04.01.2021

Speciál právní poradny 2/2021

Jak jsme Vás již informovali, 1. ledna 2021 nabyl účinnosti balík nové odpadové legislativy. Došlo tak ke zrušení stávajícího zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, k přijetí nových zákonů, k novelizaci zákona o místních poplatcích nebo zákona o zadávání veřejných zakázek.

Nová odpadová legislativa tak sestává konkrétně z následujících právních předpisů:

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění          pozdějších předpisů

Revoluci doznalo zpoplatnění občanů a vlastníků nemovitostí v souvislosti s komunálním odpadem, kdy namísto dosavadních třech režimů:

  • místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 10b zákona o místních poplatcích
  • poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech
  • úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy dle § 17 odst. 6 zákona o odpadech

zůstávají dva režimy, a to oba nyní včleněné do zákona o místních poplatcích, konkrétně se jedná o:

  • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství,
  • poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Nová odpadová legislativa však obsahuje přechodná ustanovení, díky kterým je ještě v roce 2021 možné postupovat dle dosavadních obecně závazných vyhlášek a vybírat poplatky dle dnes již zrušené právní úpravy. Přejít na nový systém tak bude zapotřebí v průběhu roku 2021 tak, aby nové poplatkové vyhlášky nabyly účinnosti nejpozději 1. ledna 2022. V průběhu roku samozřejmě naleznete vzory těchto obecně závazných vyhlášek v rámci našich automatických dokumentů.

V naší databázi právních stanovisek a odpovědí na dotazy jsme aktualizovali všechny odpovědi dotčené novou právní úpravou, v důsledku přechodných ustanovení však některá stanoviska a odpovědi zůstávají nezměněny, jelikož jsou nadále využitelné, a budou aktualizovány až s příchodem roku 2022.

Kromě zásadních změn v oblasti poplatků pro občany a vlastníky nemovitostí je třeba zmínit i navýšení poplatku za ukládání odpadů na skládku (z dosavadních 500 na 800 Kč za tunu odpadu). Každý rok by měl poplatek narůstat až na 1850 Kč v roce 2029. Nicméně vlivem pozměňovacích návrhů došlo ke zmírnění rapidního nárůstu poplatku (modifikací tzv. třídící slevy), kdy například v roce 2021 pro skládkování odpadu v množství do 200 kg na jednoho občana ročně bude zachováno dosavadních 500 Kč, což obec může zjišťovat meziměsíčně dle průběžné měsíční evidence odpadů. Jinými slovy, obce uhradí vyšší sazbu poplatku až od určitého množství odpadu uloženého na skládku. Tento nárok by měl být uplatněn u provozovatele skládky. K tomuto účelu jsme pro Vás připravili automatické dokumenty Oznámení o uplatnění nároku dle § 157 odst. 1 zákona o odpadech a Zmocnění k uplatnění nároku dle § 157 odst. 1 zákona o odpadech.

Nová právní úprava zakotvuje i další nové povinnosti obcí jako například zajištění vytřídění významného podílu odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu pro budoucí roky nebo informování občanů jednou ročně o fungování obecního systému odpadového hospodářství. Konkrétní úpravy se dočkala i problematika postupu při likvidaci tzv. černých skládek.

V rámci nové odpadové legislativy byla přijata i změna zákona o zadávání veřejných zakázek, která dopadá na všechny veřejné zadavatele pro všechny veřejné zakázky, včetně veřejných zakázek malého rozsahu, dochází totiž k rozšíření zásad v ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

Související dotazy

Jak má obec stanovit výši poplatku za komunální odpad?

Je nějak postižitelný občan, který do komunálního odpadu dává plasty, papíry, vyřazené elektrospotřebiče a další?

Na úřad s rozšířenou působností přišla stížnost na nepřizpůsobivé občany naší obce, že namísto do popelnic zakopávají směsný komunální odpad na pozemcích přilehlých k domu, ve kterém bydlí v pronájmu, dále tento odpad také pálí. Pronajímatelem a vlastníkem domu je nějaká společnost. Kdo řeší přestupky fyzických osob na úseku životního prostředí? Měla by se stížností, která bude obci postoupena, zabývat naše obec?

Na soukromém pozemku v obci, který není pozemní komunikací, se nachází autovrak. Může obec v takové situaci nějak jednat?

Dopadají nové zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací i na veřejné zakázky malého rozsahu?

Jak by měla obec při zadávání veřejné zakázky uplatňovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací?

Jakým způsobem má obec u provozovatele uplatnit nárok na třídící slevu z poplatku za ukládání odpadů na skládku?