Centra společných služeb

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je jednou z projektových aktivit Svazu. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Tento projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Antonín Lízner

vedoucí projektový manažer

15.01.2019

CSS a meziobecní spolupráce v TV Municipal

Podívejte se na rozhovor šéfredaktora Ivana Ryšavého, projektového manažera CSS Antonína Líznera a zástupců CSS Severo-Lanškrounsko Lenky Bártlové, manažerky CSS, a Petra Halekala, starosty městyse Dolní Čermné, v TV Municipal. 

07.11.2018

Druhé celorepublikové setkání CSS v Táboře

Ve dnech 15. a 16. října se v Táboře uskutečnilo druhé Celorepublikové setkání zaměstnanců Center společných služeb z celé České republiky. Téměř 200 pracovníků z řad manažerů, specialistů na rozvoj regionu, specialistů na veřejné zakázky či pověřenců pro GDPR se setkalo na jednom místě, aby se dozvěděli

02.10.2018

Kulaté stoly CSS aneb diskuse nad tématy z území

Projekt Center společných služeb (CSS) čtvrtletně pořádá tzv. kulatý stůl. Jedná se o diskusi nad aktuálním tématem s odborníky na danou problematiku, zaměstnanci CSS a zástupci projektového týmu. Tento rok se uskutečnily již 3 takové kulaté stoly. 

22.08.2018

171 milionů korun. To je částka, kterou Centra společných služeb ušetřila a přinesla členským obcím DSO za uplynulý kalendářní rok 2017.

To, že se spolupráce obcí vyplatí, víme již dnes. Díky projektu CSS dokážeme popsat hmatatelné přínosy pro jednotlivé obce i celý mikroregion. Díky projektu Center společných služeb došlo k „nastartování“ meziobecní spolupráce v celé řadě mikroregionů. Díky této pomoci byl vytvořen prostor

16.04.2018

Změna stanov DSO – je potřeba ji projednat na zastupitelstvu obce?

Od 1. července 2017 zákon o obcích obsahuje ve vztahu k dobrovolným svazkům obcí  nové ustanovení § 50 odst. 3, které zní: „Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech obcí; v takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této změny, nejméně však dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí.“ Až doposud platilo, že změnu stanov musely schválit všechny členské obce (dle pravidla § 160 odst. 1 správního řádu). Toto pravidlo se tedy v případě, že DSO využije daného ustanovení a zakotví ho do stanov, mění. Postačí pak schválení změny stanoveným kvórem hlasů členských obcí (minimálně však 2/3). Tato část výkladu je jednoznačná.

16.03.2018

Starostové a starostky by uvítali přenos některých kompetencí na DSO

Na konci roku Svaz realizoval dotazníkové šetření mezi starosty členských obcí zapojených do projektu Centra společných služeb. Starostů a starostek jsme se ptali, zda-li by si dokázali představit přenos některých svých samosprávných a přenesených kompetencí na úroveň dobrovolného svazku obcí. Na naše otázky odpovědělo celých 1 117 starostů a starostek, tedy 67 % všech zapojených obcí.

29.11.2017

Cestovní ruch, životní prostředí a školství. Oblasti, kterým se dlouhodobě nejvíc věnují Centra společných služeb. Složitější to je s dopravou a sociální oblastí

Jen 32 % dobrovolných svazků obcí se systematicky věnuje dopravě. Vyplynulo to z dotazníkového šetření během Celorepublikového setkání pracovníků Center společných služeb. Může za to nejasné rozdělení kompetencí mezi samosprávou a státem a málo peněz včetně dotačních titulů. Zlepšit situaci by mohly například zásobníky projektů, které by šlo rychle využít. Tedy hned poté, co se vyhlásí potřebný program. Takový postup se v minulosti osvědčil například u cyklostezek nebo staveb či oprav komunikací.

15.11.2017

Centra společných služeb šetří čas, je ho tak víc na služby lidem

V říjnu se pracovníci Center společných služeb mimo jiné podrobněji věnovali obecnému nařízení o ochraně osobních údajů. Celorepublikového setkání CSS na Vysočině se zúčastnilo víc než sto dvacet lidí z nejméně šedesáti dobrovolných svazků obcí z celé České republiky. Kromě GDPR probrali veřejné zakázky, komunikaci, elektronizaci, digitalizaci a chytrá řešení, kvalitu veřejné správy, strategii rozvoje vzdělávací soustavy, přechod na oběhové hospodářství v kontextu s odpady a podporu podnikání. Účastnici se shodli, že je třeba dávat víc prostoru místním lidem, zapojovat je do rozhodování samospráv a dát jim vědět, že CSS šetří čas, takže je ho víc na služby veřejnosti.

18.10.2017

Souhrn nejdůležitějších změn v odměňování členů zastupitelstev obcí

Od 1. ledna 2018 nabude účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mj. novelizuje zákon o obcích, a dojde tak ke změně koncepce odměňování zastupitelů. Připravili jsme souhrn hlavních změn.

16.10.2017

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).