, a to včetně navazujících novelizací.


|

Absolventka oboru "Podnikání a řízení ve stavebnictví" na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Pracovala na stavebním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy. Spolupracovala na tvorbě nového stavebního zákona. Od roku 2007 poskytuje odborné konzultace v oblasti stavebního práva, mj. při přípravě prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Je členkou České společnosti pro stavební právo, členkou rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a zkušební komisařkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Jako lektorka zajišťuje kurzy zaměřené na aplikaci stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů. V této oblasti také publikuje (např. v bulletinu Stavební právo).  


Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

Aktuální informace o zákonu o DPH, přehled významných změn pro r.2023 a k 1.1.2024, konsolidační balíček, aktuální výklady a stanoviska GFŘ, zápisy z KOOV.

Specifika pro ÚSC a p.o. jako osob povinných k dani - činnost, která není předmětem zákona o DPH, výkon veřejné správy – příklady činností, ekonomická činnost zdaňovaná, ekonomická činnost osvobozená s nárokem na odpočet DPH a bez nároku na odpočet DPH – zásadní vliv na nárok na odpočet u přijatého plnění. Obchodní majetek. Hospodářská x hlavní činnost není pro DPH významná.

Kdy plátce DPH a kdy osoby identifikované, jaké rozdíly pro evidence

Výše obratu pro registraci, od kdy plátce DPH, registrace povinná a dobrovolná, jaké sankce v případě nesplnění registrační povinnosti. Rozšíření práva uplatnit odpočet v zákonem stanovených lhůtách před registrací. Kdy se vyplatí dobrovolná registrace.

Kdy lze zrušit registrace k DPH na žádost a kdy je z moci úřední.  Povinnosti vrátit uplatněné DPH v případě odregistrace.

Nárok na odpočet daně, lhůty a jejich počítání, uplatňování nároku na odpočet, snížení nároku - krácení a poměrování, povinnost vrátit části uplatněného odpočtu.  Nárok na odpočet DPH x transfery.

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, specifika pro veřejnou správu, jak správně uvést do formuláře přiznání k DPH.

Vztahy ÚSC i p.o. k zahraničí, přijetí služeb z EU, nákupy předmětů z EU a jak správně postupovat z hlediska zákona o DPH, prodeje služeb p.o. do EU.

Sazby daně DPH, časté změny, zúžení snížených sazeb k 1.1.2024. Možnosti uplatnění snížené sazby dodavatelem u dodávek ve výstavbě, u oprav a rekonstrukcí staveb.  U prodejních cen stanovit jednoznačně výši DPH pro schvalovací procesy dle předpisů platných pro ÚSC.

Specifika pro dodání a nájem nemovitých věcí, možnost osvobození, avšak rizika chyb.  Častý problém zejména u ÚSC, nutno splnit všechny podmínky pro případné dobrovolné zdanění nájmů.  Nutno sledovat efektivitu zvolených postupů. Změna u nájmů bytových prostor s rizikem povinnosti vrátit uplatněné odpočty.

Zálohové platby a DPH, výklady MF kdy je povinnost odvést DPH a kdy nikoliv.

Daňové doklady, zjednodušený daňový doklad – chyby při uplatňování odpočtu, problematika zaokrouhlení, přepočet cizí měny, daňový doklad vystavený českým plátcem v cizí měně, jak zaúčtovat u příjemce.

Správa DPH, zdaňovací období a jejich změny, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, vzájemné vazby. Dodatečná daňová přiznání, lhůty pro kontroly

Nespolehlivý plátce, kontrola zveřejněných účtů – dopad na ručení za nezaplacenou daň, proto zavést systém kontrol.

Vnitřní kontrolní systém – stanovení odpovědnosti za správné uplatnění DPH na výstupu a za správný propočet nároku na odpočet DPH na vstupu.


 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

Aktuální informace o zákonu o DPH, přehled významných změn pro r.2023 a k 1.1.2024, konsolidační balíček, aktuální výklady a stanoviska GFŘ, zápisy z KOOV.

Specifika pro ÚSC a p.o. jako osob povinných k dani - činnost, která není předmětem zákona o DPH, výkon veřejné správy – příklady činností, ekonomická činnost zdaňovaná, ekonomická činnost osvobozená s nárokem na odpočet DPH a bez nároku na odpočet DPH – zásadní vliv na nárok na odpočet u přijatého plnění. Obchodní majetek. Hospodářská x hlavní činnost není pro DPH významná.

Kdy plátce DPH a kdy osoby identifikované, jaké rozdíly pro evidence

Výše obratu pro registraci, od kdy plátce DPH, registrace povinná a dobrovolná, jaké sankce v případě nesplnění registrační povinnosti. Rozšíření práva uplatnit odpočet v zákonem stanovených lhůtách před registrací. Kdy se vyplatí dobrovolná registrace.

Kdy lze zrušit registrace k DPH na žádost a kdy je z moci úřední.  Povinnosti vrátit uplatněné DPH v případě odregistrace.

Nárok na odpočet daně, lhůty a jejich počítání, uplatňování nároku na odpočet, snížení nároku - krácení a poměrování, povinnost vrátit části uplatněného odpočtu.  Nárok na odpočet DPH x transfery.

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, specifika pro veřejnou správu, jak správně uvést do formuláře přiznání k DPH.

Vztahy ÚSC i p.o. k zahraničí, přijetí služeb z EU, nákupy předmětů z EU a jak správně postupovat z hlediska zákona o DPH, prodeje služeb p.o. do EU.

Sazby daně DPH, časté změny, zúžení snížených sazeb k 1.1.2024. Možnosti uplatnění snížené sazby dodavatelem u dodávek ve výstavbě, u oprav a rekonstrukcí staveb.  U prodejních cen stanovit jednoznačně výši DPH pro schvalovací procesy dle předpisů platných pro ÚSC.

Specifika pro dodání a nájem nemovitých věcí, možnost osvobození, avšak rizika chyb.  Častý problém zejména u ÚSC, nutno splnit všechny podmínky pro případné dobrovolné zdanění nájmů.  Nutno sledovat efektivitu zvolených postupů. Změna u nájmů bytových prostor s rizikem povinnosti vrátit uplatněné odpočty.

Zálohové platby a DPH, výklady MF kdy je povinnost odvést DPH a kdy nikoliv.

Daňové doklady, zjednodušený daňový doklad – chyby při uplatňování odpočtu, problematika zaokrouhlení, přepočet cizí měny, daňový doklad vystavený českým plátcem v cizí měně, jak zaúčtovat u příjemce.

Správa DPH, zdaňovací období a jejich změny, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, vzájemné vazby. Dodatečná daňová přiznání, lhůty pro kontroly

Nespolehlivý plátce, kontrola zveřejněných účtů – dopad na ručení za nezaplacenou daň, proto zavést systém kontrol.

Vnitřní kontrolní systém – stanovení odpovědnosti za správné uplatnění DPH na výstupu a za správný propočet nároku na odpočet DPH na vstupu.


 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Podat přehled orgánů obce s důrazem na rozdělení kompetencí a vzájemné vazby.
 • Zrekapitulovat stěžejní úkoly obecního úřadu.
 • Objasnit postavení úředníků, vedoucích úředníků, tajemníka a dalších zaměstnanců obce v organizační struktuře obecního úřadu.
 • Upozornit na typické chyby, které se objevují v agendách záměrů a smluv, v označování písemností, v používání razítek, při zveřejňování informací, v procesech finanční kontroly nebo veřejného zadávání zakázek, při vedení úřední desky.

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci obecních úřadů, úřadů městysů, městských úřadů, magistrátů a úřadů městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

 • Orgány obce, jejich kompetence a vzájemné vztahy.
 • Úkoly obecního úřadu v samostatné a v přenesené působnosti.
 • Vztahy obecního úřadu k dalším orgánům obce.
 • Organizační struktura obecního úřadu.
 • Úředníci, vedoucí úředníci, tajemník obecního úřadu, další zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.
 • Záměry a smlouvy.
 • Označování písemností.
 • Razítka.
 • Zveřejňování informací a anonymizace.
 • Smlouvy a objednávky v procesech finanční kontroly a veřejného zadávání zakázek.
 • Úřední deska.

 JUDr. Jan Horník Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Dříve působil na legislativně-právním oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (věnoval se zejména výkladu zákonů o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a o svobodném přístupu k informacím). Poté zastával funkci vedoucího oddělení kontroly na témže odboru (realizace kontrol výkonu samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené krajským úřadům). Praktické zkušenosti s územní samosprávou získal také jako člen zastupitelstva obce a člen jeho kontrolního výboru. Je spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci. Jeho aktuálním stěžejním působištěm je město Dobříš, kde pracuje na pozici tajemníka městského úřadu. 

Je lektorem a zkušebním komisařem pro ověřování obecné části zvláštní odborné způsobilosti. Věnuje se také průběžnému vzdělávání úředníků obcí a krajů. V rámci své publikační činnosti se zaměřuje jak na fungování územní samosprávy, tak na boj s korupcí.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 13:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit uživatele Czech POINT s jeho filosofií, legislativou, povinnostmi a zejména naučit se v prostředí Czech POINT pracovat.

Obsah semináře

 • Základní informace o Czech POINTu (co je Czech POINT kontaktní místo veřejné správy, role v systému Czech POINT – statistik, lokální administrátor, uživatel)
 • Základní legislativa upravující činnost kontaktních míst veřejné správy – Czech POINT, povinnosti obsluhy Czech POINT plynoucí ze zákonů (požadavky na obsluhu, vedení evidence a související administrativa, veřejné a neveřejné rejstříky, zákonné povinnosti)
 • Správní poplatky na Czech PONTu (odvody na MV, na KN, osvobození od poplatků)
 • Seznámení se s prostředím Czech POINT a inteligentními formuláři (praktická ukázka výpisů)
 • Autorizovaná konverze dokumentů (konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby, konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby, nejčastější chyby při provádění konverze)   

Doporučená literatura

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy;
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy;
 • a další zákony k souvisejícím agendám (např. zákon o Rejstříku trestům živnostenský zákon, apod.)

www.czechpoint.cz/public  


 Ing. Helena Duffková

Digitální a informační agentura, odbor eGovernmentu, kde má na starost věcnou stránku Czech POINT a je gestorem služby  autorizované konverze dokumentů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 13:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit uživatele Czech POINT s jeho filosofií, legislativou, povinnostmi a zejména naučit se v prostředí Czech POINT pracovat.

Obsah semináře

 • Základní informace o Czech POINTu (co je Czech POINT kontaktní místo veřejné správy, role v systému Czech POINT – statistik, lokální administrátor, uživatel)
 • Základní legislativa upravující činnost kontaktních míst veřejné správy – Czech POINT, povinnosti obsluhy Czech POINT plynoucí ze zákonů (požadavky na obsluhu, vedení evidence a související administrativa, veřejné a neveřejné rejstříky, zákonné povinnosti)
 • Správní poplatky na Czech PONTu (odvody na MV, na KN, osvobození od poplatků)
 • Seznámení se s prostředím Czech POINT a inteligentními formuláři (praktická ukázka výpisů)
 • Autorizovaná konverze dokumentů (konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby, konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby, nejčastější chyby při provádění konverze)   

Doporučená literatura

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy;
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy;
 • a další zákony k souvisejícím agendám (např. zákon o Rejstříku trestům živnostenský zákon, apod.)

www.czechpoint.cz/public  


 Ing. Helena Duffková

Digitální a informační agentura, odbor eGovernmentu, kde má na starost věcnou stránku Czech POINT a je gestorem služby  autorizované konverze dokumentů.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumentů v právní praxi během jejich životního cyklu, a to s důrazem na vysvětlení pravidelně užívaného pojmosloví, systematiku relevantní právní úpravy a s odkazy na recentní judikaturu soudů.

Na semináři Vám bude např. zodpovězeno, zda se cloudové vyhlášky vztahují na školy?

Nebo na semináři bude probíráno, jak se dělá přerazítkování či browse wrap kontrakty u kontrahentů - dětí (nezletilých).

Obsah semináře

 • vznik, trvání a zánik elektronických dokumentů, elektronická právní jednání bez požadavku formy, místní působnost práva na internetu
 • právní závaznost a vynutitelnost obsahu elektronických dokumentů
 • odesílání, přenos, dodání a doručování elektronických dokumentů
 • elektronické dokumenty ve světle datových schránek a autorizované konverze dokumentů
 • kybernetická a informační bezpečnost na úseku nakládání s elektronickými dokumenty
 • uložení, retence a archivace elektronických dokumentů nejen v tzv. spolehlivých úložištích
 • elektronické transakce, elektronická právní jednání, elektronické smlouvy a tzv. smart contracts
 • elektronický podpis, elektronická pečeť, časové razítko
 • důvěryhodnost elektronického dokumentu a jeho využití v různých rolích, zejména jako nosiče podání, rozhodnutí, smluvního vztahu či jako důkazního prostředku
 • elektronické dokumenty a vybrané aspekty ochrany osobních údajů nejen podle GDPR
 • cloud a vybrané implikace pro elektronické dokumenty, odpovědnost poskytovatele kvalifikovaných služeb
 • role elektronických dokumentů v transformaci veřejné správy - zákon o právu na digitální služby, eDokladovka, ePreskripce a další eGovernment
 • Očekávaný vývoj v oblasti elektronických dokumentů s důrazem na proměnu některých oblastí obchodního a pracovního práva v souvislosti s pandemií COVID-19

 JUDr. Tomáš Ščerba Ph.D.

Působí v přední mezinárodní advokátní kanceláři a specializuje se na právo informačních a komunikačních technologií. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti compliance, procesního řízení, kybernetické bezpečnosti, elektronické kontraktace, průkaznosti elektronických dokumentů, spolehlivých úložišť, archivace, spotřebitelského smluvního práva a související ochrany osobních údajů (včetně GDPR). Tomáš Ščerba pravidelně přednáší na českých i zahraničních univerzitách (např. Harvard University) a publikuje v renomovaných odborných časopisech.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumentů v právní praxi během jejich životního cyklu, a to s důrazem na vysvětlení pravidelně užívaného pojmosloví, systematiku relevantní právní úpravy a s odkazy na recentní judikaturu soudů.

Na semináři Vám bude např. zodpovězeno, zda se cloudové vyhlášky vztahují na školy?

Nebo na semináři bude probíráno, jak se dělá přerazítkování či browse wrap kontrakty u kontrahentů - dětí (nezletilých).

Obsah semináře

 • vznik, trvání a zánik elektronických dokumentů, elektronická právní jednání bez požadavku formy, místní působnost práva na internetu
 • právní závaznost a vynutitelnost obsahu elektronických dokumentů
 • odesílání, přenos, dodání a doručování elektronických dokumentů
 • elektronické dokumenty ve světle datových schránek a autorizované konverze dokumentů
 • kybernetická a informační bezpečnost na úseku nakládání s elektronickými dokumenty
 • uložení, retence a archivace elektronických dokumentů nejen v tzv. spolehlivých úložištích
 • elektronické transakce, elektronická právní jednání, elektronické smlouvy a tzv. smart contracts
 • elektronický podpis, elektronická pečeť, časové razítko
 • důvěryhodnost elektronického dokumentu a jeho využití v různých rolích, zejména jako nosiče podání, rozhodnutí, smluvního vztahu či jako důkazního prostředku
 • elektronické dokumenty a vybrané aspekty ochrany osobních údajů nejen podle GDPR
 • cloud a vybrané implikace pro elektronické dokumenty, odpovědnost poskytovatele kvalifikovaných služeb
 • role elektronických dokumentů v transformaci veřejné správy - zákon o právu na digitální služby, eDokladovka, ePreskripce a další eGovernment
 • Očekávaný vývoj v oblasti elektronických dokumentů s důrazem na proměnu některých oblastí obchodního a pracovního práva v souvislosti s pandemií COVID-19

 JUDr. Tomáš Ščerba Ph.D.

Působí v přední mezinárodní advokátní kanceláři a specializuje se na právo informačních a komunikačních technologií. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti compliance, procesního řízení, kybernetické bezpečnosti, elektronické kontraktace, průkaznosti elektronických dokumentů, spolehlivých úložišť, archivace, spotřebitelského smluvního práva a související ochrany osobních údajů (včetně GDPR). Tomáš Ščerba pravidelně přednáší na českých i zahraničních univerzitách (např. Harvard University) a publikuje v renomovaných odborných časopisech.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 13:00 (4 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Agenda školního stravování vychází ze zákona č. 561/2004 Sb.  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V praxi by nás tedy neměla překvapit ani zaskočit svými požadavky Česká školní inspekce. Jak probíhá inspekční činnost v zařízeních školního stravování? Jaké jsou nejčastější nedostatky? A na co se připravit?

Cíl semináře

On line seminář je určen provozním zaměstnancům zařízení školního stravování, ředitelům škol, jejich zástupcům a zástupcům zřizovatelů mateřských a základních škol. Poskytuje ucelené a srozumitelné informace k oblasti inspekční činnosti v zařízeních školního stravování.

Obsah semináře

 • Základní informace k inspekční činnosti pro provozní zaměstnance.
 • Rozdíl mezi inspekční činností České školní inspekce a kontrolní činností orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Práva a povinnosti školních inspektorů.
 • Nejčastější nedostatky v zařízeních školního stravování.
 • Požadavky na kvalitu školního stravování.
 • Informace o obsahu inspekční činnosti v zařízení školního stravování-na co se připravit.
 • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a školní stravování.

 Mgr. Lenka Polášková

Více než 20 let pedagogické, lektorské a autorské praxe. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí, VÚP v Praze, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci. Specializuje se na oblast školské legislativy a dokumentace škol a školských zařízení. Je autorkou řady publikací pro pedagogické pracovníky a ředitele škol.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením bez ohledu na jejich původ a druh. Péče o dřeviny je povinností vlastníka pozemku. Ke kácení těchto dřevin je nutné dle výše zmíněného zákona povolení, které vydává obecní úřad formou rozhodnutí. Právní úprava však stanovuje výjimky.  

Tato problematika však i přes obecné pojmy a praxi může přinášet řadu otazníků.

 • V jakých případech není třeba ke kácení dřevin povolení OÚ?
 • Kdy lze kácení těchto dřevin nařídit?
 • Co se rozumí obnovou porostů?
 • Jak na kácení dřevin na silničních pozemcích a u železničních tratí?
 • Jak nahlížet na údržbu břehových porostů?
 • Jak je to s povolováním kácení z důvodu výstavby? aj.

V rámci této problematiky jsme pro Vás připravili vzdělávací seminář s odborníkem v oblasti veřejné správy zaměřený na problematické okruhy a aktuální i připravovanou právní úpravu.

Cíl semináře

Seznámit účastníky s problematikou ochrany dřevin rostoucích mimo les ve správní praxi orgánů ochrany přírody po změnách zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů.

Obsah semináře

 • aktuální přehled platné právní úpravy včetně změn (2017);
 • popis role a postavení orgánů ochrany přírody;
 • praktické ukázky aplikace správních postupů;
 • seznámení s metodickými materiály z této oblasti;
 • diskuze, dotazy.

Určeno pro:

Pracovníky veřejné správy, investory, projektanty.


 Ing. Pavel Chotěbor

Dlouhodobě působil na oddělení ochrany krajiny a lesa, odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP. Spolupracoval mimo jiné na přípravě příslušných právních norem. Dále působil na České inspekci životního prostředí.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením bez ohledu na jejich původ a druh. Péče o dřeviny je povinností vlastníka pozemku. Ke kácení těchto dřevin je nutné dle výše zmíněného zákona povolení, které vydává obecní úřad formou rozhodnutí. Právní úprava však stanovuje výjimky.  

Tato problematika však i přes obecné pojmy a praxi může přinášet řadu otazníků.

 • V jakých případech není třeba ke kácení dřevin povolení OÚ?
 • Kdy lze kácení těchto dřevin nařídit?
 • Co se rozumí obnovou porostů?
 • Jak na kácení dřevin na silničních pozemcích a u železničních tratí?
 • Jak nahlížet na údržbu břehových porostů?
 • Jak je to s povolováním kácení z důvodu výstavby? aj.

V rámci této problematiky jsme pro Vás připravili vzdělávací seminář s odborníkem v oblasti veřejné správy zaměřený na problematické okruhy a aktuální i připravovanou právní úpravu.

Cíl semináře

Seznámit účastníky s problematikou ochrany dřevin rostoucích mimo les ve správní praxi orgánů ochrany přírody po změnách zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů.

Obsah semináře

 • aktuální přehled platné právní úpravy včetně změn (2017);
 • popis role a postavení orgánů ochrany přírody;
 • praktické ukázky aplikace správních postupů;
 • seznámení s metodickými materiály z této oblasti;
 • diskuze, dotazy.

Určeno pro:

Pracovníky veřejné správy, investory, projektanty.


 Ing. Pavel Chotěbor

Dlouhodobě působil na oddělení ochrany krajiny a lesa, odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP. Spolupracoval mimo jiné na přípravě příslušných právních norem. Dále působil na České inspekci životního prostředí.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře vedeného vysokoškolským pedagogem a zkušeným advokátem se specializací na pracovní právo je seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, kterých se v praxi dopouští zaměstnavatelé, a to i s důrazem na nové „hrozby“ vyplývající z neustále měněných pracovněprávních předpisů. Účinná sebeobrana zaměstnavatele, která je založena na poznání rizik, může předejít sankcím či sporům nebo vést ke zmírnění jejich následků. 

Obsah semináře

 • Jak naložit s rozšířenou informační povinností zaměstnavatele?
 • Co učinit (a co nikoliv) obsahem pracovní smlouvy?
 • Co ponechat úpravě vnitřním předpisem zaměstnavatele?
 • Jak (s kým a za jakých podmínek) sjednat:

        -        zkušební dobu,

       -        dobu určitou,

       -        konkurenční doložku.

 • Na co si dát pozor při sjednání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr „po novu“?
 • Úprava práce na dálku a souvisejících náhrad nákladů - výhody a úskalí jednotlivých možností pohledem aplikační praxe.
 • Novinky a problémy v oblasti:

       -        překážek v práci,

       -        pracovní doby a přestávek v práci,

       -        doručování písemností v pracovněprávních vztazích,

       -        odměňování,  

       -        agenturního zaměstnávání.

 • Čeho se vyvarovat při skončení pracovního poměru z pohledu praxe a judikatury?
 • Jmenování/odvolání.
 • Neplatnost skončení pracovního poměru (zejména z pohledu možných postupů a následků).
 • Diskutované změny v oblasti kolektivního pracovního práva.
 • Nové přestupky a další změny zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti.
 • Novinky z judikatury.
 • Otázky a odpovědi.


 prof. JUDr. Jan Pichrt Ph.D.

VŠ pedagog, advokát, rozhodce, autor desítek publikací v oboru pracovního práva

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře vedeného vysokoškolským pedagogem a zkušeným advokátem se specializací na pracovní právo je seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, kterých se v praxi dopouští zaměstnavatelé, a to i s důrazem na nové „hrozby“ vyplývající z neustále měněných pracovněprávních předpisů. Účinná sebeobrana zaměstnavatele, která je založena na poznání rizik, může předejít sankcím či sporům nebo vést ke zmírnění jejich následků. 

Obsah semináře

 • Jak naložit s rozšířenou informační povinností zaměstnavatele?
 • Co učinit (a co nikoliv) obsahem pracovní smlouvy?
 • Co ponechat úpravě vnitřním předpisem zaměstnavatele?
 • Jak (s kým a za jakých podmínek) sjednat:

        -        zkušební dobu,

       -        dobu určitou,

       -        konkurenční doložku.

 • Na co si dát pozor při sjednání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr „po novu“?
 • Úprava práce na dálku a souvisejících náhrad nákladů - výhody a úskalí jednotlivých možností pohledem aplikační praxe.
 • Novinky a problémy v oblasti:

       -        překážek v práci,

       -        pracovní doby a přestávek v práci,

       -        doručování písemností v pracovněprávních vztazích,

       -        odměňování,  

       -        agenturního zaměstnávání.

 • Čeho se vyvarovat při skončení pracovního poměru z pohledu praxe a judikatury?
 • Jmenování/odvolání.
 • Neplatnost skončení pracovního poměru (zejména z pohledu možných postupů a následků).
 • Diskutované změny v oblasti kolektivního pracovního práva.
 • Nové přestupky a další změny zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti.
 • Novinky z judikatury.
 • Otázky a odpovědi.


 prof. JUDr. Jan Pichrt Ph.D.

VŠ pedagog, advokát, rozhodce, autor desítek publikací v oboru pracovního práva

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou pochybení ve správním řízení v silničním provozu, a jak jim předcházet, z pohledu ústředního správního orgánu MD ČR.

Obsah semináře

Seminář se bude věnovat aktuálním pochybením a nedostatkům ve správním řízení správních orgánů v přestupkových řízení v silničním provozu z pohledu MD ČR a způsobům, jak jim předcházet, a to zejména v následujících problematikách.

 • Alkoholové přestupky
 • Odmítnutí vyšetření na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek
 • Objektivní odpovědnost
 • Přípustnost pořízení a využití zvukových a obrazových záznamů v řízení o přestupcích
 • Procesní obstrukce
 • Náležitosti bezvadného rozhodnutí
 • Správní soudnictví – praktické aspekty
 • Odnětí řidičského oprávnění (odborná - zdravotní způsobilost)
 • Úskalí námitkového řízení

Určeno pro odborné referenty ORP i krajských úřadů, kteří vedou přestupkové řízení podle zákona č. 361/2000 Sb., a zákonů souvisejících na úrovni I. i II. stupně


 Ing. Petr Čechlovský

Odborník v rámci ZOZ – zvláštní část pro přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb... Pracuje v oboru přes 20 let, v současnosti jako Ministerský rada v Oddělení správního řízení v silničním provozu, Odbor agend řidičů, MD ČR, kde vykonává činnost ústředního správního orgánu a odvolacího správního orgánu. Zastupuje MD u soudu v řízení o správních žalobách.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře:

1) Nemovitosti – věcněprávní zajištění přístupu a rizika absence přístupu

 • nezbytná cesta (základní otázky přístupu přes cizí pozemek)
 • sousedská práva (dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek)
 • služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě soudního rozhodnutí a smlouvy

 

2) Nemovitosti – nároky k cizím nemovitostem

 • určování hranic pozemků (základní otázky)
 • neoprávněné stavby a přestavky – stavby zřízené před 1. 1. 2014 a po 1. 1. 2014
 • užívání cizího prostoru (§ 1023 o. z.)
 • stavební tituly opravňující ke stavbám na cizích nemovitostech (obligační a věcněprávní – základní otázky)

 Mgr. Michal Králík Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře:

1) Nemovitosti – věcněprávní zajištění přístupu a rizika absence přístupu

 • nezbytná cesta (základní otázky přístupu přes cizí pozemek)
 • sousedská práva (dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek)
 • služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě soudního rozhodnutí a smlouvy

 

2) Nemovitosti – nároky k cizím nemovitostem

 • určování hranic pozemků (základní otázky)
 • neoprávněné stavby a přestavky – stavby zřízené před 1. 1. 2014 a po 1. 1. 2014
 • užívání cizího prostoru (§ 1023 o. z.)
 • stavební tituly opravňující ke stavbám na cizích nemovitostech (obligační a věcněprávní – základní otázky)

 Mgr. Michal Králík Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek)

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem, včetně jeho novel, a se změnami, které zákon přináší v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Výklad zahrne i dopad zákona o jednotném environmentálním povolení do povolovacích procesů podle nového stavebního zákona.

Obsah semináře

 1. Nový stavební zákon – principy, systematika, cíle
 2. Institucionální struktura stavebních úřadů
  •  Dopravní a energetický stavební úřad
  •  Kraje jako stavební úřady
  • Obce jako stavební úřady
 3. Územní plánování
  • Nástroje územního plánování
  • Samosprávy a územní plánování
 4. Stavební řád – povolování staveb
  • Závazná stanoviska a vyjádření
  • přezkum závazných stanovisek
 5. Jednotné environmentální stanovisko a jeho vliv na povolování staveb
  • Forma a způsob vydání
  • Vazba na nový stavební zákon
 6. Zvláštní povolovací režimy staveb
  • Liniový zákon
 7. Odstraňování staveb
  • Řízení o odstranění stavby a dodatečném povolení
  • Financování správní exekuce
 8. Kolaudace a užívání staveb
 9. Dotazy, diskuse

 Mgr. et Mgr. Marie Kotrlá|JUDr. Aleš Mácha Ph.D.

Ředitelka odboru legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj

Členka rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;

členka pracovní komise pro správní právo č. 3 Legislativní rady vlády

- od počátku rekodifikace stavebního práva se podílí na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona včetně jeho novel

|

Vrchní ministerský rada, odbor legislativně právní Ministerstva pro místní rozvoj;

Katedra správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP v Olomouci;

člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;

člen pracovní komise pro správní právo č. 2 Legislativní rady vlády;

 - od počátku rekodifikace stavebního práva se podílí na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona včetně jeho novel

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 3 590,-

 Pro členy SMO: 3 090,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem, včetně jeho novel, a se změnami, které zákon přináší v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Výklad zahrne i dopad zákona o jednotném environmentálním povolení do povolovacích procesů podle nového stavebního zákona.

Obsah semináře

 1. Nový stavební zákon – principy, systematika, cíle
 2. Institucionální struktura stavebních úřadů
  •  Dopravní a energetický stavební úřad
  •  Kraje jako stavební úřady
  • Obce jako stavební úřady
 3. Územní plánování
  • Nástroje územního plánování
  • Samosprávy a územní plánování
 4. Stavební řád – povolování staveb
  • Závazná stanoviska a vyjádření
  • přezkum závazných stanovisek
 5. Jednotné environmentální stanovisko a jeho vliv na povolování staveb
  • Forma a způsob vydání
  • Vazba na nový stavební zákon
 6. Zvláštní povolovací režimy staveb
  • Liniový zákon
 7. Odstraňování staveb
  • Řízení o odstranění stavby a dodatečném povolení
  • Financování správní exekuce
 8. Kolaudace a užívání staveb
 9. Dotazy, diskuse

 Mgr. et Mgr. Marie Kotrlá|JUDr. Aleš Mácha Ph.D.

Ředitelka odboru legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj

Členka rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;

členka pracovní komise pro správní právo č. 3 Legislativní rady vlády

- od počátku rekodifikace stavebního práva se podílí na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona včetně jeho novel

|

Vrchní ministerský rada, odbor legislativně právní Ministerstva pro místní rozvoj;

Katedra správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP v Olomouci;

člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;

člen pracovní komise pro správní právo č. 2 Legislativní rady vlády;

 - od počátku rekodifikace stavebního práva se podílí na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona včetně jeho novel

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek)

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou pochybení ve správním řízení v silničním provozu, a jak jim předcházet, z pohledu ústředního správního orgánu MD ČR.

Obsah semináře

Seminář se bude věnovat aktuálním pochybením a nedostatkům ve správním řízení správních orgánů v přestupkových řízení v silničním provozu z pohledu MD ČR a způsobům, jak jim předcházet, a to zejména v následujících problematikách.

 • Alkoholové přestupky
 • Odmítnutí vyšetření na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek
 • Objektivní odpovědnost
 • Přípustnost pořízení a využití zvukových a obrazových záznamů v řízení o přestupcích
 • Procesní obstrukce
 • Náležitosti bezvadného rozhodnutí
 • Správní soudnictví – praktické aspekty
 • Odnětí řidičského oprávnění (odborná - zdravotní způsobilost)
 • Úskalí námitkového řízení

Určeno pro odborné referenty ORP i krajských úřadů, kteří vedou přestupkové řízení podle zákona č. 361/2000 Sb., a zákonů souvisejících na úrovni I. i II. stupně


 Ing. Petr Čechlovský

Odborník v rámci ZOZ – zvláštní část pro přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb... Pracuje v oboru přes 20 let, v současnosti jako Ministerský rada v Oddělení správního řízení v silničním provozu, Odbor agend řidičů, MD ČR, kde vykonává činnost ústředního správního orgánu a odvolacího správního orgánu. Zastupuje MD u soudu v řízení o správních žalobách.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s aktuální novelou zákona o matrikách a s jejím dopadem do praxe matričních úřadů od 1.1.2024

Obsah semináře

S účinností od 1. ledna 2024 dojde v matriční praxi zejména k těmto změnám v oblasti rodinného práva:

Usnadní se uzavírání manželství v obcích bez matriky. Kvalifikovaný oddávající totiž nebude potřebovat součinnost matrikáře

*Snoubenci v tzv. nematriční obci budou moci vstoupit do manželství nově i před pověřeným členem zastupitelstva této obce. Současně se ruší podmínka přihlášení k trvalému pobytu alespoň jednoho ze snoubenců v nematriční obci, tudíž starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva nematriční obce budou oprávněni oddávat bez ohledu na trvalý pobyt snoubenců.

* V matričních i nematričních obcích se umožní oddávat bez přítomnosti matrikáře, a to při splnění podmínky, že oddávající má odbornou způsobilost matrikáře podle zákona o matrikách. Současně musí snoubenci předložit oddávajícímu matričním úřadem vydané osvědčení, že splnili všechny předpoklady pro uzavření sňatku.

Oddávat také nově budou moci poslanci či senátoři

* Poslancům a senátorům se zakládá oprávnění k oddávání, pokud se na tom se snoubenci domluví, a to ve správním obvodu kteréhokoli matričního úřadu.

Navýšení matriční poplatků

* např. správní poplatek za vydání stejnopisu matričního dokladu bude činit 300 Kč. Nově se zpoplatňuje vydání vícejazyčného standardního formuláře částkou 100 Kč a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, částkou 500 Kč.

Změny v registrovaném partnerství

* Do registrovaného partnerství bude možné vstoupit před kterýmkoli matričním úřadem (namísto stávajících 14 registrujících matričních úřadů), a to na jím určeném místě a čase. Osoby vstupující do registrovaného partnerství budou moci požádat matriční úřad o vstup do registrovaného partnerství na kterémkoli vhodném místě a ve kteroukoli vhodnou dobu (obdobně jako u manželství).

Prohlášení o uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství bude možné učinit při splnění zákonných podmínek i v jazyce národnostní menšiny.

Určení otcovství

*V oblasti určení otcovství bude možné nově i před matričním úřadem nebo zastupitelským úřadem České republiky uzavřít tzv. trojdohodu mezi manželem matky dítěte, popř. jejím bývalým manželem, dále mužem, který tvrdí, že je otcem dítěte a matkou dítěte.

*V případě, že dojde k popření otcovství, zapíše se nezletilému dítěti do knihy narození příjmení, které má matka v době provedení dodatečného záznamu.

Změny ve jménu a příjmení

*Nově se umožňuje zapsat jména zdrobnělá a domácká. Vznikne-li matričnímu úřadu pochybnost o existenci jména nebo jeho správné podobě, bude občan povinen předložit buď zcela nově odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, anebo znalecký posudek.

*Bude-li fyzická osoba v dobré víře užívat své jméno, popř. jména, v nesprávné podobě po dobu nejméně 5 let, bude moci před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že toto jméno, popř. jména, bude užívat i nadále, a to ve tvaru uvedeném v matričním dokladu, občanském průkazu nebo cestovním dokladu. Nyní se toto oprávnění vztahuje pouze k příjmení fyzické osoby.

*K úpravám dochází i v oblasti užívání jmen fyzické osoby, která má zapsána více než dvě jména a která, jakmile nabude státní občanství České republiky, bude moci prohlásit, které ze jmen, popřípadě která dvě z nich bude v úředním styku užívat. Obdobně se navrhuje postupovat i v případě fyzické osoby, která má zapsáno jméno a na pozici druhého jména jméno po otci (tzv. otčestvo). Tato fyzická osoba, jakmile nabude státní občanství České republiky, bude oprávněna prohlásit, zda bude jméno po otci v úředním styku užívat. V obou případech se jedná o oprávnění fyzické osoby, nikoli o povinnost.

*Nově se umožňuje, aby v případě, že je příjmení ženy nebo nezletilého dítěte ženského pohlaví zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, bylo uvedeno příjmení v jiné podobě, kterou pravidla české mluvnice umožňují. Jedná se např. o příjmení typu Krejčí x Krejčová, Kočí x Kočová (pravidla české mluvnice u uvedených ženských příjmení umožňují užívat oba tvary). V těchto případech se za trvání manželství nebude vyžadovat souhlas manžela, neboť se nejedná o změnu příjmení, ale pouze o užívání příjmení v jiném tvaru, který pravidla české mluvnice umožňují.

*V souladu se změnami občanského zákoníku budou mít manželé, kteří si ponechali po uzavření manželství svá dosavadní příjmení, možnost učinit po uzavření manželství prohlášení před kterýmkoli matričním úřadem nejen o tom, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich, ale nově i o tom, že se dohodli, že příjmení jednoho z nich bude příjmením společným a ten, jehož příjmení není příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení.

*V souladu s novelou občanského zákoníku se umožňuje manželům, kteří mají společné příjmení a jeden z nich ke společnému příjmení na druhém místě připojil příjmení, které měl před uzavřením manželství, aby i během manželství před kterýmkoli matričním úřadem prohlásil, že od užívání připojovaného příjmení upouští; obdobně se postupuje i v případě společného příjmení manželů, kdy jeden z nich bude chtít ke společnému příjmení na druhém místě připojit příjmení, které měl před uzavřením manželství.

*Nově se nepovolí změnit příjmení nezletilého dítěte, jde-li o změnu na příjmení poručníka, popřípadě poručníků, příjmení pěstouna, popřípadě pěstounů, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno, nejde-li o jednoho z rodičů, neboť se v popisovaných případech jedná pouze o formu náhradní rodinné péče, nikoli o trvalý právní vztah.

*Zjednodušuje se relativně komplikovaná právní úprava změny jména a příjmení u fyzických osob v souvislosti se změnou pohlaví, neboť stávající právní úprava zbytečně zatěžuje dotčené osoby i matriční úřady. Fyzická osoba, u níž byla zahájena léčba pro změnu pohlaví a jejíž léčba pro změnu pohlaví byla ukončena, bude moci ohledně užívání jména, popř. jmen, a příjmení projevit svou vůli před matričním úřadem pouhým prohlášením, nikoli na základě žádosti ve správním řízení. Přílohou prohlášení musí být potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení, resp. ukončení léčby pro změnu pohlaví.

 

Upřesňuje se, že u zápisů v matričních knihách vedených zvláštní matrikou se lhůty například pro nahlížení budou počítat od matriční události, nikoli od provedení příslušného zápisu jako je tomu u matričních knih vedených běžnými matričními úřady.

 

Změny reagující na potřeby matriční praxe:

Příslušnost matričních úřadů

Vstup do registrovaného partnerství a uzavření manželství

Nahlížení do matriční knihy a sbírky listin

Jméno a příjmení

Související změny občanského zákoníku a dalších právních předpisů

Digitalizace matriční agendy:

Zavedení centrálního informačního systému

 Digitální matriční doklady a další matriční dokumenty


 Mgr. Ivan Tobek

Vedoucí oddělení matrik a ověřování Ministerstva vnitra

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s aktuální novelou zákona o matrikách a s jejím dopadem do praxe matričních úřadů od 1.1.2024

Obsah semináře

S účinností od 1. ledna 2024 dojde v matriční praxi zejména k těmto změnám v oblasti rodinného práva:

Usnadní se uzavírání manželství v obcích bez matriky. Kvalifikovaný oddávající totiž nebude potřebovat součinnost matrikáře

*Snoubenci v tzv. nematriční obci budou moci vstoupit do manželství nově i před pověřeným členem zastupitelstva této obce. Současně se ruší podmínka přihlášení k trvalému pobytu alespoň jednoho ze snoubenců v nematriční obci, tudíž starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva nematriční obce budou oprávněni oddávat bez ohledu na trvalý pobyt snoubenců.

* V matričních i nematričních obcích se umožní oddávat bez přítomnosti matrikáře, a to při splnění podmínky, že oddávající má odbornou způsobilost matrikáře podle zákona o matrikách. Současně musí snoubenci předložit oddávajícímu matričním úřadem vydané osvědčení, že splnili všechny předpoklady pro uzavření sňatku.

Oddávat také nově budou moci poslanci či senátoři

* Poslancům a senátorům se zakládá oprávnění k oddávání, pokud se na tom se snoubenci domluví, a to ve správním obvodu kteréhokoli matričního úřadu.

Navýšení matriční poplatků

* např. správní poplatek za vydání stejnopisu matričního dokladu bude činit 300 Kč. Nově se zpoplatňuje vydání vícejazyčného standardního formuláře částkou 100 Kč a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, částkou 500 Kč.

Změny v registrovaném partnerství

* Do registrovaného partnerství bude možné vstoupit před kterýmkoli matričním úřadem (namísto stávajících 14 registrujících matričních úřadů), a to na jím určeném místě a čase. Osoby vstupující do registrovaného partnerství budou moci požádat matriční úřad o vstup do registrovaného partnerství na kterémkoli vhodném místě a ve kteroukoli vhodnou dobu (obdobně jako u manželství).

Prohlášení o uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství bude možné učinit při splnění zákonných podmínek i v jazyce národnostní menšiny.

Určení otcovství

*V oblasti určení otcovství bude možné nově i před matričním úřadem nebo zastupitelským úřadem České republiky uzavřít tzv. trojdohodu mezi manželem matky dítěte, popř. jejím bývalým manželem, dále mužem, který tvrdí, že je otcem dítěte a matkou dítěte.

*V případě, že dojde k popření otcovství, zapíše se nezletilému dítěti do knihy narození příjmení, které má matka v době provedení dodatečného záznamu.

Změny ve jménu a příjmení

*Nově se umožňuje zapsat jména zdrobnělá a domácká. Vznikne-li matričnímu úřadu pochybnost o existenci jména nebo jeho správné podobě, bude občan povinen předložit buď zcela nově odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, anebo znalecký posudek.

*Bude-li fyzická osoba v dobré víře užívat své jméno, popř. jména, v nesprávné podobě po dobu nejméně 5 let, bude moci před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že toto jméno, popř. jména, bude užívat i nadále, a to ve tvaru uvedeném v matričním dokladu, občanském průkazu nebo cestovním dokladu. Nyní se toto oprávnění vztahuje pouze k příjmení fyzické osoby.

*K úpravám dochází i v oblasti užívání jmen fyzické osoby, která má zapsána více než dvě jména a která, jakmile nabude státní občanství České republiky, bude moci prohlásit, které ze jmen, popřípadě která dvě z nich bude v úředním styku užívat. Obdobně se navrhuje postupovat i v případě fyzické osoby, která má zapsáno jméno a na pozici druhého jména jméno po otci (tzv. otčestvo). Tato fyzická osoba, jakmile nabude státní občanství České republiky, bude oprávněna prohlásit, zda bude jméno po otci v úředním styku užívat. V obou případech se jedná o oprávnění fyzické osoby, nikoli o povinnost.

*Nově se umožňuje, aby v případě, že je příjmení ženy nebo nezletilého dítěte ženského pohlaví zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, bylo uvedeno příjmení v jiné podobě, kterou pravidla české mluvnice umožňují. Jedná se např. o příjmení typu Krejčí x Krejčová, Kočí x Kočová (pravidla české mluvnice u uvedených ženských příjmení umožňují užívat oba tvary). V těchto případech se za trvání manželství nebude vyžadovat souhlas manžela, neboť se nejedná o změnu příjmení, ale pouze o užívání příjmení v jiném tvaru, který pravidla české mluvnice umožňují.

*V souladu se změnami občanského zákoníku budou mít manželé, kteří si ponechali po uzavření manželství svá dosavadní příjmení, možnost učinit po uzavření manželství prohlášení před kterýmkoli matričním úřadem nejen o tom, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich, ale nově i o tom, že se dohodli, že příjmení jednoho z nich bude příjmením společným a ten, jehož příjmení není příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení.

*V souladu s novelou občanského zákoníku se umožňuje manželům, kteří mají společné příjmení a jeden z nich ke společnému příjmení na druhém místě připojil příjmení, které měl před uzavřením manželství, aby i během manželství před kterýmkoli matričním úřadem prohlásil, že od užívání připojovaného příjmení upouští; obdobně se postupuje i v případě společného příjmení manželů, kdy jeden z nich bude chtít ke společnému příjmení na druhém místě připojit příjmení, které měl před uzavřením manželství.

*Nově se nepovolí změnit příjmení nezletilého dítěte, jde-li o změnu na příjmení poručníka, popřípadě poručníků, příjmení pěstouna, popřípadě pěstounů, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno, nejde-li o jednoho z rodičů, neboť se v popisovaných případech jedná pouze o formu náhradní rodinné péče, nikoli o trvalý právní vztah.

*Zjednodušuje se relativně komplikovaná právní úprava změny jména a příjmení u fyzických osob v souvislosti se změnou pohlaví, neboť stávající právní úprava zbytečně zatěžuje dotčené osoby i matriční úřady. Fyzická osoba, u níž byla zahájena léčba pro změnu pohlaví a jejíž léčba pro změnu pohlaví byla ukončena, bude moci ohledně užívání jména, popř. jmen, a příjmení projevit svou vůli před matričním úřadem pouhým prohlášením, nikoli na základě žádosti ve správním řízení. Přílohou prohlášení musí být potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení, resp. ukončení léčby pro změnu pohlaví.

 

Upřesňuje se, že u zápisů v matričních knihách vedených zvláštní matrikou se lhůty například pro nahlížení budou počítat od matriční události, nikoli od provedení příslušného zápisu jako je tomu u matričních knih vedených běžnými matričními úřady.

 

Změny reagující na potřeby matriční praxe:

Příslušnost matričních úřadů

Vstup do registrovaného partnerství a uzavření manželství

Nahlížení do matriční knihy a sbírky listin

Jméno a příjmení

Související změny občanského zákoníku a dalších právních předpisů

Digitalizace matriční agendy:

Zavedení centrálního informačního systému

 Digitální matriční doklady a další matriční dokumenty


 Mgr. Ivan Tobek

Vedoucí oddělení matrik a ověřování Ministerstva vnitra

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Recenze spokojených účastníků seminářů:

Věra Bruderhansová, Město Roudnice nad Labem: „Děkuji za skvělý seminář, určitě budu doporučovat kolegům.“

Táňa Křížová, Kraj Vysočina: „Děkuji za zajímavé příklady z praxe.“

Gabriela Rákosová, Město Mělník: „Děkuji za velmi erudovaný, ale zároveň lidský přístup k tématu.“

Seminář je zaměřen na problematiku práva dítěte na styk s rodiči a jinými osobami. Seminář seznamuje účastníky s právní úpravou styku, kterou obsahuje občanský zákoník. Předmětem semináře je i judikatura, která se k této otázce vztahuje. Zmíněna bude i problematika neosobního styku a právo na informace. Stručně bude pojednáno i o výkonu rozhodnutí při nedodržování úpravy styku. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

Obsah semináře

 • Prameny práva úpravy styku dítěte s rodiči a jinými osobami
 • Míra rozsahu styku odpovídající nejlepšímu zájmu dítěte ve světle judikatury
 • Styk v neosobní formě prostředky komunikace na dálku a právo na informace
 • Zajištění výkonu rozhodnutí při nedodržování úpravy styku, procesní postup

 JUDr. Pavel Kotrady

soudce, Okresní soud Vsetín

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Recenze spokojených účastníků seminářů:

Věra Bruderhansová, Město Roudnice nad Labem: „Děkuji za skvělý seminář, určitě budu doporučovat kolegům.“

Táňa Křížová, Kraj Vysočina: „Děkuji za zajímavé příklady z praxe.“

Gabriela Rákosová, Město Mělník: „Děkuji za velmi erudovaný, ale zároveň lidský přístup k tématu.“

Seminář je zaměřen na problematiku práva dítěte na styk s rodiči a jinými osobami. Seminář seznamuje účastníky s právní úpravou styku, kterou obsahuje občanský zákoník. Předmětem semináře je i judikatura, která se k této otázce vztahuje. Zmíněna bude i problematika neosobního styku a právo na informace. Stručně bude pojednáno i o výkonu rozhodnutí při nedodržování úpravy styku. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

Obsah semináře

 • Prameny práva úpravy styku dítěte s rodiči a jinými osobami
 • Míra rozsahu styku odpovídající nejlepšímu zájmu dítěte ve světle judikatury
 • Styk v neosobní formě prostředky komunikace na dálku a právo na informace
 • Zajištění výkonu rozhodnutí při nedodržování úpravy styku, procesní postup

 JUDr. Pavel Kotrady

soudce, Okresní soud Vsetín

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Konsolidace znalostí a dovedností týkajících se datových schránek. Zvýšení kvality a prohloubení znalostí úředníků veřejné správy. Na semináři získáte praktický pohled na aktuální používání datových schránek.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně a komplexně vysvětlena problematika datových schránek od základních informací po praktické rady v této oblasti. Jaké jsou povinnosti úředníků a na co si dát pozor.

 • Úvod do problematiky e-governmentu v ČR
 • Základní pojmy - písemnost, dokumenty, listiny, datové zprávy
 • Elektronický podpis, značka a časové razítko
 • Hlavní principy a cíle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Datové schránky a informační systém datových schránek
 • Doručování do datových schránek
 • Podávání prostřednictvím datové schránky
 • Konverze dokumentů
 • Doručování a podávání v českém právním řádu po nabytí účinnosti zákona č. 300/2008 Sb.
 • Dotazy a diskuse

Určeno

Seminář je určen všem úředníkům státní správy i územní samosprávy. Rovněž je seminář určen pro statutární auditory, daňové poradce, insolvenční správce.


 Mgr. Ing. Ondřej Menoušek

Podílel se na zavádění nejvýznamnějších informačních systémů českého eGovernmentu: datových schránek, Czech POINT, Portálu veřejné správy, Registru smluv a dalších. Svou specializaci na elektronické doručování ve veřejné správě využil pan Menoušek také jako člen expertních skupin při Evropské komisi (European eGovernment Services (IDABC) a eProcurment Expert Group. Nyní je ředitelem odboru eGovernmentu, předsedou komise pro úřednické zkoušky oboru státní služby – Informační a komunikační technologie, a vedoucím projektu datových schránek. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Konsolidace znalostí a dovedností týkajících se datových schránek. Zvýšení kvality a prohloubení znalostí úředníků veřejné správy. Na semináři získáte praktický pohled na aktuální používání datových schránek.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně a komplexně vysvětlena problematika datových schránek od základních informací po praktické rady v této oblasti. Jaké jsou povinnosti úředníků a na co si dát pozor.

 • Úvod do problematiky e-governmentu v ČR
 • Základní pojmy - písemnost, dokumenty, listiny, datové zprávy
 • Elektronický podpis, značka a časové razítko
 • Hlavní principy a cíle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Datové schránky a informační systém datových schránek
 • Doručování do datových schránek
 • Podávání prostřednictvím datové schránky
 • Konverze dokumentů
 • Doručování a podávání v českém právním řádu po nabytí účinnosti zákona č. 300/2008 Sb.
 • Dotazy a diskuse

Určeno

Seminář je určen všem úředníkům státní správy i územní samosprávy. Rovněž je seminář určen pro statutární auditory, daňové poradce, insolvenční správce.


 Mgr. Ing. Ondřej Menoušek

Podílel se na zavádění nejvýznamnějších informačních systémů českého eGovernmentu: datových schránek, Czech POINT, Portálu veřejné správy, Registru smluv a dalších. Svou specializaci na elektronické doručování ve veřejné správě využil pan Menoušek také jako člen expertních skupin při Evropské komisi (European eGovernment Services (IDABC) a eProcurment Expert Group. Nyní je ředitelem odboru eGovernmentu, předsedou komise pro úřednické zkoušky oboru státní služby – Informační a komunikační technologie, a vedoucím projektu datových schránek. 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je přiblížit výkon veřejnosprávní kontroly jakožto jeden z druhů finanční kontroly. Účastníci semináře budou seznámeni s pravidly pro výkon veřejnosprávní kontroly u žadatelů/příjemců veřejné finanční podpory dle aktuálně platných ustanovení kontrolního řádu.

Obsah semináře

Co všechno může zřizovatel u své příspěvkové organizace kontrolovat .Seminář je svým zaměřením určen pracovníkům všech organizací (ústřední orgány státní správy, státní příspěvkové organizace, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí), které poskytují veřejnou finanční podporu a v souladu se zákonem o finanční kontrole vykonávají veřejnosprávní kontrolu v režimu kontrolního řádu u žadatelů/příjemců.

· legislativní rámec veřejnosprávní kontroly

· příprava na veřejnosprávní kontrolu u žadatele/příjemce;

· proces veřejnosprávní kontroly podle kontrolního řádu;

· práva a povinnosti kontrolujícího;

· práva a povinnosti kontrolované osoby;

· obsah a náležitosti protokolu a zjištění;

· nejčastější typy pochybení zjištěné při kontrole žadatele/příjemce;

· nejčastěji kladené dotazy z řad kontrolorů;

· diskuze, sdílení zkušeností.

Související legislativa Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


 Mgr. Vladimír Dlouhý DiS.

Mgr. Vladimír Dlouhý působí na Ministerstvu financí v odboru Centrální harmonizační jednotka, kde se zabývá metodickou, analytickou a koncepční činností v oblasti řízení a kontroly veřejných financí. S kontrolou veřejné finanční podpory má praktické zkušenosti z různých stupňů jejího řízení. Je rovněž vyhledávaným odborníkem pro otázky spjaté s realizací nápravných opatření a ukládáním odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je přiblížit výkon veřejnosprávní kontroly jakožto jeden z druhů finanční kontroly. Účastníci semináře budou seznámeni s pravidly pro výkon veřejnosprávní kontroly u žadatelů/příjemců veřejné finanční podpory dle aktuálně platných ustanovení kontrolního řádu.

Obsah semináře

Co všechno může zřizovatel u své příspěvkové organizace kontrolovat .Seminář je svým zaměřením určen pracovníkům všech organizací (ústřední orgány státní správy, státní příspěvkové organizace, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí), které poskytují veřejnou finanční podporu a v souladu se zákonem o finanční kontrole vykonávají veřejnosprávní kontrolu v režimu kontrolního řádu u žadatelů/příjemců.

· legislativní rámec veřejnosprávní kontroly

· příprava na veřejnosprávní kontrolu u žadatele/příjemce;

· proces veřejnosprávní kontroly podle kontrolního řádu;

· práva a povinnosti kontrolujícího;

· práva a povinnosti kontrolované osoby;

· obsah a náležitosti protokolu a zjištění;

· nejčastější typy pochybení zjištěné při kontrole žadatele/příjemce;

· nejčastěji kladené dotazy z řad kontrolorů;

· diskuze, sdílení zkušeností.

Související legislativa Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


 Mgr. Vladimír Dlouhý DiS.

Mgr. Vladimír Dlouhý působí na Ministerstvu financí v odboru Centrální harmonizační jednotka, kde se zabývá metodickou, analytickou a koncepční činností v oblasti řízení a kontroly veřejných financí. S kontrolou veřejné finanční podpory má praktické zkušenosti z různých stupňů jejího řízení. Je rovněž vyhledávaným odborníkem pro otázky spjaté s realizací nápravných opatření a ukládáním odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 11:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Podat ucelený přehled změn zákona o obcích.
 • Zdůraznit nejdůležitější změny, které mají dopad na každodenní chod obcí.
 • Zodpovědět, zda obce musejí s ohledem na novelu zákona o obcích v nejbližší době něco měnit.
 • Upozornit na možné problémy související s novelou zákona o obcích.

Webinář je určen jak voleným představitelům obcí a měst, tak úředníkům, kteří zákon o obcích aplikují ve své praxi.

 • Přehled změn zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 • Praktické dopady těchto změn na běžnou činnost obcí a jejich orgánů.

 Mgr. Bc. Tomáš Auer

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a oboru Politologie a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Cenné zkušenosti získal několikaletou praxi na Ministerstvu vnitra a v advokátní kanceláři zaměřující se na vymáhání pohledávek a cizinecké právo. K jeho dalším aktivitám patří vzdělávací a lektorská činnost v oborech právo nebo politologie. 

V KVB advokátní kanceláři se zaměřuje na vše, co se vztahuje k chodu obcí a měst, a to od smluvních vztahů, přes zákon o obcích a problematiku odpadového hospodářství, až ke správnímu řízení. Je autorem řady článků a příspěvků z různých oblastí práva určených především pro územní samosprávné celky. 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je věnován problematice moderního vedení kronik měst a obcí se zaměřením na aktuální právní předpisy upravující tuto oblast, postavení a práva kronikáře vývoj a aktuální trendy kronikářství ve spojitosti s digitalizací a příklady dobré praxe.

Cíl semináře

Seznámení s vývojem kronikářství, zasazení kronikářské činnosti do legislativního a společenského rámce a náhled praxe vedení kronik v 21. století v analogové a digitální podobě.

Obsah semináře

- význam nejen obecních kronik v 21. století čili smysl moderního kronikářství
- přehled vývoje kronikářství v českých zemích
- aktuální právní předpisy upravující problematiku kronikářství a související legislativa
- postavení a práva kronikáře
- zdroje informací v analogovém a digitálním světě
- práce s daty, jejich třídění, hodnocení a využití v kronikářské práci
- nácvik evaluace informačních zdrojů, praktická tvorba kronikářských záznamů podle témat
- chyby při formulování kronikářských zápisů (jazykové styly, rétorické postupy, forma a obsah)
- analog kontra digitál čili trvalá udržitelnost kronikářství v praxi


 PhDr. Jan Mareš Ph.D.

Vedoucí Státního okresního archivu v Lounech, odborný rada, dlouholetý odborník v oblasti kronikářství, archivář, historik

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je věnován problematice moderního vedení kronik měst a obcí se zaměřením na aktuální právní předpisy upravující tuto oblast, postavení a práva kronikáře vývoj a aktuální trendy kronikářství ve spojitosti s digitalizací a příklady dobré praxe.

Cíl semináře

Seznámení s vývojem kronikářství, zasazení kronikářské činnosti do legislativního a společenského rámce a náhled praxe vedení kronik v 21. století v analogové a digitální podobě.

Obsah semináře

- význam nejen obecních kronik v 21. století čili smysl moderního kronikářství
- přehled vývoje kronikářství v českých zemích
- aktuální právní předpisy upravující problematiku kronikářství a související legislativa
- postavení a práva kronikáře
- zdroje informací v analogovém a digitálním světě
- práce s daty, jejich třídění, hodnocení a využití v kronikářské práci
- nácvik evaluace informačních zdrojů, praktická tvorba kronikářských záznamů podle témat
- chyby při formulování kronikářských zápisů (jazykové styly, rétorické postupy, forma a obsah)
- analog kontra digitál čili trvalá udržitelnost kronikářství v praxi


 PhDr. Jan Mareš Ph.D.

Vedoucí Státního okresního archivu v Lounech, odborný rada, dlouholetý odborník v oblasti kronikářství, archivář, historik

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář seznámí posluchače s připravovanou legislativní úpravou v zákoně o sociálních službách a s nově řešeným právním postavením sociálních pracovníků. Účastníci se seznámí s připravovanými zásadními změnami proti současnému stavu.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s připravovanými zásadními legislativními změnami v novele zákona o sociálních službách a v novém „profesním zákoně“ dopadajícími (nejen) na management v sociálních službách a veřejné správě.

Obsah semináře

 1. Legislativní změny v 1. novele zákona o sociálních službách (účinné k 1.1. 2024)
 2. Legislativní změny ve 2. novele zákona o sociálních službách (účinné od 1.1.2025)
 3. Nová legislativní úprava „profesního zákona“ – rozdíly proti stávající regulaci vyplývající ze současného znění zákona o sociálních službách

 PhDr. Martin Kocanda Ph.D.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ředitel odboru koncepce sociálních služeb a sociální práce.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář seznámí posluchače s připravovanou legislativní úpravou v zákoně o sociálních službách a s nově řešeným právním postavením sociálních pracovníků. Účastníci se seznámí s připravovanými zásadními změnami proti současnému stavu.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s připravovanými zásadními legislativními změnami v novele zákona o sociálních službách a v novém „profesním zákoně“ dopadajícími (nejen) na management v sociálních službách a veřejné správě.

Obsah semináře

 1. Legislativní změny v 1. novele zákona o sociálních službách (účinné k 1.1. 2024)
 2. Legislativní změny ve 2. novele zákona o sociálních službách (účinné od 1.1.2025)
 3. Nová legislativní úprava „profesního zákona“ – rozdíly proti stávající regulaci vyplývající ze současného znění zákona o sociálních službách

 PhDr. Martin Kocanda Ph.D.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ředitel odboru koncepce sociálních služeb a sociální práce.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Pomocný analytický přehled (PAP) od 1. 1. 2022 – pro pokročilé

 

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky (účetní, metodiky, majetkové pracovníky atd.) některých vybraných účetních jednotek, které sestavují a předávají Pomocný analytický přehled (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu, jedná se o organizační složky státu, státní fondy, státní příspěvkové organizace, kraje, Regionální rady regionů soudržnosti, obce (pokud je počet obyvatel 3000 a více) a příspěvkové organizace zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem (pokud jsou aktiva celkem vyšší než 100 milionů Kč). U účastníků tohoto semináře se předpokládá pokročilá znalost Pomocného analytického přehledu.

Cílem semináře je seznámit účastníky zejména se změnami závazného vzoru PAP s účinností od 1. 1. 2022. Dále se zaměříme na obsah jednotlivých částí PAP, specifika ve vykazování partnerů v PAP a na jednotlivé typy změn, které se vysvětlíme na praktických příkladech. Část semináře je věnována kontrolním vazbám, které jsou nastaveny pro předávání PAP. Stěžejní část semináře je pak věnována konkrétním postupům účtování s vazbou na vykazování v PAP, a to včetně následné diskuse nad dotazy účastníků, které je možné zaslat předem.

 

Obsah:

legislativní změny v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví od 1. 1. 2022

změny závazného vzoru Pomocného analytického přehledu (PAP) s účinností od 1. 1. 2022

důvody předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)

obsah jednotlivých částí PAP

partneři v PAP

typy změn – definice a příklady

identifikátory veřejných zakázek

sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn

opravy v PAP

kontrolní vazby v PAP

konkrétní praktické příklady účtování s vazbou na vykazování v PAP

dotazy a diskuse


 Ing. Nikola Kortanová|Ing. Tomáš Sluka

oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru, Ministerstvo financí ČR

|

vedoucí oddělení rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů, Ministerstvo financí ČR

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cílem semináře je seznámit posluchače s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů a tím vytvořit správné podmínky pro aplikaci daného zákona v praxi. Upozornit na chystané změny a novinky v dané problematice.

Cílovou skupinou semináře jsou především úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností – vedoucí odborů a referenti odborů dopravy, dopravně-správních, správních či podobných, kteří se zabývají vydáváním řidičských průkazů a prací s nimi.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

I. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních a plánovaných novinek

II. Způsobilosti:

 • zdravotní
 • psychická
 • odborná

III. Řidičské oprávnění:

 • udělení
 • rozšíření
 • pozastavení
 • pozbytí
 • odnětí
 • vzdání se

IV. Řidičské průkazy:

 • národní řidičský průkaz
 • mezinárodní řidičský průkaz
 • řidičské průkazy vydané členskými státy
 • řidičské průkazy vydané cizími státy

 Petra Shonová DiS.

Ministerstvo dopravy ČR – vrchní referent, odbor agend řidičů, dlouholetá zaměstnankyně. Podílí se na tvorbě legislativních předpisů v dopravě. Provádí lektorskou a zkušební činnost pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cílem semináře je seznámit posluchače s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů a tím vytvořit správné podmínky pro aplikaci daného zákona v praxi. Upozornit na chystané změny a novinky v dané problematice.

Cílovou skupinou semináře jsou především úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností – vedoucí odborů a referenti odborů dopravy, dopravně-správních, správních či podobných, kteří se zabývají vydáváním řidičských průkazů a prací s nimi.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

I. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních a plánovaných novinek

II. Způsobilosti:

 • zdravotní
 • psychická
 • odborná

III. Řidičské oprávnění:

 • udělení
 • rozšíření
 • pozastavení
 • pozbytí
 • odnětí
 • vzdání se

IV. Řidičské průkazy:

 • národní řidičský průkaz
 • mezinárodní řidičský průkaz
 • řidičské průkazy vydané členskými státy
 • řidičské průkazy vydané cizími státy

 Petra Shonová DiS.

Ministerstvo dopravy ČR – vrchní referent, odbor agend řidičů, dlouholetá zaměstnankyně. Podílí se na tvorbě legislativních předpisů v dopravě. Provádí lektorskou a zkušební činnost pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní části českého správního práva optikou jeho jednotlivých ustanovení a názornými ukázkami jejich aplikace. Seminář je tedy veden tak, aby si jeho posluchač osvojil základní terminologii zákona, základní zásady činnosti správních orgánů a jednotlivé fáze správního řízení, které jsou dále rozebírány na praktických příkladech i s ohledem na aktuální metodická stanoviska a judikaturu.

Seminář je vhodný především pro začínající úředníky, neboť zásadní důraz se klade na vysvětlení zákona jako takového, jeho systematiky a pojmů, které obsahuje. Dále je však vhodný též pro středně pokročilé úředníky, neboť lektor rozvádí zákon na praktických příkladech a doprovází je související judikaturou.   

Obsah semináře

·         Působnost správního řádu

·         Základní zásady činnosti správních orgánů a jejich projekce

·         Správní řízení a správní orgán jako pojem

·         Věcná, místní a funkční příslušnost a jejich změny

·         Vedení řízení, jazyk, založení spisu, protokolace

·         Způsoby a pravidla při doručování

·         Účastníci řízení a jejich zástupci – práva a povinnosti

·         Lhůty a počítání času

·         Postup před zahájením řízení

·           Řízení zahajované z moci úřední

·         Řízení o žádosti

·         Zajišťovací prostředky

·         Dokazování a důkazní prostředky

·         Rozhodnutí a jeho formy, struktura rozhodnutí,  vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti

·         Vady rozhodnutí a způsoby jejich odstranění

·         Odvolací řízení; řízení o rozkladu

·         Mimořádné opravné prostředky

·         Exekuce

·         Zvláštní ustanovení o správním řízení

·         Vyjádření, osvědčení a sdělení

·         Druhy veřejnoprávních smluv

·         Opatření obecné povahy

·         Stížnosti a způsoby jejich vyřizování

 

 


 Mgr. Iva Hřebíková

Ředitelka správního odboru na Ministerstvu vnitra. Má dlouholetou praxi ve správním řízení v rámci odvolacího orgánu, legislativní zkušenost v této oblasti a členství v poradním sboru ministerstva vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.  Spoluautorka zákona o státní službě včetně jeho novel.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní části českého správního práva optikou jeho jednotlivých ustanovení a názornými ukázkami jejich aplikace. Seminář je tedy veden tak, aby si jeho posluchač osvojil základní terminologii zákona, základní zásady činnosti správních orgánů a jednotlivé fáze správního řízení, které jsou dále rozebírány na praktických příkladech i s ohledem na aktuální metodická stanoviska a judikaturu.

Seminář je vhodný především pro začínající úředníky, neboť zásadní důraz se klade na vysvětlení zákona jako takového, jeho systematiky a pojmů, které obsahuje. Dále je však vhodný též pro středně pokročilé úředníky, neboť lektor rozvádí zákon na praktických příkladech a doprovází je související judikaturou.   

Obsah semináře

·         Působnost správního řádu

·         Základní zásady činnosti správních orgánů a jejich projekce

·         Správní řízení a správní orgán jako pojem

·         Věcná, místní a funkční příslušnost a jejich změny

·         Vedení řízení, jazyk, založení spisu, protokolace

·         Způsoby a pravidla při doručování

·         Účastníci řízení a jejich zástupci – práva a povinnosti

·         Lhůty a počítání času

·         Postup před zahájením řízení

·           Řízení zahajované z moci úřední

·         Řízení o žádosti

·         Zajišťovací prostředky

·         Dokazování a důkazní prostředky

·         Rozhodnutí a jeho formy, struktura rozhodnutí,  vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti

·         Vady rozhodnutí a způsoby jejich odstranění

·         Odvolací řízení; řízení o rozkladu

·         Mimořádné opravné prostředky

·         Exekuce

·         Zvláštní ustanovení o správním řízení

·         Vyjádření, osvědčení a sdělení

·         Druhy veřejnoprávních smluv

·         Opatření obecné povahy

·         Stížnosti a způsoby jejich vyřizování

 

 


 Mgr. Iva Hřebíková

Ředitelka správního odboru na Ministerstvu vnitra. Má dlouholetou praxi ve správním řízení v rámci odvolacího orgánu, legislativní zkušenost v této oblasti a členství v poradním sboru ministerstva vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.  Spoluautorka zákona o státní službě včetně jeho novel.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č. 250/2000 Sb., na nedostatky a chyby při jeho aplikaci.

Obsah semináře

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Sestavování rozpočtu a jeho obsah
 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Vyhodnocení rozpočtu
 • Zveřejňování rozpočtových dokumentů
 • Přestupky
 • Postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • Definice pojmů
 • Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Zveřejňování veřejnoprávních smluv
 • Porušení rozpočtové kázně, důvody a důsledky
 • Definice PRK
 • Ukládání odvodu za PRK a penále za prodlení s odvodem
 • Zmírnění důsledků uloženého odvodu a penále – prominutí nebo snížení
 • Hospodaření příspěvkových organizací
 • Nejčastější pochybení v dané problematice

 JUDr. Adéla Heřmanová

Ministerstvo financí ČR, odbor Financování územních rozpočtů a programové financování, oddělení Legislativa a metodika územních samosprávných celků, kde se dlouhodobě věnuje problematice aplikace zákona č.250/2000 Sb.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č. 250/2000 Sb., na nedostatky a chyby při jeho aplikaci.

Obsah semináře

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Sestavování rozpočtu a jeho obsah
 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Vyhodnocení rozpočtu
 • Zveřejňování rozpočtových dokumentů
 • Přestupky
 • Postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • Definice pojmů
 • Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Zveřejňování veřejnoprávních smluv
 • Porušení rozpočtové kázně, důvody a důsledky
 • Definice PRK
 • Ukládání odvodu za PRK a penále za prodlení s odvodem
 • Zmírnění důsledků uloženého odvodu a penále – prominutí nebo snížení
 • Hospodaření příspěvkových organizací
 • Nejčastější pochybení v dané problematice

 JUDr. Adéla Heřmanová

Ministerstvo financí ČR, odbor Financování územních rozpočtů a programové financování, oddělení Legislativa a metodika územních samosprávných celků, kde se dlouhodobě věnuje problematice aplikace zákona č.250/2000 Sb.

Více informací a objednávka