07.04.2017

OTÁZKY/ODPOVĚDI K NOVÉ K NOVÉ KLÍČOVÉ AKTIVITĚ - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OTÁZKY A ODPOVĚDI K DODATKU SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 1) Jakou právní formou se DSO do nové klíčové aktivity zapojí

 OTÁZKY A ODPOVĚDI

K DODATKU SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

PŘI REALIZACI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“

 Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

 

1)       Jakou právní formou se DSO do nové klíčové aktivity zapojí? 

Jedná se o dodatek stávající smlouvy.

 

2)      Dotkne se zapojení do nové klíčové aktivity nastavené udržitelnosti? Jak je to s ostatními ustanoveními stávající smlouvy?

Záležitosti, které nejsou řešeny dodatkem č. 1, zůstávají nadále stejné jako doposud a nemění se.

Uzavření dodatku tedy nic nemění na základních parametrech udržitelnosti tak, jak je nastavena nyní ve smlouvě, tzn.  minimálně jeden pracovní úvazek (40 hodin týdně) od 1. července 2019 do 31. července 2020.

 

3)      Musíme uzavřít dodatek smlouvy?

Nikoli. V případě, že neuzavřete dodatek, platí pro Vás uzavřená stávající smlouva.

 

4)      Co to je společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek?

Základním principem odpovědného veřejného zadávání je zohledňování více hledisek najednou. Vedle běžně užívané nejnižší ceny lze zahrnout i konkrétní společenské téma, které chce daný zadavatel řešit. Může jít o podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, získávání praxe či zvyšování dovedností, dodržování důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, podporu místní ekonomiky, zohledňování aspektů etického nakupování nebo například snahu o snížení zátěže životního prostředí. Veřejné zakázky lze tedy zadávat tak, že budou přinášet i další společenské benefity. Jedná se tak spíše o inovativní přístup k nakupování ze strany veřejných zadavatelů, při kterém je vedle pořízení požadované služby, dodávky či stavební práce přispíváno i k řešení dalších, zadavatelem preferovaných, společenských výzev a priorit.

 

5)      Je možné úvazek specialisty na veřejné zakázky rozdělit?

Ano, lze ho rozdělit. Dílčí úvazek musí odpovídat nejméně úvazku ve výši 0,3. Úvazek je možné dělit těmito způsoby: 

a)       Zaměstnáním nového zaměstnance na 0,3 úvazku a jeden ze stávajících zaměstnanců (Manažer či Specialista) 0,3 úvazku.

b)      Rozdělením mezi stávající zaměstnance (0,3 úvazku + 0,3 úvazku).

c)       Sdílením Specialisty na veřejné zakázky mezi CSS (např. čtyři CSS sdílí 0,3 úvazku, společný Specialista na veřejné zakázky má tedy celkem 1,2 úvazku a 0,3 úvazku v těchto čtyřech CSS má stávající Manažer či stávající Specialista).

 

V případě, že se úvazek nebude dělit a zůstane celý úvazek 0,6 jedné osobě, pak přicházejí v úvahu tyto možnosti: 

a) Zaměstnání nového zaměstnance na 0,6 úvazku.

b) Pokud má současný Specialista zkrácený úvazek (max. 0,7), lze mu přidělit i 0,6 úvazku Specialisty na veřejné zakázky.

           

Připomínáme, že i nadále platí pravidlo, že maximální úvazek jednoho zaměstnance může činit až 1,3.

 

6)      Poskytne Svaz vzor pracovní smlouvy na úvazek Specialisty na veřejné zakázky? 

Ano, Svaz takovou vzorovou smlouvu vytvořil. Tento vzor Vám na žádost poskytne příslušný expert na komunikaci s DSO.

 

7)      Do kdy má být pozice Specialisty na veřejné zakázky obsazena?

Tato pozice má být obsazena do 30. 6. 2017, přičemž budeme akceptovat i nástupy k 1. 7. 2017 za předpokladu uzavřené pracovní smlouvy v termínu.

 

8)      Jak to bude s financováním nové klíčové aktivity?

Měsíční příspěvek Svazu na mzdu Specialisty na veřejné zakázky bude činit až 19.800,- Kč (superhrubá mzda). Tento příspěvek je možné čerpat od nástupu Specialisty na veřejné zakázky až do 30. 6. 2019.

Měsíční příspěvek určený na mzdu každého ze stávajících zaměstnanců může dosáhnout až částky 33.000 Kč (superhrubá mzda) na jeden úvazek, tzn. že měsíční příspěvek se oproti stávajícímu stavu může zvýšit až  o 3.300 Kč superhrubé mzdy na jeden úvazek, tedy celkově o 6.600 Kč.

Toto zvýšení příspěvku na mzdy stávajících zaměstnanců je vázáno na uzavření dodatku a bude tak poskytnuto pouze DSO zapojeným do nové klíčové aktivity. Zvýšený příspěvek za stávající zaměstnance a příspěvek na Specialistu na veřejné zakázky lze čerpat až od data uzavření (podpisu) dodatku ke smlouvě ve výši reálně zúčtovaných superhrubých mezd doložených výplatními páskami nebo mzdovými listy.

V souvislosti s uzavřením dodatku bude Svazem proplacena DSO čtyřměsíční záloha v hodnotě 105.600 Kč na krytí zvýšených mzdových výdajů, a to do 14 dnů po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

Celkově plánovaná spoluúčast zůstává ve výši max. 9,5 %. Měsíční dílčí spoluúčast bude zvýšena o      2.500 Kč + DPH. Celkově tedy bude spoluúčast činit 8.000 Kč + DPH.

Princip fakturace dílčí spoluúčastí zůstává stejný jako doposud. Fakturováno tedy bude kvartálně.

 

9)      Jak se nová klíčová aktivita dotkne současného nastavení vykazovaných aktivit? 

Celkový počet aktivit bude navýšen o 30 aktivit ve sledovaném tříměsíčním období (tzn. průměrně 10 aktivit měsíčně). Jelikož si Svaz uvědomuje specifickou situaci v jednotlivých CSS, bude náběh pozvolný – do 30. 9. 2017 počáteční provoz bez důsledků a následně do 31. 12. 2017 postačí případné vysvětlení. 

Zároveň je vhodné uvést, že není stanoven počet (těchto nových) aktivit, které se musí vztahovat k veřejným zakázkám (chápeme rozdílnost uchopení veřejných zakázek v jednotlivých CSS a rozdílnost požadavků členských obcí). Aktivity k veřejným zakázkám se však zároveň započítají mezi odborné aktivity.

 

10)   Jsme povinni absolvovat stáže?

Ano, jedná se o další formu vzdělávání specialistů na veřejné zakázky sloužící k prohloubení jejich znalostí a získání praktického pohledu na zadávání veřejných zakázek u jiných zadavatelů.

 

11)    Kolik kreditů získá zaměstnanec za absolvování intenzivního čtyřdenního kurzu k problematice veřejných zakázek?

Čtyřdenní prezenční školení nespadá do systému průběžných školení, ale jedná se o „povinné vstupní školení“, proto se za jeho absolvování nepřipisují žádné kredity do kreditního systému.

 

12)   Kolik kreditů za absolvování průběžného vzdělávání musí získat Specialista na veřejné zakázky?

Specialista na veřejné zakázky musí celkem za dobu projektu získat 210 kreditů. Konkrétně musí v roce 2017 získat min. 80 kreditů, v roce 2018  min. 80 kreditů a v roce 2019 min. 50 kreditů.

 

13)   Jakých průběžných školení se může/musí Specialista na veřejné zakázky účastnit?

Specialista na veřejné zakázky musí nejprve povinně absolvovat intenzivní čtyřdenní kurz k problematice veřejných zakázek. Následně má povinnost účastnit se všech průběžných školení, která budou tematicky zaměřena na problematiku veřejných zakázek. Stejně tak má povinnost absolvovat všechny e-learningové kurzy zaměřené na toto téma. Povinností také je, stejně jako u ostatních zaměstnanců CSS, účastnit se průběžných tematických setkání a závěrečného setkání projektu. Nad rámec těchto povinností se dle svého uvážení může dále účastnit všech ostatních školení vypsaných v rámci studijního plánu.  

 

14)   Jak bude postupováno v případě, že zaměstnanec nestihne účast na povinném intenzivním prezenčním čtyřdenním kurzu k problematice veřejných zakázek?

Pro tyto případy bude ze čtyřdenního prezenčního školení vytvořen soubor webinářů zakončený kontrolním testem, který budou muset zaměstnanci, kteří nastoupí na pozici později, absolvovat. Tento postup bude zvolen i v případě výměny zaměstnance v průběhu realizace projektu.