04.06.2019

Svaz vyslovil svůj nesouhlas s návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon o některých druzích podpory aneb úprava příspěvkových organizací v oblasti kultury

Cílem navrhované úpravy je dle předkladatelky návrhu lépe definovat právní postavení vedoucích příspěvkových organizací v oblasti kultury, omezit politické řízení kulturních institucí a posílit tím odborný prvek. Za tím účelem má dle předkladatelky dojít k rozšíření pojmu příspěvkových organizací ze státních na všechny ostatní, k zakotvení procesu výběru příslušného vedoucího a stanovení jeho funkčního období. Současně je navrhována úprava konkrétních požadavků na uchazeče o pozici vedoucího příspěvkové organizace v oblasti kultury a úprava některých náležitostí výběrového řízení. Tato navrhovaná úprava je směrována na všechny příspěvkové organizace, tedy jak zřizované státem, tak územními samosprávnými celky.

V Elektronické knihovně legislativního procesu byl dne 27.05.2019 vložen návrh poslankyně Lenky Kozlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 488. 

Svaz zastává neměnný názor, že nelze zasahovat bez řádného zdůvodnění a opodstatnění do samostatné působnosti územních samosprávných celků. Svaz setrvává na svém neměnném postoji, dle nějž není v demokratickém a právním státě akceptovatelné, aby byl učiněn takový zásah do práv na samostatnou působnost územních samosprávních celků s neodhadnutelnými organizačními a finančními dopady prostřednictvím poslaneckého návrhu zákona, ale k takovému zásahu je třeba napřed vést odbornou diskusi a zvážit, zda je vůbec taková úprava žádoucí a nutná. Svaz je přesvědčen, že se v daném případě jedná o regulaci samostatné působnosti územních samosprávných celků, která není a ani nebyla potřeba a do budoucna přinese jen zbytečnou organizační a finanční zátěž.

 

Neboť předložený návrh zákona se podstatným způsobem týká samostatné působnosti obcí a měst, Svaz vyjádřil své nesouhlasné stanovisko s předloženým návrhem zákona jako celkem.