18.03.2020

Speciál Právní poradny - část druhá

Opět jsme pro Vás ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB Lukáše Váni připravili otevřené odpovědi nejčastějších dotazů v současné krizové situaci.

Opět jsme pro Vás ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB Lukáše Váni připravili otevřené odpovědi nejčastějších dotazů v současné krizové situaci.

Může se aktuálně konat zasedání zastupitelstva obce v době, kdy je omezen volný pohyb osob na území České republiky?

Usnesení vlády č. 215 o přijetí krizového opatření sice konání zasedání zastupitelstev nezakazuje, lze však bezesporu doporučit odložení zasedání, a to mj. z důvodu, že mezi výjimky ze zákazu volného pohybu osob nebyla účast na zasedání zastupitelstev obcí zařazena. Z toho důvodu je v podstatě tímto opatření vyloučena veřejnost z účasti na samotném zasedání. Ministerstvo vnitra rovněž doporučuje zasedání nekonat, zmeškání tříměsíční lhůty mezi jednotlivými zasedáními nemá žádný právní následek – žádné sankce ani rozpuštění zastupitelstva.

 

Lze vyloučit přítomnost veřejnosti na zasedání zastupitelstva obce z důvodu obavy šíření koronaviru?

Dle našeho názoru je účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva obce aktuálně vyloučena zákazem volného pohybu osob na území ČR – výjimka pro zasedání zastupitelstev byla usnesením vlády č. 215 o přijetí krizového opatření zrušena. Obecně nedoporučujeme zasedání zastupitelstev konat. Pokud by i přes omezení volného pohybu veřejnost přišla, nemůže být výslovně vyloučena z účasti na zasedání zastupitelstva, lze ji však vykázat ze zasedací místnosti, pokud je v jiné místnosti zajištěna její účast na zasedání – např. přes monitory a mikrofon.

 

V nejbližší době uplynou tři měsíce od konání posledního zasedání zastupitelstva, co máme dělat?

Uplynutí doby tří měsíců nemá žádný právní následek, rozhodně ani nedoporučujeme, aby se v aktuální době za účinnosti usnesení vlády č. 215 o přijetí krizového opatření zasedání zastupitelstev konala.

Následek může nastat až teprve tehdy, uplyne-li 6 měsíců mezi jednotlivými zasedáními - Ministerstvo vnitra by pak v souladu se zákonem o obcích mělo zastupitelstvo rozpustit. Máme však za to, že pokud by krizová opatření a nouzový stav trvaly delší dobu, lze očekávat, že na to příslušné orgány zareagují tak, aby i v případě nekonání zasedání zastupitelstva po delší dobu nenastal takovýto následek.

 

Jaké kroky může obec učinit ve prospěch svých občanů v době omezeného volného pohybu osob na území České republiky?

Kromě maximální možné informovanosti občanů obce a dále plnění úkolů podle krizového zákona zavádí mnoho měst a obcí systémy péče zejména o osoby staršího věku – např. zajištění nákupu potravin nebo ochranných pomůcek, které jsou k dispozici. Takovýto program je však ryze dobrovolný, v rámci péče o potřebné však k němu přistupuje celá řada obcí a to se zapojením studentů, hasičů či jiných dobrovolníků.

 

Je možné konat svatby v době omezení volného pohybu osob na území České republiky?

Na tuto otázku usnesení vlády č. 215 o přijetí krizového opatření výslovně neodpovídá, nicméně máme za to, že žádná výjimka ze zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky na svatby nedopadá, jelikož se nejedná o neodkladnou úřední záležitost.

 

Obec pronajímá prostory místním provozovnám a restauraci. S ohledem na to, že podle usnesení vlády musí zůstat zavřené, by nás zajímalo, zda jim lze odpustit nájem? Nebude takové jednání v rozporu s povinností péče řádného hospodáře?

Zákon o obcích stanoví, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně a v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna trvale sledovat, zda nájemníci včas a řádně platí nájem, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv obce. Uvedené však rozhodně neznamená, že by obec nemohla poskytnout úlevy (např. odpuštěním nájmu) nájemcům v důsledku vládního usnesení. Příslušný orgán obce by však měl rozhodnutí o takové úlevě (odpuštění nájmu, odložení splatnosti) odůvodnit, a to zejména ve vztahu k tomu, jaký důležitý zájem obce a jejích občanů je tím hájen (např. zájem na zachování dostupnosti služeb občanům, které jsou ohroženy nepříznivou situací apod.).

 

Lze za účelem zmírnění dopadů současné situace prominout poplatníkům placení místních poplatků?

Ano, obecní úřad může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných událostech. Rozhodnutí by mělo obsahovat náležitosti rozhodnutí dle § 102 daňového řádu. Obecní úřad ve výroku rozhodnutí konkretizovat mimořádnou událost (zde nouzový stav a navazující usnesení vlády), dále uvede, zda promíjí poplatková povinnost úplně, nebo jen částečně, dále uvede, kterých místních poplatků se prominutí týká.

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku nebo jeho příslušenství lze vztáhnout pouze plošně na všechny poplatkové subjekty, jichž se důvod prominutí týká, proto je nezbytné, aby byl důvod prominutí dostatečně jasně vymezen správcem poplatku v rozhodnutí. V rozhodnutí obecní úřad nebude uvádět výčet poplatkových subjektů, jichž se důvod prominutí týká. Rozhodnutí musí také obsahovat odůvodnění, proč obecní úřad k prominutí přistoupil.

Rozhodnutí oznámí obecní úřad vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Lze občanům v souvislosti s výpadkem jejich příjmů poskytnout peněžitou pomoc?

Ano, obec může poskytnout jak peněžní dar, tak i zápůjčku. V případě zápůjčky doporučujeme bezúročné poskytování s ohledem na právní regulaci obsaženou v zákoně o spotřebitelském úvěru. Rozhodnutí o poskytování peněžitých darů nad 20 000 Kč je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Rozhodnutí o poskytování zápůjčky je vyhrazeno zastupitelstvu obce bez ohledu na její výši, tedy i v případě zápůjčky ve výši pod 20 000 Kč.

Občanům lze též doporučit, aby si požádali o mimořádnou okamžitou pomoc, což je jedna ze sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi. Žádost o tuto sociální dávku se se podává u Úřadu práce.