Školení pro obce

Exkluzivně pro zástupce členských obcí Svazu měst a obcí ČR nabízejí společnosti Aliaves & Co., a.s. a KVB advokatní kancelář s.r.o. za zvýhodněných podmínek celou škálu vzdělávacích kurzů, jak formou prezenční, tak i on-line.

Nabízené vzdělávání volně navazuje na úspěšný projekt Svazu měst a obcí ČR s názvem EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ – ESO.

Slevy Vám budou započteny při objednávce.


prosinec 2023

On-line školení

 09:00 - 14:00 (2490 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky s aktuální právní úpravou odměňování členů zastupitelstev obcí a jejími výklady.
 • Objasnit způsob výpočtu jednotlivých druhů odměn na praktických příkladech a řešení aplikačních situací.
 • Vysvětlit vztah k zákoníku práce a k ustanovením zákonů o územních samosprávných celcích.
 • Nastínit možnosti dalšího vývoje v uvedené oblasti. 

Kurz není určen pouze starostům, radním a dalším zastupitelům, ale také těm osobám na obecním úřadě, které agendu odměňování zajišťují.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

 • Právní vztah zastupitele k obci v oblasti odměňování (zastupitel jako zaměstnanec?, základní principy, povaha funkce zastupitele).
 • Odměna za výkon funkce (rozdíly mezi uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli, specifické postavení starosty, krácení odměny, zvýšení odměny, odměňování při souběhu funkcí, odměňování ve volebním mezidobí).
 • Další aspekty odměňování (mimořádná odměna - procedurální pravidla, zákaz poskytování darů, odchodné, dovolená, příspěvky, benefity, cestovní náhrady, použití zákoníku práce - splatnost a výplata, možnost vzdání se odměny).
 • Praktické příklady s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.

 JUDr. Václav Chmelík

Absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Advokát KVB advokátní kanceláře. Ve své praxi se zabývá zejména právem územních samosprávných celků s důrazem na zákon o obcích a další pro každodenní chod obce nezbytné zákony a právem závazkovým. Bohaté zkušenosti s problémy územních samosprávných celků získal a nadále je aktivně rozšiřuje v rámci Poradny pro obce, kterou KVB advokátní kancelář zajišťuje pro Svaz měst a obcí České republiky.

Znalosti a zkušenosti z oblasti práva územních samosprávných celků sám využívá jako člen zastupitelstva a rady obce Rosice. Je spoluautorem publikace „Zákon o obcích. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2019“.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

 • Legislativní rámec v r.2023 i pro r.2024 – zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004 Sb., změny u dotací poskytovaných Regionálními radami, nově pro příjemce těchto dotací – oprávnění provádět kontroly, změny v systému promíjení odvodů a sankcí od r. 2022
 • Informace o připravovaném zákonu o řízení a kontrole veřejných financí a předpokládané propojení s novým zákonem o účetnictví pro vybrané účetní jednotky
 • Roční zprávy v metodice MFČR, aktuální výklady, vzhledem ke struktuře roční zprávy nutno upravit programy příslušných kontrol
 • Informace MFČR a MVČR, metodická pomoc Centrální harmonizační jednotky – aktuální informace jak k provádění řídících kontrol, tak ke správnému vykázání dotací a k jejich kontrole
 • Zákon o finanční kontrole

        - vymezení pojmů

        - obecná formulace finanční kontroly

        - cíle finanční kontroly

        - organizační zajištění finanční kontroly

 • Veřejnosprávní kontrola

        - Zákon o kontrole

        - Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu

        - VSK u zřízených p.o.

 • Vnitřní kontrolní systém

        - povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců

        - předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola

        - záznam o kontrole

        - praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky

        - příklad řídící kontroly u výdajů

        - příklad řídící kontroly u příjmů

 • Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky.
 • Změny předpisů, které už vedly k nedávné aktualizaci směrnic
 • informace o předpokládaných změnách předpisů, které mohou k aktualizaci vést – zejména konsolidační balíček s účinností již k 1.1.2024 a k 1.7.2024
 • Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost, Souhrnné informace o zjištěních uvedených v ročních zprávách a v informacích předaných MFČR
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
 • Shrnutí, workshop, závěr

 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

 • Legislativní rámec v r.2023 i pro r.2024 – zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004 Sb., změny u dotací poskytovaných Regionálními radami, nově pro příjemce těchto dotací – oprávnění provádět kontroly, změny v systému promíjení odvodů a sankcí od r. 2022
 • Informace o připravovaném zákonu o řízení a kontrole veřejných financí a předpokládané propojení s novým zákonem o účetnictví pro vybrané účetní jednotky
 • Roční zprávy v metodice MFČR, aktuální výklady, vzhledem ke struktuře roční zprávy nutno upravit programy příslušných kontrol
 • Informace MFČR a MVČR, metodická pomoc Centrální harmonizační jednotky – aktuální informace jak k provádění řídících kontrol, tak ke správnému vykázání dotací a k jejich kontrole
 • Zákon o finanční kontrole

        - vymezení pojmů

        - obecná formulace finanční kontroly

        - cíle finanční kontroly

        - organizační zajištění finanční kontroly

 • Veřejnosprávní kontrola

        - Zákon o kontrole

        - Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu

        - VSK u zřízených p.o.

 • Vnitřní kontrolní systém

        - povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců

        - předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola

        - záznam o kontrole

        - praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky

        - příklad řídící kontroly u výdajů

        - příklad řídící kontroly u příjmů

 • Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky.
 • Změny předpisů, které už vedly k nedávné aktualizaci směrnic
 • informace o předpokládaných změnách předpisů, které mohou k aktualizaci vést – zejména konsolidační balíček s účinností již k 1.1.2024 a k 1.7.2024
 • Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost, Souhrnné informace o zjištěních uvedených v ročních zprávách a v informacích předaných MFČR
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
 • Shrnutí, workshop, závěr

 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí. Během semináře bude upozorněno nejen na teoretický základ, ale budete informováni o aktuální judikatuře a příkladech z praxe.

Obsah semináře:

 1. Silniční správní úřad – vymezení, působnost, problémy
 2. Definice základních pojmů v oblasti silničního hospodářství, součásti a příslušenství pozemních komunikací
 3. Charakteristiky jednotlivých kategorií a tříd pozemních komunikací
 4. Účelové komunikace – definice, správní řízení.
 5. Rozhodování o zařazování pozemních komunikací
 6. Rozhodování o připojování pozemních komunikací a na pozemní komunikace
 7. Problematika autovraků
 8. Obecné užívání pozemních komunikací
 9. Zvláštní užívání pozemních komunikací
 10. Uzavírky a objížďky
 11. Rozhodování o pevných překážkách na pozemních komunikacích
 12. Nařízení obce o zpoplatněném parkování vozidel
 13. Nařízení obce o schůdnosti místních komunikacích a chodnících a vymezení neudržovaných úseků
 14. Sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací
 15. Reklamní zařízení – definice, legální a nelegální RZ, proces odstranění
 16. Rozhodování o zrušení/zřízení železničního přejezdu
 17. Interakce pozemní komunikace s okolím – řešení škody způsobené stavem pozemní komunikace, řešení škody způsobené na pozemní komunikaci
 18. Diskuze, závěr

 Mgr. David Mazánek

Právník Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dlouholetá praxe s rozhodováním v samostatné i přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství. Dlouholetá praxe v přednáškové i publikační činnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí. Během semináře bude upozorněno nejen na teoretický základ, ale budete informováni o aktuální judikatuře a příkladech z praxe.

Obsah semináře:

 1. Silniční správní úřad – vymezení, působnost, problémy
 2. Definice základních pojmů v oblasti silničního hospodářství, součásti a příslušenství pozemních komunikací
 3. Charakteristiky jednotlivých kategorií a tříd pozemních komunikací
 4. Účelové komunikace – definice, správní řízení.
 5. Rozhodování o zařazování pozemních komunikací
 6. Rozhodování o připojování pozemních komunikací a na pozemní komunikace
 7. Problematika autovraků
 8. Obecné užívání pozemních komunikací
 9. Zvláštní užívání pozemních komunikací
 10. Uzavírky a objížďky
 11. Rozhodování o pevných překážkách na pozemních komunikacích
 12. Nařízení obce o zpoplatněném parkování vozidel
 13. Nařízení obce o schůdnosti místních komunikacích a chodnících a vymezení neudržovaných úseků
 14. Sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací
 15. Reklamní zařízení – definice, legální a nelegální RZ, proces odstranění
 16. Rozhodování o zrušení/zřízení železničního přejezdu
 17. Interakce pozemní komunikace s okolím – řešení škody způsobené stavem pozemní komunikace, řešení škody způsobené na pozemní komunikaci
 18. Diskuze, závěr

 Mgr. David Mazánek

Právník Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dlouholetá praxe s rozhodováním v samostatné i přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství. Dlouholetá praxe v přednáškové i publikační činnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 13:00 (4 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Agenda školního stravování vychází ze zákona č. 561/2004 Sb.  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V praxi by nás tedy neměla překvapit ani zaskočit svými požadavky Česká školní inspekce. Jak probíhá inspekční činnost v zařízeních školního stravování? Jaké jsou nejčastější nedostatky? A na co se připravit?

Cíl semináře

On line seminář je určen provozním zaměstnancům zařízení školního stravování, ředitelům škol, jejich zástupcům a zástupcům zřizovatelů mateřských a základních škol. Poskytuje ucelené a srozumitelné informace k oblasti inspekční činnosti v zařízeních školního stravování.

Obsah semináře

 • Základní informace k inspekční činnosti pro provozní zaměstnance.
 • Rozdíl mezi inspekční činností České školní inspekce a kontrolní činností orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Práva a povinnosti školních inspektorů.
 • Nejčastější nedostatky v zařízeních školního stravování.
 • Požadavky na kvalitu školního stravování.
 • Informace o obsahu inspekční činnosti v zařízení školního stravování-na co se připravit.
 • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a školní stravování.

 Mgr. Lenka Polášková

Více než 20 let pedagogické, lektorské a autorské praxe. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí, VÚP v Praze, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci. Specializuje se na oblast školské legislativy a dokumentace škol a školských zařízení. Je autorkou řady publikací pro pedagogické pracovníky a ředitele škol.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s některými klíčovými oblastmi dotýkající se příbuzenské pěstounské péče s důrazem na situaci, kdy prarodiče jsou pěstouny vnoučat, u jejich rodičů však svou rodičovskou roli nezvládli.

Obsah semináře

Příbuzenská pěstounská péče je obecně specifická.  Pěstounská péče prarodičů má svá úskalí i kladné stránky:

-       Protektivní přístup dítěte i rodiny

-       Přesvědčení o svém přístupu na základě své zkušenosti

-       Nejistota zvládnutí nové role

-       Přehlížení některých faktorů výchovy rodičů dítěte

-       Kompenzace pocitů viny

-       Dilema „kontraindikace“

-       Finanční problémy

-       Zdravotní problémy

-       Přínos radosti

-       Udržení aktivity

-       Setrvání dítěte v rodinných vazbách

-       Stabilita dítěte

Role prarodičů často plní pro děti, v případě funkčních vztahů, zázemí pro poskytnutí sociální pomoci a podpory.

Role prarodiče a péče o vnoučata je součást prarodičovské identity a však může nastat konflikt s touto rolí v případě pěstounské péče.

Pro funkční roli prarodiče pěstouna je důležitá saturace klíčových potřeb. Takém můžeme hovořit o určité typologii prarodičů.

Svěření dítěte do péče prarodičů může nastat z různých důvodů, a to je také klíčový faktor pro průběh pěstounské péče.


 PhDr. David Beňák Ph.D. DiS.

Ředitel odboru pro sociální integraci Ministerstva práce a sociálních věcí. Sociální pracovník a pedagog. Dlouhodobě se věnuje odborně tématu sociálního začleňování, sociálně-právní ochraně a sociální pomoci, jak na úrovni obce jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak i na úrovni ministerské.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře:

Obohatit sebe a ostatní o nové poznatky a postřehy z aplikační praxe. Prohloubit znalosti. Seznámit se s novinkami.

Obsah semináře:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • co se uveřejní,
 • kdy se uveřejní,
 • jak se uveřejní,
 • co se neuveřejní
 • a hlavě, co dělat, když se udělá chyba při uveřejnění

Doporučená literatura:

Zákon o registru smluv. Komentář

Autor: Bouda, Fadrný, Franc, Mazel

ISBN: 978-80-7400-626-5


 Mgr. Martin Kraus

Právník, odborník na právní aspekty eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti a odborník na Registr smluv.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 3 590,-

 Pro členy SMO: 3 090,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpravou povolování staveb podle nového stavebního zákon, zákona č. 283/2021 Sb.

Obsah semináře

 1. Nová soustava státních stavebních úřadů

   (Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad,

    Krajské stavební úřady a jejich územní pracoviště)

 1. Integrace dotčených orgánů

    (ochrana veřejných zájmů stavebním úřadem, budoucí fungování

     dotčených orgánů a jejich vyjádření)

III. Digitalizace řízení

     (vybudování a fungování informačního systému stavební správy)

 1. Rozdělení staveb na drobné/jednoduché/vyhrazené/ostatní

     a režim jejich povolování

     (příslušnost k jejich povolení, úlevy u některých druhů staveb)

 1. Průběh povolování stavebního/nestavebního záměru

     (úkony před zahájením řízení, žádost a průběh řízení, rámcové

     povolení, zrychlené řízení, povolování záměru EIA, změny

     v odvolacím řízení a soudním přezkumu)

 1. Informace o změnách dalších institutů stavebního řádu

     (kolaudování, odstraňování staveb a dodatečné povolení)


 Mgr. Jana Machačková|JUDr. Vladimíra Sedláčková

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Od roku 1996 pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj – odbor územního plánování, odbor stavebního řádu

Spoluautorka stavebního zákona a jeho novel

Spoluautorka prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

Lektorská činnost ve vzdělávacích institucích a agenturách

Publikace v odborných časopisech

Spoluautorka řady odborných publikací:

 • „Územní rozhodování a ohlašování“ (nakladatelství Linde 2007)
 • „Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, poznámky, vysvětlivky“ (nakladatelství ABF 2007)
 • „Stavební zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2008)

Vedoucí autorského kolektivu publikace:

 • „Stavení zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2013)
 • „Stavení zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2018)

Lektorka na kurzech zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Zkušební komisařka na zkouškách zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

Je členkou České společnosti pro stavební právo.

|

Bývalá dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Jako členka autorského kolektivu spolupracovala na několika komentářích stavebního zákona a dlouhodobě publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Rovněž je členkou České společnosti pro stavební právo a v současné době se věnuje samostatné přednáškové činnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače, jak s obsahem právních norem, tak s aktuálními problémy, které v současné praxi vznikají při jejich aplikaci. Na tyto problémy je jim současně nabídnuto řešení, které lze nalézt v soudní judikatuře i praxi.

Obsah semináře

Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen především na právní úpravu řízení ve věcech rodinně-právních obsaženou v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zejména pak na řízení ve věcech péče o nezletilé a velmi stručně tzv. řízení paternitní. V rámci akreditovaného vzdělávacího kurzu MPSV Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace k této problematice s lektorkou, která se této problematice věnuje dlouhodobě na odborné úrovni. Kurz obsahuje také informace o aktuálním výkladu jednotlivých právních norem a případných chystaných změnách. Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku.

Příslušnost soudů (přenesení příslušnosti), postavení nezletilého (kolizní opatrovnictví)

Předběžné opatření upravující poměry dítěte

Péče soudu o nezletilé (příslušnost, návrh na zahájení řízení, průběh řízení, jiný soudní rok, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky)

Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti

Aktuální problémy v řízení o určení a popření rodičovství

Diskuze, sdílení zkušeností z praxe pracovníků


 JUDr. Renáta Šínová Ph.D.

Odborná asistentka právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu, působila v soudnictví, nyní působí v advokacii. Je spoluautorkou řady publikací, včetně komentáře k procesním předpisům, komentáře k občanskému zákoníku a zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit úředníky obecních úřadů s procesní novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, účinnou od 1. 1. 2024, která zásadním způsobem změnila podmínky pro stanovení místních poplatků, jakož i prohloubit znalosti účastníků semináře v této oblasti.  

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno především následující:

 

Vymezení základních cílů novely

Vymezení základních pojmů

o   poplatkový subjekt

o   stanovení poplatku

o   platební výměr

o   dodatečný platební výměr

o   hromadný předpisný seznam

Stanovení poplatku

o   předepsání do evidence poplatků

o   vyměření poplatku rozhodnutím

o   doměření poplatku rozhodnutím

o   vyměření poplatku na žádost

Sankce za opožděnou úhradu poplatku

o   zvýšení poplatku

Vyměření poplatku v insolvenčním řízení

o   rozdělení poplatkového období

o   vyměření poplatku v rozděleném poplatkovém období

o   počátek běhu lhůty v rozděleném poplatkovém období

Přechodná ustanovení

o   použití dosavadní právní úpravy

o   použití nové právní úpravy

Doporučená literatura

Zákon č. 252/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Seminář je určen úředníkům působícím v oblasti správy daní, kteří se zabývají správou místních poplatků.


 Mgr. Ing. Jana Josífková

Lektorka je vrchním ministerským radou v odboru Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků na Ministerstvu financí. Přednášející je rovněž lektorkou a zkušební komisařkou, zapsanou v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra, zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s problematikou právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku v zákoníku práce se zvláštním důrazem na problematiku pružné pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce a s vazbou této právní úpravy na další právní instituty, se kterými je nedílně provázána (práce na dálku, dovolená, překážky v práci).

Obsah semináře

Seminář je zaměřen především na základní instituty a minimální standardy obecné právní úpravy  právní problematiky pracovní doby a doby odpočinku obsažené v části čtvrté zákoníku práce, mezi než patří pracovní doba, doba odpočinku, práce přesčas, pracovní pohotovost, noční práce, nepřetržité odpočinky, přestávky v práci na jídlo a oddech, rovnoměrné a nerovnoměrné rozvrhování pracovní doby a směnné režimy, souvislosti s právní úpravou práce na dálku v § 317 připravované novely zákoníku práce, souvislosti s navrhovanou  evropskou právní úpravou tzv. ,,práva odpojit se,, při výkonu práce online/homeworkingem/teleworkingem a na vysvětlení jejich správné aplikace v praxi.

 Dále se věnuje popisu základních principů odchylek od obecné právní úpravy v případě zaměstnanců v oblasti dopravy a pedagogických pracovníků. S využití modelových příkladů a zkušeností s nesprávnou aplikací právní úpravy se v něm cílí na popis nejčastějších chyb v praxi a na standardně problémové oblasti (zdravotnictví, sociální pracovníci, městská policie, IZS).        


 JUDr. Jan Vácha Ph.D.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání, odbor pracovněprávní legislativy, aktuálně vyslaný národní expert do Evropské komise. V rámci pracovněprávní problematiky je expertem především na problematiku právní úpravy pracovní doby, doby odpočinku a dovolené a na problematiku kolektivního pracovního práva, zejména pak na právo kolektivního vyjednávání. 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit úředníky obecních úřadů s procesní novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, účinnou od 1. 1. 2024, která zásadním způsobem změnila podmínky pro stanovení místních poplatků, jakož i prohloubit znalosti účastníků semináře v této oblasti.  

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno především následující:

 

Vymezení základních cílů novely

Vymezení základních pojmů

o   poplatkový subjekt

o   stanovení poplatku

o   platební výměr

o   dodatečný platební výměr

o   hromadný předpisný seznam

Stanovení poplatku

o   předepsání do evidence poplatků

o   vyměření poplatku rozhodnutím

o   doměření poplatku rozhodnutím

o   vyměření poplatku na žádost

Sankce za opožděnou úhradu poplatku

o   zvýšení poplatku

Vyměření poplatku v insolvenčním řízení

o   rozdělení poplatkového období

o   vyměření poplatku v rozděleném poplatkovém období

o   počátek běhu lhůty v rozděleném poplatkovém období

Přechodná ustanovení

o   použití dosavadní právní úpravy

o   použití nové právní úpravy

Doporučená literatura

Zákon č. 252/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Seminář je určen úředníkům působícím v oblasti správy daní, kteří se zabývají správou místních poplatků.


 Mgr. Ing. Jana Josífková

Lektorka je vrchním ministerským radou v odboru Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků na Ministerstvu financí. Přednášející je rovněž lektorkou a zkušební komisařkou, zapsanou v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra, zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Rozšířit a aktualizovat znalosti a dovednosti účastníků kurzu týkající se veřejné správy v České republice, postavení a fungování obcí a krajů v tomto systému.
 • Prohloubit jejich orientaci v platné právní úpravě zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze a některých souvisejících právních předpisů.
 • Přispět k porozumění kompetencím orgánů územních samosprávných celků a jejich vzájemným vztahům.
 • Upozornit na některé typické problémy výkonu (územní) veřejné správy.
 • Praktickými radami a doporučeními pomoci předejít možným následkům nesprávného úředního postupu.
 • Seznámit s novinkami ve vybraných zákonech upravujících činnost veřejné správy a s některými prakticky využitelnými obsahově relevantními judikáty.

Cílovou skupinou kurzu mohou být všichni úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků. Užitečný může být mimo jiné pro ty, kteří se připravují na obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Na své si však přijdou také zkušenější úředníci: součástí výuky budou přehledné informace o legislativních novinkách a odkazy na vybranou judikaturu.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

 • Veřejná správa v České republice (pojem, vrchnostenská a nevrchnostenská veřejná správa, státní správa a samospráva, vztahy mezi státem, kraji a obcemi, subjekty a vykonavatelé veřejné správy, prameny práva upravující činnost veřejné správy).
 • Územní samosprávné celky (pojem, postavení v systému veřejné správy, druhy, samostatná a přenesená působnost, normotvorba, orgány, jejich kompetence a vzájemné vztahy, základní právní předpisy upravující činnost územních samosprávných celků).
 • Přímá a nepřímá demokracie v územní samosprávě (místní a krajské referendum, volby do zastupitelstev, poskytování informací).
 • Příklady z praxe, procvičování, informace o legislativních novinkách, vybraná judikatura.

Kurz může pomoci úředníkům při přípravě na obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Obsah kurzu koresponduje se zkušebními otázkami. Na své si přijdou ale rovněž zkušenější úředníci: součástí výuky je také upozornění na změny v příslušné legislativě a na některé tematicky související judikáty.

Součástí přípravy na obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti může být také náš další kurz - "Správní řád přehledně a v příkladech". Mgr. Petr Kuš

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Certifikovaný manažer vzdělávání dospělých (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci). Původní profesí středoškolský učitel češtiny a základů společenských věd. 

Od roku 2004 se věnuje vzdělávání ve veřejné správě (organizátor kurzů, tvůrce vzdělávacích programů a studijních pomůcek). Zkušební komisař pro obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Akreditovaný lektor průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů (systém veřejné správy v ČR, územní samosprávné celky, zákon o úřednících, základy práva, čeština v úřední praxi). Dlouhodobě se věnuje metodice vzdělávání dospělých a podílí se na rozvoji lektorských dovedností spolupracujících lektorů. 

Spoluautor řady odborných publikací (např. „Územní samospráva přehledně a v příkladech“, „333 cvičení z veřejné správy“ nebo „Slabikář začínajícího lektora“). 

Tvrdí, že „Také vzdělávání může mít duši“.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Podat přehled závěrů nejnovější judikatury Nejvyššího správního soudu k problematice dopravních přestupků.
 • U vybraných z nich se zastavit a podat jejich srozumitelné vysvětlení (s cílem případného využití při výkonu přestupkové agendy v podmínkách územních samosprávných celků).

Kurz je určen úředníkům a vedoucím úředníkům, kteří v rámci své pracovní náplně vykonávají agendu dopravních přestupků.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

 • Překročení rychlosti, náležitosti dokazování.  
 • Forma zavinění u dopravních přestupků.
 • Těžko prokazatelné přestupky (držení hovorového zařízení, nepřipoutání se bezpečnostním pásem).
 • Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za jednání blíže nezjištěného řidiče, možnosti liberace.
 • Povinnosti správního orgánu před odložením věci pro nezjištění řidiče.
 • Cyklické uplatňování totožné argumentace, způsoby jejího vypořádání.
 • Obstrukční jednání obecných zmocněnců, možnosti reakce správního orgánu.

 JUDr. Milan Cigánek LL.M.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem. V praxi se dlouhodobě zabývá problematikou veřejnosprávních kontrol, kárných a přestupkových řízení, je zodpovědný za vyřizování odvolací agendy a zastupování před soudy ve věcech správních žalob. 

V lektorské činnosti se věnuje oblastem, s nimiž má konkrétní praktickou zkušenost, konkrétně zákonu o kontrole, správnímu řádu a přestupkové problematice. Důraz klade na judikaturu využitelnou v běžném právním provozu, čtení zákonů nechává posluchačům „na doma“. Je akreditovaným lektorem průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů, zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti z přestupkového práva. Podílel se na zpracování „Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům“. 

Jeho motto: „Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Více informací a objednávka

On-line školení

 15:00 - 17:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky s problematikou obecně závazných vyhlášek obcí v oblasti regulace místních záležitostí veřejného pořádku.
 • Poskytnout jim základní přehled o možných oblastech regulace. 
 • Upozornit je na skutečnost, že řadu lidských činností v oblasti veřejného pořádku lze postihovat již podle zákonů.

Webinář je určen všem, kteří se podílejí na tvorbě či vydávání obecně závazných vyhlášek regulujících místní záležitosti veřejného pořádku.

 • Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti regulace místních záležitostí veřejného pořádku. 
 • Možné oblasti regulace (konzumace alkoholu, zábavní pyrotechnika, pohyb psů, hazardní hry, noční klid atd.), podmínky pro její zavedení. 
 • Činnosti v oblasti veřejného pořádku, které je možné postihovat již podle zákonů.

Webinář je součástí volného cyklu "Odpolední káva se zastupiteli". V jeho rámci se věnujeme praktickým aspektům činnosti starostů, radních i řadových členů zastupitelstev obcí, např. odměňování, nakládání s majetkem nebo orgánům obce a jejich fungování. Důraz je kladen na srozumitelnost a praktické využití probíraných dílčích témat.


 Mgr. Jakub Joklík

Působí na Ministerstvu vnitra na pozici vedoucího oddělení dozoru nad normotvorbou obcí v rámci odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Do jeho činnosti spadá výkon dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek obcí a taktéž provoz a rozvoj informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Má bohaté zkušenosti jak s posuzováním zákonnosti obecně závazných vyhlášek obcí, tak s metodickým usměrňováním obcí v oblasti obecní normotvorby v rámci celé České republiky.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře:

1) Nemovitosti – věcněprávní zajištění přístupu a rizika absence přístupu

 • nezbytná cesta (základní otázky přístupu přes cizí pozemek)
 • sousedská práva (dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek)
 • služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě soudního rozhodnutí a smlouvy

 

2) Nemovitosti – nároky k cizím nemovitostem

 • určování hranic pozemků (základní otázky)
 • neoprávněné stavby a přestavky – stavby zřízené před 1. 1. 2014 a po 1. 1. 2014
 • užívání cizího prostoru (§ 1023 o. z.)
 • stavební tituly opravňující ke stavbám na cizích nemovitostech (obligační a věcněprávní – základní otázky)

 Mgr. Michal Králík Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře:

1) Nemovitosti – věcněprávní zajištění přístupu a rizika absence přístupu

 • nezbytná cesta (základní otázky přístupu přes cizí pozemek)
 • sousedská práva (dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek)
 • služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě soudního rozhodnutí a smlouvy

 

2) Nemovitosti – nároky k cizím nemovitostem

 • určování hranic pozemků (základní otázky)
 • neoprávněné stavby a přestavky – stavby zřízené před 1. 1. 2014 a po 1. 1. 2014
 • užívání cizího prostoru (§ 1023 o. z.)
 • stavební tituly opravňující ke stavbám na cizích nemovitostech (obligační a věcněprávní – základní otázky)

 Mgr. Michal Králík Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 10:00 - 14:00 (4 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Bezpečnostní doporučení z pohledu představitele vrcholného orgánu NÚKIB. Jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru? Co jsou nejčastěji typy útoků, se kterými se běžný uživatel může setkat? Jaká je motivace útočníků? Na tomto semináři se dozvíte odpovědi nejen na tyto otázky. Jasně, prakticky a srozumitelně. Nestaňte se tím nejslabším článkem a dodržujte základní pravidla která se dozvíte na tomto semináři. Ušetříte si tak čas, peníze a Vaše nervy.

Cíl semináře

Naučit účastníky, jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru, jak se vyvarovat aktuálním nebezpečím a hrozbám.

Obsah semináře

 • Motivace útočníků;
 • Typy útočníků;
 • Emoce – práce s nimi ve prospěch útočníka;
 • Nejčastější typy útoků;
  • Phishing;
  • Vishing;
  • DDoS;
  • Útok na hesla;
  • Man-in-the-Middle;
  • Zranitelnost nultého dne;
 • Jak se proti těmto technikám bránit;
  • Práce s hesly;
  • Zabezpečení online účtů (Facebook Twitter, e-mail);
  • Správná a bezpečná komunikace;
  • Práce s firemním počítačem a smartphonem;
 • Nové technologie a rizika která přináší.

 Ing. Tomáš Krejčí

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, náměstek ředitele úřadu, Sekce národní centrum kybernetické bezpečnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 10:00 - 14:00 (4 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Bezpečnostní doporučení z pohledu představitele vrcholného orgánu NÚKIB. Jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru? Co jsou nejčastěji typy útoků, se kterými se běžný uživatel může setkat? Jaká je motivace útočníků? Na tomto semináři se dozvíte odpovědi nejen na tyto otázky. Jasně, prakticky a srozumitelně. Nestaňte se tím nejslabším článkem a dodržujte základní pravidla která se dozvíte na tomto semináři. Ušetříte si tak čas, peníze a Vaše nervy.

Cíl semináře

Naučit účastníky, jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru, jak se vyvarovat aktuálním nebezpečím a hrozbám.

Obsah semináře

 • Motivace útočníků;
 • Typy útočníků;
 • Emoce – práce s nimi ve prospěch útočníka;
 • Nejčastější typy útoků;
  • Phishing;
  • Vishing;
  • DDoS;
  • Útok na hesla;
  • Man-in-the-Middle;
  • Zranitelnost nultého dne;
 • Jak se proti těmto technikám bránit;
  • Práce s hesly;
  • Zabezpečení online účtů (Facebook Twitter, e-mail);
  • Správná a bezpečná komunikace;
  • Práce s firemním počítačem a smartphonem;
 • Nové technologie a rizika která přináší.

 Ing. Tomáš Krejčí

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, náměstek ředitele úřadu, Sekce národní centrum kybernetické bezpečnosti.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Komplexní seznámení účastníků kurzu s problematikou odnětí dotace v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Spolu s výkladem teorie budou prezentovány praktické příklady odnětí dotace a vysvětleny rozdíly mezi nevyplacením dotace, opatřením k nápravě, vrácením dotace, odnětím dotace a odvodem za porušení rozpočtové kázně.

Obsah semináře

 • Zjištění z veřejnosprávní kontroly
 • Oprávnění poskytovatele k odnětí dotace
 • Proces odnětí dotace
 • Výběr a vymáhání finančních prostředků z odňaté dotace
 • Další opatření činěná poskytovatelem a jejich souvislost s odnětím dotace
 • Domáhání se práv příjemcem dotace v daňovém řízení

 

Legislativa:

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Určeno pro zaměstnance organizačních složek státu zabývající se dotační problematikou (poskytovatelé/příjemci), odborné poradce a konzultanty z oblasti dotační problematiky, příjemce dotací z EU fondů a příjemce dotací ze státního rozpočtu.


 Mgr. Vladimír Dlouhý DiS.

Mgr. Vladimír Dlouhý působí na Ministerstvu financí v odboru Centrální harmonizační jednotka, kde se zabývá metodickou, analytickou a koncepční činností v oblasti řízení a kontroly veřejných financí. S kontrolou veřejné finanční podpory má praktické zkušenosti z různých stupňů jejího řízení. Je rovněž vyhledávaným odborníkem pro otázky spjaté s realizací nápravných opatření a ukládáním odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Komplexní seznámení účastníků kurzu s problematikou odnětí dotace v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Spolu s výkladem teorie budou prezentovány praktické příklady odnětí dotace a vysvětleny rozdíly mezi nevyplacením dotace, opatřením k nápravě, vrácením dotace, odnětím dotace a odvodem za porušení rozpočtové kázně.

Obsah semináře

 • Zjištění z veřejnosprávní kontroly
 • Oprávnění poskytovatele k odnětí dotace
 • Proces odnětí dotace
 • Výběr a vymáhání finančních prostředků z odňaté dotace
 • Další opatření činěná poskytovatelem a jejich souvislost s odnětím dotace
 • Domáhání se práv příjemcem dotace v daňovém řízení

 

Legislativa:

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Určeno pro zaměstnance organizačních složek státu zabývající se dotační problematikou (poskytovatelé/příjemci), odborné poradce a konzultanty z oblasti dotační problematiky, příjemce dotací z EU fondů a příjemce dotací ze státního rozpočtu.


 Mgr. Vladimír Dlouhý DiS.

Mgr. Vladimír Dlouhý působí na Ministerstvu financí v odboru Centrální harmonizační jednotka, kde se zabývá metodickou, analytickou a koncepční činností v oblasti řízení a kontroly veřejných financí. S kontrolou veřejné finanční podpory má praktické zkušenosti z různých stupňů jejího řízení. Je rovněž vyhledávaným odborníkem pro otázky spjaté s realizací nápravných opatření a ukládáním odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

 

 

výpočet průměrného výdělku

 •  odpracovaná doba
 •  rozhodné období
 •  započítávání odměn za delší období
 •  odměny při životních a pracovních výročích,
 •  vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku
 •  náhrada mzdy a průměrný výdělek
 •    formy průměrného výdělku
 •  průměrný měsíční výdělek
 •  průměrný čistý měsíční výdělek
 •  průměrný výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr

pravděpodobný výdělek

náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě

 •  redukovaný průměrný výdělek pro náhrady

přehled používání průměrného výdělku

 •  základní informace, kdo je odměňován mzdou a platem – zásadní rozdíly soukromá a státní sféra • výčet právních předpisů upravující mzdu a plat

využití dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve mzdové i platové sféře

 •  povinnosti zaměstnavatelů při výplatě mzdy, platu nebo odměny – pojmy výplata a splatnost • zvláštnosti při provádění výplaty • předání dokladu o výplatě a její možné způsoby – viz. § 141–143 Zákoníku práce
 •  určování výše mzdy, platu nebo odměny – směrnice o odměňování, zaměstnanců, mzdové formy • obsah mzdového a platového výměru • podrobné ukázky vnitřních předpisů o určování mzdy nebo platu
 •  samotný výkon práce zaměstnance v přímé úměře na evidenci odpracované doby viz. § 96 Zákoníku práce (a to i u dohod o provedení práce a pracovní činnosti, jako zásadní podklad pro výpočet mzdy, platu nebo výzva k podání předběžné cenové nabídky 2 odměny)
 •  určení základní mzdy, nebo platu ve vazbě na základní odpracovanou dobu (zaměstnanec pro překážky v práci nesplnil daný nominální fond, nebo naopak pracoval nad svojí určenou nebo dohodnutou pracovní dobu) • praktický rozbor – názorná ukázka výpočtů
 •  zákonné příplatky ke mzdě nebo platu, ale i odměně z dohody o provedení práce, pracovní činnosti – názorné ukázky výpočtů veškerých příplatků ke mzdě nebo platu • výpočet příplatků za zlomky hodin • dohoda o pohotovosti a případové příklady – samotná pohotovost, pohotovost a výkon práce z pohotovosti, výkon práce z pohotovosti přechází do začátku pracovní doby
 •  překážky v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy – podrobný výklad a ukázky výpočtů • překážky v práci na straně zaměstnavatele
 •  základní informace o výpočtech dovolené – základní nároky na dovolenou, výměra, poměrné určení nároku na dovolenou, dovolená a mateřská dovolená, dovolená u změně úvazků v rámci kalendářního roku dovolená u zaměstnanců na DPP a DPČ
 •  srážky ze mzdy nebo platu – stručná informace o konstrukci výpočtu srážek, nezabavitelná částka na povinného, a vyživované osoby a jejich dokladování • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, pořadí prováděných srážek, přednostní pohledávky • ukázky nejdůležitějších výpočtů srážek
 • zvláštní výpočet náhrady za újmu na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání – ukázky výpočtu těchto náhrad a ucelený výklad, k této problematice

Součástí plnění bude i poskytnutí výukového materiálu pro účastníky (prezentace) a vyhotovení osvědčení pro účastníky kurzu.

Zákonné srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2024, dopad konsolidačního balíčku na zaměstnance a zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefity a jejich zaznamenání do mzdového listu zaměstnance


 Ing. Olga Krchovová

Zkušená daňová poradkyně dlouhodobě věnující se účetním a daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, lektorské činnosti. Je certifikovanou bilanční účetní Svazu účetních (KCÚ). Je autorkou několika vydaných publikací přes odborné články, průvodce až k učebnicím.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

 

 

výpočet průměrného výdělku

 •  odpracovaná doba
 •  rozhodné období
 •  započítávání odměn za delší období
 •  odměny při životních a pracovních výročích,
 •  vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku
 •  náhrada mzdy a průměrný výdělek
 •    formy průměrného výdělku
 •  průměrný měsíční výdělek
 •  průměrný čistý měsíční výdělek
 •  průměrný výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr

pravděpodobný výdělek

náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě

 •  redukovaný průměrný výdělek pro náhrady

přehled používání průměrného výdělku

 •  základní informace, kdo je odměňován mzdou a platem – zásadní rozdíly soukromá a státní sféra • výčet právních předpisů upravující mzdu a plat

využití dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve mzdové i platové sféře

 •  povinnosti zaměstnavatelů při výplatě mzdy, platu nebo odměny – pojmy výplata a splatnost • zvláštnosti při provádění výplaty • předání dokladu o výplatě a její možné způsoby – viz. § 141–143 Zákoníku práce
 •  určování výše mzdy, platu nebo odměny – směrnice o odměňování, zaměstnanců, mzdové formy • obsah mzdového a platového výměru • podrobné ukázky vnitřních předpisů o určování mzdy nebo platu
 •  samotný výkon práce zaměstnance v přímé úměře na evidenci odpracované doby viz. § 96 Zákoníku práce (a to i u dohod o provedení práce a pracovní činnosti, jako zásadní podklad pro výpočet mzdy, platu nebo výzva k podání předběžné cenové nabídky 2 odměny)
 •  určení základní mzdy, nebo platu ve vazbě na základní odpracovanou dobu (zaměstnanec pro překážky v práci nesplnil daný nominální fond, nebo naopak pracoval nad svojí určenou nebo dohodnutou pracovní dobu) • praktický rozbor – názorná ukázka výpočtů
 •  zákonné příplatky ke mzdě nebo platu, ale i odměně z dohody o provedení práce, pracovní činnosti – názorné ukázky výpočtů veškerých příplatků ke mzdě nebo platu • výpočet příplatků za zlomky hodin • dohoda o pohotovosti a případové příklady – samotná pohotovost, pohotovost a výkon práce z pohotovosti, výkon práce z pohotovosti přechází do začátku pracovní doby
 •  překážky v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy – podrobný výklad a ukázky výpočtů • překážky v práci na straně zaměstnavatele
 •  základní informace o výpočtech dovolené – základní nároky na dovolenou, výměra, poměrné určení nároku na dovolenou, dovolená a mateřská dovolená, dovolená u změně úvazků v rámci kalendářního roku dovolená u zaměstnanců na DPP a DPČ
 •  srážky ze mzdy nebo platu – stručná informace o konstrukci výpočtu srážek, nezabavitelná částka na povinného, a vyživované osoby a jejich dokladování • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, pořadí prováděných srážek, přednostní pohledávky • ukázky nejdůležitějších výpočtů srážek
 • zvláštní výpočet náhrady za újmu na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání – ukázky výpočtu těchto náhrad a ucelený výklad, k této problematice

Součástí plnění bude i poskytnutí výukového materiálu pro účastníky (prezentace) a vyhotovení osvědčení pro účastníky kurzu.

Zákonné srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2024, dopad konsolidačního balíčku na zaměstnance a zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefity a jejich zaznamenání do mzdového listu zaměstnance


 Ing. Olga Krchovová

Zkušená daňová poradkyně dlouhodobě věnující se účetním a daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, lektorské činnosti. Je certifikovanou bilanční účetní Svazu účetních (KCÚ). Je autorkou několika vydaných publikací přes odborné články, průvodce až k učebnicím.

Více informací a objednávka