23.09.2022

Se změnou parametrů výzvy IROP na základní školy nesouhlasíme

Předseda SMO ČR František Lukl vyjadřuje dopisem ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi zásadní nesouhlas s navýšením míry kofinancování ze strany žadatele.

Za Svaz měst a obcí ČR vyjadřuji zásadní nesouhlas s výraznou změnou parametrů výzvy Základní školy v rámci SC 4.1 IROP 2021-2027, ke které došlo na poslední chvíli a bez řádného projednání v rámci Pracovního týmu SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura.

Změny spočívají v omezení limitu celkových způsobilých výdajů na projekt z původně navrhovaných 1-99 mil. Kč. na 5-35 mil. Kč a ve zvýšení míry kofinancování ze strany žadatele na 35% u přechodových regionů, respektive 25% v případě méně rozvinutých regionů.

Přestože si Svaz uvědomuje, že k této změně došlo ve snaze nalézt kompromis mezi nedostatečnými finančními prostředky alokovanými v SC 4.1 IROP 2021-2027 na vzdělávací infrastrukturu na jedné straně a výrazným převisem poptávky po modernizaci a navýšení kapacit základních škol na straně druhé, domnívám se, že nejen způsob, který vedl k jeho dosažení na poslední chvíli před vyhlášením výzvy, ale především samotné nové klíčové parametry, které výrazně mění podmínky financování projektů, jsou neakceptovatelné.

Zároveň bych chtěl připomenout, že Pravidla spolufinancování kohezních fondů schválená vládou ČR také na základě dohody se Svazem a dalšími územními partnery počítají s kofinancováním obcí a jejich PO napříč všemi typy regionů ve výši 15%, nevidím tedy důvod proč by toto nemělo být respektováno v případě této výzvy.

Na základě znalosti situace v oblasti školství v území Svaz požaduje, aby byla zachována míra kofinancování ze strany obcí a měst ve výši 15% pro všechny typy regionů. V případě limitu celkových uznatelných nákladů je Svaz ochoten s ohledem na obvyklou velikost realizovaných projektů přistoupit na maximální výši CZV ve výši 50 mil. Kč.

O nastavení parametrů výzvy včetně její alokace se jedná již více než rok v rámci Pracovního týmu Vzdělávací infrastruktura SC 4.1 IROP. Také na několika jednáních s ŘO MMR, kterých se účastnili zástupci MŠMT a územních partnerů byla nalezena shoda na maximální spoluúčasti žadatelů ve výši 15% a také na tom, že nedostatek finančních prostředků v SC 4.1 a na oblast školství obecně je třeba řešit hledáním dalších zdrojů v rámci národního rozpočtu a jiných evropských programů, což svým usnesením podpořila také Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Věřím, že stanovisko Svazu bude při vyhlášení výzvy na Základní školy zohledněno a doufám, že kritický nedostatek finančních prostředků v oblasti vzdělávání se podaří řešit jinými způsoby.  Svaz a jeho zástupci jsou připraveni být v této věci maximálně nápomocni.

František Lukl