07.11.2016

Autorské poplatky - dopis poslankyním a poslancům PSP ČR

Svaz měst a obcí ČR se obrátil na poslance v kontextu s projednávanou novelou autorského zákona. Upozorňuje, že se do ní během legislativního procesu dostala usnesení, která by vážně zatížila veřejné rozpočty, a to nejen samospráv, ale i knihoven, škol, archivů atd. Peníze navíc by měly jít kolektivním správcům autorských práv. 

 

Návrh novely autorského zákona byl vládou předložen do Parlamentu ČR v únoru tohoto roku. Otázka autorských poplatků následně v létě vzbudila nemalý ohlas jak v médiích, tak v Poslanecké sněmovně, a to především z důvodu zvyšování jejich zvyšování ze strany některých kolektivních správců práv. Paradoxně toto zvýšení se vládního návrhu novely autorského zákona týkalo ve své podstatě velmi nepřímo. Dá se předpokládat, že vládní novela tím, že zavádí větší transparentnost a také nové mechanismy v případě řešení konfliktů mezi zúčastněnými subjekty, a to jak mezi nositeli práv a kolektivních práv, tak mezi kolektivními správci a uživateli předmětů ochrany, rozhýbala některé kolektivní správce práv k výraznějšímu zvyšování. Nejednalo se o vysloveně plošné zvyšování poplatků, přesto bylo velmi skokové, mnohdy až o 30%. Na svou obranu kolektivní správci, v tomto případě OSA, uváděli důvod zvyšování srovnání výše poplatků na stejnou úroveň se zahraničími správci.

Během prázdnin proběhlo projednávání vládního návrhu novely autorského zákona garančním výborem, kterému byla nakonec novela před druhým čtením na začátku září 2016 vrácena k novému projednání. Jedním z důvodů byla existence garančním výborem schváleného pozměňovacího návrhu pana poslance Jiřího Zlatušky, jehož návrh ve své podstatě zhoršoval současný stav, ve věci rozmnožování a půjčování děl navyšoval poplatky, rušil výjimky pro zákonem dané instituce a ve svém důsledku navyšoval nároky na státní rozpočet, rozpočet vysokých škol a rozpočet územně samosprávných celků.

Po novém projednání na garančním výboru, jímž je výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, sám autor svůj návrh stáhl a výborem byl pouze doporučen pozměňovací návrh pana poslance Romana Procházky, který ve kterém se objevil doslovný přepis změn v oblasti rozmnožování a půjčování děl, tak jak je navrhoval pan poslanec Zlatuška.

Identický pozměňovací návrh se změnami v systému poplatků v rámci rozmnožování a půjčování děl předložil také poslanec Gazdík. V mezidobí bylo podáno několik dalších pozměňovacích návrhů, které se týkaly především zvyšování poplatků, mechanismu vyjednávání o nových cenících, jejich změnách a také návrhu orgánů, které v případě neshod budou rozhodovat. Přestože si práce všech poslankyň a poslanců velice zážíme, dovolili jsme si před druhým čtením sněmovního tisku č. 724, které proběhne v úterý 8.11.2016, upozornit na výše zmíněné identické pozměňovací návrhy pana poslance Gazdíka a pana poslance Procházky, jež se věnují otázce rozmnožování a půjčování děl, a především upozornit na dopady, jež by jejich přijetí mělo.


Praze dne 7. 11. 2016

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovoluji si Vás oslovit ve věci právě projednávaného sněmovního tisku č. 724, kterým se novelizuje autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů).

Svaz měst a obcí České republiky považuje za důležité upozornit na vývoj mezirezortního připomínkového řízení a taktéž na projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Tato novela, jež je vládním návrhem, je novelou transpoziční, která na základě směrnice 2014/26/EU (o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu)  v českém právním řádu detailněji upravuje tzv. kolektivní správu práv. Dalším záměrem předkladatele bylo také upravit některé další otázky autorského práva, a to na základě zkušeností z aplikační praxe, které v mnohém souvisejí s kolektivní správou práv, kdy výše zmíněná směrnice není hlavním impulzem pro jejich řešení.

Novela autorského zákona, tak jak byla vypořádána v mezirezortním řízení, zcela správně požaduje zajištění dostatečné transparentnosti kolektivních správců práv a efektivních mechanismů pro řešení konfliktů mezi zúčastněnými subjekty, a to jak mezi nositeli práv a kolektivních práv, tak mezi kolektivními správci a uživateli předmětů ochrany.

Návrh novely autorského zákona byl předložen vládou do parlamentu a již jednou byl v rámci druhého čtení přikázán zpět garančnímu výboru. V současné době v rámci poslanecké iniciativy existuje několik pozměňovacích návrhů, které se týkají rozmnožování a půjčování děl a také mechanismu schvalování nových ceníků kolektivních správců práv a rozhodčího orgánu v případě neshod. Přestože si práce všech poslankyň a poslanců velice vážím, dovolil bych si před druhým čtením sněmovního tisku č. 724 upozornit na identické pozměňovací návrhy pana poslance Petra Gazdíka (5055) a pana poslance Romana Procházky (4961), jež se věnující se otázce rozmnožování a půjčování děl.

Oba návrhy zhoršují současný stav, který v oblasti kolektivní správy autorských práv panuje a nepřináší kýžené řešení v oblasti transparentnosti, přiměřenosti a dozoru kolektivní správy, jež měla novela autorského zákona zajistit. Naopak tyto identické návrhy (4961 a 5055) navyšují v případě knihovní licence poplatek za půjčování knih na čtyřnásobek (ze současných 0,50 Kč na 2 Kč, tedy ze současných celkových cca 50 mil. Kč, jež jsou správcům kolektivních práv ročně odváděny, dochází ke zvýšení na 200 mil. Kč ročně!). Toto navýšení ovšem není konečné, neboť v rámci pozměňovacích návrhů pana poslance Gazdíka a Procházky jsou navrhovány další změny, jež budou mít dopady na veřejný rozpočet. Tyto dopady ovšem nejsou nikterak známy, neboť tyto návrhy neobsahují RIA, čili vyčíslení dopadů do veřejného rozpočtu.

Pozměňovací návrhy také ruší výjimku z placení autorského poplatku pro knihovny, jež jsou převážně univerzitní a vědecké, což opět přinese nároky na zřizovatele – univerzity a stát, a tedy i státní rozpočet. Namísto osvobození, tedy 0 Kč, bude kolektivnímu správci nově odváděn poplatek 2 Kč za každou výpůjčku v knihovnách jako je např. Státní Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Národní pedagogickou knihovna Komenského, Knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací nebo např. Knihovna Národního filmového archivu. V současné době se dá pouze odhadovat o jaký obnos v řádech desítek či spíše stovek milionů se bude jednat.>

Návrhy dále ruší vládní novelou zákona navrhovanou rozšířenou kolektivní správu v případě provozování díla a uměleckého výkonu ze zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu a provozování takového záznamu pro účely vzdělávání ve školách, školských zařízeních nebo vysokých školách, což těmto subjektům nepovolí uzavřít s kolektivním správcem práv hromadnou smlouvu, a bude představovat obrovskou administraci pro každou jednotlivou školu – jedná se o zrušení § 97e odst. 4 písmeno l).

V neposlední řadě tyto identické návrhy také ruší placení poplatků za rozmnožování děl, které jsou v tuto chvíli výkonové, čili platí se za uskutečněnou kopii, a převádí ho na paušální poplatek za kopírovací stroj. Tato změna s ohledem na výši navrhovaných poplatků způsobí obrovské zvýšení nákladů na provoz kopírovacích strojů umístěných v prostorách škol, knihoven, archívů, státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, čili opět zvýší nároky státní rozpočet a rozpočet územních samosprávných celků.>

Tato část – paušalizace rozmnožování – byla ze své podstaty připomínkována vícero připomínkovými místy, a proto i byla v mezirezortním řízení vypořádána. Ve vládním návrhu zákona je tedy v případě rozmnožování a půjčování děl zachován status quo, tedy výkonová platba s výší plateb, jež jsou přiměřené.

Problematika jisté administrativní zátěže v podobě odvádění poplatků za uskutečněné kopie, jak je tomu v tuto chvíli, by sice mohla být snížena převodem na paušální platbu za kopírovací stroj, nicméně pouze v případě zachování přiměřené výše poplatků, což je jednou z podmínek směrnice, kterou vládní návrh zákona transponuje.

Kromě výše zmíněných pozměňovacích návrhů pana poslance Gazdíka a pana poslance Procházky, jež představují zvýšené nároky na státní rozpočet, rozpočty univerzit a na rozpočty územně samosprávných celků v řádech sta milionů (v součtu odhadujeme v případě výpůjček a rozmnožování o navýšení cca 400 mil. Kč, jež nově budou každý rok odváděny kolektivním správcům), je zde také pozměňovací návrh paní poslankyně Jany Fischerové (5177), který taktéž navrhuje přechod na paušalizaci poplatků v otázce rozmnožován, nicméně s navrženými výšemi poplatků, jež odpovídají reálnému stavu rozmnožování v institucích, kterých se to týká. Návrh paní poslankyně Fischerové se půjčování děl nevěnuje, tedy zachovává stav, který je uvedený ve vládním návrhu novely zákona a který nenavyšuje nároky na rozpočet státu, územně samosprávných celků, ani vysokých škol.

Z pohledu Svazu měst a obcí České republiky je v otázce rozmnožování a půjčování děl nejvhodnějším návrhem vládní návrh novely autorského zákona, který nezasahuje jak do knihovní licence a nezvyšuje poplatky za rozmnožování a půjčování děl, čímž nezatěžuje státní rozpočet, rozpočty univerzit a územně samosprávných celků, případně návrh paní poslankyně Fischerové, který paušalizuje systém plateb za rozmnožování, ovšem s navrhovanou výší poplatků, které jsou odpovídající současnému stavu, čili nenavyšující rozpočet zřizovatelů institucí, jež možnost rozmnožování veřejnosti poskytují.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, za Svaz měst a obcí České republiky bych Vás rád požádal, abyste v otázce rozmnožování a půjčování děl podpořili návrh novely autorského zákona v podobě předložené vládou do parlamentu sněmovní tisk č. 724, či případě podpory paušalizace poplatků za rozmnožování děl podpořili návrh paní poslankyně Fischerové, jež je publikován pod číslem 5177.