28.04.2014

Ministerstvo vyhlásilo výzvu na podporu kulturního dědictví

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu - Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví. K dispozici je celkem 443 milionů korun. (Foto - zdroj: CzechTourism, autorka: Helena Glucksmann)

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu - Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví. Cílem je vzorová obnova kulturních památek, jejich využití a prezentace veřejnosti. Ze strukturálních fondů jsou k dispozici celkem 443 miliony korun.

„Evropské kulturní dědictví a jeho ochrana je jednou z priorit, které deklaruje ve svých zásadních strategických materiálech nejen česká kulturní politika, ale také Evropská unie. Obnova hmotného kulturního dědictví by měla sloužit jako modelový příklad i jiným typům památek pro jejich zachování a nalezení místa v současnosti,“ řekla ministryně Věra Jourová.

O dotaci mohou žádat organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti. Projekty nelze realizovat v hlavním městě Praze.

Mezi hlavní aktivity vyhlašované výzvy patří podpora národních metodických center se specializací na kulturní dědictví a obnova a využití památkových objektů či souborů zapsaných na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, na seznamu kandidátů na zápis nebo do Ústředního seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka.

Projektové žádosti bude přijímat a průběžně hodnotit Centrum pro regionální rozvoj ČR do 30. června 2014. Minimální výše podpory je 30 milionů korun a maximální hranice podpory je 200 milionů korun. Více informací naleznou zájemci na www.strukturalni-fondy.cz v sekci „výzvy“.