18.03.2020

Speciál Právní poradny k uzavření škol a zákazu hromadných akcí

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministertsva zdravotnictví, které se týká zrušení výuky na školách a zákazu hromadných akcí, jsme pro všechny zájemce připravili otevřené odpovědi z naší Právní poradny.

V případě, že máte (nejenom k této problematice) další dotazy, využijte služeb Poradny pro obce.

9 NEJČASTĚJŠÍCH DOTAZŮ

Co je obsahem mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020? Na koho se vztahují a jak dlouho platí?

Dne 10. 3. 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo dvě mimořádná opatření mající celostátní působnost, které jsou platné dnem jejich vydání. První opatření počínaje dnem 10. 3. 2020 od 18:00 zakazuje všechna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Uvedeným limitem jsou dotčeny i soukromé události typu svateb i pohřbů, vždy je třeba dodržet maximální počet účastníků.

Zákaz se naopak nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Druhé opatření pak od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních, i osobní přítomnost na studiu na vysoké škole.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platí až do odvolání, vzhledem ke stávající situaci se dá předpokládat, že v nejbližší době ukončená nebudou.

Co znamená uzavření škol pro pedagogy a jiné zaměstnance škol?

V případě pedagogů Ministerstvo školství  mládeže a tělovýchovy doporučuje ředitelům škol, aby jim přidělili práci, včetně práce z domova (např. ukládání úkolů dětem skrze elektronické nástroje, příprava na výuku) nebo mohou pedagogové využít samostudia. U nepedagogických pracovníku školy lze dovodit, že není-li možné jim přidělovat práci, pak se jedná o překážku na straně zaměstnavatele, ve smyslu § 207 a následujících zákoníku práce. 

Je škola povinna zajistit žákům možnost studia dálkovým způsobem?

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní účast žáků ve školách (základních, středních, vyšších odborných i vysokých), což má za následek přerušení výuky na všech těchto školách. Je pouze na uvážení jednotlivých škol, jestli budou svým žákům dálkovým způsobem zadávat učivo k samostudiu, či nikoliv.

Vztahuje se mimořádné opatření také např. na základní umělecké školy, volnočasové aktivity, kroužky či sportovní tréninky nebo domovy dětí a mládeže?

Základní umělecké školy nejsou v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví uvedeny, zákaz výuky se na ně tudíž nevztahuje.

Co se týká například kroužků a volnočasových aktivit, zde je podstatné, zda jsou uskutečňovány pod záštitou školy, na kterou se mimořádné opatření vztahuje, nebo jiné mimořádným opatřením nedotčené organizace. Jestliže jsou kroužky realizovány školou, na kterou se mimořádné opatření vztahuje, jsou tyto kroužky také rušeny. Pokud se jedná např. o dům dětí a mládeže, tak se doporučuje tyto volnočasové aktivity také přerušit, ale je nutno podotknout, že se mimořádné opatření tyto aktivity nezakazuje.

Přerušení volnočasových aktivit bylo doporučeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je tedy na zvážení jednotlivých organizací, zda volnočasové aktivity dětí přeruší. Jestliže nedojde ke zrušení volnočasových aktivit dětí, je třeba pamatovat na další mimořádné opatření ministerstva zdravotní, které zakazuje shromáždění více než 100 osob na jednom místě, z toho vyplývá, že na kroužku či tréninku by ve stejnou dobu nemělo být více než 100 dětí. 

Má rodič dítěte nárok na náhradu platu či mzdy, když bylo uzavřeno školské zařízení?

Rodiče v daném případě mohou využít takzvaného ošetřovného, což je dávka nemocenského pojištění. Nárok na ošetřovné má rodič (či jiný pečující) dítěte mladšího 10 let,  který je jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti. U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.

Ošetřovné lze čerpat maximálně po dobu 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat. Po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů již ošetřovné nenáleží,  i nadále se ovšem jedná o omluvenou nepřítomnost v práci.

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Pro další podrobnosti lze odkázat na: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Vztahuje se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 i na zasedání zastupitelstev obcí?

Podle ustanovení § 93 odst. 3 zákona o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné. V mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 je výslovně uvedeno, že se zákaz všech kulturních, společenských i náboženských akcí nevztahuje na schůze orgánů veřejné moci, což jsou z povahy věci i zasedání zastupitelstev obcí. Z tohoto důvodu se zasedání zastupitelstev obcí mohou bez ohledu na počet přítomných konat i nadále, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se na ně nevztahuje.

Musí obec zajistit hlídání dětí, když bylo uzavřeno školské zařízení?

Obec nemá žádnou povinnost směrem k dětem vyplývající ze zákazu školní výuky. Hlídání dětí si musí zařídit v případě uzavřených školských zařízení rodiče dětí. Pokud rodiče nemají hlídání, mohou využít tzv. ošetřovné (k podrobnostem https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-).    

Vztahuje se zákaz školní docházky i na mateřské školy?

Nikoliv, k takovému opatření nebylo ze strany Ministerstva zdravotnictví přistoupeno. Omezení se jinak od středy 11. 3. 2020 týká všech základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Jak má obec postupovat v případě, že obecní MŠ i ZŠ je zřízena jako jedna instituce?

V daném případě není podstatné, že mateřská i základní škola spadají pod jednu právnickou osobu. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se na mateřské školy nevztahuje, v daném případě musí být zrušena výuka pouze v rámci výuky základní školy.