29.05.2019

OTÁZKY/ODPOVĚDI K PRODLOUŽENÍ REALIZACE PROJEKTU

OTÁZKY A ODPOVĚDI týkající se prodloužení realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 Obecné · Jakou právní formou se stávající CSS zapojí do prodloužení

OTÁZKY A ODPOVĚDI

týkající se prodloužení realizace projektu

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Obecné

·         Jakou právní formou se stávající CSS zapojí do prodloužení projektu a nové klíčové aktivity týkající se lokální ekonomiky?
S pokračujícími CSS bude podepsán dodatek ke stávající smlouvě o vzájemné spolupráci a případně dodatků již uzavřených.

·         Dotkne se uzavření dodatku nastavené doby realizace projektu?
Ano, v souvislosti s uzavřením dodatku se prodlouží doba realizace aktivit a trvání projektu pro CSS o 6 měsíců, tj. posune se konec realizace aktivit z původního data 30. června 2019 na 31. prosince 2019. Stávající termíny vztahující k době udržitelnosti projektu budou posunuty rovněž o 6 měsíců, konkrétnější informace viz otázka týkající se udržitelnosti.

·         Jak je to s platností ostatních ustanovení stávající smlouvy?
Záležitosti, které nejsou řešeny daným dodatkem, zůstávají stejné jako doposud a nemění se.

·         Musíme v projektu pokračovat = uzavřít dodatek ke smlouvě?
Nikoli, pokud nemáte zájem v projektu pokračovat a uzavřít tento dodatek – platí pro Vás stávající smlouva (ve znění již uzavřených dodatků) s tím, že zapojení do projektu bude ukončeno dle stávajících podmínek, tj. ukončení projektu k 30. červnu 2019 a následně povinnost zajistit udržitelnost do 31. července 2020.

Financování

·         Jak bude nastaven systém plateb?

Nově se doplňují 13. zúčtovací období (od 1. července 2019 do 30. září 2019) a závěrečné 14. zúčtovací období (od 1. října 2019 do 31. prosince 2019) s tím, že v rámci dvanácté žádosti o platbu (za období od 1. dubna 2019 do 30. června 2019) bude provedeno zúčtování poskytnutých dosud nezúčtovaných záloh ze strany Svazu, konkrétně počáteční zálohy vyplacené v úvodu projektu a zálohy související s rozšířením o klíčovou aktivitu veřejných zakázek. 

Pro období od 1. července 2019 bude vyplacena další část finančního příspěvku jako zálohová platba (ve výši uvedené v dodatku), a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oboustranně podepsaného dodatku na adresu Svazu. V závěrečném vyúčtování, tj. v rámci 14. žádosti o platbu, budou vyčísleny poskytnuté finanční příspěvky ze strany Svazu za období od 1. července 2016 do 31. prosince 2019. V závěrečné žádosti o platbu bude také zúčtována záloha vyplacená pro období prodloužení od 1. července 2019.

·         Jak to bude s fakturací metodické, technické a poradenské činnosti ve výši dílčí spoluúčasti příjemce dotace do konce projektu CSS?

Výše dílčí spoluúčasti se za zbývající řádné období a stejně tak za navazující prodloužení projektu zvyšovat nebude. Dojde pouze k dočasnému pozastavení fakturace, což bude znamenat, že fakturu za zúčtovací období č. 11 a 12 v původně plánované výši a termínech neobdržíte. Doposud fakturovaná částka byla horním limitem a s blížícím se koncem projektu dojde k jejímu avizovanému zúčtování tak, aby odpovídala skutečnému poměru spoluúčasti příjemce dotace v projektu CSS. Smluvní partnery, kteří končí v řádném období projektu, tj. k 30. červnu 2019, budeme formou emailu informovat o způsobu zúčtování v průběhu měsíce června 2019. Prodlužující smluvní partnery o způsobu zúčtování  budeme informovat v říjnu 2019.

 

·         Jaké náklady na činnost členů Realizačního týmu budou/mohou být hrazeny z Projektu?
Finanční prostředky z Projektu jsou určeny výhradně na mzdy členů Realizačního týmu.

·         Jak to bude s financováním po uzavření dodatku?
V rámci prodloužení projektu (od 1. července 2019 do 31. prosince 2019) budou spolufinancovány až 4 pozice v Realizačním týmu (v závislosti na dříve uzavřených dodatcích), a to pro pozice Manažer CSS, Specialista pro rozvoj mikroregionu, Specialista na veřejné zakázky a Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů. Finanční příspěvek poskytovaný Svazem pokrývá:

o    úvazek 0,7 pro pozici Manažer CSS;

o   úvazek 0,7 pro pozici Specialista pro rozvoj mikroregionu;

o   úvazek 0,4 pro pozici Specialista na veřejné zakázky;

o   úvazek 0,3 pro pozici Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů.

 

·         Může být mzda zaměstnanců vyšší, než je finanční příspěvek poskytovaný Svazem?
Ano. Další financování ze strany Smluvního partnera je samozřejmě možné a je zcela na vůli a potřebách Smluvního partnera, zda a v jaké výši k němu přistoupí.

 

·         Musí CSS doplatit zbylé části úvazků tak, aby členové Realizačního týmu měli stejnou výši úvazků jako doposud?
Ne. Je pouze na uvážení CSS, zda ponechají současnou výši úvazků některým nebo všem členům Realizačního týmu a zbylé části úvazků, které nejsou pokryty finančním příspěvkem poskytovaným Svazem, budou hradit ze svých vlastních finančních prostředků či úvazky s ohledem na finanční příspěvek poskytovaný Svazem adekvátně sníží.

·         Odkdy jsou změny ve financování účinné?

Ustanovení dodatku týkající se financování mezd členů realizačního týmu nabývají účinnosti od 1. července 2019.

Činnosti v rámci prodloužení projektu

·         Jaké činnosti budeme muset v rámci prodloužení projektu vykonávat?

Kromě stávajícího počtu aktivit, organizování pravidelného setkání starostů, vydávání informačního zpravodaje, realizování sebehodnotící zprávy a sledování návštěvnosti webových stránek je CSS povinno v rámci nové klíčové aktivity s názvem „Lokální ekonomika“ vytvořit tyto výstupy:

o   Seznam malých a středních podnikatelů

o   Databázi brownfields a nebytových prostor

Podrobné informace k obsahu a struktuře těchto výstupů budou uvedeny v Metodice fungování CSS.

Naproti tomu nemusíte v rámci prodloužení projektu dále připravovat a realizovat projekty meziobecní spolupráce a zpracovávat analýzu přínosů.

 

·         Odkdy je možné se do nové klíčové aktivity zapojit?

Ustanovení Dodatku týkající se nové klíčové aktivity – Lokální ekonomika nabývají účinnosti již podpisem Dodatku a tedy už od tohoto momentu je možné se zapojit.

Vzdělávání

·         Budou se v souvislosti s prodloužením měnit požadavky na vzdělávání?

Ne. Budou platit stále stejné povinnosti vyplývající z Metodiky vzdělávání zaměstnanců CSS. Do studijního plánu ve II. polovině roku 2019 pouze budou zařazena vybraná témata z oblasti lokální ekonomiky.

Zaměstnanci CSS

·         Bude dále možné úvazky dělit a případně jakým způsobem?
Úvazek Manažera CSS (0,7 úvazku) nelze rozdělit mezi více osob. Úvazek Specialisty pro rozvoj mikroregionu (0,7 úvazku) lze rozdělit
na dvě části, přičemž není stanovena minimální výše jednotlivých úvazků. Úvazek specialisty na veřejné zakázky (0,4 úvazku) lze rozdělit na dvě části za podmínky, že alespoň jedna část bude obsazena zaměstnancem působícím na pozici manažer CSS, specialista pro rozvoj mikroregionu nebo Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů. Úvazek Pověřence /Specialisty pro ochranu osobních údajů (0,3 úvazku) lze rozdělit na dvě části za podmínky, že alespoň jedna část bude obsazena zaměstnancem působícím na pozici manažer CSS, specialista pro rozvoj mikroregionu nebo specialista na veřejné zakázky.

 

·         Musí CSS hlásit změnu zaměstnanců na jednotlivých pozicích v Realizačním týmu?
Pokud dojde ke změně pozice u zaměstnance, který je již na jiné pozici v Realizačním týmu, není nutné tuto změnu předkládat Svazu ke schválení. O změně však Smluvní partner informuje Svaz zasláním potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu a pracovní smlouvy či dodatku k pracovní smlouvě vztahujícího se k této změně (na e-mail projektcss@smocr.cz a v kopii matejkova@smocr.cz ).

Pokud však dojde ke změně osoby, která má na dané pozici působit, za osobu novou, je nutné tuto změnu předložit Svazu ke schválení.

Udržitelnost

·         Dotkne se uzavření dodatku udržitelnosti projektu?
Ano. Pokud uzavřete dodatek, stávající termíny vztahující se ke konci projektu a rovněž k udržitelnosti projektu budou posunuty o 6 měsíců.
CSS je povinno, srovnatelně jako za stávajících podmínek, zajistit udržitelnost projektu po dobu od ukončení poskytování finančního příspěvku v délce 13 měsíců, tj. v období od 1. ledna 2020 do 31. ledna 2021.

Povinnosti a činnosti, které je CSS povinno v rámci udržitelnosti projektu zajistit, budou stanoveny v samostatném dokumentu, který bude uveřejněn v ISP.