21.07.2011

Svaz nesouhlasí s rušením internetu v knihovnách

Informace o plánovaném rušení Projektu internetizace knihoven se v posledních dnech rozšířila do všech obcí a měst. Ministerstvo vnitra chce tento program ukončit a bez jakýchkoliv předchozích konzultací předložilo vládě usnesení, ve kterém ho od 1. srpna 2011 ruší. Tento krok přitom odůvodňuje nedostatkem finančních prostředků. Starostové však mají velké obavy, neboť v některých obcích je díky tomuto programu zajišťován jediný přístup k internetu pro občany obce.

Informace o plánovaném rušení Projektu internetizace knihoven se v posledních dnech rozšířila do všech obcí a měst. Ministerstvo vnitra chce tento program ukončit a bez jakýchkoliv předchozích konzultací předložilo vládě usnesení, ve kterém ho od 1. srpna 2011 ruší. Tento krok přitom odůvodňuje nedostatkem finančních prostředků. Starostové však mají velké obavy, neboť v některých obcích je díky tomuto programu zajišťován jediný přístup k internetu pro občany obce.

Program internetizace knihoven byl zahájen již v roce 2004 pod gescí tehdejšího ministerstva informatiky. Po zrušení tohoto ministerstva pak projekt přešel pod ministerstvo vnitra. Již od roku 2007 se však objevují snahy o převedení tohoto programu včetně finančních prostředků na resort ministerstva kultury, který má na starost problematiku knihoven obecně. Tato jednání však doposud nikdy nebyla úspěšná a k převedení programu zatím nedošlo. Nyní ministerstvo vnitra přišlo s návrhem Projekt internetizace knihoven zrušit, neboť na něj ve svém rozpočtu nemá dostatečný objem prostředků, navíc prý tento projekt přesáhl dobu své plánované realizace.

Ministerstvo vnitra v návrhu usnesení vlády takřka vyzývavě uvádí, že v případě zájmu státu či územních samosprávných celků o zajištění tohoto projektu je možné najít potřebný objem finančních prostředků, a to právě z veřejných rozpočtů územních samosprávných celků jako zřizovatelů knihoven. Na tomto místě považuje Svaz za nutné připomenout, že povinnost připojení k internetu je stanovena zákonem č. 257/2001 Sb., zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 4 tohoto zákona přímo stanoví, že „veřejné knihovnické a informační služby spočívají v umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup“. V případě faktického odstřihnutí knihoven od internetu by tedy došlo k rozporu se zněním tohoto zákona.

Internet přístupný v obecních knihovnách za podpory tohoto programu je mnohdy jedinou možností sociálně slabších občanů, starších lidí či studentů, jak se k internetu dostat. Navíc se také bohužel zapomíná na to, že internet v knihovně je potřebný nejen pro uživatele  - občany, ale i pro pracovníky knihovny, např. k automatizovanému zpracování knih do výpůjčního systému, pro meziknihovní výpůjčky apod. Počet návštěvníků internetu v knihovnách přitom každým rokem roste.

Mnozí starostové se tedy nyní obávají, že zrušením projektu a odpojením knihoven od internetu dojde k velkému úbytku zájmu čtenářů a celá situace následně povede k likvidaci malých obecních knihoven. Ty však mnohdy tvoří přirozené kulturní centrum obce, kde se setkávají nejenom čtenáři z celé obce, ale i občané všech generací.

Svaz z výše uvedených důvodů jednoznačně podporuje zachování Projektu internetizace knihoven, bez ohledu na to, které z ministerstev by mělo tento program spravovat. V těchto dnech se tedy Svaz obrátí na předsedu vlády s výzvou, aby při jednání vlády zohlednil argumenty obcí a knihovníků a podpořil zachování tohoto projektu.